Sieć centrów regionalnych  

Banner

We wdrażaniu polityki UE wiodącą rolę odgrywają władze lokalne i regionalne. RegHub to platforma, która służy angażowaniu najważniejszych podmiotów lokalnych i regionalnych poprzez skuteczne konsultacje w celu zbierania ich doświadczeń na temat wdrażania polityki UE. Dzięki temu instytucje UE będą mogły skorzystać z ich nieocenionego wkładu i tworzyć skuteczniejszą politykę, co ostatecznie przybliży Unię do obywateli.


Czym jest sieć centrów regionalnych, znana również jako #RegHub?

Jakie są nasze cele?

Naszym dążeniem jest, by:

 • Bardziej skupić się na poprawieniu istniejącego prawodawstwa UE i jego wdrażania na szczeblu lokalnym i regionalnym
 • Przekazywać techniczne informacje zwrotne na temat wdrażania przepisów UE na poziomie lokalnym i regionalnym
 • Zapewniać lepszy udział podmiotów lokalnych i regionalnych na wczesnym etapie procesu legislacyjnego UE
 • Wspierać upraszczanie i międzyregionalne uczenie się podczas wdrażania i dalszego opracowywania prawodawstwa UE

Czym dokładnie jest centrum regionalne?

Podobnie do węzłów lotniczych, które obsługują wiele połączeń i w których można się przesiadać podczas podróży, regionalne centrum pełni funkcję punktu kontaktowego, za którego pośrednictwem liczne zainteresowane podmioty uczestniczące we wdrażaniu polityki UE mogą się kontaktować, być angażowane, zawierać partnerstwa i utrzymywać ze sobą bliskie kontakty.

Umieszczony na poziomie niższym od krajowego punkt kontaktowy będzie działał jako pośrednik między Europejskim Komitetem Regionów (KR) a władzami lokalnymi i regionalnymi i będzie dostarczał w odpowiednim czasie informacji zwrotnych na temat skuteczności prawodawstwa UE. Oczekuje się, że stopniowo będzie rozbudowywana funkcja punktu informacyjnego odnośnie do wszystkich kwestii związanych z programem UE na rzecz lepszego stanowienia prawa.

Pojęcie „centrum regionalne” można rozumieć w szerszym znaczeniu jako dowolną jednostkę samorządu terytorialnego poniżej poziomu krajowego, która wdraża politykę UE. Definicja ta może więc obejmować gminy, departamenty, kraje związkowe, prowincje, hrabstwa, obszary metropolitalne, duże miasta lub zrzeszenia mniejszych miast, duże samorządy lokalne lub zrzeszenia mniejszych czy obszary transgraniczne takie jak EUWT i euroregiony.

Gdzie znajdują się centra regionalne?

Wybór centrów oparto na trzech kryteriach: równowaga geograficzna, zobowiązania polityczne i administracyjne oraz doświadczenia we wdrażaniu polityki UE. Ze względu na zaskakująco dużą liczbę wysokiej jakości wniosków KR podjął decyzję o zwiększeniu liczby członków; na obecnym etapie pilotażowym w latach 2019–2020 w projekcie bierze udział 36 centrów. W perspektywie długoterminowej celem tego działania pilotażowego jest utorowanie drogi szerszej sieci, która rozpoczęłaby działanie w 2021 r., i byłaby otwarta dla wszystkich regionów UE chętnych do udziału i obejmowała wszystkie obszary polityki, w których istotne są informacje zwrotne ze szczebla lokalnego i regionalnego.

Regiony należące do RegHub

Nasza nowa interaktywna mapa apokazuje wszystkie regiony wchodzące w skład sieci RegHub. Obejmuje także dane kontaktowe wszystkich centrów regionalnych: aby wyświetlić listę członków KR-u reprezentujących dany region, należy kliknąć „Details and Region members”.

map
 

Jak to działa w praktyce?

   Podejście trójetapowe  

Podejście trójetapowe

 1. KR zaprosi centra regionalne do udziału w warsztatach w Brukseli, na których podsumowane zostaną najnowsze konsultacje i sprawozdanie techniczne z wdrożenia, przedstawiony zostanie międzyinstytucjonalny wpływ sieci, nastąpi wymiana najlepszych praktyk lub przedyskutuje się wyzwania, a także omówiona zostanie dziedzina polityki, której dotyczyć będą kolejne konsultacje.

 2. W sprawie każdego z wybranych obszarów polityki UE sekretariat sieci roześle centrom regionalnym ankietę z najważniejszymi pytaniami, na które zdaniem instytucji UE i KR-u należy odpowiedzieć w trakcie procesu. Centra regionalne z kolei skontaktują się z najważniejszymi podmiotami i agencjami zaangażowanymi we wdrażanie danego obszaru polityki UE na szczeblu lokalnym/regionalnym i po przeprowadzeniu z nimi rozmów udzielą wyczerpujących odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie.

 3. Sekretariat sieci opracuje wyniki ankiety w sprawozdaniu technicznym z wdrażania, które zostanie przekazane komisji KR-u odpowiedzialnej za dany obszar polityki, a także pozostałym instytucjom UE. Sprawozdanie zostanie również opublikowane na specjalnej stronie internetowej KR-u. Na etapie pilotażowym sieć zorganizuje około trzech warsztatów i konsultacji rocznie w celu przetestowania swoich metod pracy i mechanizmu informacji zwrotnej.

Jak się to wszystko zaczęło?

 1. 1. Od stycznia do lipca 2018 r. raz w miesiącu odbywały się pod przewodnictwem pierwszego wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej (KE) Fransa Timmermansa spotkania grupy zadaniowej ds. zasad pomocniczości, proporcjonalności i „robić mniej, ale efektywniej”, które miały na celu sformułowanie zaleceń dotyczących „usprawnienia stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności” oraz określających „obszary polityki, w których można by oddelegować lub ostatecznie przekazać państwom członkowskim wykonywanie zadań”. Na członków tej grupy wyznaczono trzech polityków z KR-u: Karla-Heinza Lambertza (BE/PES), Michaela Schneidera (DE/EPL) i François Decostera (FR/ALDE). Ich zadaniem było znalezienie „sposobów lepszego włączenia władz regionalnych i lokalnych w tworzenie polityki UE i jej realizację”.

 2. 2. Po opublikowaniu sprawozdania grupy zadaniowej, KR wdrożył konkretne działanie następcze wynikające z zaleceń grupy zadaniowej ds. pomocniczości: sieć centrów regionalnych (#RegHub). .

  Europejski Komitet Regionów powinien wdrożyć nową, pilotażową sieć ośrodków regionalnych, aby pomóc w przeprowadzaniu przeglądów wdrażania polityki.
       
 3. W strukturach KR-u sieć RegHub będzie platformą dodatkową do Sieci Monitorującej Stosowanie Zasady Pomocniczości. Wzmocni rolę KR-u i władz szczebla niższego niż krajowy na etapach wdrażania i oceny w procesie kształtowania polityki UE.

 4. 3. W dniu 14 listopada 2018 r. przewodniczący KR-u Karl-Heinz Lambertz spotkał się z przedstawicielstwami regionów UE w Brukseli, aby zaprezentować nową sieć centrów regionalnych (#RegHub) i omówić procedurę wyboru regionów uczestniczących w fazie pilotażowej (2019–2020). Kandydatury do udziału w fazie pilotażowej można było zgłaszać w dniach od 19 października 2018 r. do 30 listopada 2018 r. Autorzy projektu z satysfakcją przyjęli 53 zgłoszenia obejmujące przeszło 88 regionów w UE, co dowodzi, że władze lokalne i regionalne pragną wnosić wkład w proces decyzyjny UE.

RegHub staje się częścią nowej platformy ds. dostosowania się do wymogów przyszłości​

W dniu 11 maja Komisja Europejska postanowiła zwiększyć rolę Europejskiego Komitetu Regionów w swojej nowej platformie ds. dostosowania się do wymogów przyszłości (element programu REFIT) i uczynić sieć RegHub oficjalną częścią tej platformy.

Platforma ds. dostosowania się do wymogów przyszłości (Fit for Future Platform) to grupa ekspertów wysokiego szczebla, która pomoże Komisji uprościć obowiązujące przepisy UE, zmniejszyć obciążenia administracyjne spoczywające na obywatelach i przedsiębiorstwach oraz zadbać o to, by prawodawstwo unijne przetrwało próbę czasu.

Stanie się częścią platformy oznacza dla sieci RegHub ważny krok naprzód i doniosłe instytucjonalne uznanie jej osiągnięć z fazy pilotażowej.

To docenienie znaczenia RegHub nie byłoby możliwe bez zaangażowania interesariuszy, którzy wzięli udział w naszych dotychczasowych konsultacjach. Dziękujemy i gratulujemy!

 
 

Contakt:
Rainer Steffens
Europejski Komitet Regionów
Tel: +32 (0) 2282 23 77
RegHub@cor.europa.eu


 

Banner
​​

Podobne informacje
Linki