Partnerstwo Wschodnie (CORLEAP)  

Utworzona przez KR w 2011 r. Konferencja Władz Lokalnych i Regionalnych Partnerstwa Wschodniego (CORLEAP) to polityczne forum władz lokalnych i regionalnych z Unii Europejskiej i krajów Partnerstwa Wschodniego.

Jest to jedyna platforma UE, która daje możliwość przedyskutowania wkładu miast i regionów w rozwój Partnerstwa Wschodniego.

Jakie kraje uczestniczą w Partnerstwie?

Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Republika Mołdawii i Ukraina.

Jaki jest cel CORLEAP-u?

Celem CORLEAP-u jest:

  • koordynacja reprezentacji władz lokalnych i regionalnych w ramach Partnerstwa Wschodniego;
  • uzupełnienie i wsparcie działań instytucji UE i innych uczestniczących zainteresowanych podmiotów w zakresie realizacji europejskiej polityki sąsiedztwa;
  • rozpowszechnienie koncepcji, które będą sprzyjać zbliżeniu krajów partnerskich do UE, przeprowadzeniu reform wewnętrznych oraz budowaniu potencjału na szczeblu lokalnym i regionalnym.

Jak działa CORLEAP?

CORLEAP funkcjonuje jako „platforma współpracy terytorialnej". Stowarzyszenia władz lokalnych i regionalnych z krajów partnerskich są punktami kontaktowymi dla CORLEAP-u w tych krajach, zaś KR jest punktem kontaktowym dla instytucji UE. Dzięki temu CORLEAP ma możliwość gromadzenia i udostępniania informacji powiązanych z lokalnym i regionalnym wymiarem Partnerstwa Wschodniego.

Jaki jest jego skład?

W skład CORLEAP-u wchodzi 36 polityków szczebla lokalnego i regionalnego: 18 członków KR‑u i 18 przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych z sześciu państw Partnerstwa Wschodniego.

Każde państwo Partnerstwa Wschodniego ma trzy miejsca. Miejsca przypadające UE zostają rozdzielone zgodnie ze składem politycznym KR-u pomiędzy pięć grup politycznych, którymi są: Europejska Partia Ludowa (EPL), Partia Europejskich Socjalistów (PES) Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy (ALDE), Przymierze Europejskie (EA) oraz Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR).

W okresie między dorocznymi posiedzeniami CORLEAP-u jego Prezydium działa jako organ sterujący. Prezydium jest odpowiedzialne za koordynowanie prac CORLEAP-u, monitorowanie jego działań, sprawozdań i rezolucji. W jego skład wchodzi sześciu członków z krajów partnerskich i sześciu członków KR-u reprezentujących Unię Europejską.

Adopted Opinions

Opinions currently in discussion

Share: