Grupy międzyregionalne  

Powstające od lutego 2007 r. grupy międzyregionalne są platformami wymiany poglądów i nowych pomysłów między władzami lokalnymi i regionalnymi w państwach członkowskich i poza nimi.

Grupy muszą składać się z:

 • Co najmniej 10 pełnoetatowych członków KR-u;
 • Co najmniej czterech delegacji krajowych, lub
 • Grupy regionów reprezentujących współpracę transgraniczną

Istniejące obecnie grupy międzyregionalne to:


Treść

​​​​Regiony Morza Bałtyckiego

Utworzona w lutym 2008 r.

Zadania:

 • Uczynienie regionów Morza Bałtyckiego czołowym innowacyjnym i zorientowanym na ludzi makroregionem do 2030 r.
 • Uczynienie makroregionu Morza Bałtyckiego najbardziej zrównoważonym i prekursorem w Europie.
 • Uczynienie Morza Bałtyckiego pierwszym na świecie morzem wolnym od plastiku.

Przewod​nicząca: Sari Rautio (FI/EPP)
 

Ta grupa międzyregionalna jest powiązana ze strategią makroregionalną. Strategie takie stanowią ramy zatwierdzone przez Radę Europejską w celu wzmocnienia spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w określonym obszarze geograficznym (zob. także: makroregiony).

 

Kontakt:

Sekretariat intergrupy

Ulla Karvo
Association of Finnish Local and Regional Authorities
Square de Meeûs 1, ​1000 Brus​​​​sels, Belgium
Tel. +32 474 540 851
ulla.karvo@kuntaliitto.fi

Brexit

Zadania:

 • Wniesienie wkładu w debatę Komitetu w celu uzyskania całościowego obrazu skutków wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE dla władz lokalnych i regionalnych.
 • Wymiana pomysłów na temat rozwiązań, jakie należy wprowadzić w celu wsparcia najbardziej dotkniętych skutkami brexitu władz lokalnych i regionalnych.
 • Określenie wspólnych projektów, które władze lokalne i regionalne mogłyby opracować po brexicie.
 • Zapewnienie negocjatorom prawnym UE wkładu terytorialnego i ułatwianie władzom lokalnym i regionalnym przedstawiania opinii instytucjom UE.

​Przewodnicząca: Mr François DECOSTER (Renew Europe, France)

Kontakt:

Sekretariat intergrupy

Mr. Romain NIVELLE
Mission to the EU
Hauts-de-France Region
Tel.: +32(0)22343080
romain.nivelle @hautsdefrance.fr

Karpaty

Utworzona w lutym 2016 r.

Zadania:

  • Promowanie opinii Europejskiego Komitetu Regionów nt. strategii makroregionalnej dla regionu Karpat.
  • Promowanie, tworzenie i rozwijanie partnerstw między władzami lokalnymi i regionalnymi w celu zapewnienia głębszej integracji społeczności regionu Karpat oraz określenia wspólnych celów i przedsięwzięć.
  • Zachęcenie rządów państw karpackich do podjęcia inicjatywy na rzecz stworzenia strategii makroregionalnej dla regionu Karpat poprzez złożenie formalnego wniosku do Rady Europejskiej.
  • Organizowanie debat, działań i projektów z udziałem przedstawicieli władz lokalnych z dwóch państw spoza UE leżących w obrębie łuku karpackiego (Serbią i Ukrainą), w celu objęcia ich przyszłą „strategią makroregionalną dla obszaru karpackiego", zważywszy że współpraca z nimi jest ściśle związana z celami Unii Europejskiej w zakresie rozwoju i bezpieczeństwa.
  • Wspieranie dialogu z zainteresowanymi stronami związanymi ze strategią na rzecz regionu Dunaju w celu zwiększenia komplementarności działań podejmowanych w ramach strategii na rzecz regionu Dunaju i strategii makroregionalnej dla regionu Karpat.
  • Zapewnienie mechanizmu koordynacji między członkami KR-u z regionu Karpat, aby zagwarantować wspólne podejście we właściwych organach KR-u do zagadnień związanych z polityką UE i będących przedmiotem wspólnego zainteresowania.
  • Podejmowanie działań mających na celu zapewnienie przystąpienia UE jako strony do konwencji karpackiej.
  • Nasilenie lobbingu dotyczącego regionu karpackiego na poziomie UE z myślą o zachęceniu do angażowania się politycznego i sprawieniu, by strategia makroregionalna stała się priorytetem.

​Przewodnicząca: Wladyslaw Ortyl (PL/ECR)

Kontakt:

Sekretariat intergrupy

​​Justyna Rog
Representation of the Podkarpackie Region to Brussels
Avenue de Tervuren 48, 1040 Bruxelles
Tel.:  +32479041359
bruksela@podkarpackie.pl 

Współpraca transgraniczna

Utworzona w lipcu 2015 r.

Zadania:

  • Wymiana poglądów i doświadczeń: Grupa będzie pełnić funkcję platformy wymiany poglądów, doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie promowania współpracy transgranicznej między członkami KR-u reprezentującymi regiony przygraniczne (ocena realizacji programów współpracy transgranicznej, określenie głównych wyzwań itd.).
  • Wywieranie wpływu: Dysponując wspomnianymi zasobami wiedzy, grupa będzie analizować opinie KR-u, wybierać te o znaczeniu transgranicznym i dbać o to, by uwzględniały rozwiązania transgraniczne. W tym celu będzie ścisłe współpracować ze sprawozdawcami oraz formułować potencjalne poprawki zgodnie z rzeczywistymi potrzebami regionów przygranicznych. Będzie także wnosić wkład w dyskusje na temat roli polityki spójności, zapewniając, by współpraca transgraniczna była jej integralną i ważną częścią.
  • Podejmowanie inicjatywy: Grupa będzie wskazywać zagadnienia transgraniczne, które powinny zostać poruszone na poziomie unijnym. Będzie przedstawiać sugestie na wydarzenia Platformy EUWT, Stowarzyszenia Europejskich Regionów Granicznych (SERG), Open Days i ewentualnie podczas własnych konferencji lub seminariów.
  • Promowanie dialogu: Grupa będzie pełnić funkcję platformy komunikacyjnej, która będzie ułatwiać dialog z Komisją (zwłaszcza DG REGIO), grupą roboczą w Parlamencie Europejskim, europejskimi stowarzyszeniami i innymi zainteresowanymi stronami (np. SERG i MOT).

​Przewodnicząca: Pavel Branda, (CZ/ECR)

Kontakt:

Sekretariat intergrupy

Vít Čaban
Delegation ​of Prague to the EU
Avenue Palmerston 16, 1000 Bruxelles
Tel: +420 773 790 126
vit.caban@praha.eu

Przyszłość sektora motoryzacyjnego

Utworzona w 2009 r.

Zadania:

  • Wymiana doświadczeń między terytoriami na temat różnych kwestii dotyczących sektora motoryzacyjnego i przyszłości mobilności (np. jazda zautomatyzowana, zrównoważone paliwa transportowe, umiejętności, polityka przemysłowa, infrastruktura, rozwój regionów z przemysłem motoryzacyjnym lub branżą części motoryzacyjnych)
  • Kontakty oraz wymiana poglądów i najlepszych praktyk z instytucjami europejskimi i innymi zainteresowanymi stronami
  • Wspieranie kontaktów między klastrami, regionami i miastami związanymi z motoryzacją i mobilnością 

Prz​ewodnicząca: Thomas Gottfried Schmidt (DE/EPP) ​​

Wice-Przewodnicząca: Ximo Puig I Ferrer (ES/ES)

Kontakt:

Sekretariat intergrupy​

Hans-Joachim Gericke
Tel.: +32 2 2358743
Hans-Joachim.Gericke@bxl.sachsen.de


Zdrowie i dobrostan

Ut​worzona w listopadzie 2010 r.

Zadania:

  • Podnoszenie świadomości na temat wpływu wszystkich sektorów na zdrowie obywateli i społeczności, co z kolei rodzi potrzebę stosowania podejścia opartego na wielopoziomowym sprawowaniu rządów w celu poprawy i utrzymania zdrowia i dobrostanu obywateli w całej Europie.
  • Dzielenie się doświadczeniem i wiedzą na temat skutecznych inwestycji wspierających odporne systemy opieki zdrowotnej i przyczyniających się do poprawy stanu zdrowia społeczeństwa. Należy przy tym uwypuklić rolę władz lokalnych i regionalnych i znaczenie wdrażania europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.
  • Wymiana doświadczeń na temat bieżących wyzwań związanych z wdrażaniem reform systemu opieki zdrowotnej przy ograniczonych środkach finansowych i rosnącym popycie na te usługi.
  • Umożliwienie dyskusji na temat lokalnych inicjatyw politycznych mających na celu tworzenie spójnych społeczności zorganizowanych z poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju, które wspierałyby i umożliwiały zdrowe nawyki.
  • Poświęcanie bacznej uwagi słabszym grupom w społeczeństwie, w tym osobom z niepełnosprawnością, i zwracanie takiej samej uwagi na zdrowie psychiczne i zdrowie fizyczne poprzez włączanie we wszystkie prace grupy perspektywy równości w dziedzinie zdrowia.
  • Informowanie członków KR-u o najnowszych badaniach i innowacjach dotyczących zwalczania głównych chorób przewlekłych i współwystępowania wielu chorób w starzejącym się społeczeństwie.

​Przewodnicząca: Birgitta Sacrédeus (SE/EPP)

Kontakt:

Sekretariat intergrupy​

Marco Di Donato
European Regional and Local Health Authorities
Rue du Trône 62, 1050 Ixelles
Bruxelles (Belgium)
secretariat@euregha.net​​

Regio​​​​​ny wyspiarskie​

Utworzony w kwietniu 2015 r., Zawieszony w maju 2017 r. I reaktywowany w grudniu 2018 r

Zadania:

 • Opracowanie i zatwierdzenie białej księgi w sprawie trzeciego akapitu art. 174 ujednoliconego prawodawstwa dotyczącego wysp.
 • Wzmocnienie wymiaru terytorialnego poprzez zapewnienie wyspom równych szans rozwoju.
 • Umieszczenie kwestii związanych z wyspami i brakiem ciągłości terytorialnej w centrum europejskiej polityki transportowej.
 • Zapewnienie Europie polityki inwestycyjnej obejmującej konkretne środki i instrumenty dla władz obszarów wyspiarskich.
 • Zmiana obowiązujących przepisów dotyczących pomocy regionalnej w celu zharmonizowania przepisów dotyczących europejskich terytoriów wyspiarskich.
 • Zapewnienie środków mających na celu zrekompensowanie szczególnego narażenia terytoriów wyspiarskich na skutki zmiany klimatu.
 • Zachęcanie wysp do przejścia na model gospodarki o obiegu zamkniętym.
 • Poprawa konkurencyjności przedsiębiorczości na wyspach.
 • Wzmocnienie europejskich narzędzi analizy terytorialnej poprzez stworzenie kategorii statystycznej dla wysp.
 • Utworzenie specjalnych organów odpowiedzialnych za kwestie dotyczące wysp w kontekście europejskim.  


Prz​ewodnicząca: Gaetano Armao (IT/EPP)

Kontakt:

Sekretariat intergrupy

Leonardo di Giovanna
Brussels office of the region of Sicily
Rue Belliard 12, 1040 Bruxelles
Tel: +32 26392574
leonardo.digiovanna@regione.sicilia.it​​

Udostępnij:
 
Back to top