Archívy 

Obsah

Úloha Archívneho oddelenia VR

Archívne oddelenie Výboru regiónov je poverené organizáciou, ochranou, správou, opisom a uchovávaním dokumentačných fondov výboru a ich sprostredkúvaním verejnosti.

Po tom, ako oddelenia vypracujú spisy a pošlú ich do archívu, sú tieto spisy vložené do osobitných obalov, digitalizované a nahrané na mikrofiše, aby sa fyzicky zachovali. Opis každého spisu je vytvorený tak, aby sa dali vytvoriť vyhľadávacie nástroje (inventáre).

Dva archívne fondy

Archív sa člení na fond VR, ktorý tvoria dokumenty vznikajúce pri špecifickej činnosti výboru, a fond predsedov, ktorý tvoria spisy vytvorené kabinetom predsedu na konci každého funkčného obdobia predsedu (v období 1994 až 2010 po 2 rokoch, neskôr po 2,5 roku).

Dokumenty v týchto dvoch fondoch sú usporiadané podľa konkrétnych plánov klasifikácie a sú uvádzané v samostatných inventároch.

Prístup k historickému archívu

V súlade s európskymi právnymi predpismi o prístupe verejnosti k archívom je archív výboru voľne dostupný 30 rokov po jeho vytvorení. Používanie archívu musí byť v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov. Každý dokument sprístupnený verejnosti pred uplynutím uvedeného 30-ročného obdobia musí zostať dostupný bez obmedzenia.

Vstup do miestnosti určenej na nahliadnutie do archívnych fondov sa záujemcovi umožní v dohodnutom termíne, pričom tento vstup podlieha bezpečnostným požiadavkám, medzi ktoré patrí predloženie dokladu totožnosti. Kópie nahliadnutých dokumentov je možné získať bezplatne.

Otváracie hodiny

pondelok – piatok: 9.00 – 12.30 hod. a 14.30 – 17.00 hod.

piatok 9.00 – 12.30 hod.

zatvorené: počas veľkonočných sviatkov (Zelený štvrtok, Veľký piatok, Veľkonočný pondelok), 1. mája, 9. mája, počas sviatku Nanebovstúpenia Pána (štvrtok a piatok), na Svätodušný pondelok, 21. júla, 15. augusta, 1. a 2. novembra a od Vianoc po Nový rok.​

Kontakt

European Committee of the Regions, Archives service (office JDE 4253), Rue Belliard/Belliardstraat 99, 1040 Bruxelles/Brussel​
Zdieľať:
 
Back to top