Pomáhame regiónom a mestám v boji proti koronavírusu  

Epidémia ochorenia COVID-19 sa naďalej šíri celosvetovo. Vlády na všetkých úrovniach, a najmä miestne a regionálne samosprávy majú poskytovať záchranné služby, informovať o tom, ako zamedziť šíreniu tohto ochorenia, koordinovať úsilie a čo najviac zmierňovať vplyv na hospodárstvo.

Miestni a regionálni lídri sú v prvej línii boja proti tejto pandémii. Naliehavo potrebujú lepšiu koordináciu všetkých úrovní riadenia, rýchle dodanie základného vybavenia, rýchlu a ľahko použiteľnú finančnú podporu na uspokojenie okamžitých potrieb a pragmatické riešenia prispôsobené miestnym a regionálnym požiadavkám.

Akčný plán

V tejto mimoriadnej situácii Výbor regiónov ako sprostredkovateľ medzi Európskou úniou a jej miestnymi a regionálnymi samosprávami, ktoré sa naň môžu obracať, schválil plán , ktorý má regiónom a mestám v celej Európe pomôcť, informovať ich, zapájať a reprezentovať prostredníctvom:

1. presadzovania podpory EÚ miestnym a regionálnym samosprávam v oblasti zdravotníctva, a to požiadavkou vytvoriť mechanizmus EÚ pre núdzové situácie v oblasti zdravia;

2. sprístupnenia platformy na výmenu informácií, ktorá má slúžiť na zlepšenie spolupráce a uľahčenie vzájomnej podpory medzi mestami a regiónmi v celej EÚ;

3. poskytovania konkrétnej spätnej väzby z miestnej a regionálnej úrovne prostredníctvom mechanizmov VR, pokiaľ ide o núdzové opatrenia a riešenie zdravotných, sociálnych a hospodárskych aspektov pandémie a ich dosahu na ľudí a miestne komunity;

4. poskytovania pravidelných a praktických informácií o opatreniach EÚ na riešenie súčasnej krízy miestnym a regionálnym samosprávam;

5. uľahčenia posudzovania opatrení EÚ na boj proti pandémii v praxi a zhromažďovania dôkazov od členov na zlepšovanie týchto opatrení na základe skúseností miestnej a regionálnej úrovne (skúmanie vhodnosti).

Viac o akčnom pláne

#EuropeansAgainstCovid19​

Adopted Opinions

Opinions currently in discussion

No results.
Súvisiace informácie
Linky
@EU_CoR