Barometr regionalny i lokalny 

W 27 państwach członkowskich Unii Europejskiej ponad milion polityków wybieranych jest na szczeblu niższym niż krajowy. Ci lokalni politycy reprezentują bardzo zróżnicowany krajobraz okręgów wyborczych na różnych szczeblach sprawowania rządów, m.in kraje związkowe, regiony, województwa, prowincje, hrabstwa, okręgi i gminy. Badanie Eurobarometr Flash to dla lokalnych polityków UE ważna możliwość przedstawienia opinii na temat wyzwań i priorytetów Europy.

Ich odpowiedzi pokazują, co ich zdaniem na poziomie Unii należy traktować priorytetowo, na ile są zorientowani w ogólnounijnych inicjatywach i możliwościach finansowania UE, co sądzą o przyszłości Europy i jakie są ich reakcje na kryzys wywołany wojną w Ukrainie. 

Treść

Główne wnioski 

 • W badaniu 76% lokalnych polityków zadeklarowało, że ich władze regionalne lub lokalne przyjmują uchodźczynie i uchodźców z Ukrainy, a co najmniej połowa respondentów stwierdziła, że ich władze regionalne lub lokalne wysyłają Ukrainie pomoc materialną.
 • Połowa respondentów stwierdziła, że najskuteczniejszym sposobem odbudowy Ukrainy jest zaangażowanie regionów UE w plan odbudowy.
 • Spośród wszystkich polityków lokalnych, z którymi przeprowadzono wywiady, 88% było w pełni przekonanych lub skłonnych do stwierdzenia, że spójność powinna być jedną z głównych wartości Unii Europejskiej. Przekonanie to dzieliło od 68% respondentów w Finlandii do 100% respondentów w Portugalii.
 • Na pytanie o wartość dodaną polityki spójności w porównaniu z innymi źródłami finansowania (krajowymi lub regionalnymi) ponad 60% respondentów stwierdziło, że fundusze spójności były wykorzystywane do wspierania określonych rodzajów projektów (62%). Niemal co trzeci ankietowany polityk podał, że fundusze spójności są wykorzystywane do włączenia polityki UE do strategii opracowywanych na szczeblu regionalnym (31%), natomiast mniej więcej co piąty stwierdził, że fundusze te wspierają partnerstwo między podmiotami na wszystkich szczeblach instytucjonalnych (20%) oraz stabilność finansowania w perspektywie długoterminowej (16%).
 • Z kolei 35% lokalnych polityków potwierdziło, że wiedzą o tym, iż ich miasto lub region otrzymały środki finansowe od UE (w ramach polityki spójności lub NextGenerationEU) w ciągu ostatnich dwóch lat.
 • Co dziesiąty respondent podał, że w pełni (1%) lub częściowo (9%) uczestniczył w opracowywaniu krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności.
 • Ponad połowa (51%) respondentów jest zdania, że wśród głównych celów unijnego finansowania powinno być wspieranie zielonej transformacji gospodarki.
 • 77% respondentów stwierdziło, że społeczne i gospodarcze skutki obecnej wojny wymagają dostosowania polityki i finansowania.
 • 89% respondentów uważa, że regiony i miasta nie mają wystarczającego wpływu na przyszłość Unii Europejskiej.
 • Dodatkowo 65% respondentów jest zdania, że miasta i regiony można najlepiej włączyć w debatę na temat przyszłości Europy poprzez zapewnienie stałej debaty na ten temat na szczeblu regionalnym i lokalnym.

Badanie „Local politicians of the EU and the future of Europe” [Politycy samorządowi w UE a przyszłość Europy] zostało przeprowadzone przez IPSOS. W okresie od 25 lipca do 11 września 2022 r. przeprowadzono 2698 rozmów z polityczkami i politykami szczebla lokalnego i regionalnego.Badanie stanowi uzupełnienie wniosków z dorocznego sprawozdania UE na temat stanu regionów i miast za 2022 r., opublikowanego przez Europejski Komitet Regionów.

Dokumenty

National Factsheets

 1. Austria

 2. Belgium

 3. Bulgaria

 4. Croatia

 5. Cyprus

 6. Czech Republic

 7. Denmark

 8. Estonia

 9. Finland

 10. France

 11. Germany

 12. Greece

 13. Hungary

 14. Ireland

 15. Italy

 16. Latvia

 17. Lithuania

 18. Luxembourg

 19. Malta

 20. Netherlands

 21. Poland

 22. Portugal

 23. Romania

 24. Slovakia

 25. Slovenia

 26. Spain

 27. Sweden

Udostępnij:
 
Back to top