Conferința privind viitorul Europei și rolul regiunilor și orașelor din UE 

În calitate de organism al UE care reprezintă nivelul de guvernare cel mai apropiat de cetățeni, Comitetul European al Regiunilor se angajează să joace un rol politic semnificativ.

Conferința privind viitorul Europei

Cuprins

​​​​Despre conferință

„Apropierea Europei de cetățeni” este prima prioritate politică a Comitetului European al Regiunilor (CoR), iar  Conferința privind viitorul Europei este cel mai important eveniment în acest sens. Platforma digitală  multilingvă a conferinței le permite oamenilor să interacționeze și să-și discute propunerile pe nouă teme de politică în cele 24 de limbi oficiale ale UE.

În calitate de organism al UE care reprezintă nivelul de guvernare cel mai apropiat de cetățeni, CoR se angajează să joace un rol politic semnificativ în cadrul conferinței, prin participarea activă a reprezentanților săi la  Comitetul executiv   și la  sesiunea plenară a conferinței . În plus, vor avea loc aproximativ peste 120 de dialoguri cu cetățenii la nivel local și transfrontalier, iar ideile și recomandările acestora vor fi înregistrate pe platformă.

Obiectivul  delegației CoR la sesiunile plenare ale conferinței este de a comunica cu ceilalți 420 de delegați pentru a consolida rolul autorităților locale și regionale în funcționarea democratică a Uniunii Europene și pentru a promova dimensiunea teritorială a politicilor UE. Găsiți mai jos o imagine de ansamblu a ceea ce prezintă importanță pentru regiunile și orașele UE în legătură cu cele nouă teme de discuție din cadrul conferinței.

Schimbările climatice și mediul

De ce prezintă importanță pentru regiunile și orașele UE?

Obiectivul de a transforma Europa în primul continent neutru din punct de vedere climatic până în 2050 prin intermediul  „Pactului verde european” trebuie adaptat la nivel local. Autoritățile locale și regionale pun în aplicare 70 % dintre măsurile de atenuare a schimbărilor climatice și 90 % dintre politicile privind adaptarea la schimbările climatice. Teritoriile UE sunt diverse și, prin urmare, este necesară o abordare ascendentă pentru a respecta principiul subsidiarității, oferind, în același timp, flexibilitatea necesară pentru adaptarea la diferite nevoi. Regiunile și orașele se află într-o poziție privilegiată, deoarece se află în relație directă cu oamenii și stimulează reorientarea comportamentală a cetățenilor către durabilitate.

Ce recomandă CoR?

CoR consiliază instituțiile UE cu privire la legislație și politici prin intermediul unor  avize care iau în considerare situația și nevoile specifice ale administrațiilor locale și regionale. Chestiunile legate de schimbările climatice și de mediu sunt abordate de  Comisia pentru mediu, schimbări climatice și energie (ENVE) . Printre prioritățile politice ale Comitetului European al Regiunilor pentru perioada 2020-2025 se numără „Construirea unor comunități reziliente”, una dintre cele trei teme principale. Acesta se bazează pe o inițiativă recentă intitulată „Pactul verde la nivel local” – de care se ocupă un grup de lucru alcătuit din treisprezece reprezentanți aleși la nivel local și regional.

Ce măsuri ia UE?

Aflați mai multe la adresa:  https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal

Sănătatea

De ce prezintă importanță pentru regiunile și orașele UE?

Autoritățile locale și regionale organizează și furnizează servicii de asistență medicală pe teren. În multe locuri, ele gestionează, inspectează și finanțează inclusiv operatori și structuri din domeniul medical. Puse la grea încercare de către pandemie, aceste infrastructuri și sisteme de sănătate trebuie regândite pentru a deveni mai reziliente. Ele reprezintă piatra de temelie a  uniunii europene a sănătății , în care toate țările UE se pregătesc și răspund împreună la crizele sanitare, unde sunt disponibile materiale medicale inovatoare și la prețuri accesibile, și în care toate colaborează pentru a îmbunătăți prevenirea, tratamentul și îngrijirea post-tratament în cazul unor boli precum cancerul.

Ce recomandă CoR?

Comitetul solicită o dezbatere deschisă privind arhitectura politicii UE în domeniul sănătății. În conformitate cu cerințele cetățenilor europeni, Comitetul a sprijinit un buget de sine stătător al UE pentru sănătate și a recomandat verificarea sistemelor de sănătate în situații de criză. Acest lucru se traduce prin consolidarea capacităților de producție ale UE, precum și prin crearea de stocuri strategice pentru a garanta accesul la medicamente în perioade normale și în situații de criză. Comitetul dorește să se înregistreze progrese mai rapide în ceea ce privește prevenirea în materie de sănătate și e-sănătatea și solicită să se aducă modificări cooperării transfrontaliere în materie de asistență medicală, pentru ca aceasta să devină mai accesibilă și mai rezilientă, ca element-cheie al pregătirii și reacției regiunilor frontaliere.

Ce măsuri ia UE?

Aflați mai multe la adresa:  https://futureu.europa.eu/processes/Health

O economie mai puternică, dreptate socială și locuri de muncă

De ce prezintă importanță pentru regiunile și orașele UE?

Disparitățile dintre regiunile și orașele UE și din interiorul acestora în ceea ce privește performanța economică și ocuparea forței de muncă variază considerabil, motiv pentru care Uniunea Europeană a instituit politica de coeziune și fondurile necesare pentru a reduce aceste disparități. În plus, Europa se confruntă în prezent cu cea mai gravă criză sanitară, de mediu, economică și socială, care afectează în mod diferit teritoriul UE și riscă să adâncească și mai mult disparitățile existente. Acțiunea la nivelul UE nu este suficientă: cheia succesului se află în mâinile autorităților naționale, regionale și locale, precum și ale partenerilor sociali și ale părților interesate relevante de la toate nivelurile. Având în vedere rolul central al autorităților locale și regionale în punerea în aplicare a politicilor sociale și de ocupare a forței de muncă, este imperativ să se asigure o reprezentare adecvată a dimensiunii locale și regionale în elaborarea și punerea în aplicare a politicilor UE.

Ce recomandă CoR?

În general, CoR consiliază instituțiile UE cu privire la legislație și politici prin intermediul  avizelor , ținând seama de situația și nevoile specifice ale administrațiilor locale și regionale. Aspectele legate de justiția socială și ocuparea forței de muncă sunt abordate de  Comisia pentru politica socială, educație, ocuparea forței de muncă, cercetare și cultură (SEDEC) . Una dintre prioritățile politice ale Comitetului European al Regiunilor pentru perioada 2020-2025 se intitulează „Coeziunea: valoarea noastră fundamentală” și este una dintre cele trei teme principale. Ea se referă la punerea în aplicare a  Pilonului european al drepturilor sociale , care reprezintă un domeniu prioritar esențial pentru Comitet și care a fost inclusă în programul de lucru pentru 2021 ca una dintre priorități. De asemenea, ea prezintă o importanță deosebită pentru CoR, deoarece ar putea defini un nou flux de lucru pentru instituțiile europene, permițând trecerea de la o abordare interguvernamentală la un proces decizional european.

Ce măsuri ia UE?

Aflați mai multe la adresa:  O economie mai puternică, justiție socială și locuri de muncă – Conferința privind viitorul Europei (europa.eu)

Uniunea Europeană în lume

De ce prezintă importanță pentru regiunile și orașele UE?

Regiunile și orașele sunt afectate de relațiile externe ale UE și de politicile conexe, cum ar fi comerțul, securitatea, migrația și cooperarea cu organizații internaționale, cum ar fi Organizația Națiunilor Unite și OCDE. De asemenea, acestea au parteneriate cu autoritățile locale și regionale din afara UE și sunt implicate activ în programele UE cu țările aflate în proces de aderare, în politica europeană de vecinătate, în cooperarea pentru dezvoltare și în relațiile cu Regatul Unit. Activitatea CoR și avizele sale sunt sprijinite de dezbaterile și interacțiunile politice din cadrul organismelor comune instituite de CoR cu parteneri externi și în cadrul grupurilor de lucru specializate. Aceste organisme îi oferă CoR ocazia de a contribui în mod eficient la extinderea UE și la politicile de vecinătate dintr-o perspectivă locală și regională.

Ce recomandă CoR?

CoR poate facilita dialogul și cooperarea cu autoritățile locale și regionale din țările terțe, oferind expertiză și schimburi inter pares pentru a sprijini dezvoltarea capacităților acestora și guvernanța pe mai multe niveluri. În acest sens, CoR face apel la forumuri precum comitetele consultative mixte și grupurile de lucru Conferința autorităților locale și regionale din Parteneriatul estic (CORLEAP) Adunarea autorităților locale și regionale din zona euromediteraneeană (ARLEM) și  Grupul de contact CoR-Regatul Unit .

CoR solicită o implicare mai puternică a autorităților locale și regionale în relațiile UE cu țările terțe, pentru a răspunde provocărilor cu care se confruntă administrațiile publice, atât în interiorul, cât și în afara UE.

Ce măsuri ia UE?

Aflați mai multe la adresa:  https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld

Valori și drepturi, statul de drept, securitate

De ce prezintă importanță pentru regiunile și orașele UE?

Autoritățile locale și regionale joacă un rol esențial în protejarea drepturilor fundamentale într-un sistem de guvernanță pe mai multe niveluri. O mai bună exercitare a drepturilor are un impact pozitiv asupra dezvoltării economice și sociale și este cea mai bună modalitate de a câștiga încrederea cetățenilor și de a spori implicarea acestora în procesul de elaborare a politicilor la toate nivelurile de guvernanță. Promovarea unei culturi a respectării statului de drept este, prin urmare, o responsabilitate comună la nivelul UE, la nivel național, regional și local. În ceea ce privește „securitatea”, lupta împotriva terorismului face parte din conceptul mai larg al  uniunii europene a securității , iar rolul-cheie al orașelor în protejarea spațiilor publice și prevenirea radicalizării, de exemplu, este evidențiat în  Angajamentul UE privind securitatea și reziliența urbană .

Ce recomandă CoR?

CoR propune ca regiunile și orașele să fie implicate în promovarea unei culturi a respectării drepturilor fundamentale, a valorilor UE și a statului de drept. În special, este esențial să se consolideze asumarea de către tineri a acestor elemente fondatoare ale UE. Atitudinile civice joacă un rol important în dezvoltarea formelor neliberale de populism, în timp ce educația poate avea o contribuție pozitivă la combaterea riscurilor de regres democratic. De exemplu, în ceea ce privește aplicarea  Cartei drepturilor fundamentale a UE , înființarea unor puncte de contact la nivel local ar putea oferi orientări autorităților locale și regionale cu privire la modul de elaborare a politicilor lor, în deplină conformitate cu Carta, și ar putea evidenția cele mai bune practici. Un alt exemplu recent este adoptarea unui  aviz al CoR privind Agenda UE de combatere a terorismului .

Ce măsuri ia UE?

Aflați mai multe la adresa:  https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights

Transformarea digitală

De ce prezintă importanță pentru regiunile și orașele UE?

Accesul la infrastructura și serviciile digitale variază semnificativ între regiunile și orașele UE și chiar în interiorul acestora. Transformarea digitală este esențială pentru dezvoltarea economică și societală, iar tehnologiile digitale au devenit esențiale pentru fiecare aspect al vieții noastre. În același timp, pandemia de COVID-19 a scos la iveală un decalaj digital din ce în ce mai mare în întreaga UE, confirmând faptul că disponibilitatea și accesibilitatea oportunităților de transformare digitală au un impact important asupra coeziunii dintre regiunile și orașele UE.

Ce recomandă CoR?

Comitetul European al Regiunilor (CoR) a pledat pentru conceptul de „coeziune digitală” încă de la adoptarea avizului său pe tema „Europa digitală pentru toți” , în 2019. Coeziunea digitală este văzută ca o importantă dimensiune suplimentară a conceptului tradițional de coeziune economică, socială și teritorială, astfel cum este definit în Tratatul UE. CoR examinează în prezent situația transformării digitale în regiunile UE în ceea ce privește disparitățile în materie de infrastructură, de utilizare a internetului și de disponibilitate a serviciilor de e-guvernare.

Ce măsuri ia UE?

Aflați mai multe la adresa:  https://futureu.europa.eu/processes/Digital

Democrația europeană

De ce prezintă importanță pentru regiunile și orașele UE?

Consolidarea funcționării democratice a UE este o modalitate de a relansa proiectul european. Regiunile, orașele, municipalitățile și peste un milion de politicieni aleși la nivel subnațional joacă un rol important în creșterea rezilienței democrației europene. O mai mare implicare a autorităților locale și regionale și a Comitetului European al Regiunilor în procesul de elaborare a politicilor UE ar putea aduce Europa mai aproape de cetățeni.

Ce recomandă Comitetul European al Regiunilor?

Comitetul European al Regiunilor (CoR) sprijină dezvoltarea în continuare a principiilor UE de „subsidiaritate și proporționalitate”, care garantează că deciziile sunt luate cât mai aproape de cetățeni și că se efectuează în permanență controale pentru a verifica dacă acțiunea la nivelul UE este justificată, având în vedere posibilitățile existente la nivel național, regional sau local. În plus, CoR propune ca participarea cetățenilor, astfel cum a fost promovată de Conferința privind viitorul Europei, să devină o caracteristică permanentă și să pună în comun cunoștințele de specialitate în ceea ce privește implicarea cetățenilor prin intermediul unei rețele de regiuni și orașe la nivelul UE.

Ce măsuri ia UE?

Aflați mai multe la adresa  https://futureu.europa.eu/processes/Democracy

Migrația

De ce prezintă importanță pentru regiunile și orașele UE?

Migrația a avut un impact puternic asupra regiunilor și orașelor din UE, în special asupra celor din prima linie a fluxurilor migratorii. Aceste regiuni și orașe sunt adesea responsabile pentru primirea și integrarea migranților, oferindu-le infrastructuri și servicii vitale. În plus, situația demografică a tuturor regiunilor și orașelor din UE, inclusiv impactul acesteia asupra piețelor forței de muncă și a serviciilor publice, este semnificativă și va juca un rol tot mai important în politicile puse în aplicare la nivel local și regional.

Ce recomandă Comitetul European al Regiunilor?

Comitetul European al Regiunilor (CoR) solicită o politică globală în domeniul migrației la nivelul UE, care să integreze experiențele și punctele de vedere ale regiunilor și orașelor în procesul de concepere și de punere a sa în aplicare. Ea ar trebui să țină seama de contribuția locală și regională și să includă integrarea, proceduri echitabile de returnare și politici de azil care să fie în măsură să răspundă adecvat tendințelor actuale și viitoare în materie de migrație. De asemenea, trebuie să abordeze cauzele profunde ale migrației, în cooperare cu țările de origine și de tranzit, în cazul persoanelor care au nevoie de protecție umanitară, apărând în același timp frontierele externe ale UE.

Ce măsuri ia UE?

Aflați mai multe la adresa:  https://futureu.europa.eu/processes/Migration

Educație, cultură, tineret și sport;

De ce prezintă importanță pentru regiunile și orașele UE?

Educația, cultura, tineretul și sportul răspund nevoilor esențiale ale societăților noastre, fie prin încurajarea dezvoltării economice și sociale prin educație și înțelegere reciprocă prin cultură și sport, fie printr-o viață democratică mai favorabilă incluziunii mulțumită participării tinerilor. Rolul regiunilor și orașelor în aceste domenii este esențial și, în multe state membre, acestea sunt responsabile de infrastructurile și serviciile relevante. Digitalizarea educației și culturii, nivelurile ridicate ale șomajului în rândul tinerilor din unele regiuni și agravarea disparităților economice și sociale sunt unele dintre cele mai acute provocări cu care se confruntă autoritățile locale și regionale. Unele dintre aceste provocări și dimensiunile lor regionale pot deveni chiar mai vizibile și mai presante prin efectele pandemiei de COVID-19.

Ce recomandă Comitetul European al Regiunilor?

În general, Comitetul European al Regiunilor (CoR) oferă consiliere instituțiilor UE cu privire la legislație și politici prin intermediul unor  avize care iau în considerare situația și nevoile specifice ale administrațiilor locale și regionale Chestiunile legate de educație, cultură, tineret și sport sunt abordate de  Comisia pentru politica socială, educație, ocuparea forței de muncă, cercetare și cultură (SEDEC). Printre prioritățile politice ale Comitetului European al Regiunilor pentru perioada 2020-2025 se numără „Apropierea Europei de cetățeni” și „Construirea unor comunități locale și regionale reziliente”, acestea fiind două dintre cele trei teme principale. În avizul său recent pe tema „Realizarea Spațiului european al educației până în 2025” , CoR solicită o mai bună recunoaștere a nevoilor regionale și recomandă abordarea disparităților regionale în domeniul educației.

Ce măsuri ia UE?

Aflați mai multe la adresa:  Educația, cultura, tineretul și sportul – Conferința privind viitorul Europei (europa.eu)

Evenimente

Evenimente viitoare

Evenimente trecute

Ultimele știri

Multimedia

The future is in your hands

 

Alte materiale video

 • The future is in your hands
  The future is in your hands
 • #TheFutureIsYours: "We need systemic changes to strengthen our health system"
  #TheFutureIsYours: "We need systemic changes to strengthen our health system"
 • #TheFutureIsYours: "I hope my son will harvest the fruits of digitalization"
  #TheFutureIsYours: "I hope my son will harvest the fruits of digitalization"
 • #TheFutureIsYours: "From climate change to migration, we want to make a change"
  #TheFutureIsYours: "From climate change to migration, we want to make a change"
 • #TheFutureIsYours: "Next generations will be even more European"
  #TheFutureIsYours: "Next generations will be even more European"
 • #TheFutureIsYours: "Europe was founded on the values of respect for freedom & equality"
  #TheFutureIsYours: "Europe was founded on the values of respect for freedom & equality"
 • #TheFutureIsYours: "The future of our planet concerns each & every one of us"
  #TheFutureIsYours: "The future of our planet concerns each & every one of us"
 • #TheFutureIsYours: "Today, so many people see their jobs become uncertain"
  #TheFutureIsYours: "Today, so many people see their jobs become uncertain"
 • #TheFutureIsYours: "I want Europe to be a welcoming place"
  #TheFutureIsYours: "I want Europe to be a welcoming place"
 • #TheFutureIsYours: "Today we take peace & justice for granted in Europe"
  #TheFutureIsYours: "Today we take peace & justice for granted in Europe"


Urmăriți-ne

Date de contact

Direcția Comunicare – Echipa responsabilă cu dialogurile locale
Partajează:
 
Back to top