Základné informácie  

Európsky výbor regiónov (VR) je hlasom regiónov a miest v Európskej únii. Zastupuje miestne a regionálne orgány v celej Európskej únii a poskytuje poradenstvo o nových právnych predpisoch, ktoré majú vplyv na regióny a mestá (70 % všetkých právnych predpisov EÚ).

Výbor regiónov je politické zhromaždenie, ktoré združuje 329 členov a 329 náhradníkov zo všetkých členských štátov EÚ (zoskupených podľa politických strán a pod vedením predsedu), ktorí boli zvolení na miestnej alebo regionálnej úrovni (napríklad ako starostovia alebo predsedovia regiónu). Prichádzajú do Bruselu šesťkrát ročne, aby prediskutovali svoje stanoviská k návrhom právnych predpisov a dohodli sa na uzneseniach týkajúcich sa ďalších opatrení EÚ.

Členom VR pomáha administratíva pod vedením generálneho tajomníka.

​Hlavné zásady

Úlohou VR je priviesť európskych občanov bližšie k EÚ. Zapojením regionálnych a miestnych zástupcov, ktorí sa každodenne stretávajú s problémami svojich voličov, ale aj vyzývaním občanov na účasť na rôznych podujatiach a diskusiách, prispieva VR k preklenutiu priepasti medzi inštitúciami EÚ a občanmi EÚ.

Viacúrovňové riadenie

Ďalším z pilierov činnosti VR je práca v partnerstve. Inými slovami, VR verí v koordinovanú činnosť medzi európskymi, národnými, regionálnymi a miestnymi úrovňami.

Subsidiarita

Zásada subsidiarity sa musí dodržiavať počas celého legislatívneho procesu EÚ, čo znamená, že rozhodnutia sa musia prijímať na tej úrovni správy, ktorá najlepšie slúži verejnému záujmu, t.j. na miestnej úrovni, ak je to možné.

O akých právnych predpisoch sa diskutuje?

Európska komisiaRada Európskej únie musia konzultovať s VR v prípade nových návrhov týkajúcich sa oblastí, ktoré majú vplyv na regionálnu a miestnu úroveň: hospodárska, sociálna a územná súdržnosť, štrukturálne fondy, Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, zamestnanosť a sociálne otázky, vzdelávanie, mládež, odborná príprava, kultúra a šport, životné prostredie, energetika a zmena klímy, doprava, transeurópske siete a verejné zdravie.

Mimo týchto oblastí majú Komisia, Rada a Európsky parlament možnosť požiadať VR o konzultácie.

VR prijíma odporúčania k návrhom právnych predpisov EÚ a tiež navrhuje nové politiky na základe miestnych a regionálnych skúseností a odborných znalostí. Môže tiež navrhovať nové právne predpisy a zaraďovať nové otázky do programu EÚ.

Úloha VR bola uznaná a posilnená Lisabonskou zmluvou v roku 2009. Konzultácie s výborom musia prebiehať počas všetkých štádií legislatívneho procesu EÚ, pričom výbor sa môže obrátiť na Súdny dvor, ak sa domnieva, že legislatíva EÚ nerešpektuje jeho inštitucionálne práva či národné vlády alebo regionálne a miestne orgány. V dôsledku toho sa zintenzívnili vzťahy VR s Európskou komisiou, Európskym parlamentom a Radou.

Ako prebieha práca VR?

Výbor má 329 členov a 329 náhradníkov zo všetkých členských štátov. EÚ. Jednotlivé členské štáty navrhujú svojich regionálnych a miestnych zástupcov (členov a náhradníkov), ktorí tvoria národné delegácie. Funkčné obdobie členov VR je päťročné, pričom sa začína dňom ich oficiálneho vymenovania Radou.

Šesť komisií (podvýbory), ktoré tvoria členovia a ktoré sú zostavené podľa oblastí politiky, analyzuje legislatívne texty vypracované Európskou komisiou a vypracúva stanoviská, ktoré sú následne prerokované a prijaté na plenárnych zasadnutia VR.

Každého dva a pol roka si plenárne zhromaždenie zvolí predsedu VRprvého podpredsedu. Predseda zastupuje výbor a riadi jeho činnosť. Ak je predseda neprítomný alebo nemôže vykonávať svoju funkciu, zastupuje ho prvý podpredseda alebo jeden z ďalších podpredsedov.

Sú členovia VR zaradení do politických skupín?

Členovia VR sú zoskupení podľa svojej politickej príslušnosti​:

Schôdze skupín sa vo všeobecnosti konajú pred každým plenárnymi zasadnutiami. Politické skupiny môžu každý rok usporiadať aj dve mimoriadne schôdze (mimo Bruselu).

Aký je ročný rozpočet VR?

Ročný rozpočet VR je približne 96 miliónov EUR vrátane nákladov na zamestnancov, ako aj cestovných výdavkov členov, tlmočenia a komunikačnej činnosti.

Podrobné informácie o rozpočtoch všetkých inštitúcií EÚ sú k dispozícii tu.

Aký vplyv má VR?

EÚ nie je povinná zohľadniť stanoviská VR, ale v praxi to vo väčšej alebo menšej miere robí (pozri výročné správy Európskej komisie o dosledovaní stanovísk VR, ako aj vlastné správy VR o vplyve).

Ako sú členovia platení?

Členom sa uhrádzajú len výdavky za účasť na schôdzach. Tá sa zaznamenáva do zápisnice zo všetkých schôdzí, ktoré sú k dispozícii na portáli členov spolu s ich osobnými údajmi a aktivitou na schôdzach.
Share:
Súvisiace informácie


„Naším poslaním je zapojiť regionálne a miestne orgány do európskeho rozhodovacieho procesu, a tak umožniť občanom, aby sa viac podieľali na európskom projekte.“ Vyhlásenie o poslaní

    Základné fakty

  • 70 % právnych predpisov EÚ má priamy vplyv na regionálnu a miestnu úroveň
  • 27 členských krajín EÚ
  • 329 miestnych a regionálnych volených členov
  • 6 komisií
  • 6 politických skupín
  • 6 plenárnych zasadnutí za rok