Commission for Territorial Cohesion Policy and EU Budget (COTER)  

W zakres kompetencji Komisji Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE (COTER) wchodzą następujące dziedziny:

 • Budżet UE i wieloletnie ramy finansowe
 • Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna
 • Fundusze polityki spójności
 • Rozwój terytorialny, w tym agenda terytorialna
 • Polityka miejska
 • Planowanie przestrzenne i mieszkalnictwo
 • Współpraca terytorialna, w tym współpraca transgraniczna i strategie makroregionalne
 • Polityka transportowa, TEN-T i brakujące połączenia
 • Regionalne statystyki i wskaźniki

Sekretariat Komisji COTER jest również odpowiedzialny za oficjalny unijny rejestr EUWT i za zarządzanie platformą EUWT skupiającą politycznych i technicznych przedstawicieli wszystkich już istniejących i dopiero tworzonych EUWT.

Ponadto Komisja COTER zajmuje się ocenami oddziaływania terytorialnego przeprowadzanymi w KR-ze. Oceny te zapewniają sprawozdawcom KR-u analizę potencjalnego wpływu terytorialnego wniosków legislacyjnych UE.

Do zadań Komisji COTER należy też zarządzanie wspólnymi działaniami KR-u i OECD – w obszarach takich jak jakość inwestycji publicznych, decentralizacja czy rozwój regionalny oraz rozwój obszarów miejskich i wiejskich. Głównym celem tej współpracy jest wzmocnienie dialogu politycznego między OECD a samorządami lokalnymi i regionalnymi UE oraz ostatecznie ulepszenie polityki publicznej wspierającej gospodarczy dobrobyt i dobrostan społeczny.​

Wybierz inną komisję KR-u: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

Head of Unit: Marie-Claire Neill-Cowper

Assistant to the HoU: Maria Smyth

Administrators:

 • Florian Achleitner, in charge of General Transport Policy, TEN-T, Missing links, Road Transport, Rail Transport, Maritime and Inland Waterways, Aviation
 • Marek Bobis, in charge of Budgetary Policy, Multi-Annual Financial Framework, ESIF, Territorial Agenda
 • Igor Caldeira, in charge of TIA: Coordination of CoR Territorial Impact Assessments, Regional Statistics and Indicators, European Territorial Cooperation
 • Slaven Klobučar, in charge of EGTC: Management of EGTC Platform, Cross-border cooperation, European Territorial Cooperation
 • Delphine Langlois, in charge of Macro Regions, Territorial Devlopmen, Urban Policy, ESIF
 • Gustavo López Cutillas, in charge of ESIF, Urban Policy, Housing, Spatial Planning, Outermost Regions, OECD Relations
 • Gordon Modro, in charge of Cohesion Policy, ESIF, Urban Policy, Territorial Agenda
 • Lucy Tober, in charge of General Transport Policy, TEN-T, Road Transport, Rail Transport, Maritime and Inland Waterways, Aviation


Assistants:

 • Vacant, in charge of the general support to COTER Commission and BUDG Working Group
 • Rui Cordeiro da Silva​​, in charge of the management of EGTC register, General support to ​EGTC platform and TIA activities, General Support to COTER Commission​, General support to COTER Commission and BUDG Working Group
To contact the COTER team, please use the Contact form (subject 'Territorial cohesion policy and EU budget')

Podobne informacje
Links