Prístup k dokumentom  

Jedným z nových prvkov Amsterdamskej zmluvy bol aj článok 255, ktorý dáva občanom právo na prístup k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie. Tieto tri inštitúcie prijali nariadenie (ES) č. 1049/2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie a v spoločnom vyhlásení následne požiadali ostatné európske orgány a agentúry, aby prijali obdobné predpisy.

Na základe tejto požiadavky Výbor regiónov zaviedol v oblasti prístupu k dokumentom novú politiku, ktorá vnáša do našej práce maximálnu transparentnosť. Táto transparentnosť nepochybne umožňuje verejnosti, aby sa vo väčšej miera zapájala do prijímania rozhodnutí Spoločenstva a prispieva k posilneniu zásad demokracie a základných práv vymedzených v článku 6 Zmluvy o EÚ a Charte základných práv EÚ.

Lisabonskou zmluvou (z roku 2009) sa právo občanov na prístup k dokumentom, ktoré je teraz stanovené v článku 15 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), formálne rozšírilo na všetky inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Európskej únie.

Kontakty:

K dispozícii máte oddelenie pre transparentnosť a prístup k dokumentom, ktoré zodpovie Vaše otázky a pomôže Vám pri vyhľadávaní.

Neváhajte nás kontaktovať!

Poštová adresa:

Comité des régions de l'Union européenne
Archives service (office JDE 4253)
Rue Belliard/Belliardstraat 99
B-1040 Bruxelles/Brussel

Share: