Prezydium 

Prezydium to grupa członkiń i członków KR-u stanowiąca niejako jego siłę napędową. To ono wyznacza priorytety polityczne Komitetu i czuwa nad ich wdrażaniem. Prezydium zbiera się przed każdą sesją w celu koordynowania pracy zgromadzenia plenarnego i komisji. Jego członkinie i członkowie spotykają się także dwa razy w roku na posiedzeniach nadzwyczajnych w kraju UE, który sprawuje prezydencję w Radzie UE.

Treść

Czy Prezydium ma również kadencję polityczną? Jak długo ona trwa?

Tak samo jak w przypadku przewodniczącej lub przewodniczącego Komitetu, kadencja Prezydium trwa dwa i pół roku.

Kto wchodzi w skład Prezydium?

Prezydium odzwierciedla pluralizm polityczny w KR-ze. W jego skład wchodzą:

  • przewodnicząca lub przewodniczący
  • pierwsza wiceprzewodnicząca lub pierwszy wiceprzewodniczący
  • 27 pozostałych wiceprzewodniczących (po jednym z każdego państwa członkowskiego),
  • 26 innych członkiń i członków
  • przewodniczący grup politycznych

Francja, Hiszpania, Niemcy, Polska i Włochy mają po trzy miejsca. Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Finlandia, Grecja, Irlandia, Litwa, Niderlandy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Szwecja i Węgry – po dwa miejsca, natomiast Cypr, Estonia, Luksemburg, Łotwa, Malta i Słowenia mają po jednym miejscu.

Czym zajmuje się Prezydium?

Główne zadania Prezydium to ustalanie priorytetów politycznych KR-u i monitorowanie ich wdrażania oraz koordynowanie prac zgromadzenia plenarnego i komisji.

Dokumenty

Udostępnij:
 
Back to top