Komisja Polityki Gospodarczej (ECON)  

W zakres kompetencji Komisji Polityki Gospodarczej wchodzą następujące dziedziny:

 • Finanse lokalne/regionalne i inwestycje
 • Handel międzynarodowy i taryfy celne (w tym kwestie związane z WTO)
 • Inwestycje publiczne
 • Polityka dotycząca konkurencji i pomocy państwa
 • Polityka gospodarcza i pieniężna
 • Polityka na rzecz MŚP i przedsiębiorczość
 • Polityka podatkowa
 • Polityka przemysłowa i Przemysł 4.0
 • Rynek wewnętrzny i jednolity rynek cyfrowy
 • Usługi publiczne
 • Zamówienia publiczne
 • Zarządzanie celami zrównoważonego rozwoju
 • Zarządzanie gospodarcze i europejski semestr

Sekretariat Komisji ECON odpowiada również za konkurs „Europejski Region Przedsiębiorczości”(ERP), w ramach którego nagradza się regiony UE mające najbardziej wiarygodną, przyszłościową i obiecującą wizję oraz nowatorską strategię polityki przedsiębiorczości.

Komisja ECON jest również odpowiedzialna za sieć regionalnych centrów ds. oceny wdrożenia polityki UE (RegHub)​. RegHub to platforma, która umożliwia podmiotom lokalnym i regionalnym udział w konsultacjach mających na celu zebranie ich doświadczeń na temat wdrażania polityki UE.

Komisja ECON zarządza platformą na rzecz sieci szerokopasmowych, która jest wspólną inicjatywą Europejskiego Komitetu Regionów (KR-u) i Komisji Europejskiej mającą na celu pomoc w rozpowszechnianiu sieci szerokopasmowych wysokich prędkości we wszystkich regionach Europy.

Komisja ECON odgrywa również wiodącą i koordynującą rolę w kontaktach KR-u z grupą Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)​, które obejmują wiele różnorodnych działań i dziedzin polityki.

Ponadto za pomocą ankiet, badań i analiz sekretariat Komisji ECON pomaga swym członkom w monitorowaniu obecnych tendencji w europejskich miastach i regionach oraz w określaniu dobrych praktyk.​


Wybierz inną komisję KR-u: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

 Next Meetings

Head of Unit: Bert Kuby

Assitant to the HoU: Cécile Eclache

Communication/​Webmaster: Brigitte Gendebien

Administrators:


 • Nils Brunelet, in charge of Local/Regional Finance and Investment, Collaborative Economy, Economic Governance, Economic and Monetary Policy. Also in charge of relations with the EIB
 • Effrosyni Kossyvaki (SNE), in charge of Public procurement, Trade, Brexit, Competition Policy and State Aid
 • Maria Lozano Uriz, in charge of Digital Single Market, Broadband Platform
 • Claudia Moser (SNE), in charge of Digital Single Market, Broadband Platform
 • Rafael Mondelaers, in charge of SME Policy and Entrepreneurship, EER scheme, Single Market, RegHub
 • Audrey Parizel​, in charge of sustainable Development Goals Governance, Economic Governance and European Semester
 • Alexander Popov, in charge of Digital Single Market, Broadband Platform
 • Robert Rönström, in charge of Public procurement, Trade, Brexit, Competition Policy and State Aid
 • Anke Schuster, in charge of Digital Single Market, Broadband Platform
 • Marine Siva, in charge of sustainable Development Goals Governance, Economic Governance and European Semester, ECON bulletins
 • Rainer Steffens (SNE), in charge of RegHub
 • Piotr Zajączkowski, in charge of SME Policy and Entrepreneurship, EER scheme, Internal Market

Assistants:

 • Teresa Geyer​, in charge of RegHub
 • Vacant, in charge of the general support to ECON Commission legislative work​

To contact the ECON team, please use the Contact form

Podobne informacje