Grupy międzyregionalne  

Powstające od lutego 2007 r. grupy międzyregionalne są platformami wymiany poglądów i nowych pomysłów między władzami lokalnymi i regionalnymi w państwach członkowskich i poza nimi.

Grupy muszą składać się z:

 • Co najmniej 10 pełnoetatowych członków KR-u;
 • Co najmniej czterech delegacji krajowych, lub
 • Grupy regionów reprezentujących współpracę transgraniczną

Trwa odnowa składu grup międzyregionalnych na nową kadencję KR-u. Podczas minionej kadencji ​w KR-ze były następujące grupy międzyregionalne:

Morze Adriatyckie i Morze Jońskie

 • Utworzona w styczniu 2013 r.
 • Kluczowe działania:
  • ułatwianie wymiany między członkami KR-u oraz władzami ośmiu państw z UE i spoza Unii z regionu Morza Adriatyckiego i Morza Jońskiego zaangażowanych we wdrażanie strategii UE na rzecz regionu adriatycko-jońskiego (EUSAIR);
  • przyczynianie się – jako istotny podmiot wielopoziomowego sprawowania rządów – do kształtowania EUSAIR i jej planu działania oraz podejmowania działań następczych i wdrożeniowych.
  • skuteczne stawianie czoła wspólnym wyzwaniom i umacnianie tożsamości i pełnego potencjału regionu;
  • tworzenie synergii z istniejącymi strategiami regionu Morza Bałtyckiego i regionu Dunaju.
 • Przewodniczący: Paolo Di Laura Frattura (IT/PES)

 • Ta grupa międzyregionalna jest powiązana ze strategią makroregionalną.Strategie takie stanowią ramy zatwierdzone przez Radę Europejską w celu wzmocnienia spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w określonym obszarze geograficznym (zob. także: makroregiony).

   

  Kontakt:

  Sekretariat intergrupy

  Francesco Cocco

  https://www.adriatic-ionian.eu/about-eusair/

  Makroregion alpejski

 • Utworzona w czerwcu 2014 r.
 • Zadania:
  • przyczynianie się, zgodnie z wielopoziomowym sprawowaniem rządów, do kształtowania i wdrażania na obszarze alpejskim strategii makroregionalnej i jej planu działania oraz do związanych z tym działań następczych;
  • poprawa konkurencyjności przy zapewnieniu połączalności regionu alpejskiego i uczynieniu go zrównoważonym pod względem środowiskowym oraz atrakcyjnym;
  • maksymalizowanie synergii i wymiany dobrych praktyk w ramach istniejących strategii makroregionalnych;
 • Przewodniczący: Franco Iacop (IT/PES)

 • Ta grupa międzyregionalna jest powiązana ze strategią makroregionalną. Strategie takie stanowią ramy zatwierdzone przez Radę Europejską w celu wzmocnienia spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w określonym obszarze geograficznym (zob. także: makroregiony).

   

  Kontakt:

  Sekretariat intergrupy

  Raffaella Viviani

  raffaella.viviani@regione.fvg.it

  Friuli Venezia Giulia Autonomous Region

  Rue du Commerce 49 - 1000 Bruxelles

  Tel.: +32 (0)2 500 88 40

  http://www.alpine-region.eu/

  Regiony Morza Bałtyckiego

 • Utworzona w lutym 2008 r.
 • Zadania:
  • uwidocznienie w KR-ze współpracy regionów Morza Bałtyckiego i przyczynienie się do ich rozwoju w najszerszym tego słowa znaczeniu;
  • zbadanie wpływu różnych strategii politycznych UE, zwłaszcza z punktu widzenia gospodarczego i ekologicznego wymiaru polityki morskiej;
  • przyczynienie się do realizacji strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Batyckiego (przyjętej w czerwcu 2009 r.);
 • Przewodnicząca: Pauliina Haijanen (FI/EPL)
 • Ta grupa międzyregionalna jest powiązana ze strategią makroregionalną. Strategie takie stanowią ramy zatwierdzone przez Radę Europejską w celu wzmocnienia spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w określonym obszarze geograficznym (zob. także: makroregiony).

   

  Kontakt:

  Sekretariat intergrupy

  Åsa Bjering

  Sekretarz Wykonawcza CPMR, Komisja ds. Morza Bałtyckiego

  tel.: +32 470 69 62 66

  Brexit

 • Utworzona w styczniu 2018 r.
 • Zadania:
  • umożliwienie wymiany poglądów i informacji na temat konsekwencji brexitu po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej;
  • wymiana pomysłów na temat rozwiązań, jakie należy wprowadzić w celu wsparcia najbardziej dotkniętych skutkami brexitu władz lokalnych i regionalnych i dostosowania odpowiednich gospodarek regionalnych;
  • określenie wspólnych projektów, które mogłyby zostać opracowane przez władze lokalne i regionalne po brexicie;
  • wniesienie wkładu w debatę Komitetu w celu uzyskania całościowego obrazu skutków wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE dla władz lokalnych i regionalnych.
 • Przewodniczący: François Decoster (FR/ALDE)

 • Kontakt

  Sekretariat intergrupy

  Jennifer Rousselle

  jennifer-rousselle@ville-saint-omer.fr

  Ville de Saint Omer

  tel. +33 (0)3 21 98 66 53

  Karpaty

 • Utworzona w lutym 2016 r.
 • Zadania:
  • zbadanie możliwości opracowania karpackiej strategii makroregionalnej;
  • organizowanie debat, działań i projektów z udziałem przedstawicieli władz lokalnych z dwóch państw spoza UE leżących w obrębie łuku karpackiego (Serbią i Ukrainą), w celu objęcia ich przyszłą „strategią makroregionalną dla obszaru karpackiego";
  • podkreślanie roli samorządów lokalnych i regionalnych w celu wspierania zrównoważonego rozwoju.
 • Przewodniczący: Władysław Ortyl (PL/EKR)
 •  

  Kontakt:

  Sekretariat intergrupy

  Przedstawicielstwo Województwa Podkarpackiego w Brukseli

  Avenue de Tervueren 48

  1040 Bruxelles

  tel.: +32 2 738 02 23
  bruksela@podkarpackie.pl

  Współpraca transgraniczna

 • Utworzona w lipcu 2015 r.
 • Zadania:
  • wywieranie wpływu na prawodawstwo UE poprzez analizę opinii KR-u i dbanie o to, by rozwiązania transgraniczne były uwzględniane;
  • wnoszenie wkładu w dyskusję na temat przyszłości polityki spójności;
  • wskazywanie zagadnień transgranicznych, które powinny zostać poruszone na szczeblu UE.
  • przedstawianie propozycji wydarzeń w ramach Platformy EUWT, Stowarzyszenia Europejskich Regionów Granicznych, Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast
 • Przewodniczący: Pavel Branda (CZ/EKR)
 •  

  Kontakt:

  Sekretariat intergrupy

  Marek Polach

  Marek.Polach@praha.eu

  Przedstawicielstwo Pragi w UE

  Avenue Palmerston 16

  1000 Bruxelles

  tel.: +32 2 23015 84

  Przyszłość sektora motoryzacyjnego

 • Utworzona w 2009 r.
 • Zadania:
  • obrona interesów terytoriów, na których przemysł motoryzacyjny ma istotne znaczenie oraz znalezienie wspólnych rozwiązań dla stojących przed nimi wyzwań;
  • wspieranie kontaktów między stowarzyszeniami branżowymi różnych uczestniczących regionów.
 • Przewodniczący: Barbara Eibinger-Miedl (AT/EPP)
 •  

  Kontakt:

  Sekretariat intergrupy

  Claudia Suppan
  Steiermark office in Brussels
  Avenue de Tervueren 82
  1040 Etterbeek
  Tel.: +32 (0)2 7320361
  automotive@stmk.gv.at

  Zdrowie

 • Utworzona w listopadzie 2010 r.
 • Zadania:
  • ułatwianie konstruktywnego dialogu z Komisją Europejską i Parlamentem Europejskim, a tym samym wzmacnianie prac lokalnych i regionalnych sieci opieki zdrowotnej (tj. EUREGHA, ENRICH) na poziomie urzędnika;
  • omawianie m.in. wykorzystania funduszy strukturalnych, spraw związanych z personelem służby zdrowia, mobilnością pacjentów, odżywianiem i otyłością oraz wskaźnikami nierówności zdrowotnych.
 • Przewodnicząca: Birgitta Sacrédeus (SE/EPL)
 •  

  Kontakt:

  Sekretariat EUREGHA

  Rue du Luxembourg, 3

  1000 Bruxelles

  secretariat@euregha.net

   

  Regiony wyspiarskie

 • Grupa międzyregionalna powstała w kwietniu 2015 r., została zawieszona w maju 2017 r. i ponownie uruchomiona w grudniu 2018 r.
 • Zadania:
  • stawienie czoła wspólnym problemom, by w drodze współpracy opracować strategie rozwoju w dziedzinie turystyki i kultury, jak również w przemyśle, rolnictwie, opiece zdrowotnej, energetyce i edukacji;
  • pomoc we wprowadzeniu w życie wniosków Europejskiego Komitetu Regionów i Parlamentu Europejskiego dotyczących wysp;
  • podejmowanie proaktywnych działań i współpraca w dziedzinie migracji, która ma coraz większe znaczenie w regionach wyspiarskich, do których ludzie uciekają od wojen i ubóstwa w poszukiwaniu nadziei i szansy przeżycia.
 •  Przewodniczący: Gaetano Armao (IT/EPP)
 •         

  Kontakt:
  Sekretariat grupy międzyregionalnej
  Leonardo di Giovanna

  tel. +32 026392574

  leonardo.digiovanna@regione.sicilia.it

  Regiony słabiej rozwinięte

 • Utworzona w marcu 2015 r.
 • Zadania:
  • współpraca przy przygotowywaniu dokumentów określających stanowisko, jak również poprawek i sprawozdań dotyczących kwestii mających szczególne znaczenie;
  • monitorowanie polityki spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej UE;
  • współpraca przy opracowywaniu projektów europejskich i sprzyjanie przyciąganiu nowych inwestycji do tych regionów.
 • Przewodniczący: Tadeusz Truskolaski (PL/EA)
 •  

  Kontakt:

  Sekretariat intergrupy

  Michal Szczepura

  Biuro Regionalne Województwa Podlaskiego w Brukseli

  Avenue de Tervueren 48

  1040 Bruxelles

  tel.: +32 2 738 02 22

  faks: +32 2 735 33 20

  info@podlaskie.eu

  Nord Stream 2

 • Utworzona w grudniu 2017 r.
 • Zadania:
  • omawianie wpływu gazociągu na środowisko;
  • prezentowanie rozwoju regionalnego z punktu widzenia lokalnych przedsiębiorców i społeczności;
  • włączanie regionalnego wymiaru bezpieczeństwa energetycznego;
  • skupienie się w szczególności na europejskiej polityce sąsiedztwa i innych stosunkach zewnętrznych.
 • Przewodniczący: Olgierd Geblewicz (PL/EPL),
 •  

  Kontakt:

  Sekretariat intergrupy

  Sebastian Gojdz

  sgojdz@wzp.pl

  Biuro Regionalne Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli

  Rue Montoyer 31

  1000 Bruxelles

  tel.: +32 24149604 

  Regiony o kompetencjach ustawodawczych

 • Utworzona w czerwcu 2007 r.
 • Zadania:
  • podejmowanie inicjatywy w takich obszarach polityki jak lepsze uregulowania prawne i sprawowanie rządów;
  • ochrona praw przysługujących władzom szczebla niższego niż krajowy w odniesieniu do wdrażania zasady pomocniczości;
  • udostępnianie członkom KR-u doświadczenia zawodowego i specjalistycznej wiedzy regionów o kompetencjach ustawodawczych;
  • skupienie się na wielopoziomowym sprawowaniu rządów w Europie oraz na wdrażaniu zasad pomocniczości i proporcjonalności;
  • wymiana sprawdzonych rozwiązań w zakresie mechanizmów monitorowania stosowania zasady pomocniczości.
 • Przewodniczący: Jean-François Istasse (BE/PES)
 •  

  Kontakt:

  Sekretariat intergrupy

  Raffaella Viviani


  Raffaelle.viviani@regione.fvg.it 

   

  Saar-Lor-Lux

 • Utworzona w czerwcu 2007 r.
 • Zadania:
  • koordynowanie zagadnień polityki UE i punktów widzenia członków KR-u z tych regionów, aby mogli wspólnie pracować nad tymi kwestiami w ramach odpowiednich organów KR-u;
  • opracowywanie własnych inicjatyw związanych z polityką UE w zakresie problemów typowych dla regionu oraz dążenie do ich realizacji.
 • Przewodniczący: Karl-Heinz Lambertz (BE/PES)
 •  

  Kontakt:

  Sekretariat intergrupy