Úvahy o Európe  
 
 
 ​

Čo je iniciatíva „Úvahy o Európe“

Iniciatíva Európskeho výboru regiónov ponúka priestor občanom, aby prezentovali svoje obavy, myšlienky a nápady v súvislosti s budúcnosťou Európy.

 

 

​ Ako sa občania môžu zapojiť do tejto novej iniciatívy?

Spätná väzba je kľúčová pre prípravu príspevku VR k úvahám o EÚ a vzídu z nej návrhy pre budúci proces reforiem EÚ. Naším cieľom je pôsobiť na miestnej úrovni a vypočuť si a sprostredkovať inštitúciám EÚ v Bruseli obavy občanov a ich návrhy, ako by mala EÚ vyzerať.

Európsky výbor regiónov (VR) je v tomto zmysle pripravený podporiť organizovanie miestnych podujatí v celej Európe v roku 2017 , najmä formou „diskusií s občanmi“ na podnet členov, regiónov, provincií, miest a ich vnútroštátnych združení a v partnerstve s ostatnými inštitúciami členských štátov. Okrem toho politické diskusie na tému „Úvahy o Európe“ môžu iniciovať aj regionálne parlamenty alebo miestne zastupiteľstvá.

Závery týchto diskusií alebo prípadné vyhlásenia či prijaté uznesenia by mohli byť použité v stanovisku VR na tému Úvahy o Európe: príspevok miestnych a regionálnych orgánov k úsiliu obnoviť dôveru v Európsku úniu , ktoré má byť prijaté koncom roka 2017, resp. na začiatku roka 2018, skôr ako sa začne kampaň pred voľbami do Európskeho parlame​ntu v roku 2019.

Kontaktujte nás, ak máte záujem o ďalšie informácie alebo sa chcete podeliť o svoje názory a návrhy!​

Usporiadajte svoje miestne podujatie
Twitter

More tweets

Audiovizuálny obsah
 
 
 
Kontakt
Riaditeľstvo pre komunikáciu
Tím pre miestne podujatia
eulocal@cor.europa.eu