Partnerstwo Wschodnie (CORLEAP)  

Utworzona przez KR w 2011 r. Konferencja Władz Lokalnych i Regionalnych Partnerstwa Wschodniego (CORLEAP) to polityczne forum władz lokalnych i regionalnych z Unii Europejskiej i krajów Partnerstwa Wschodniego.

Jest to jedyna platforma UE, która daje możliwość przedyskutowania wkładu miast i regionów w rozwój Partnerstwa Wschodniego.

Jakie kraje uczestniczą w Partnerstwie?

Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Republika Mołdawii i Ukraina.

Jaki jest cel CORLEAP-u?

Celem CORLEAP-u jest:

 • koordynacja reprezentacji władz lokalnych i regionalnych w ramach Partnerstwa Wschodniego;
 • uzupełnienie i wsparcie działań instytucji UE i innych uczestniczących zainteresowanych podmiotów w zakresie realizacji europejskiej polityki sąsiedztwa;
 • rozpowszechnienie koncepcji, które będą sprzyjać zbliżeniu krajów partnerskich do UE, przeprowadzeniu reform wewnętrznych oraz budowaniu potencjału na szczeblu lokalnym i regionalnym.

Jak działa CORLEAP?

CORLEAP funkcjonuje jako „platforma współpracy terytorialnej". Stowarzyszenia władz lokalnych i regionalnych z krajów partnerskich są punktami kontaktowymi dla CORLEAP-u w tych krajach, zaś KR jest punktem kontaktowym dla instytucji UE. Dzięki temu CORLEAP ma możliwość gromadzenia i udostępniania informacji powiązanych z lokalnym i regionalnym wymiarem Partnerstwa Wschodniego.

Jaki jest jego skład?

W skład CORLEAP-u wchodzi 36 polityków szczebla lokalnego i regionalnego: 18 członków KR‑u i 18 przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych z sześciu państw Partnerstwa Wschodniego.

Każde państwo Partnerstwa Wschodniego ma trzy miejsca. Miejsca przypadające UE zostają rozdzielone zgodnie ze składem politycznym KR-u pomiędzy pięć grup politycznych, którymi są: Europejska Partia Ludowa (EPL), Partia Europejskich Socjalistów (PES) Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy (ALDE), Przymierze Europejskie (EA) oraz Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR).

W okresie między dorocznymi posiedzeniami CORLEAP-u jego Prezydium działa jako organ sterujący. Prezydium jest odpowiedzialne za koordynowanie prac CORLEAP-u, monitorowanie jego działań, sprawozdań i rezolucji. W jego skład wchodzi sześciu członków z krajów partnerskich i sześciu członków KR-u reprezentujących Unię Europejską.

Adopted Opinions

Opinions currently in discussion

Podobne informacje
Linki
Political reports
  Promoting people-to-people contacts through cross-border cooperation programmes in Eastern Partnership countries
  Capacity building of local and regional government in Eastern Partnership countries
  Economic cooperation and economic development at local level in the Eastern Partnership countries
  The role of bilateral cooperation between EaP and EU countries’ municipalities in facilitating sustainable municipal development in the EaP
  Energy efficiency: The role of local and regional authorities in the Eastern Partnership countries
  CORLEAP report on Developing civic participation as a way to strengthen local democracy in EAP countries
  Recommendations to the Heads of State and Government gathering in Vilnius on 28-29 November 2013 for the EaP Summit
  Activity reports