Dôležité právne upozornenie  

Prezeraním alebo používaním tohto webového sídla vyjadrujete plný súhlas s nižšie uvedenými všeobecnými podmienkami.

Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti

Výbor regiónov (VR) spravuje toto webové sídlo v snahe zlepšiť prístup verejnosti k informáciám o jeho iniciatívach a o politike Európskej únie vo všeobecnosti. Naším cieľom je, aby tieto informácie boli aktuálne a správne. Ak nás upozorníte na prípadné chyby, našou snahou bude ich opraviť.

VR však neprijíma žiadnu zodpovednosť ani záväzok v súvislosti s materiálmi na tomto webovom sídle.

Tieto informácie:

sú len všeobecnej povahy a nevzťahujú sa na konkrétnu situáciu určitej osoby alebo subjektu,

nemusia byť vyčerpávajúce, úplné, presné ani aktuálne,

môžu byť niekedy prepojené s externými webovými sídlami, nad ktorými nemá VR žiadnu kontrolu a za ktoré VR nenesie žiadnu zodpovednosť,

nepredstavujú odborné ani právne poradenstvo (ak potrebujete konkrétnu radu, obráťte sa vždy na príslušného kvalifikovaného odborníka).

Upozorňujeme, že nie je možné zaručiť, že dokument dostupný online je presnou kópiou oficiálne prijatého textu. Za autentické sa považuje len znenie textov uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie.

Snažíme sa minimalizovať problémy spôsobené technickými chybami. Niektoré údaje alebo informácie na našom webovom sídle však môžu byť vytvorené alebo štruktúrované v súboroch alebo formátoch, ktoré nie sú bezchybné, a nemôžeme zaručiť, že takéto problémy nenarušia alebo inak neovplyvnia naše služby. VR nenesie žiadnu zodpovednosť za takéto problémy, ktoré sa vyskytnú pri používaní tohto webového sídla alebo prepojených externých webových sídel.

Cieľom tohto vyhlásenia o odmietnutí zodpovednosti nie je obmedziť zodpovednosť VR v zmysle článku 340 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

Upozornenie o autorských právach

Materiály na tomto webovom sídle zahŕňajú textové údaje a multimediálne prvky, ako sú texty, kresby, grafika, logá, ikony, obrázky, zvukové záznamy a videozáznamy, fotografie, programy a použité technológie, ktoré sú chránené ustanoveniami vnútroštátneho a medzinárodného práva týkajúceho sa duševného vlastníctva.

Tieto textové dáta a multimediálne prvky sú výlučným vlastníctvom Európskej únie zastúpenej VR a/alebo ich tvorcov a držiteľov práv duševného vlastníctva. Držitelia práv duševného vlastníctva sa vzdávajú práva na to, aby bolo ich meno alebo akékoľvek iné informácie uvedené na prvkoch, ktoré dodávajú na toto webové sídlo.

Používateľ sa zaväzuje rešpektovať práva duševného vlastníctva, ktorých držiteľom je Európska únia a tretie strany bez toho, aby boli dotknuté práva a výnimky stanovené prípadnými záväznými ustanoveniami.

Vo všeobecnosti je ďalšie využitie (reprodukcia alebo používanie) textových dát a multimediálnych prvkov, ktoré sú vlastníctvom Európskej únie (označené slovami „© Európska únia [rok(y)] – zdroj: Výbor regiónov“ alebo „© Európska únia, [rok(y)] – VR“) alebo tretích strán (© Externý zdroj, [rok(y)]) a na ktoré má Európska únia užívateľské práva, povolené na osobné využitie aj na ďalšie nekomerčné a komerčné šírenie za predpokladu, že je reprodukovaný celý prvok a je uvedený zdroj. V niektorých prípadoch sa však na niektoré údaje môžu vzťahovať odlišné podmienky, v takom prípade sú pri príslušnom prvku uvedené špecifické podmienky, ktoré sa naň vzťahujú.

V prípade čiastočnej reprodukcie údajov alebo multimediálnych prvkov z tohto webového sídla je potrebné uviesť URL adresu celého prvku alebo webovej stránky, z ktorej pochádza.

Používateľ sa zaväzuje, že neodstráni ani nezmení informácie o autorovi alebo zdrojový text a nebude sa snažiť obísť technické opatrenia zavedené na ochranu dokumentov a multimediálnych prvkov, ako je obmedzenie možnosti tlače alebo stiahnutia či viditeľné alebo neviditeľné označenie. Akékoľvek porušenie uvedených podmienok môže mať za následok občianskoprávne a trestnoprávne konanie.

Preklady textov do iných jazykov než sú úradné jazyky zobrazené na webovom sídle je povolené pod podmienkou, že sa označia zodpovedajúcim spôsobom na primerane viditeľnom mieste a pripojí sa vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti, oboje preložené do príslušného jazyka:

„Preložené z originálnej [uveďte jazyk] verzie uverejnenej Európskou úniou na tomto webovom sídle: [uveďte URL]: „© Európska únia [rok(y)] – zdroj: Výbor regiónov“; alebo „© Európska únia, [rok(y)] – VR“, [meno držiteľa duševných práv na preklad] preberá plnú zodpovednosť za preklad do [uveďte cieľový jazyk]“

V prípade pochybností, pokiaľ ide o totožnosť držiteľov práv alebo podmienky využívania konkrétneho prvku, je možné požiadať o informácie správcu siete.

Je možné, že VR napriek rozsiahlemu výskumu nedokázal zistiť totožnosť niektorých autorov alebo držiteľov práv na dokumenty, ktoré sa nachádzajú na webovom sídle. Ak ste takýmto držiteľom práv, alebo ak ste zistili totožnosť takéhoto držiteľa práv, alebo ak došlo k nejakej chybe z našej strany, budeme radi, ak budete kontaktovať správcu siete.

Používanie log VR

Logá VR nemožno používať bez predchádzajúceho súhlasu VR.

Ochrana osobných údajov

VR prikladá veľký význam rešpektovaniu práva na súkromie. Politika ochrany jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva sa riadi nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000.

Hoci vo väčšine prípadov si môžete tieto stránky prezerať bez toho, aby ste poskytli akékoľvek informácie o svojej osobe, v niektorých prípadoch sú osobné informácie potrebné na poskytnutie elektronických služieb, o ktoré požiadate.

V tejto súvislosti:

VR zhromažďuje takéto osobné údaje len v rozsahu potrebnom na dosiahnutie presne stanoveného cieľa pre každú online službu. Tieto informácie nebudú použité na účel nezlučiteľný s pôvodným účelom.

VR tieto informácie poskytne tretím stranám len vtedy, ak je to potrebné na príslušné účely a len spomínaným kategóriám príjemcov. VR neposkytne vaše osobné údaje na účely priameho marketingu. VR sa ďalej zaväzuje prijať primerané bezpečnostné opatrenia na ochranu týchto údajov pred zneužitím tretími stranami.

VR nesmie uchovávať údaje dlhšie, než je nevyhnutné na účely, na ktoré boli zhromaždené.

VR však smie údaje uchovávať dlhšie obdobie na historické, štatistické alebo vedecké účely, a to bez toho, aby bolo dotknuté akékoľvek ďalšie ustanovenie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000.

Každá dotknutá osoba má právo na prístup k svojim osobným údajom a ich opravu. Za určitých okolností môžu dotknuté osoby tiež požiadať o zablokovanie a vymazanie tých údajov o sebe, ktoré boli podľa nich spracované nezákonne. V neposlednom rade majú právo namietať zo závažných dôvodov voči spracovaniu údajov o nich.

Osobitné vyhlásenia o ochrane osobných údajov sú dostupné na tomto webovom sídle na špecifické činnosti spracovania údajov (napr. priemyselná televízia, systém riadenia vzťahov so zákazníkmi, zaznamenávanie schôdzí a podujatí a pod.).

Ak si chcete uplatniť svoje práva alebo získať akékoľvek ďalšie informácie, môžete sa obrátiť priamo na príslušného prevádzkovateľa.

Ak chcete získať stanovisko k operáciám spracúvania údajov, ktoré sa vás týkajú alebo ktoré uskutočňujete, môžete sa taktiež obrátiť na úradníka pre ochranu údajov, ktorý je v rámci každej inštitúcie EÚ zodpovedný za to, aby práva a slobody dotknutých osôb neboli nepriaznivo ovplyvnené operáciami spracúvania údajov.

Ak sa domnievate , že došlo k porušeniu Vašich práv v dôsledku spracúvania Vašich osobných údajov, môžete podať sťažnosť európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov .

Na webovom sídle VR sa niekedy uvádzajú odkazy na iné webové sídla. Keďže VR nemá nad takýmito webovými sídlami žiadnu kontrolu, odporúčame, aby ste si overili ich podmienky ochrany súkromia.

Súvisiace informácie
Vyhlásenie o ochrane osobných údajov_Akreditácia
Pravidlá monitorovania kamerovým systémom
Vyhlásenie o ochrane osobných údajov: Databáza pre správu kontaktov