Grupuri interregionale  

Grupurile interregionale, care au fost înființate începând din luna februarie 2007, sunt platforme destinate schimbului de opinii între autoritățile locale și regionale din statele membre și din afara acestora și generării de noi idei.

Grupurile trebuie să fie alcătuite din:

 • minimum zece membri titulari ai CoR
 • cel puțin patru delegații naționale sau
 • un grup de regiuni, care reprezintă o cooperare transfrontalieră

Grupurile interregionale existente sunt următoarele: 


Cuprins

​​Regiunile Mării Baltice​

Creat în februarie 2008

Obiective:

  • transformarea regiunilor de la Marea Baltică într-o macroregiune-lider, inovatoare și centrată pe oameni până în 2030;
  • transformarea macroregiunii Mării Baltice în macroregiunea deschizătoare de drumuri cea mai durabilă din Europa;
  • transformarea Mării Baltice în prima mare fără materiale plastice din lume.

P​​reședintă: Sari Rautio (FI/EPP)
 

Acest grup interregional este legat de o strategie macroregională. Aceste strategii oferă un cadru aprobat de Consiliul European pentru consolidarea coeziunii economice, sociale și teritoriale într-o zonă geografică specifică (de asemenea: macroregiuni).


Contact:
Secretariatul grupului interregional

Ulla Karvo
Association of Finnish Local and Regional Authorities
Square de Meeûs 1
1000 Brussels, Belgium
Tel. +32 474 540 851
ulla.karvo@kuntaliitto.fi

Anu Wikman-Immonen
Association of Finnish Local and Regional Authorities
Toinen Linja 14
00530 Helsinki
Suomi/Finland

Tel.: +358 50 5252 874
anu.wikman-immonen@kuntaliitto.fi

Brexit

Obiective:

  • să contribuie la dezbaterea desfășurată în cadrul Comitetului, pentru a avea o imagine de ansamblu a efectelor Brexitului asupra autorităților locale și regionale;
  • să discute idei cu privire la soluțiile ce trebuie puse în aplicare pentru a sprijini autoritățile locale și regionale cel mai afectate;
  • să identifice proiectele comune pe care autoritățile locale și regionale le-ar putea dezvolta după Brexit;
  • să furnizeze contribuții de la nivel regional negociatorilor juridici ai Comisiei Europene și să acționeze ca facilitator prin intermediul căruia autoritățile locale și regionale să transmită opiniile lor instituțiilor UE.

Pr​eședinte: Mr François DECOSTER (Renew Europe, France)
 
Contact:

Secretariatul grupului interregional

Hauts-de-France Region
Mission to the EU
Mr. Romain NIVELLE
Tel.: +32(0)22343080
romain.nivelle​@hautsdefrance.fr

Carpați

Creat în februarie 2016

Obiective:

  • promovarea avizului Comitetului European al Regiunilor privind strategia macroregională pentru regiunea Carpaților;
  • promovarea, construirea și dezvoltarea de parteneriate între autoritățile locale și regionale, pentru a asigura o integrare mai profundă a comunităților carpatice și pentru a identifica scopuri și întreprinderi comune;
  • mobilizarea guvernelor statelor carpatice pentru a lua inițiativa de a crea o strategie macroregională pentru regiunea carpatică prin depunerea unei cereri oficiale la Consiliul European;
  • organizarea de dezbateri, acțiuni și proiecte cu reprezentanți ai autorităților locale din cele două țări terțe din arcul carpatic (Serbia și Ucraina), cu scopul de a le include în viitoarea strategie macroregională pentru zona Carpaților, cooperarea acestora fiind strâns legată de obiectivele de dezvoltare și securitate ale Uniunii Europene;
  • sprijinirea dialogului cu părțile interesate din cadrul Strategiei pentru regiunea Dunării pentru a extinde complementaritatea acțiunilor întreprinse în cadrul Strategiei pentru regiunea Dunării și al Strategiei macroregionale pentru regiunea Carpaților;
  • asigurarea unui mecanism de coordonare între membrii CoR din regiunea Carpaților, pentru a asigura, în cadrul organelor competente ale CoR, o abordare comună a preocupărilor împărtășite referitoare la politicile UE;
  • adoptarea de măsuri menite să asigure aderarea UE ca parte la Convenția Carpatică;
  • intensificarea activităților de lobby în favoarea regiunii Carpaților la nivelul UE, pentru a încuraja angajamentul politic și a face din strategia macroregională o prioritate.

Președinte: Wladyslaw Ortyl (PL/ECR)

Contact:
Secretariatul grupului interregional

​Justyna Rog
Representation of the Podkarpackie Region to Brussels
Avenue de Tervuren 48
1040 Bruxelles
Tel.:  +32479041359
bruksela@podkarpackie.pl 

​Cooperare transfrontalieră

Creat în iulie 2015

Obiective:​

  • schimbul de experiență și de bune practici: grupul va servi drept platformă pentru schimbul de opinii, experiențe și bune practici de promovare a cooperării transfrontaliere între membrii CoR care reprezintă regiunile de frontieră (evaluarea punerii în aplicare a programelor de cooperare transfrontalieră, definirea principalelor provocări etc.);
  • exercitarea de influență: având în vedere cunoștințele menționate anterior, grupul va analiza avizele CoR, le va identifica pe cele cu relevanță transfrontalieră și se va asigura că sunt integrate soluții transfrontaliere. În acest scop, va colabora îndeaproape cu raportorii și va formula posibile modificări, în funcție de nevoile reale ale regiunilor de frontieră. Grupul va contribui, de asemenea, la discuția privind rolul politicii de coeziune, pentru a se asigura că cooperarea transfrontalieră (CTF) rămâne o parte integrantă și importantă a acesteia;
  • luarea de inițiativă: grupul va identifica subiectele de natură transfrontalieră care să fie abordate la nivelul UE. Va face propuneri de evenimente în cadrul Platformei GECT, ARFE, Open Days, precum și propuneri de conferințe sau seminarii proprii;
  • încurajarea dialogului: grupul va servi drept platformă de comunicare care va facilita dialogul cu Comisia (în special DG REGIO), cu grupurile de lucru ale Parlamentului European, asociațiile europene și alte părți interesate (de exemplu, ARFE și MOT).

Președinte: Pavel Branda, (CZ/ECR)

Contact:
Secretariatul grupului interregional

Marek Polach
Delegation of Prague to the EU
Avenue Palmerston 16
1000 Bruxelles
Tel: +32 2 230 15 84
Marek.Polach@praha.eu

Viitorul industriei auto în regiuni

Creat în 2009

Obiective:

  • desfășurarea de schimburi de experiență între regiuni cu privire la diferite subiecte privind sectorul autovehiculelor și viitorul mobilității (de exemplu, conducerea automată, combustibilii durabili pentru transporturi, competențele în domeniu, politica industrială, infrastructura, dezvoltarea regiunilor în care sunt prezente industria autovehiculelor sau industria de aprovizionare);
  • menținerea de contacte și desfășurarea de schimburi de opinii și de bune practici cu instituțiile europene și alte părți interesate;
  • promovarea contactelor între clusterele din industria automobilelor și cele din domeniul mobilității, precum și între regiuni și orașe. 

Președinte : Christopher Drexler (AT/EPP)

Vice​președinte: Ximo Puig I Ferrer (ES/ES)

Contact:
Secretariatul grupului interregional

​Claudia Suppan
Steiermark office in Brussels
Avenue de Tervueren 82
1040 Etterbeek
Tel: +32 (0)2 7320361
automotive@stmk.gv.at
www.europa.steiermark.at/automotive 


Sănătate și bunăstare

Creat în noiembrie 2010

Obiective:

  • promovarea înțelegerii modului în care toate sectoarele au un impact asupra sănătății cetățenilor și a comunităților și, prin urmare, înțelegerea necesității unei abordări bazate pe guvernanța pe mai multe niveluri, pentru a îmbunătăți și a menține nivelul de sănătate și bunăstare în întreaga Europă;
  • schimbul de idei și de cunoștințe cu privire la investițiile eficiente care trebuie realizate pentru consolidarea sistemelor de sănătate și îmbunătățirea nivelului de sănătate al societății. Acest lucru ar trebui să scoată în relief rolul autorităților locale și regionale, în special în ceea ce privește utilizarea fondurilor structurale și de investiții europene;
  • schimbul de experiență cu privire la provocările actuale în ceea ce privește punerea în aplicare a reformelor sistemelor de sănătate într-un climat caracterizat prin resurse limitate și o cerere ascendentă;
  • facilitarea dezbaterilor privind inițiativele politice locale de a construi comunități unite și durabile, care să promoveze și să înlesnească comportamentele sănătoase;
  • acordarea unei atenții deosebite grupurilor vulnerabile ale societății, inclusiv persoanelor cu handicap, și abordarea în egală măsură a sănătății mintale și a celei fizice, integrând o perspectivă a echității în materie de sănătate în toate lucrările grupului;
  • informarea membrilor CoR cu privire la ultimele rezultate în materie de cercetare și inovare în ce privește abordarea principalelor boli cronice și a multimorbidității în contextul îmbătrânirii demografice.

Președint​ă : Birgitta Sacrédeus (SE/EPP)

Contact:
Secretariatul grupului interregional

Marco Di Donato
European Regional and Local Health Authorities
Rue du Trône 62 
1050 Ixelles
Bruxelles (Belgium)
secretariat@euregha.net​​

Regiuni insulare​

Creat în April 2015, suspendat în May 2017 și reactivat în December 2018

Obiective:

  • redactarea și aprobarea unei cărți albe privind articolul 174 al treilea paragraf din legea consolidată privind insulele;
  • consolidarea dimensiunii teritoriale prin garantarea de șanse egale de dezvoltare pentru insule;
  • plasarea aspectelor legate de insularitate și de discontinuitatea teritorială în centrul politicii europene în domeniul transporturilor;
  • furnizarea unei politici de investiții pentru Europa care să includă măsuri și instrumente specifice pentru guvernele insulare;
  • modificarea normelor existente privind ajutoarele de stat regionale, în vederea armonizării normelor privind teritoriile insulare europene;
  • furnizarea de măsuri pentru a compensa vulnerabilitatea specifică a teritoriilor insulare la efectele schimbărilor climatice;
  • încurajarea tranziției insulelor către un model de economie circulară;
  • îmbunătățirea competitivității antreprenoriatului insular;
  • consolidarea instrumentelor europene de analiză teritorială prin crearea unei categorii de statistici insulare;
  • înființarea unor organisme specifice care să răspundă de problemele specifice ale regiunilor insulare în context european. 

Preșe​dinte : Gaetano Armao (IT/EPP)​

Contact :
Secretariatul grupului interregional

Leonardo di Giovanna
Brussels office of the region of Sicily
Rue Belliard 12, 1040 Bruxelles
Tel: +32 26392574
leonardo.digiovanna@regione.sicilia.it


Partajează:
 
Back to top