Sieci  

Sieci KR-u umożliwiają regionom i miastom udział w ogólnounijnej debacie oraz wymianę doświadczeń i sprawdzonych rozwiązań w różnych dziedzinach polityki UE.

Platforma Monitorowania Strategii „Europa 2020” KR-u

Platforma Monitorowania Strategii „Europa 2020” KR-u śledzi zaangażowanie władz lokalnych i regionalnych w europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej oraz w długofalową strategię UE na rzecz trwałego wzrostu gospodarczego.

Misja i główne działania

Misja

Monitorowanie zaangażowania władz lokalnych i regionalnych w europejski semestr i w długofalową strategię UE na rzecz trwałego wzrostu gospodarczego.

Główne działania
 • Monitorowanie możliwości i wyzwań związanych z udziałem władz lokalnych i regionalnych w opracowywaniu i wdrażaniu reform strukturalnych w kontekście europejskiego semestru.
 • Konsultowanie się ze swymi członkami drogą elektroniczną lub poprzez organizowanie wydarzeń umożliwiających władzom regionalnym i lokalnym wyrażanie swoich opinii i obaw.
 • Zapewnianie wkładu w prace polityczne i legislacyjne KR-u z myślą o nadaniu europejskiemu semestrowi i długofalowej strategii UE na rzecz trwałego wzrostu gospodarczego wyraźniejszego wymiaru terytorialnego.


Wielostronna platforma wysokiego szczebla ds. realizacji celów zrównoważonego rozwoju

Wielostronna platforma wysokiego szczebla ds. realizacji celów zrównoważonego rozwoju organizuje regularne spotkania zainteresowanych stron reprezentujących miasta, regiony, społeczeństwo obywatelskie, organizacje pozarządowe oraz sektor prywatny i przedsiębiorstwa w celu wspierania i doradzania Komisji Europejskiej w sprawie realizacji celów zrównoważonego rozwoju na szczeblu UE. Jej prace koordynuje Sekretariat Komisji Europejskiej i liczy ona 30 członków, w tym z Europejskiego Komitetu Regionów.

Misja i główne działania

Misja

Wielostronna platforma wysokiego szczebla ds. realizacji celów zrównoważonego rozwoju organizuje regularne spotkania zainteresowanych stron reprezentujących miasta, regiony, społeczeństwo obywatelskie, organizacje pozarządowe oraz sektor prywatny i przedsiębiorstwa w celu wspierania i doradzania Komisji Europejskiej w sprawie realizacji celów zrównoważonego rozwoju na szczeblu UE. Jej prace są koordynowane przez Sekretariat Komisji Europejskiej i liczy ona 30 członków, w tym z Europejskiego Komitetu Regionów.

Główne działania
 • Wspieranie i doradzanie Komisji Europejskiej i wszystkim zainteresowanym stronom w sprawie wdrażania celów zrównoważonego rozwoju na szczeblu UE.
 • Wspomaganie Komisji Europejskiej i służenie jej radą przy organizowaniu przez nią wydarzeń dotyczących zrównoważonego rozwoju.
 • Pomoc w przygotowywaniu procesu selekcji do corocznej nagrody za działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju.
 • Służenie za forum wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie realizacji celów zrównoważonego rozwoju w poszczególnych sektorach na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i unijnym.


Sieć Monitorująca Stosowanie Zasady Pomocniczości

The Sieć Monitorująca Stosowanie Zasady Pomocniczości została utworzona, by ułatwić wymianę informacji w ciągu całego cyklu polityki między władzami lokalnymi i regionalnymi a szczeblem unijnym w kwestii różnych dokumentów i wniosków ustawodawczych, których przyjęcie spowoduje bezpośrednie skutki dla tych władz oraz dla podlegających im obszarów polityki.

Do sieci należą m.in. parlamenty i władze regionalne o kompetencjach ustawodawczych, a także władze lokalne i regionalne niemające takich kompetencji i stowarzyszenia samorządów lokalnych w UE. Mogą się do niej również przyłączyć delegacje krajowe w KR-ze oraz przedstawiciele izb parlamentów narodowych.

Misja i główne działania

Misja
 • Zapewnienie władzom lokalnym i regionalnym możliwości aktywnego monitorowania zgodności z zasadą pomocniczości i proporcjonalności.
 • Wspieranie regionów o kompetencjach ustawodawczych za pośrednictwem REGPEX – subsieci Sieci Monitorującej Stosowanie Zasady Pomocniczości, która zrzesza parlamenty i władze regionalne o uprawnieniach ustawodawczych.
Główne działania
 • Wspieranie parlamentów i władz regionalnych posiadających uprawnienia ustawodawcze za pośrednictwem specjalnej platformy REGPEX w ramach mechanizmu wczesnego ostrzegania./li>
 • Lepsze uświadamianie kwestii praktycznego stosowania zasady pomocniczości oraz ułatwianie wymiany najlepszych praktyk w tym zakresie.
 • Bieżące informowanie sprawozdawców i członków KR-u o wkładzie reprezentatywnej sieci władz lokalnych i regionalnych w zagadnienia dotyczące pomocniczości i proporcjonalności.
 • Określanie środków sprzyjających lepszemu stanowieniu prawa, ograniczaniu biurokracji i zwiększaniu akceptacji polityki UE przez obywateli.
 • Ułatwianie dialogu międzyinstytucjonalnego w sprawie pomocniczości poprzez organizowanie raz na dwa lata konferencji poświęconej tej kwestii.


Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej

Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej ułatwia współpracę transgraniczną, transnarodową lub międzyregionalną poprzez utworzenie jednego podmiotu prawnego.

Misja i główne działania

Misja

Wspieranie skuteczniejszej współpracy władz regionalnych i lokalnych z różnych państw członkowskich UE, na przykład poprzez umożliwianie im bezpośredniego ubiegania się o fundusze europejskie i zarządzania nimi oraz lepszego organizowania swojej współpracy.

Główne działania
 • KR odpowiada za prowadzenie oficjalnego unijnego rejestru EUWT
 • Platforma EUWT skupia politycznych i technicznych przedstawicieli wszystkich istniejących i dopiero powstających EUWT oraz ekspertów w tej dziedzinie.
 • Platforma ma ułatwiać wymianę doświadczeń w terenie, promować EUWT jako narzędzie spójności terytorialnej oraz nagłaśniać projekty EUWT, przy jednoczesnym wspieraniu prac konsultacyjnych KR-u w kwestiach transgranicznych.


Europejski portal współpracy zdecentralizowanej na rzecz rozwoju

Europejski portal współpracy zdecentralizowanej na rzecz rozwoju jest narzędziem utworzonym przez Komisję Europejską i Europejski Komitet Regionów, by monitorować współpracę władz lokalnych i regionalnych na rzecz rozwoju. Pomaga kojarzyć ze sobą jednostki lokalne i regionalne zainteresowane współpracą zdecentralizowaną oraz informuje zainteresowane strony, w tym decydentów politycznych i praktyków, na temat działań w tym zakresie.

Misja i główne działania

Misja

Podejmowanie środków zaradczych wobec braku informacji na temat współpracy władz lokalnych i regionalnych na rzecz rozwoju, wyłanianie obszarów, w których działania są rozproszone, są w nich luki lub dochodzi do ich powielania, a także kojarzenie ze sobą podmiotów zajmujących się współpracą zdecentralizowaną.

Główne działania
 • Zarządzanie bazą danych oraz szeregiem interaktywnych map kartograficznych pokazujących finansowane lub prowadzone przez władze lokalne i regionalne działania w zakresie współpracy.
  • baza danych zawiera szczegółowe informacje na temat projektów rozwojowych realizowanych przez władze lokalne i regionalne; wszyscy zarejestrowani użytkownicy mają do niej dostęp oraz mogą selekcjonować i pobierać z niej informacje przy użyciu opcji indywidualnego wyszukiwania;
  • giełda współpracy zdecentralizowanej jest instrumentem kojarzenia unijnych władz lokalnych i regionalnych zainteresowanych współpracą na rzecz rozwoju z ich odpowiednikami w krajach partnerskich;
  • interaktywne mapy podają najważniejsze fakty i liczby dotyczące działań w dziedzinie zdecentralizowanej współpracy oraz jasno informują o tym, kto, gdzie i czym się zajmuje, zarówno z punktu widzenia UE, jak i krajów rozwijających się.


Porozumienie Burmistrzów

Europejskie Porozumienie Burmistrzów na rzecz Klimatu i Energii skupia władze lokalne i regionalne, które dobrowolnie zobowiązały się do wdrażania na swoim obszarze unijnych celów dotyczących klimatu i energii. Ten jedyny w swoim rodzaju ruch oddolny kształtują miasta podzielające wizję niskoemisyjnych i odpornych obszarów, na których obywatele mają dostęp do bezpiecznej, zrównoważonej i przystępnej cenowo energii.

Misja i główne działania

Misja

Zapewnianie oddolnego wsparcia dla wdrażania pakietu klimatyczno-energetycznego UE, przyjętego w 2008 r. przez szefów państw lub rządów.

Główne działania
 • Ambasadorzy Porozumienia Burmistrzów w KR-ze [link do listy] to demokratycznie wybrani politycy lokalni i regionalni reprezentujący regiony i miasta będące sygnatariuszami Porozumienia Burmistrzów, którzy występują w imieniu KR-u na imprezach krajowych i międzynarodowych oraz zachęcają miejscowości, miasta i regiony do przystąpienia do tej inicjatywy.
 • Wymiana wiedzy i najlepszych praktyk, zwłaszcza dotyczących finansowania działań w zakresie łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej.


Sieć regionalnych centrów ds. oceny wdrożenia – polityki UE (RegHub) – projekt pilotażowy

Sieć przekazywać będzie informację zwrotną na temat wdrażania przepisów UE na poziomie lokalnym i regionalnym. Koordynuje ją KR. Na początku uruchomiony zostanie etap pilotażowy z udziałem 20 regionów. Regiony tworzą centra regionalne w celu podzielenia się praktycznym doświadczeniem we wdrażaniu strategii UE.

Misja i główne działania

Misja

Sieć przekazywać będzie informację zwrotną na temat wdrażania przepisów UE na poziomie lokalnym i regionalnym. Koordynuje ją KR. Na początku uruchomiony zostanie etap pilotażowy z udziałem 20 regionów. Regiony tworzą centra regionalne w celu podzielenia się praktycznym doświadczeniem we wdrażaniu strategii UE.

Główne działania
 • Przekazywanie o czasie regularnej i spójnej informacji zwrotnej na temat wdrażania prawodawstwa UE na poziomie lokalnym i regionalnym.
 • Umożliwianie lepszego zaangażowania podmiotów lokalnych i regionalnych na wczesnym etapie unijnego procesu legislacyjnego poprzez zapewnienie bezpośredniego punktu kontaktowego na szczeblu regionalnym.
 • Stworzenie centrum informacji w danym regionie na temat wysiłków podejmowanych przez UE w dziedzinie lepszego stanowienia prawa (informacje na temat konsultacji społecznych, planów wdrożeniowych, stron internetowych itp.)
 • Większe skupienie się na ulepszeniu istniejących przepisów UE oraz na poprawie ich stosowania na szczeblu lokalnym i regionalnym poprzez propagowanie partnerstwa i wielopoziomowego sprawowania rządów.
 • Stworzenie stałego mechanizmu propagowania upraszczania i międzyregionalnego uczenia się przy stosowaniu i dalszym rozwijaniu przepisów UE.


Miasta i regiony na rzecz integracji

Inicjatywa „Miasta i regiony na rzecz integracji" zapewnia europejskim burmistrzom i przywódcom regionalnym polityczną platformę do zaprezentowania pozytywnych przykładów integracji migrantów i uchodźców, wymiany istotnych informacji i promowania różnorodności jako wartości dodanej w budowaniu integracyjnych miast i zapewnianiu spójności społecznej.

Misja i główne działania 

Misja

 • wspieranie integracji migrantów i uchodźców
 • zapewnienie silniejszego głosu małym gminom, średniej wielkości miastom i regionom oraz zachęcanie do współpracy między mniejszymi miejscowościami, miastami i regionami
 • przyczynienie się do przedstawiania silniejszego przekazu o solidarności i przeciwdziałania dezinformacji w tej dziedzinie

Główne działania

 • organizowanie debat okrągłego stołu na tematy polityczne i konferencji wysokiego szczebla
 • opracowywanie i promowanie propozycji dotyczących polityki integracyjnej UE
 • zbieranie dobrych doświadczeń i praktyk (mapa interaktywna)
 • ułatwianie wymiany dobrych praktyk
 • dostarczanie i rozpowszechnianie informacji na temat integracji (o możliwościach finansowania, wydarzeniach, dobrych praktykach itp.)


 

Share: