Komisja Polityki Społecznej, Edukacji, Zatrudnienia, Badań Naukowych i Kultury (SEDEC)  

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Komisja SEDEC ma bardzo szeroki zakres kompetencji, obejmujący wiele dziedzin polityki, w tym:

politykę zatrudnienia, politykę społeczną i ochronę socjalną

mobilność i równość szans

kształcenie i szkolenie

badania naukowe i innowacje

agendę cyfrową, społeczeństwo informacyjne UE

transeuropejską sieć ICT

przemysł audiowizualny i technologie mediów

młodzież i sport

wielojęzyczność i popularyzowanie języków mniejszości, kulturę i różnorodność kulturową

Ponadto Komisja SEDEC zarządza platformą wymiany wiedzy , która jest rodzajem współpracy między Europejskim Komitetem Regionów (KR-em) a Dyrekcją Generalną Komisji Europejskiej ds. Badań Naukowych i Innowacji (DG RTD). Zadaniem platformy jest przedstawianie nowych rozwiązań badawczo-rozwojowych, innowacyjnych produktów oraz najlepszych praktyk na seminariach w Brukseli, podczas wydarzeń partnerskich w regionach oraz podczas prezentacji organizowanych w ramach rocznego planu działania platformy wymiany wiedzy.

Co więcej, z okazji Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego (EYCH 2018) Komisja SEDEC będzie podkreślać zasadniczą rolę władz lokalnych i regionalnych w zarządzaniu europejskim dziedzictwem kulturowym, jego promowaniu, ochronie i zachowaniu.

Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego jest jedyną w swoim rodzaju okazją do zaangażowania obywateli, w szczególności dzieci i młodzieży, w wydarzenia i projekty podkreślające europejskie dziedzictwo kulturowe i wartości.

Wybierz inną komisję KR-u: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

 Next Meetings

No results.

​Head of Unit: Kyriakos Tsirimiagos

Assitant to the HoU: David Freixas Montplet

Administrators:

  • Svetlozar Andreev, in charge of Research and Innovation, Science Meets Regions
  • Alexandra Bozini (SNE), in charge of Social Policy, Employment Policy
  • Sebastian Gonzalez Hajdu, in charge of Youth, Social Economy and Education policies
  • Doru-lulian Hobjila, in charge of Education,​ Culture, Youth, Sport and Multilingualism – Audio-visual and Media Related Technologies - membership of the Group of Communicators (GOC)
  • Georgios Petras, in charge of Employment and Social policy
  • Esther Wirth, in charge of Research and Innovation policies, clear writing coordinator
  • Jens Zvirgzdgrauds, in charge of Smart specialisation, Artificial intelligence, Audio-visual and Media Related Technologies, ICT


Assistants:

  • Marielou Dalli​, in charge of the general support to SEDEC Secretariat - Platforms and events​
  • Daniela Pastina, in charge of the general support to SEDEC Secretariat
  • ​Valeria Schirru​, in charge of the general support to SEDEC Secretariat​​
To contact the SEDEC team, please use the Contact fo​rm