Sieć regionalnych centrów 

Oddolna ocena prawa UE 

​​KR zainaugurował działanie nowej generacji sieci regionalnych centrów (RegHub). Jej członkowie monitorują wdrażanie strategii politycznych UE w terenie oraz dbają o to, by podczas ich oceny przeprowadzanej na szczeblu UE brano pod uwagę stanowisko setek zainteresowanych stron na poziomie lokalnym i regionalnym.

Sieć RegHub liczy obecnie 46 członków, 10 obserwatorów i jeden podmiot stowarzyszony. Stanowi także podgrupę platformy ds. dostosowania się do wymogów przyszłości (F4F) Komisji Europejskiej.

Wykaz centrów

Interaktywna mapa

Treść

Nasze cele

Władze lokalne i regionalne wdrażają ponad 70% prawodawstwa UE, w związku z czym są dobrze przygotowane do oceny jego trafności i skuteczności. Europejskie przepisy i strategie polityczne mogą być lepiej wdrażane w terenie i spełnić swe cele, wyłącznie pod warunkiem że prawodawcy UE uwzględnią perspektywę lokalną i regionalną.

RegHub ma na celu:

 • udział w wysiłkach UE na rzecz lepszego stanowienia prawa dzięki uwzględnieniu perspektywy lokalnej i regionalnej w ocenie prawodawstwa UE,
 • zwiększenie zaangażowania władz lokalnych i regionalnych w opracowywanie prawodawstwa UE i poprawę jego wdrażania,
 • wzmocnienie powiązań między władzami lokalnymi i regionalnymi a instytucjami UE dzięki propagowaniu perspektywy szczebla niższego niż krajowy i umożliwianiu dialogu,
 • przedstawianie i rozpowszechnianie przykładów dobrych praktyk w zakresie wdrażania prawa UE w regionach, miastach i gminach.

RegHub dąży do realizacji tych celów między innymi jako podgrupa platformy Komisji Europejskiej ds. dostosowania się do wymogów przyszłości (F4F), co obejmuje prowadzenie ukierunkowanych konsultacji, współpracę ze sprawozdawcami platformy oraz przekazywanie tej platformie sprawozdań. Ponadto ściśle współpracuje z partnerami instytucjonalnymi i instytutami badawczymi oraz organizuje warsztaty i seminaria w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast.​

Nasza metoda

Od czasu przyłączenia się do platformy Komisji Europejskiej ds. dostosowania się do wymogów przyszłości (F4F) prace RegHub zostały podzielone na następujące etapy:

1. Wkład w roczny program prac dotyczący dostosowania się do wymogów przyszłości w drodze konsultacji z centrami w sprawie istotnych tekstów prawnych, które zostaną poddane przeglądowi przez Komisję Europejską.

2. Prowadzenie ukierunkowanych konsultacji z zainteresowanymi stronami za pośrednictwem sieci RegHub i udostępnianie ich wyników sprawozdawcom platformy.

3. Propagowanie opinii platformy w instytucjach UE.

Niepowtarzalna metoda pracy RegHub – ukierunkowane konsultacje z zainteresowanymi stronami – okazała się skutecznym sposobem gromadzenia unikalnych i szczegółowych informacji na temat wdrażania prawa UE.

Pierwszym krokiem w tym procesie jest rozprowadzenie kwestionariuszy wśród centrów (punktów kontaktowych w administracji lokalnej i regionalnej). Drugim krokiem jest nawiązanie przez nie kontaktu z ukierunkowanymi podmiotami, które realizują politykę UE będącą przedmiotem konsultacji.

Po zebraniu wszystkich informacji zwrotnych centra gromadzą informacje zainteresowanych stron i przesyłają odpowiedź do sekretariatu RegHub KR-u. Następnie na podstawie tych uwag KR sporządza zalecenia.

RegHub i platforma ds. dostosowania się do wymogów przyszłości 2021

W 2021 r. sieć RegHub przeprowadziła ze swoimi członkami konsultacje na temat wdrażania e-zamówień i dyrektywy ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej (INSPIRE) na szczeblu lokalnym i regionalnym. Odpowiedzi zostały przeanalizowane i uwzględnione w dwóch opiniach platformy ds. dostosowywania się do wymogów przyszłości. W opiniach powołano się również na wyniki dwóch poprzednich konsultacji RegHub (w sprawie jakości powietrza i transgranicznej opieki zdrowotnej). Wszystkie opinie przyjęte w 2021 r. przez platformę ds. dostosowania się do wymogów przyszłości są publikowane na jej stronie internetowej.

Również w 2021 r. RegHub przeprowadził dwuetapowe konsultacje w sprawie przepisów XXI wieku dla infrastruktury XXI wieku. Wyniki służą do sporządzenia specjalnego sprawozdania RegHub, które zostanie przedstawione przewodniczącemu platformy ds. dostosowania się do wymogów przyszłości, wiceprzewodniczącemu Komisji Marošowi Šefčovičowi.

RegHub i platforma ds. dostosowania się do wymogów przyszłości 2022

W programie prac na 2022 r.platforma ds. dostosowania się do wymogów przyszłości (F4F) wyznaczyła członków KR-u: Marka Speicha (EPL/DE) i Anne Karjalainen (PES/FI) na sprawozdawców opinii na temat dyrektywy w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (Mark Speich) i strategii rządów UE dotyczącej interoperacyjności (Anne Karjalainen). W 2022 r. RegHub przeprowadzi dwie ukierunkowane konsultacje na powyższe tematy. Oczekuje się, że stosowne opinie platformy zostaną przyjęte w IV kwartale 2022 r.

Najnowsze wiadomości

Multimedia

RegHub 2.0 - Maroš Šefčovič

 

Więcej filmów wideo

 • RegHub 2.0 - Maroš Šefčovič
  RegHub 2.0 - Maroš Šefčovič
 • Regional Hubs: checking if EU legislation works on the ground!
  Regional Hubs: checking if EU legislation works on the ground!
 • RegHub 2.0 - Why it matters
  RegHub 2.0 - Why it matters
 • Executive Summary First Implementation Report on Public Procurement

  Dostępne języki (22)
  1. български(45.85 KB-DOCX)Pobierz
  2. Čeština(114.15 KB-DOCX)Pobierz
  3. dansk(115.5 KB-DOCX)Pobierz
  4. Deutsch(107.27 KB-DOCX)Pobierz
  5. ελληνικά(114.53 KB-DOCX)Pobierz
  6. English(111.55 KB-DOCX)Pobierz
  7. español(119.83 KB-DOCX)Pobierz
  8. eesti(112.95 KB-DOCX)Pobierz
  9. suomi(112.56 KB-DOCX)Pobierz
  10. français(107.89 KB-DOCX)Pobierz
  11. hrvatski(112.33 KB-DOCX)Pobierz
  12. magyar(113.97 KB-DOCX)Pobierz
  13. italiano(117.08 KB-DOCX)Pobierz
  14. lietuvių(112.34 KB-DOCX)Pobierz
  15. latviešu(111.37 KB-DOCX)Pobierz
  16. Malti(112.25 KB-DOCX)Pobierz
  17. Nederlands(112.72 KB-DOCX)Pobierz
  18. português(112.27 KB-DOCX)Pobierz
  19. română(111.47 KB-DOCX)Pobierz
  20. slovenčina(108.1 KB-DOCX)Pobierz
  21. slovenščina(117.23 KB-DOCX)Pobierz
  22. svenska(112.75 KB-DOCX)Pobierz
  Inne języki nie są dostępne?  Tu wyjaśniamy dlaczego.
 • Sprawozdanie z wdrażania - Druga konsultacja dotycząca dyrektyw w sprawie jakości powietrza

  Dostępne języki (22)
  1. български(112.97 KB-DOCX)Pobierz
   Доклад за прилагането на Втората консултация относно директивите за качеството на въздуха
  2. Čeština(117.93 KB-DOCX)Pobierz
   Shrnutí druhé zprávy o provádění sítě RegHub týkající se směrnic o kvalitě ovzduší
  3. dansk(111.65 KB-DOCX)Pobierz
   Resumé af den anden RegHub-gennemførelsesrapport om luftkvalitetsdirektiverne
  4. Deutsch(113.85 KB-DOCX)Pobierz
   Zusammenfassung des zweiten RegHub-Umsetzungsberichts_Luftqualitätsrichtlinien
  5. ελληνικά(119.01 KB-DOCX)Pobierz
   Έκθεση εφαρμογής Δεύτερη διαβούλευση - Οδηγίες για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα
  6. English(120.39 KB-DOCX)Pobierz
   Executive Summary Second RegHub Implementation Report on Air Quality
  7. español(121.4 KB-DOCX)Pobierz
   Informe de aplicación de la Segunda consulta sobre las Directivas relativas a la calidad del aire ambiente
  8. eesti(117.21 KB-DOCX)Pobierz
   Rakendusaruanne Teine konsultatsioon, teema: õhukvaliteedi direktiivid
  9. suomi(111.65 KB-DOCX)Pobierz
   Alueellisten keskusten verkoston toinen kuuleminen, aiheena ilmanlaatudirektiivit - Tiivistelmä täytäntööpanoraportista
  10. français(117.96 KB-DOCX)Pobierz
   Synthèse du second rapport de mise en oeuvre du réseau des pôles régionaux sur les directives sur la qualité de l'air ambiant
  11. hrvatski(112.55 KB-DOCX)Pobierz
   Izvješće o provedbi Drugo savjetovanje, o direktivama o kvaliteti zraka
  12. magyar(112.21 KB-DOCX)Pobierz
   Összefoglaló a regionális központok hálózatának második végrehajtási jelentéséről, a levegőminőségi irányelvek témájában
  13. italiano(117.21 KB-DOCX)Pobierz
   Sintesi della seconda relazione di attuazione della rete RegHub - Direttiva sulla qualità dell'aria
  14. lietuvių(113.77 KB-DOCX)Pobierz
   Įgyvendinimo ataskaita. Antroji konsultacija dėl oro kokybės direktyvų
  15. latviešu(117.44 KB-DOCX)Pobierz
   Īstenošanas ziņojums Otrā apspriešanās: Gaisa kvalitātes direktīvas
  16. Malti(117.78 KB-DOCX)Pobierz
   Sommarju eżekuttiv tat-tieni Rapport ta' Implimentazzjoni taċ-Ċentri Reġjonali, dwar id-Direttivi dwar il-Kwalità tal-Arja
  17. Nederlands(111.3 KB-DOCX)Pobierz
   Uitvoeringsverslag van de tweede raadpleging over de luchtkwaliteitsrichtlijnen
  18. português(117.27 KB-DOCX)Pobierz
   Síntese do segundo relatório de execução da Rede de Polos Regionais sobre as Diretivas Qualidade do Ar
  19. română(117.54 KB-DOCX)Pobierz
   Rezumatul celui de-al doilea raport de implementare al rețelei de centre regionale cu privire la directivele privind calitatea aerului înconjurător
  20. slovenčina(121.2 KB-DOCX)Pobierz
   Zhrnutie druhej vykonávacej správy siete regionálnych centier o smerniciach o kvalite ovzdušia
  21. slovenščina(109.75 KB-DOCX)Pobierz
   Poročilo o izvajanju - Drugo posvetovanje o direktivah o kakovosti zraka
  22. svenska(113.64 KB-DOCX)Pobierz
   Sammanfattning av RegHubs andra genomföranderapport, om luftkvalitetsdirektiven
  Inne języki nie są dostępne?  Tu wyjaśniamy dlaczego.
 • Sprawozdanie z realizacji - Trzecie konsultacje w sprawie transgranicznej opieki zdrowotnej

  Dostępne języki (22)
  1. български(113 KB-DOCX)Pobierz
   Обобщение RegHub Доклад за прилагането относно трансграничното здравно обслужване
  2. Čeština(117.68 KB-DOCX)Pobierz
   Shrnutí Zpráva o provádění směrnice o přeshraniční zdravotní péči v evropských regionech
  3. dansk(116.96 KB-DOCX)Pobierz
   Resumé - RegHub - Gennemførelsesrapport - Tredje høring om grænseoverskridende sundhedsydelser
  4. Deutsch(117.29 KB-DOCX)Pobierz
   Dritte Konsultation zur grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung Zusammenfassung wichtigste Ergebnisse
  5. ελληνικά(119.17 KB-DOCX)Pobierz
   Έκθεση εφαρμογής Τρίτη διαβούλευση σχετικά με τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη
  6. English(116.62 KB-DOCX)Pobierz
   Executive Summary Third RegHub Implementation Report on Cross-border Healthcare
  7. español(117.09 KB-DOCX)Pobierz
   Resumen - RegHub informe de aplicación sobre asistencia sanitaria transfronteriza
  8. eesti(111.02 KB-DOCX)Pobierz
   Rakendusaruanne - Kolmas konsultatsioon teemal Piiriülene tervishoid
  9. suomi(113.35 KB-DOCX)Pobierz
   Tiivistelmä - Alueellisten keskusten verkoston täytäntöönpanoraportti rajatylittävästä terveydenhuollosta
  10. français(113.94 KB-DOCX)Pobierz
   Synthèse sur le rapport de mise en oeuvre par les pôles régionaux des soins de santé transfrontaliers
  11. hrvatski(111.01 KB-DOCX)Pobierz
   Izvješće o provedbi -Treće savjetovanje o prekograničnoj zdravstvenoj skrbi
  12. magyar(117.73 KB-DOCX)Pobierz
   Összefoglaló RegHub végrehajtási jelentés a határon átnyúló egészségügyi ellátásról
  13. italiano(117.44 KB-DOCX)Pobierz
   Sintesi - Relazione RegHub sull'attuazione dell'assistenza sanitaria transfrontaliera
  14. lietuvių(117.31 KB-DOCX)Pobierz
   Įgyvendinimo ataskaita - Trečioji konsultacija dėl tarpvalstybinių sveikatos priežiūros paslaugų
  15. latviešu(111.11 KB-DOCX)Pobierz
   Īstenošanas ziņojums Trešā apspriešanās par pārrobežu veselības aprūpi
  16. Malti(117.43 KB-DOCX)Pobierz
   Sommarju Eżekuttiv - Rapport ta' implimentazzjoni tar-RegHub dwar il-kura tas-saħħa transkonfinali
  17. Nederlands(116.89 KB-DOCX)Pobierz
   Uitvoeringsverslag - Derde raadpleging - Grensoverschrijdende gezondheidszorg
  18. português(117.65 KB-DOCX)Pobierz
   Síntese - Relatório de execução sobre cuidados de saúde transfronteiriços
  19. română(111.59 KB-DOCX)Pobierz
   Executive Summary - RegHub implementation report on Cross-Border Healthcare
  20. slovenčina(115.39 KB-DOCX)Pobierz
   Zhrnutie Správa RegHub o vykonávaní smernice o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti
  21. slovenščina(110.09 KB-DOCX)Pobierz
   Poročilo o izvajanju Tretje posvetovanje: čezmejno zdravstveno varstvo - RegHub
  22. svenska(110.62 KB-DOCX)Pobierz
   Sammanfattning - RegHub-genomföranderapport om gränsöverskridande hälso- och sjukvård
  Inne języki nie są dostępne?  Tu wyjaśniamy dlaczego.
 • Sprawozdanie z realizacji: Czwarte konsultacje dotyczące pomocy państwa

  Dostępne języki (22)
  1. български(140.56 KB-DOCX)Pobierz
   Обобщение на основните констатации - Доклад за изпълнението: четвърта консултация на RegHub във връзка с държавната помощ
  2. Čeština(142.95 KB-DOCX)Pobierz
   Zpráva o provádění: čtvrtá konzultace o státní podpoře
  3. dansk(138.24 KB-DOCX)Pobierz
   Resumé - Fjerde RegHub gennemførelsesrapport om statsstøtte
  4. Deutsch(142.53 KB-DOCX)Pobierz
   Zusammenfassung Vierter Umsetzungsbericht des RegHub über staatliche Beihilfe
  5. ελληνικά(143.32 KB-DOCX)Pobierz
   Σύνοψη - κύρια πορίσματα - Τέταρτη έκθεση εφαρμογής του RegHub για τις κρατικές ενισχύσεις
  6. English(139.77 KB-DOCX)Pobierz
   Executive Summary Fourth Implementation Report on State Aid
  7. español(191.48 KB-DOCX)Pobierz
   Sumario - Informe de ejecución: cuarta consulta, sobre ayudas estatales RegHub
  8. eesti(139.71 KB-DOCX)Pobierz
   Kokkuvõte - peamised järeldused - Neljas RegHub aruanne riigiabi teemal
  9. suomi(137.87 KB-DOCX)Pobierz
   Tiivistelmä - Valtiontukea käsitelleen RegHub-verkoston neljännen kuulemisen täytäntöönpanoraportti
  10. français(143.05 KB-DOCX)Pobierz
   Synthèse: RegHub - quatrième rapport de mise en oeuvre sur les aides dÉtat
  11. hrvatski(138.98 KB-DOCX)Pobierz
   Izvješće o provedbi: četvrto savjetovanje o državnim potporama
  12. magyar(137.39 KB-DOCX)Pobierz
   Összefoglaló - A RegHub negyedik jelentése az állami támogatásokról
  13. italiano(138.76 KB-DOCX)Pobierz
   Sintesi esecutiva - quarta relazione di attuazione RegHub sugli aiuti di Stato
  14. lietuvių(135.91 KB-DOCX)Pobierz
   Įgyvendinimo ataskaita - Ketvirtoji konsultacija dėl valstybės pagalbos
  15. latviešu(142.13 KB-DOCX)Pobierz
   Kopsavilkums svarīgākie secinājumi Divas apspriešanas un pētījums
  16. Malti(139.63 KB-DOCX)Pobierz
   Sommarju Eżekuttiv - Ir-Raba' Rapport dwar l-Implimentazzjoni tar-RegHub dwar l-Għajnuna mill-Istat
  17. Nederlands(141.41 KB-DOCX)Pobierz
   Samenvatting Uitvoeringsverslag: Vierde raadpleging over staatssteun
  18. português(133.47 KB-DOCX)Pobierz
   Relatório de execução - Quarta consulta sobre auxílios estatais
  19. română(140.75 KB-DOCX)Pobierz
   Raport privind punerea în aplicare: a patra consultare privind ajutoarele de stat
  20. slovenčina(135.63 KB-DOCX)Pobierz
   Zhrnutie - Správa RegHub o vykonávaní: Štvrtá konzultácia o štátnej pomoci
  21. slovenščina(137.03 KB-DOCX)Pobierz
   Povzetek glavne ugotovitve - Poročilo o izvajanju: četrto posvetovanje, o državni pomoči
  22. svenska(141.91 KB-DOCX)Pobierz
   Sammanfattning - RegHub:s fjärde genomföranderapport om statligt stöd
  Inne języki nie są dostępne?  Tu wyjaśniamy dlaczego.
 • Konsultacje RegHub na temat wytycznych w sprawie zamówień publicznych w obliczu COVID-19

  Dostępne języki (22)
  1. български(141.76 KB-DOCX)Pobierz
   Експресна консултация относно обществените поръчки след COVID-19
  2. Čeština(139.36 KB-DOCX)Pobierz
   Zpráva o provádění pokynů k zadávání veřejných zakázek v návaznosti na krizi COVID-19
  3. dansk(141.11 KB-DOCX)Pobierz
   Vigtigste konklusioner - Vejledningen om offentlige udbud i kølvandet på covid-19
  4. Deutsch(142.07 KB-DOCX)Pobierz
   Vermerk zur Umsetzung der Leitlinien für die öffentliche Auftragsvergabe vor dem Hintergrund von COVID-19
  5. ελληνικά(144.17 KB-DOCX)Pobierz
   Έκτακτη διαβούλευση του δικτύου RegHub με θέμα τις Οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19
  6. English(144.19 KB-DOCX)Pobierz
   Implementation Note of the Guidance on Public Procurement in the wake of Covid-19
  7. español(144.37 KB-DOCX)Pobierz
   Orientaciones sobre contratación pública a raíz de la pandemia de COVID-19 Conclusiones principales
  8. eesti(139.84 KB-DOCX)Pobierz
   RegHubi kiirkonsultatsioon teemal Riigiabi ja riigihanked COVID-19 taustal
  9. suomi(143.46 KB-DOCX)Pobierz
   Muistio covid-19:n takia annettujen julkisia hankintoja koskevien ohjeiden täytäntöönpanosta
  10. français(138.28 KB-DOCX)Pobierz
   Note relative à la mise en oeuvre des orientations relatives aux marchés publics à la suite de lépidémie de COVID-19
  11. hrvatski(137.9 KB-DOCX)Pobierz
   Brzo savjetovanje mreže RegHub o Smjernicama o javnoj nabavi nakon COVID-a 19
  12. magyar(144.33 KB-DOCX)Pobierz
   Végrehajtási feljegyzés a Covid19 összefüggésében a közbeszerzésről szóló iránymutatásról
  13. italiano(144.94 KB-DOCX)Pobierz
   Consultazione sul tema Orientamenti in materia di appalti pubblici a seguito della pandemia di COVID-19
  14. lietuvių(137.94 KB-DOCX)Pobierz
   RegHub greitosios konsultacijos dėl Viešųjų pirkimų gairių kilus COVID-19 pandemijai
  15. latviešu(141.69 KB-DOCX)Pobierz
   RegHub apspriešanās Norādījumi par publisko iepirkumu Covid-19 saistībā Svarīgākās atziņas
  16. Malti(143.97 KB-DOCX)Pobierz
   Nota ta' implimentazzjoni dwar il-Gwida dwar l-Akkwist Pubbliku bsegwitu għall-COVID-19
  17. Nederlands(143.91 KB-DOCX)Pobierz
   Implementatienota over de richtsnoeren inzake overheidsopdrachten in de nasleep van COVID-19
  18. português(140.93 KB-DOCX)Pobierz
   Nota de aplicação sobre as orientações em matéria de contratos públicos na sequência da COVID-19
  19. română(139.7 KB-DOCX)Pobierz
   Notă privind punerea în aplicare a Orientărilor privind achizițiile publice ca urmare a Covid-19
  20. slovenčina(138.32 KB-DOCX)Pobierz
   Vykonávanie usmernení k verejnému obstarávaniu v súvislosti s pandémiou COVID-19
  21. slovenščina(242.03 KB-DOCX)Pobierz
   Obvestilo o izvajanju smernic za javna naročila po pandemiji COVID-19
  22. svenska(138.02 KB-DOCX)Pobierz
   Genomförandenot om vägledningen om offentlig upphandling i kölvattnet av covid-19
  Inne języki nie są dostępne?  Tu wyjaśniamy dlaczego.
 • Piąte sprawozdanie na temat stanu realizacji działań: wpływ wspólnej polityki rolnej na rozwój terytorialny

  Dostępne języki (22)
  1. български(176.56 KB-DOCX)Pobierz
   Кратко изложение - Пети доклад за изпълнението: въздействие на общата селскостопанска политика върху териториалното развитие
  2. Čeština(172.51 KB-DOCX)Pobierz
   Shrnutí - Pátá zpráva o provádění: dopad společné zemědělské politiky na územní rozvoj
  3. dansk(178.19 KB-DOCX)Pobierz
   Resumé - Femte RegHub-gennemførelsesrapport om indvirkningen af den fælles landbrugspolitik på territorial udvikling
  4. Deutsch(177.99 KB-DOCX)Pobierz
   Zusammenfassung - Fünfter Umsetzungsbericht: Die Wirkung der gemeinsamen Agrarpolitik auf die territoriale Entwicklung
  5. ελληνικά(180.84 KB-DOCX)Pobierz
   Σύνοψη - Πέμπτη έκθεση εφαρμογής: αντίκτυπος της κοινής γεωργικής πολιτικής στην εδαφική ανάπτυξη
  6. English(176.88 KB-DOCX)Pobierz
   Executive Summary Fifth Implementation Report on CAP and Rural Development
  7. español(176.84 KB-DOCX)Pobierz
   Quinto informe de ejecución: impacto de la política agrícola común en el desarrollo territorial
  8. eesti(174.02 KB-DOCX)Pobierz
   Viies rakendusaruanne: ühise põllumajanduspoliitika mõju territoriaalsele arengule
  9. suomi(174.21 KB-DOCX)Pobierz
   Tiivistelmä - Viides täytäntöönpanokertomus: yhteisen maatalouspolitiikan vaikutus alueelliseen kehitykseen
  10. français(177.6 KB-DOCX)Pobierz
   Résumé - Cinquième rapport de mise en œuvre: incidence de la politique agricole commune sur le développement territorial
  11. hrvatski(170.96 KB-DOCX)Pobierz
   Peto izvješće o provedbi: utjecaj zajedničke poljoprivredne politike na teritorijalni razvoj
  12. magyar(179.29 KB-DOCX)Pobierz
   Összefoglaló - Ötödik RegHub végrehajtási jelentés: A közös agrárpolitika területi fejlődésre gyakorolt hatása
  13. italiano(172.3 KB-DOCX)Pobierz
   Quinta relazione di attuazione: impatto della politica agricola comune sull'assetto territoriale
  14. lietuvių(171.51 KB-DOCX)Pobierz
   Santrauka - Penktoji įgyvendinimo ataskaita: bendrosios žemės ūkio politikos poveikis teritorinei plėtrai
  15. latviešu(172.59 KB-DOCX)Pobierz
   Kopsavilkums - Piektais īstenošanas ziņojums. Kopējās lauksaimniecības politikas ietekme uz teritoriālo attīstību
  16. Malti(175.11 KB-DOCX)Pobierz
   Sommarju eżekuttiv - Il-Ħames Rapport ta' Implimentazzjoni tar-RegHub dwar il-PAK u l-iżvilupp territorjali
  17. Nederlands(171.34 KB-DOCX)Pobierz
   Samenvatting - Vijfde uitvoeringsverslag: effect van het gemeenschappelijk landbouwbeleid op de territoriale ontwikkeling
  18. português(172.05 KB-DOCX)Pobierz
   Resumo - Quinto relatório de execução: o impacto da política agrícola comum no desenvolvimento territorial
  19. română(173.08 KB-DOCX)Pobierz
   Cel de al cincilea raport de punere în aplicare: impactul politicii agricole comune asupra dezvoltării teritoriale
  20. slovenčina(171.82 KB-DOCX)Pobierz
   Zhrnutie - Piata správa o vykonávaní: vplyv spoločnej poľnohospodárskej politiky na územný rozvoj
  21. slovenščina(166.54 KB-DOCX)Pobierz
   Peto poročilo o izvajanju: vpliv skupne kmetijske politike na teritorialni razvoj
  22. svenska(172 KB-DOCX)Pobierz
   Sammanfattning - RegHub:s femte genomföranderapport om den gemensamma jordbrukspolitiken och territoriell utveckling
  Inne języki nie są dostępne?  Tu wyjaśniamy dlaczego.

Więcej informacji

Kontakt

Wszelkie dalsze pytania należy kierować do sekretariatu RegHub.
Udostępnij:
 
Back to top