Sieć centrów regionalnych  

Sieć centrów regionalnych

We wdrażaniu polityki UE wiodącą rolę odgrywają władze lokalne i regionalne. Celem platformy RegHub jest angażowanie najważniejszych podmiotów lokalnych i regionalnych w skuteczne konsultacje i zbieranie ich doświadczeń na temat wdrażania polityki UE. Dzięki temu instytucje UE będą mogły skorzystać z tego nieocenionego wkładu i tworzyć skuteczniejszą politykę, co ostatecznie przybliży Unię do obywateli.

 

Czym jest sieć centrów regionalnych, znana również jako #RegHub?

Jakie są nasze cele?

Naszym dążeniem jest, by:

 • Bardziej skupić się na poprawieniu istniejącego prawodawstwa UE i jego wdrażania na szczeblu lokalnym i regionalnym
 • Przekazywać techniczne informacje zwrotne na temat wdrażania przepisów UE na poziomie lokalnym i regionalnym
 • Zapewniać lepszy udział podmiotów lokalnych i regionalnych na wczesnym etapie procesu legislacyjnego UE
 • Wspierać upraszczanie i międzyregionalne uczenie się podczas wdrażania i dalszego opracowywania prawodawstwa UE

Czym dokładnie jest centrum regionalne?

Podobnie do węzłów lotniczych, które obsługują wiele połączeń i w których można się przesiadać podczas podróży, regionalne centrum pełni funkcję punktu kontaktowego, za którego pośrednictwem liczne zainteresowane podmioty uczestniczące we wdrażaniu polityki UE mogą się kontaktować, być angażowane, zawierać partnerstwa i utrzymywać ze sobą bliskie kontakty.

Zlokalizowany na poziomie niższym od krajowego punkt kontaktowy będzie działał jako pośrednik między Europejskim Komitetem Regionów (KR-em) a władzami lokalnymi i egionalnymi, i będzie dostarczał w odpowiednim czasie informacji zwrotnych na temat skuteczności prawodawstwa UE. Oczekuje się, że stopniowo będzie rozbudowywana funkcja punktu informacyjnego odnośnie do wszystkich kwestii związanych z programem UE na rzecz lepszego stanowienia prawa.

Pojęcie „centrum regionalne” można rozumieć w szerszym znaczeniu jako dowolną jednostkę samorządu terytorialnego poniżej poziomu krajowego, która wdraża politykę UE. Definicja ta może więc obejmować gminy, departamenty, kraje związkowe, prowincje, hrabstwa, obszary metropolitalne, duże miasta lub zrzeszenia mniejszych miast, duże samorządy lokalne lub zrzeszenia mniejszych czy obszary transgraniczne takie jak EUWT i euroregiony.

Gdzie znajdują się centra regionalne?

Wybór centrów oparto na trzech kryteriach: równowaga geograficzna, zobowiązania polityczne i administracyjne oraz doświadczenia we wdrażaniu polityki UE. Ze względu na zdumiewająco dużą liczbę wysokiej jakości wniosków KR podjął decyzję o zwiększeniu liczby członków; w obecnym etapie pilotażowym w latach 2019–2020 bierze w nim udział 36 centrów. W perspektywie długoterminowej celem tego działania pilotażowego jest utorowanie drogi dla szerszej sieci, która rozpoczęłaby działanie w 2021 r., i byłaby otwarta dla wszystkich regionów UE chętnych do udziału, obejmując wszystkie obszary polityki, w których istotne są informacje zwrotne ze szczebla lokalnego i regionalnego.

Regiony należące do RegHub

map
 

Alentejo, Portugalia | autonomiczna prowincja Bolzano, Włochy | autonomiczny region Friuli Wenecja Julijska, Włochy | Brandenburgia, Niemcy | Bretania, Francja | żupania brodzko-posawska, Chorwacja  |  Kalabria, Włochy | Katalonia, Hiszpania | wspólnota Madrytu, Hiszpania | wspólnota Walencji, Hiszpania | Kreta, Grecja | żupania dubrownicko-neretwiańska, Chorwacja | wschodniosłoweński region spójności, Słowenia | Flandria, Belgia |  Harghita / Jałomica, Rumunia   | region Hauts-de-France, Francja | Helsinki-Uusimaa, Helsinki-Uusimaa, Finlandia  | kraj koszycki, Słowacja | Limburgia (we współpracy z prowincjami Geldria, Holandia Północna i Overijssel oraz Tilburgiem), Holandia | Marche, Włochy |  województwo mazowieckie, Polska | Molise, Włochy | Nadrenia Północna-Westfalia, Niemcy | region północno-zachodni, Irlandia | Piemont, Włochy | żupania primorsko-gorska, Chorwacja | żupania szybenicko-knińska, Chorwacja | Śląsk – TITRIA ((Słowacja, Republika Czeska, Polska) | Tesalia, Grecja | komitat Tolna, Węgry | Umbria / Wenecja, Włochy | Górna Austria, (przewodniczy obecnie wspólnej konferencji ekspertów krajów związkowych „Monitorowanie stosowania zasady pomocniczości”), Austria | Vorarlberg (przewodniczy grupie projektowej Międzynarodowej Konferencji Jeziora Bodeńskiego, we współpracy z Badenią-Wirtembergią i Bawarią), Austria |  województwo zachodniopomorskie, Polska | region rozwojowy Zasavje, Słowenia.

Jak to działa w praktyce?

   Podejście trójetapowe   

Podejście trójetapowe

 1. KR zaprosi centra regionalne do udziału w warsztatach w Brukseli, na których omówione zostaną najnowsze konsultacje i sprawozdanie techniczne, przedstawiony zostanie międzyinstytucjonalny wpływ sieci, nastąpi wymiana najlepszych praktyk lub omówienie wyzwań, a także omówiona zostanie dziedzina polityki, której dotyczyć będą kolejne konsultacje.

 2. W sprawie każdego z wybranych obszarów polityki UE sekretariat sieci roześle centrom regionalnym ankietę z najważniejszymi pytaniami, na które zdaniem instytucji UE i KR-u należy odpowiedzieć w trakcie procesu. Centra regionalne z kolei skontaktują się z najważniejszymi podmiotami i agencjami zaangażowanymi we wdrażanie danego obszaru polityki UE na szczeblu lokalnym/regionalnym i po przeprowadzeniu z nimi rozmów udzielą wyczerpujących odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie.

 3. Sekretariat sieci opracuje wyniki ankiety w sprawozdaniu technicznym z wdrażania, które zostanie przekazane komisji KR-u odpowiedzialnej za dany obszar polityki, a także pozostałym instytucjom UE. Sprawozdanie zostanie również opublikowane na poświęconej temu stronie internetowej KR-u. Na etapie pilotażowym sieć zorganizuje około trzech warsztatów i konsultacji rocznie w celu przetestowania swoich metod pracy i mechanizmu informacji zwrotnej.

Jak się to wszystko zaczęło? Czego dokonaliśmy? Co dalej?

 1. Grupa zadaniowa ds. zasad pomocniczości, proporcjonalności i „robić mniej, ale efektywniej” spotykała się pod przewodnictwem pierwszego wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej (KE) Fransa Timmermansa raz w miesiącu od stycznia do lipca 2018 r. w celu sformułowania zaleceń dotyczących „usprawnienia stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności” oraz określających „obszary polityki, w których można by oddelegować lub ostatecznie przekazać państwom członkowskim wykonywanie zadań”. Trzech polityków z KR-u: Karl-Heinz Lambertz (BE/PES), Michael Schneider (DE/EPL) i François Decoster (FR/ALDE), zostało mianowanych na członków tej grupy zadaniowej w celu znalezienia „sposobów lepszego włączenia władz regionalnych i lokalnych w tworzenie polityki UE i jej realizację”.

 2. Po opublikowaniu sprawozdania grupy zadaniowej KR wdrożył konkretne działania następcze wynikające z zaleceń grupy zadaniowej ds. pomocniczości: sieć centrów regionalnych (#RegHub).

  Europejski Komitet Regionów powinien wdrożyć nową, pilotażową sieć ośrodków regionalnych, aby pomóc w przeprowadzaniu przeglądów wdrażania polityki.

 3. W strukturach KR-u sieć RegHub będzie platformą dodatkową do sieci monitorującej stosowanie zasady pomocniczości. Wzmocni rolę KR-u i władz szczebla niższego niż krajowy na etapach wdrażania i oceny w procesie kształtowania polityki UE.

 4. W dniu 14 listopada 2018 r. przewodniczący KR-u Karl-Heinz Lambertz spotkał się z przedstawicielstwami regionów UE w Brukseli, aby zaprezentować nową sieć centrów regionalnych (#RegHub) i omówić procedurę wyboru regionów uczestniczących w fazie pilotażowej (2019–2020). Kandydatury do udziału w fazie pilotażowej można było zgłaszać w dniach od 19 października 2018 r. do 30 listopada 2018 r. Autorzy projektu z satysfakcją przyjęli 53 zgłoszenia obejmujące przeszło 88 regionów w UE, co dowodzi, że władze lokalne i regionalne pragną wnosić wkład w proces decyzyjny UE.

Kalendarium
 

Kontakt:
Rainer Steffens
Europejski Komitet Regionów
tel: +32 (0) 2282 23 77
RegHub@cor.europa.eu


 

Wyraź swoją opinię!

Podobne informacje