Rețele  

Prin intermediul rețelelor CoR, regiunile și orașele pot să contribuie la dezbaterile din UE și să facă schimb de experiență și de bune practici cu privire la anumite politici ale UE.

Platforma de monitorizare din cadrul CoR

Platforma de monitorizare din cadrul CoR monitorizează implicarea autorităților locale și regionale în procesul semestrului european pentru coordonarea politicilor economice și în strategia pe termen lung a UE pentru creștere durabilă.

Misiune și principalele activități

Misiune

Monitorizarea implicării autorităților locale și regionale în procesul semestrului european și în implementarea strategiei pe termen lung a UE pentru creștere durabilă.

Principalele activități
 • Monitorizarea oportunităților, dar și a provocărilor cu care se confruntă autoritățile locale și regionale în ceea ce privește implicarea lor în conceperea și punerea în aplicare a reformelor structurale, în contextul semestrului european
 • Consultarea membrilor platformei, prin mijloace electronice sau prin organizarea de evenimente în cadrul cărora autoritățile locale și regionale pot să-și exprime părerile și preocupările
 • Contribuția la activitatea politică și legislativă a CoR cu privire la modul în care se poate conferi o dimensiune teritorială mai clară semestrului european și strategiei pe termen lung a UE pentru creștere durabilă


Platforma multipartită la nivel înalt privind punerea în aplicare a obiectivelor de dezvoltare durabilă

Platforma multipartită la nivel înalt privind ODD reunește părți interesate din orașe, regiuni, societatea civilă, organizațiile neguvernamentale, sectorul privat și sectorul corporativ, în cadrul unor reuniuni periodice, pentru a sprijini Comisia Europeană și pentru a-i oferi consiliere cu privire la punerea în aplicare a ODD la nivelul UE. Ea este coordonată de Secretariatul Comisiei Europene și are 30 de membri, printre care se numără și Comitetul European al Regiunilor.

Misiune și principalele activități

Misiune

Platforma multipartită la nivel înalt privind ODD reunește părți interesate din orașe, regiuni, societatea civilă, organizațiile neguvernamentale, sectorul privat și sectorul corporativ, în cadrul unor reuniuni periodice, pentru a sprijini Comisia Europeană și pentru a-i oferi consiliere cu privire la punerea în aplicare a ODD la nivelul UE. Ea este coordonată de Secretariatul Comisiei Europene și are 30 de membri, printre care se numără și Comitetul European al Regiunilor.

Principalele activități
 • Sprijinirea și consilierea Comisiei Europene și a tuturor părților interesate implicate, cu privire la punerea în aplicare a ODD la nivelul UE
 • Sprijinirea și consilierea Comisiei Europene în legătură cu evenimentele privind dezvoltarea durabilă organizate de Comisie
 • Contribuția la pregătirea procesului de selecție pentru Premiul anual pentru durabilitate
 • Punerea la dispoziție a unui for pentru schimb de experiență și bune practici privind punerea în aplicare a ODD în diverse sectoare și la diferite niveluri (local, regional, național și la nivelul UE)


Rețeaua de monitorizare a subsidiarității

Rețeaua de monitorizare a subsidiarității (RMS) a fost înființată pentru a facilita schimbul de informații între autoritățile locale și regionale și nivelul Uniunii, pe parcursul întregului ciclu de elaborare a politicilor, cu privire la diferite documente și propuneri legislative care, odată adoptate, vor avea un impact direct asupra autorităților respective și a politicilor care intră în sfera lor de responsabilitate.

Printre membrii săi se numără parlamente și guverne regionale cu competențe legislative, autorități locale și regionale fără competențe legislative, precum și asociații ale autorităților locale din Uniunea Europeană. La această rețea pot adera și delegațiile naționale din cadrul CoR și camere ale parlamentelor naționale.

Misiune și principalele activități

Misiune
 • Asigurarea participării autorităților locale și regionale la monitorizarea punerii în aplicare a principiilor subsidiarității și proporționalității
 • Sprijinirea regiunilor cu competențe legislative prin intermediul REGPEX – o subrețea a rețelei de monitorizare a subsidiarității, deschisă parlamentelor și guvernelor regionale cu competențe legislative
Principalele activități
 • Sprijinirea parlamentelor și guvernelor din regiunile cu competențe legislative, prin intermediul platformei specifice REGPEX în perioada în care este activ sistemul de avertizare timpurie
 • Sensibilizarea cu privire la punerea în practică a principiului subsidiarității și facilitarea schimbului de bune practici
 • Informarea raportorilor și membrilor CoR despre contribuțiile privind subsidiaritatea și proporționalitatea ale unei rețele reprezentative a autorităţilor regionale și locale
 • Identificarea măsurilor necesare pentru o mai bună legiferare, reducerea birocrației și sporirea gradului de acceptare a politicilor europene de către cetățenii UE
 • Facilitarea dialogului interinstituțional privind subsidiaritatea prin organizarea unei conferințe bienale privind subsidiaritatea


Gruparea europeană de cooperare teritorială

Gruparea europeană de cooperare teritorială facilitează cooperarea transfrontalieră, transnațională sau interregională prin crearea unei singure entități juridice.

Misiune și principalele activități

Misiune

Permite autorităților locale și regionale din diferite state membre să coopereze mai eficient, de exemplu, prin posibilitatea de a solicita și gestiona direct fonduri europene și de a structura mai bine cooperarea lor

Principalele activități
 • CoR este registrul oficial al UE pentru GECT
 • Platforma GECT reunește reprezentanții la nivel politic și tehnic ai tuturor GECT existente, ai GECT în curs de înființare, precum și experți în domeniu
 • Scopul platformei este să faciliteze schimbul de experiență pe teren, să promoveze GECT ca instrument de coeziune teritorială și să asigure vizibilitatea proiectelor GECT, sprijinind în același timp lucrările consultative ale CoR în ceea ce privește aspectele transfrontaliere


Portalul european al cooperării descentralizate pentru dezvoltare

Portalul european al cooperării descentralizate pentru dezvoltare este un instrument creat în comun de Comisia Europeană și Comitetul European al Regiunilor cu scopul de a monitoriza cooperarea pentru dezvoltare a autorităților locale și regionale, de a stabili contacte între autoritățile locale și regionale care doresc să se implice în cooperarea descentralizată, și de a informa părțile interesate, inclusiv factorii de decizie și practicienii cu privire la activitățile de cooperare descentralizată

Misiune și principalele activități

Misiune

Oferă un răspuns la lipsa de informații cu privire la activitățile de cooperare pentru dezvoltare ale ALR, identifică domeniile care sunt expuse fragmentării, lacunelor sau suprapunerilor de activități și sprijină întâlnirile dintre toți actorii cooperării descentralizate

Principalele activități
 • Gestionarea unei baze de date și a unei serii de reprezentări cartografice interactive, care pun în evidență activitățile de cooperare finanțate și/sau realizate de autoritățile locale și regionale
  • Baza de date conține informații detaliate privind proiectele în materie de dezvoltare ale autorităților locale și regionale. Toți utilizatorii înregistrați pot să introducă date în această bază, să le selecteze sau să le extragă cu ajutorul unui motor de căutare adaptată
  • Bursa cooperării descentralizate (Bursa) servește drept instrument de stabilire a unor contacte între autoritățile locale și regionale (ALR) din UE care doresc să se implice în cooperarea pentru dezvoltare și omologii lor din țările partenere
  • Hărțile interactive conțin principalele acțiuni și cifre în materie de cooperare descentralizată și prezintă cu claritate cine desfășoară activități, de ce tip și unde anume, atât din perspectiva UE, cât și a țărilor în curs de dezvoltare


Convenția primarilor

Convenția europeană a primarilor pentru climă și energie reunește autoritățile locale și regionale care s-au angajat în mod voluntar să pună în aplicare obiectivele UE privind clima și energia pe teritoriul lor. Această mișcare ascendentă, unică în felul ei, este modelată de orașe care împărtășesc viziunea unor teritorii decarbonizate și reziliente, în care cetățenii au acces la energie sigură, durabilă și accesibilă.

Misiune și principalele activități

Misiune

Oferă un sprijin „de jos în sus” pentru punerea în aplicare a pachetului UE privind clima și energia, adoptat în 2008 de șefii de stat și de guvern

Principalele activități
 • Ambasadorii CoR ai Convenției primarilor [link la listă] – politicieni aleși la nivel local și regional ale căror regiuni și orașe sunt deja semnatare ale Convenției primarilor – reprezintă CoR la evenimente naționale și internaționale și încurajează orașele și regiunile să se alăture inițiativei
 • Schimbul de cunoștințe și de bune practici, în special în ceea ce privește finanțarea atenuării schimbărilor climatice și a măsurilor de adaptare


Rețeaua de centre regionale pentru evaluarea punerii în aplicare – proiect-pilot

Rețeaua oferă feedback cu privire la punerea în aplicare a legislației UE la nivel local și regional. Ea este coordonată de CoR. Etapa-pilot prevede participarea a 20 de regiuni. Regiunile instituie centre regionale pentru a-și oferi experiența practică în punerea în aplicare a politicilor UE.

Misiune și principalele activități

Misiune

Rețeaua oferă feedback cu privire la punerea în aplicare a legislației UE la nivel local și regional. Ea este coordonată de CoR. Etapa-pilot prevede participarea a 20 de regiuni. Regiunile instituie centre regionale pentru a-și oferi experiența practică în punerea în aplicare a politicilor UE

Principalele activități
 • Asigurarea unui feedback sistematic, coerent și în timp util cu privire la punerea în aplicare a legislației UE la nivel local și regional
 • Asigurarea unei mai bune implicări a actorilor locali și regionali într-un stadiu incipient al procesului legislativ european, oferind un punct de contact direct la nivel regional
 • Punerea la dispoziție, în regiune, a unei platforme de informații despre eforturile pe care le depune UE în domeniul unei mai bune legiferări (informații referitoare la consultări publice, planuri de punere în aplicare, site-uri internet etc.)
 • Consolidarea accentului pus pe îmbunătățirea legislației UE existente și punerea sa în aplicare la nivel local și regional, prin promovarea parteneriatului și a guvernanței pe mai multe niveluri
 • Punerea la dispoziție a unui mecanism permanent de promovare a simplificării și a învățării interregionale pentru aplicarea și dezvoltarea în continuare a legislației UE


Orașele și regiunile în serviciul integrării

Inițiativa „Orașele și regiunile în serviciul integrării" oferă o platformă politică primarilor și liderilor regionali europeni pentru a prezenta exemple pozitive de integrare a migranților și a refugiaților, a împărtăși informații relevante și a promova diversitatea ca o valoare adăugată pentru construirea orașelor incluzive și pentru asigurarea coeziunii sociale.

Misiune și principalele activități 

Misiune

 • să sprijine integrarea migranților și a refugiaților;
 • să confere o voce mai puternică localităților mici, orașelor și regiunilor de talie mijlocie și să încurajeze cooperarea dintre localitățile, orașele și regiunile mai mici;
 • să contribuie la elaborarea unui discurs mai puternic de solidaritate și la combaterea dezinformării în acest domeniu.

Principalele activități

 • organizarea de mese rotunde politice și de conferințe la nivel înalt;
 • dezvoltarea și promovarea propunerilor de politici de integrare europeană;
 • colectarea de bune experiențe și practici (hartă interactivă);
 • facilitarea schimbului de bune practici;
 • furnizarea și difuzarea de informații privind integrarea (oportunități de finanțare, evenimente, bune practici etc.)


 

Share: