Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Fără orașele și regiunile sale, Europa nu va ajunge până în 2050 la neutralitate climatică  
Planurile energetice și climatice naționale nu reușesc să asocieze autoritățile locale și regionale

Cu puțin timp înainte de prima sesiune a noului Parlament European, opinia publică este cea care își pune amprenta în tot mai mare măsură asupra dezbaterii privind clima. Așa cum protestele reamintesc săptămânal, nivelul actual al ambiției cu privire la aspectele climatice este în prezent insuficient pentru a inversa tendința de încălzire globală. De asemenea, orașele și regiunile UE solicită ținte tot mai înalte și resurse tot mai ample pentru a accelera tranziția energetică durabilă a Europei. În ceea ce privește planurile energetice și climatice naționale ale statelor membre, CoR denunță absența unui dialog permanent pe mai multe niveluri cu autoritățile locale și regionale, astfel cum prevede guvernanța uniunii energetice.

Comitetul European al Regiunilor a adoptat în unanimitate avizul lui Michele Emiliano (IT-PSE) , președintele regiunii Puglia, intitulat „O planetă curată pentru toți - O viziune europeană strategică pe termen lung pentru o economie prosperă, modernă, competitivă și neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei” . Avizul include o serie de propuneri care contribuie la strategia UE pentru neutralitate climatică până în 2050 , prezentată de Comisia Europeană în noiembrie 2018.

Președintele Comitetului European al Regiunilor, Karl-Heinz Lambertz , a declarat: „Europa nu va ajunge la neutralitate climatică fără implicarea orașelor și regiunilor. Guvernanța uniunii energetice a cerut statelor membre să instituie dialoguri permanente pe mai multe niveluri, care să implice autoritățile locale și regionale în definirea planurilor energetice și climatice naționale. Dar funcționarea acestor dialoguri nu a izbutit. Dacă UE dorește să realizeze cu succes tranziția către o energie curată, este esențial ca toate statele membre să se angajeze în demersul pentru o Europă neutră din punct de vedere climatic până în 2050 și, nu în ultimul rând, să implice în mod permanent autoritățile locale și regionale în elaborarea planurilor de acțiune în domeniul climei și al energiei.”

Comisarul european pentru politici climatice și energie, Miguel Arias Cañete , a declarat: „Doresc să felicit liderii regionali și locali pentru importanta lor activitate în domeniul climei, energiei și dezvoltării durabile. Multe regiuni și orașe au stabilit obiective mai ambițioase pentru 2030 decât guvernele lor naționale. Cu cele peste 9 000 de orașe ale sale, Convenția primarilor pentru climă și energie este cea mai mare inițiativă a orașelor și comunelor, a regiunilor și provinciilor care pun în practică tranziția energetică. Propunem acum orașelor și regiunilor mai multe oportunități de finanțare a aplicării atât a măsurilor de atenuare a schimbărilor climatice, cât și a măsurilor de adaptare, printre care se numără 35 % din fondurile programului Orizont Europa, noul program LIFE în valoare de 5 miliarde EUR, pe lângă InvestEU – succesorul Fondului european pentru investiții strategice – din care propunem ca un procentaj de 30 % să sprijine obiectivele în domeniul climei.”

Raportorul, Michele Emiliano (IT-PSE) , președintele regiunii Puglia, a declarat: „Orașele și regiunile contribuie la stabilirea unei traiectorii istorice către o planetă curată pentru toți. Urgența legată de schimbările climatice ne afectează pe toți și pune o mare responsabilitate pe umerii noștri. Avizul meu, adoptat astăzi în sesiunea plenară a Comitetului European al Regiunilor, afirmă necesitatea de a se ajunge la neutralitate climatică cel târziu până în 2050. Regiunile și orașele sunt gata să își îndeplinească rolul care le revine. Dar nu putem afirma același lucru despre Consiliul European, dat fiind că săptămâna trecută unele state membre nu s-au angajat să îndeplinească acest obiectiv. Avem nevoie de o abordare ascendentă dacă dorim cu adevărat să facem față crizei climatice și să creăm o Europă mai echitabilă și mai durabilă, care să nu lase pe nimeni în urmă.”

CoR solicită majorarea la cel puțin 30 % a cotei ce revine în bugetul UE cheltuielilor pentru climă, reamintind importanța unui sistem eficient de „impozitare a energiei” pentru a asigura o reacție coordonată, coerentă și în timp util la schimbările climatice.

În lumina evoluțiilor tehnologice și în vederea atingerii neutralității climatice până în 2050, membrii sprijină revizuirea obiectivului de 32 % energie din surse regenerabile la nivelul UE, în favoarea obiectivului de 40 % până în 2030.

CoR propune crearea unui „Observator european al neutralității climatice”, menit să cartografieze și să monitorizeze vulnerabilitățile diferitelor teritorii în procesul de tranziția energetică. Membrii își declară disponibilitatea de a coopera cu Comisia Europeană pe tema unei structuri destinate schimburilor tehnice referitoare la punerea în aplicare a pachetului privind energia curată.

Adunarea reprezentanților locali și regionali din UE solicită implicarea sistematică a regiunilor și a autorităților locale în punerea în aplicare a ODD și a Acordului de la Paris și în lucrările pregătitoare ale COP25, inclusiv numirea unui reprezentant al CoR ca observator în cadrul tuturor organelor CCONUSC.

Avizul CoR subliniază necesitatea de a consolida atât legătura dintre politicile climatice și calitatea aerului, cât și impactul direct pe care acestea îl au asupra sănătății cetățenilor. Membrii își exprimă acordul cu observația potrivit căreia decarbonizarea reprezintă cea mai eficientă politică preventivă de protejare a sănătății cetățenilor. Agenția Europeană de Mediu estimează că, în Europa, 483 000 de oameni mor prematur în fiecare an din cauza poluării aerului.

Statele membre au prezentat proiecte ale planurilor energetice și climatice naționale (PNEC) la 31 decembrie 2018.

Planurile naționale includ instrumentele de planificare ale țărilor respective menite să contribuie la punerea în aplicare a obiectivelor uniunii energetice, în special a obiectivelor privind energia și clima pentru 2030. Săptămâna trecută, Comisia Europeană a prezentat NECPs country assessments (Rapoartele de evaluare ale PNEC). Variantele definitive ale PNEC trebuie să fie predate la sfârșitul acestui an.

Informații generale

Fotografiile de la sesiunea plenară pot fi descărcate aici.

Guvernanța uniunii energetice menționează că „statele membre ar trebui să creeze o platformă de dialog permanent pe mai multe niveluri pe tema energiei, care să reunească autorități locale, organizații ale societății civile, mediul de afaceri, investitori și alte părți interesate relevante, pentru a discuta diferitele opțiuni avute în vedere pentru politicile privind energia și clima”. Planurile naționale integrate pentru energie și climă, ca și strategiile pe termen lung pentru energie și climă ar putea fi discutate în cadrul acestei platforme.” Guvernanța uniunii energetice (ianuarie 2018).

Aici se găsește comunicatul de presă al Comisiei Europene care anunță publicarea evaluării proiectelor de planuri ale statelor membre pentru îndeplinirea obiectivelor uniunii energetice a UE și aici, analiza defalcată pe țări . Pe baza acestei analize, statele membre își vor revizui strategiile și vor prezenta versiunile definitive până cel târziu la 31 decembrie 2019.

În noiembrie 2018, Comisia Europeană a publicat o viziune strategică pe termen lung pentru o economie prosperă, modernă, competitivă și neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei până în 2050.

Strategia arată modul în care Europa poate deschide calea către neutralitate climatică: investind în soluții tehnologice realiste, implicându-i pe cetățeni, armonizându-și acțiunile în domenii-cheie, cum ar fi energia, politica industrială și cercetarea și asigurând, în același timp, echitatea socială, astfel încât tranziția să nu nedreptățească pe nimeni.

Dând curs solicitărilor din partea Parlamentului European și a Consiliului European, viziunea Comisiei asupra unui viitor neutru din punct de vedere climatic acoperă aproape toate politicile UE și se conformează obiectivului Acordului de la Paris de a limita creșterea temperaturii globale la un nivel semnificativ mai mic de 2°C și de a depune eforturi pentru ca acest nivel să fie de 1,5°C.

O planetă curată pentru toți – o viziune europeană strategică pe termen lung pentru o economie prosperă, modernă, competitivă și neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei

In-depth analysis accompanying the Communication (Analiza aprofundată care însoțește comunicarea)

Comunicat de presă: Comisia propune ca Europa să devină neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei până în 2050

Questions and Answers: Long-term strategy for Clean Planet for All (Întrebări și răspunsuri: strategia pe termen lung pentru „O planetă curată pentru toți”)

Contact: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Partajează :
 
Știri conexe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WITH-ICLEI.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EUROPE-WILL-NOT-REACH-CLIMATE-NEUTRALITY-BY-2050-WITHOUT-ITS-CITIES-AND-REGIONS.ASPX

Action Plan with ICLEI
Action Plan with ICLEI
29.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CURRENT-CRISES-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EUROPE-WILL-NOT-REACH-CLIMATE-NEUTRALITY-BY-2050-WITHOUT-ITS-CITIES-AND-REGIONS.ASPX

Current crises must lead to a change of pace in achieving Sustainable Development Goals
Current crises must lead to a change of pace in achieving Sustainable Development Goals
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/COP15-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EUROPE-WILL-NOT-REACH-CLIMATE-NEUTRALITY-BY-2050-WITHOUT-ITS-CITIES-AND-REGIONS.ASPX

COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
19.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EU'S-ZERO-POLLUTION-AMBITION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EUROPE-WILL-NOT-REACH-CLIMATE-NEUTRALITY-BY-2050-WITHOUT-ITS-CITIES-AND-REGIONS.ASPX

The 'One Health' approach must be at the forefront of the EU's Zero Pollution Ambition
The 'One Health' approach must be at the forefront of the EU's Zero Pollution Ambition
14.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/MORE-AMBITIOUS-BIODIVERSITY-TARGETS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EUROPE-WILL-NOT-REACH-CLIMATE-NEUTRALITY-BY-2050-WITHOUT-ITS-CITIES-AND-REGIONS.ASPX

EU cities and regions call for more ambitious biodiversity targets
EU cities and regions call for more ambitious biodiversity targets
09.12.2022