Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Obiectivele de combatere a schimbărilor climatice – convenite la nivel local  

Liderii locali solicită extinderea revizuirii punerii în aplicare a legislației privind protecția mediului pentru a include Directiva privind emisiile industriale și politica UE privind substanțele chimice. Raportorul Andrew Cooper sugerează, de asemenea, includerea acțiunilor privind schimbările climatice și propune noul concept de „contribuții stabilite la nivel local”, ca o modalitate de a le permite autorităților locale și regionale să contribuie la îndeplinirea obligațiilor Acordului de la Paris.

Legislația în materie de mediu este unul dintre domeniile în care orașele și regiunile dispun de mai multe competențe și contribuie mai activ la punerea sa în aplicare în Europa. În frunte cu raportorul Andrew Cooper (UK-AE), membrii Comitetului European al Regiunilor au adoptat un aviz privind modul de îmbunătățire a punerii în aplicare a legislației în domeniul mediului în Europa.

Avizul semnalează o serie de lacune în materie de punere în aplicare a acquis-ului în domeniul mediului. Printre acestea se află o coordonare ineficientă între autoritățile locale, regionale și naționale, lipsa capacității administrative, finanțarea insuficientă și mecanisme deficitare de asigurare a conformității.

Membrii au prezentat o serie de recomandări, cum ar fi instituirea unui dialog structurat între fiecare stat membru și autoritățile locale și regionale. CoR propune consolidarea rețelelor IMPEL și extinderea lor la nivel național. IMPEL este Rețeaua Uniunii Europene pentru punerea în aplicare și respectarea legislației din domeniul mediului.

CoR îndeamnă Comisia Europeană să elaboreze o metodologie comună pentru dialogurile privind evaluarea punerii în aplicare a politicilor de mediu (EIR) la nivel național și să furnizeze orientări pentru a asigura participarea plenară a autorităților locale și regionale în cadrul acestui proces.

Orașele și regiunile UE solicită statelor membre și autorităților regionale și locale să adopte rapid măsuri de executare și să impună sancțiuni proporționale și disuasive în cazurile de încălcare a legislației UE în domeniul mediului. CoR solicită statelor membre punerea în aplicare la nivel local și regional a unor procese EIR care să corespundă celor de la nivelul național. CoR solicită autorităților naționale, regionale și locale să abordeze problema corupției și să asigure buna funcționare a sistemelor de justiție.

Adunarea UE a reprezentanților orașelor și regiunilor solicită Comisiei Europene să introducă schimbările climatice în următoarea rundă a EIR și să includă atât măsuri de atenuare a schimbărilor climatice, cât și de adaptare la acestea. Obiectivul inițial al EIR privește domeniile gestionării deșeurilor, protecției naturii și a biodiversității, calității aerului, poluării fonice și calității și gestionării apei.

Raportorul Andrew Cooper (UK-AE) a afirmat: „reducerea emisiilor de CO2 realizată de autoritățile locale trebuie măsurată, apreciată și încurajată. Trebuie instaurat un sistem de contribuții stabilite la nivel local, în plus față de contribuțiile stabilite la nivel național, pentru a contribui la reducerea decalajului în materie de emisii.”

Membrul Consiliului local din Kirklees a afirmat: „contribuţiile stabilite la nivel local vor contribui la limitarea la 1,5 grade a creşterii temperaturii la nivel global, permițându-ne totodată stabilirea unor obiective mai ambițioase și, în același timp, realiste. Inițiativa dlui Andrew Cooper privind contribuțiile stabilite la nivel local este în concordanță cu avizul adoptat, al dlui Marco Dus (IT-PSE) privind finanțarea în domeniul climei., și beneficiază de sprijinul acestuia.

CoR solicită Comisiei Europene să colaboreze cu autoritățile naționale relevante, cu Comitetul European al Regiunilor, cu Convenția primarilor din UE, cu Convenția globală a primarilor pentru climă și energie și cu ICLEI pentru a dezvolta conceptul și metodologia de introducere a unor contribuții stabilite pe plan local și regional, contribuind astfel la atingerea obiectivelor privind schimbările climatice convenite prin Acordul de la Paris privind clima din cadrul COP21. Autoritățile locale și regionale vor participa inițial pe bază voluntară la „validarea conceptului”.

Note pentru editori

Recomandările CoR cu privire la o mai bună punere în aplicare a legislației în domeniul mediului în UE se bazează pe raportul de evaluare a pachetului EIR (februarie 2017) privind punerea în aplicare a politicilor și legislației UE în materie de mediu. Acesta include 28 de rapoarte de țară și este disponibil aici.

Pentru un rezumat detaliat al diferitelor domenii de politică, a se vedea prezentarea Serviciului de Cercetare al Parlamentului European, din martie 2017: Evaluarea punerii în aplicare a politicilor de mediu, elaborată la solicitarea CoR în cadrul Acordului de cooperare dintre Parlament și Comitetul Regiunilor.

În sprijinul avizului, CoR a comandat un studiu pe tema „Guvernanța eficientă pe mai multe niveluri în materie de mediu, pentru o mai bună punere în aplicare a legislației de mediu a UE”, care urmează să fie finalizat până la jumătatea lunii septembrie 2017.

Cu privire la punerea în aplicare a legislației în domeniul mediului, Comitetul European al Regiunilor și Comisia Europeană cooperează îndeaproape prin intermediul Platformei tehnice comune pentru cooperare în domeniul mediului. EIR este o oportunitate pentru ca orașele și regiunile să încurajeze cooperarea cu Parlamentul European, susține avizul adoptat. Valoarea adăugată a acesteia este că reunește interesele colegiuitorului și experiența dobândită de factorii de decizie și de autoritățile de punere în aplicare. Autoritățile locale din UE doresc să promoveze organizarea unor reuniuni comune între Comisia ENVE și Comisia ENVI a Parlamentului European.

Contact:

David Crous

+32 (0) 470 88 10 37

david.crous@cor.europa.eu

Partajează :