Komisja Polityki Gospodarczej (ECON)  

W zakres kompetencji Komisji Polityki Gospodarczej wchodzą następujące dziedziny:

 • Finanse lokalne/regionalne i inwestycje
 • Handel międzynarodowy i taryfy celne (w tym kwestie związane z WTO)
 • Inwestycje publiczne
 • Polityka dotycząca konkurencji i pomocy państwa
 • Polityka gospodarcza i pieniężna
 • Polityka na rzecz MŚP i przedsiębiorczość
 • Polityka podatkowa
 • Polityka przemysłowa i Przemysł 4.0
 • Rynek wewnętrzny i jednolity rynek cyfrowy
 • Usługi publiczne
 • Zamówienia publiczne
 • Zarządzanie celami zrównoważonego rozwoju
 • Zarządzanie gospodarcze i europejski semestr

Sekretariat Komisji ECON odpowiada również za konkurs „Europejski Region Przedsiębiorczości”(ERP), w ramach którego nagradza się regiony UE mające najbardziej wiarygodną, przyszłościową i obiecującą wizję oraz nowatorską strategię polityki przedsiębiorczości.

Komisja ECON jest również odpowiedzialna za sieć regionalnych centrów ds. oceny wdrożenia polityki UE (RegHub)​. RegHub to platforma, która umożliwia podmiotom lokalnym i regionalnym udział w konsultacjach mających na celu zebranie ich doświadczeń na temat wdrażania polityki UE.

Komisja ECON zarządza platformą na rzecz sieci szerokopasmowych, która jest wspólną inicjatywą Europejskiego Komitetu Regionów (KR-u) i Komisji Europejskiej mającą na celu pomoc w rozpowszechnianiu sieci szerokopasmowych wysokich prędkości we wszystkich regionach Europy.

Komisja ECON odgrywa również wiodącą i koordynującą rolę w kontaktach KR-u z grupą Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)​, które obejmują wiele różnorodnych działań i dziedzin polityki.

Ponadto za pomocą ankiet, badań i analiz sekretariat Komisji ECON pomaga swym członkom w monitorowaniu obecnych tendencji w europejskich miastach i regionach oraz w określaniu dobrych praktyk.​


Wybierz inną komisję KR-u: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

 Next Meetings

Head of Unit: Bert Kuby

Assitant to the HoU: Cécile Eclache

Webmaster: Brigitte Gendebien

Administrators:

 • John Bennett, in charge of Internal Market, Industrial Policy, Sharing Economy, SME Policy, Business Environment/ Administrative Burden reduction, EER
 • Nils Brunelet, in charge of European Semester, Economic governance, Europe 2020, EMU, Stability and Growth Pact, Relationship with E​IB, membership of the Group of Communicators (GOC)
 • Andrea Forti, Deputy Head of Unit, in charge of European Semester, Economic governance, Europe 2020, EMU, Stability and Growth Pact, Europe 2020/European Semester Monitoring Platform
 • Effrosyni Kossyvaki (END), in charge of International trade and Tariffs, Competition Policy, State Aid, Public procurement, Company Law
 • Maria Lozano Uriz (END), in charge of Digital Single Market, Digital Agenda, ICT Networks and Information Society and Smart specialisation strategies, Broadband platform
 • Claudia Moser (END), in charge of European Semester, Economic governance, Europe 2020, EMU, Stability and Growth Pact, Financial and Capital markets, Taxation, Financial services, Capital Market Union
 • Rafael Mondelaers, in charge of Internal Market, Industrial Policy, Sharing Economy, SME Policy, Business Environment/ Administrative Burden reduction
 • Audrey Parizel​, in charge of European Semester, Economic governance, Europe 2020, EMU, Stability and Growth Pact, Europe 2020/European Semester Monitoring Platform, sustainable development goals (SDGs)
 • Alexander Popov, in charge of Digital Single Market, ICT Networks and Information Society
 • Robert Rönström, in charge of International Trade and Tariffs, Competition Policy, State Aid, Public procurement, Company Law
 • Rainer Steffens (END), in charge of Horizontal Activites
 • Piotr Zajączkowski, in charge of Internal Market, Industrial Policy, Sharing Economy, SME Policy, Business Environment/ Administrative Burden reduction, EER

Assistants:

To contact the ECON team, please use the Contact form (subject 'Economic Policy')

Podobne informacje
Links