Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Situația creată de pandemia de COVID-19 este și o ocazie de a accelera aplicarea agendei pentru mediu  

​Dimtrios Karnavos​

În interviul de mai jos , dl Dimitrios Karnavos (EL-PPE) răspunde la cinci întrebări privind cel de-al 8-lea Program de acțiune pentru mediu (PAM) . Primarul orașului Kallithea este raportorul unui proiect de aviz care solicită resurse adecvate pentru ca autoritățile locale și regionale să pună în aplicare politicile de mediu pe teren. Proiectul de aviz va fi supus la vot în următoarea sesiune plenară din 3-5 februarie, după o dezbatere exploratorie generală în cadrul ședinței Comisiei ENVE din 1 februarie. Deși politicile de mediu ale UE au adus beneficii substanțiale în ultimele decenii, Europa se confruntă în continuare cu provocări fără precedent în materie de mediu, climă și durabilitate. Printre acestea se numără pierderea biodiversității, schimbările climatice, utilizarea resurselor și poluarea. PAM 8 este esențial pentru abordarea acestor provocări după pandemia de COVID-19.

Din perspectivă locală și regională, pe ce priorități ar trebui să se concentreze cel de-al 8-lea Program de acțiune pentru mediu?

Cel de al 8-lea Program de acțiune pentru mediu oferă o viziune strategică pe termen lung și orientări pentru realizarea, până în 2050, a unei economii neutre din punct de vedere climatic, eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor și durabile, în conformitate cu Pactul verde european, noua strategie a UE pentru realizarea neutralității climatice până la jumătatea acestui secol. Al 8-lea Program de acțiune pentru mediu, alături de cele șase obiective prioritare descrise în propunere, reflectă obiectivele și așteptările liderilor locali și regionali. Pandemia de COVID-19 ne-a învățat că abordarea bazată pe un stil de viață sănătos trebuie să stea la baza tuturor politicilor UE de promovare a sănătății umane, a unei planete sănătoase, a unei economii sănătoase și a unei societăți sănătoase, care oferă oportunități tuturor. În acest context, o legătură mai bună între sănătate și mediu este atât fundamentală, cât și necesară. Trebuie să ne asigurăm că PAM 8 contribuie la asigurarea unui mediu fără substanțe toxice, a unui nivel de trai mai bun și creează comunități mai reziliente. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că PAM 8 promovează un mediu de afaceri durabil și încurajează investițiile ecologice la toate nivelurile (UE, național, regional și local). Toate acestea sunt necesare dacă dorim să avem o Uniune Europeană mai puternică și mai durabilă în perioada de după pandemia de COVID-19.

Cum poate noul PAM să asigure o mai bună integrare a prerogativelor în materie de mediu și climă cu alte politici sectoriale ale UE? Cum este conectat PAM 8 la Pactul verde european?

Integrarea mai eficientă a mediului și a climei în alte politici sectoriale ale UE nu este întotdeauna ușoară, întrucât diversele sectoare au priorități diferite. Uneori, chiar și politicile privind mediul și clima par să meargă în direcții opuse. De exemplu, politicile de protecție a climei și de reducere a emisiilor de dioxid de carbon promovează implementarea și exploatarea proiectelor privind energia din surse regenerabile. Pe de altă parte, politica deosebit de importantă de stopare a pierderii biodiversității și de menținere a coeziunii rețelei Natura 2000 pare să intre parțial în conflict cu politica privind protecția climei, de exemplu atunci când proiectele privind energia din surse regenerabile sunt implementate și exploatate în zone protejate. Prin urmare, trebuie să fim coerenți și să mergem în aceeași direcție, întrucât ne confruntăm cu toții cu aceleași provocări. Este important să se utilizeze la maximum instrumentele și metodele disponibile, astfel încât să se instituie un cadru pentru monitorizarea constantă și îmbunătățirea continuă a performanței de mediu, inclusiv a investițiilor în protecția mediului și a climei. De asemenea, ar trebui să convenim asupra unei foi de parcurs clare care să ducă la realizarea neutralității climatice până în 2050. În ceea ce privește orașele și regiunile, nu trebuie să uităm că autoritățile locale și regionale joacă un rol important în asigurarea conlucrării dintre întreprinderi, institute de cercetare și mediul academic, precum și în implicarea cetățenilor și a părților interesate de la nivel local în elaborarea și punerea în aplicare a politicilor de mediu.

Cum ne putem asigura că politicile de mediu sunt puse pe deplin în aplicare în toate comunitățile din UE?

Cu siguranță merită salutat faptul că PAM 8 consideră că punerea în aplicare mai eficace și mai eficientă este o prioritate esențială. Pentru a îmbunătăți punerea în aplicare, autoritățile locale și regionale ar trebui să dispună de instrumente și resurse adecvate. Ne revine punerea în aplicare a 70 % din legislația UE, 90 % din măsurile de adaptare la schimbările climatice și 70 % din acțiunile de atenuare a schimbărilor climatice. Avem nevoie de abordări inovatoare, care să permită autorităților locale și regionale să ofere soluții adaptate pentru a îmbunătăți punerea în aplicare a politicilor de mediu în diverse zone - urbane, rurale sau muntoase, insulare sau de coastă. Sunt necesare mai multe cercetări, date și cunoștințe pentru a aborda provocările specifice de mediu cu care ne confruntăm și pentru a valorifica oportunitățile oferite diverselor tipuri de comunități locale și regionale, deoarece fiecare zonă geografică are propriile provocări, puncte slabe și puncte forte. Prin urmare, în avizul meu privind PAM 8, solicit o abordare globală, bazată pe realitatea zonei sau specifică fiecărui teritoriu, aceasta fiind cea mai bună modalitate de a asigura condiții de viață propice. Nu vom reuși dacă nu instituim un cadru de guvernanță funcțional pe mai multe niveluri și nu vom încuraja toate nivelurile de guvernanță să promoveze cooperarea între administrații, regiuni și comune, precum și cooperarea transfrontalieră în domeniul politicilor de mediu. De asemenea, avem nevoie de consolidarea bazei de cunoștințe privind mediul, valorificarea potențialului tehnologiilor digitale și de date și creșterea gradului de utilizare a soluțiilor bazate pe natură și a inovării sociale, pentru a îmbunătăți punerea în aplicare a obiectivelor de mediu. De exemplu, în Kallithea, a opta localitate ca mărime din Grecia și a patra cea mai mare din zona urbană Atena, am pus în aplicare un proiect bazat pe utilizarea tehnologiilor digitale (tehnologia iBeacons și realitatea augmentată) , menit să-i motiveze pe locuitori și pe vizitatori să recurgă la soluții durabile de deplasare, cum ar fi mersul pe jos și cu bicicleta, pentru a contribui la reducerea emisiilor de dioxid de carbon, la îmbunătățirea calității aerului și la conservarea patrimoniului istoric și cultural al orașului.

Cum poate să contribuie PAM 8 la dotarea comunităților locale și regionale din UE cu resurse adecvate pentru a pune în aplicare politicile UE în domeniul mediului și al climei, în contextul unei redresări ecologice după pandemia de COVID-19?

După cum am menționat, asigurarea resurselor adecvate este esențială dacă dorim să punem în aplicare cu succes politicile privind mediul și clima. Resurse înseamnă, printre altele, o finanțare specifică și un cadru juridic clar, dar și resurse administrative, cum ar fi expertiza umană, consolidarea capacităților, cunoștințe și schimb de bune practici. PAM 8 trebuie să asigure un cadru integrat pentru a dota autoritățile locale și regionale cu instrumentele adecvate, în conformitate cu strategia de redresare ecologică după pandemia de COVID-19. Acesta trebuie să includă stimulente pentru adoptarea unor politici de mediu mai ambițioase, în special pentru cele rămase în urmă, dar și pentru cele care au performanțe bune, pentru a le motiva și mai mult. Trebuie să recunosc că regret neconcordanța dintre acordul privind cadrul financiar multianual 2021-2027 și PAM 8. Cu siguranță, o corelare mai bună a lor este necesară. În ceea ce privește aspectele pozitive, mă bucur să constat că următorul buget al UE acordă un loc central tranziției climatice și digitale și că a alocat 30 % din bugetul pe termen lung al UE și din pachetul NextGenerationEU pentru combaterea schimbărilor climatice, acordând, de asemenea, o atenție deosebită mediului și biodiversității. Sper că PAM 8 va crea cadrul potrivit pentru investiții verzi și albastre și pentru inovare la toate nivelurile de guvernanță. Acestea sunt vitale dacă dorim să construim comunități reziliente, asigurând în același timp creștere economică și locuri de muncă într-o societate echitabilă și favorabilă incluziunii, bazată pe solidaritate. De asemenea, mă aștept ca PAM 8 să furnizeze instrumente de consolidare a capacităților, o bază de date de cunoștințe și bune practici și stimulente pentru cooperare între orașe, cum ar fi evaluări inter pares și activități de învățare reciprocă, vizite la fața locului și „înfrățiri ecologice”, pentru a realiza progrese în cadrul redresării ecologice.

În ceea ce privește impactul pandemiei de COVID-19 asupra agendei de mediu, este aceasta o barieră sau o oportunitate de accelerare a aplicării?

Este de la sine înțeles că pandemia de COVID-19 ar trebui tratată ca o oportunitate de accelerare a agendei de mediu. Am asistat la îmbunătățirea calității aerului, la refacerea biodiversității și la o îmbunătățire generală a ecosistemelor în ultimele luni. De aici ar trebui pornit. Salut faptul că UE are în vedere după pandemia de COVID-19 o redresare care să meargă mână în mână cu tranziția verde și cea digitală. Comunitățile noastre locale trebuie să se redreseze economic, dar într-un mod durabil și rezilient. Ceea ce cred că este important în acest context este necesitatea de a ne îmbunătăți comunicarea cu cetățenii, pentru a-i implica, întrucât punerea în aplicare poate fi realizată numai cu participarea deplină și zilnică a tuturor. Trebuie să-i sensibilizăm pe cetățeni cu privire la beneficiile politicilor privind clima, mediul și biodiversitatea și să demonstrăm modul în care acestea ne ameliorează sănătatea și starea de bine, sporind în același timp sustenabilitatea și competitivitatea economiilor noastre locale.

Context:

Începând cu jumătatea anilor ´70, politica de mediu a UE este îndrumată de o succesiune de programe de acțiune pentru mediu, care definesc obiectivele prioritare ce trebuie realizate într-o perioadă de câțiva ani. Întrucât PAM 7 s-a încheiat în 2020, Comisia Europeană a aprobat o propunere pentru PAM 8 pentru perioada următoare, până în 2030, menită să completeze Pactul verde european.

CoR a adoptat avize legislative privind PAM anterioare. În 2019, CoR a adoptat un aviz din proprie inițiativă pe tema „Către un al 8-lea Program de acțiune pentru mediu” , avându-l ca raportor pe Cor Lamers (NL-PPE) , primarul orașului Schiedam. Avizul s-a bazat pe un studiu specific.

PAM 8 are șase obiective prioritare , stabilite pe baza Pactului verde european. Pentru a măsura și a comunica în ce măsură UE îndeplinește aceste obiective, propunerea privind PAM 8 sugerează să se instituie un nou cadru de monitorizare.

Comitetul European al Regiunilor și Comisia Europeană cooperează strâns pentru a asigura punerea în aplicare eficientă și dezvoltarea politicilor de mediu prin intermediul Platformei tehnice pentru cooperare în domeniul mediului .

Relații cu presa: pressecdr@cor.europa.eu

Partajează :
 
Știri conexe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/COVID-19-OPPORTUNITY-SPEED-UP-ENVIRONMENT-AGENDA.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/COVID-19-OPPORTUNITY-SPEED-UP-ENVIRONMENT-AGENDA.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-SEPTEMBER-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/COVID-19-OPPORTUNITY-SPEED-UP-ENVIRONMENT-AGENDA.ASPX

Green Deal Funding Alert - September 2023
Green Deal Funding Alert - September 2023
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/COVID-19-OPPORTUNITY-SPEED-UP-ENVIRONMENT-AGENDA.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EU-ORGANIC-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/COVID-19-OPPORTUNITY-SPEED-UP-ENVIRONMENT-AGENDA.ASPX

Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
25.09.2023