Sesje plenarne  

Europejski Komitet Regionów (KR) organizuje 6 sesji plenarnych rocznie. Na sesjach plenarnych spotykają się członkowie KR-u (lub zastępcy) pochodzący z regionów i miast ze wszystkich 27 krajów UE.

Sesje plenarne, których przebiegiem kieruje zazwyczaj przewodniczący KR-u, mają na celu głównie:

  • przyjmowanie opinii, raportów i rezolucji;
  • zatwierdzanie na początku każdej kadencji programu politycznego KR-u;
  • wybór Przewodniczącego, pierwszego wiceprzewodniczącego i innych członków Prezydium;
  • ustanawianie w ramach instytucji komisji odpowiedzialnych za poszczególne obszary polityki;
  • zatwierdzanie projektu preliminarza dochodów i wydatków KR-u;
  • zmiany i uzgadnianie regulaminu KR-u.

Odpowiednia komisja KR-u odpowiedzialna za konkretny obszar polityki wyznacza jednego ze swoich członków na sprawozdawcę, który opracowuje projekt opinii w sprawie wniosku ustawodawczego, poddawany następnie pod głosowanie na jednej z sesji plenarnych KR-u. Jeżeli opinia jest poparta większością głosów, zostaje przyjęta i przekazana innym instytucjom UE.

KR może również na własny wniosek zająć stanowisko w danej kwestii, wydając opinię z inicjatywy własnej.

Ostatnia sesja plenarna

Następna sesja plenarna