Komunikácia VR: opätovne priblížiť Európu jej občanom 

Obsah

Európsky výbor regiónov (VR) sa snaží obnoviť dôveru občanov v Európsku úniu. VR, ktorý sa skladá z členov volených na regionálnej a miestnej úrovni, spolu s ostatnými inštitúciami EÚ legitímne preberá svoju časť zodpovednosti v tejto oblasti. V tomto zmysle prijal päťročnú komunikačnú stratégiu na roky 2015 – 2020, v ktorej sa zdôrazňuje, že je potrebný koordinovanejší, otvorený, obojsmerný a participačný komunikačný prístup s cieľom opätovne priblížiť Európu jej občanom.

Členovia VR zohrávajú ústrednú úlohu v komunikačnej stratégii VR a pri sprostredkovaní „Európy“ občanom. Sú zodpovední za poskytovanie informácií a vyhlásení odrážajúcich miestne hľadisko na úrovni EÚ a zároveň sú najdôležitejšími šíriteľmi inštitucionálnych odkazov VR určených občanom a inštitúciám EÚ.

Osobitným prínosom VR môžu byť jeho komunikačné aktivity zamerané na dve hlavné cieľové skupiny: regionálne a miestne orgány a inštitúcie EÚ. VR okrem toho využije svoje (existujúce a nové) dohody s ostatnými inštitúciami EÚ, napríklad v spolupráci s komunikačnými útvarmi Európskej komisie, Európskeho parlamentu a Rady EÚ.

Viac informácií nájdete v dokumente Komunikačná stratégia Európskeho výboru regiónov na obdobie rokov 2015 – 2020. Tá sa bude zavádzať prostredníctvom ročných komunikačných plánov, ktorými sa ustanovuje obmedzený počet tematických priorít.

Zatiaľ čo Komunikačný plán na rok 2016 bol zameraný na podporu zamestnanosti, rastu a investícií, pričom sa zdôraznil územný rozmer rozpočtu EÚ a cieľ podporiť celosvetovú stabilitu prostredníctvom regionálnej a miestnej spolupráce, v Komunikačnom pláne na rok 2017 sa navrhuje pokračovať v úsilí, ktoré začalo v roku 2016, ako aj v úvahách o Európe s cieľom obnoviť dôveru v EÚ. Na základe toho sa v pláne komunikácie z roku 2018 podporuje diskusia o budúcnosti EÚ, o budúcich financiách EÚ a tvorbe politiky EÚ na základe miestnych a regionálnych dôkazov. Cieľom nedávno uverejneného komunikačného plánu na rok 2019 je dokázať, že regióny a mestá významne prispievajú k budovaniu súdržnej, inkluzívnej a udržateľnej Európy, a preto musí VR zohrávať významnejšiu úlohu v rozhodovacom procese EÚ.

S prípadnými ďalšími otázkami sa prosím obráťte na communication@cor.europa.eu.

Dokumenty

Final Evaluation Report of the 2015-2020 Communication Strategy of the European Committee of the Regions

Zdieľať:
 
Back to top