Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Miasta i regiony powinny przyjąć politykę zerowej tolerancji w odniesieniu do przemocy wobec kobiet i dziewcząt  

W Międzynarodowym Dniu Eliminacji Przemocy wobec Kobiet przywódcy lokalni i regionalni wzywają do przyjęcia środków legislacyjnych i udostępnienia odpowiednich zasobów w celu zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet

Środa, 25 listopada, jest Międzynarodowym Dniem Eliminacji Przemocy wobec Kobiet . Z tej okazji Europejski Komitet Regionów (KR) ponowił swój apel o przyjęcie środków ustawodawczych na szczeblu UE w celu zapobiegania wszelkim formom przemocy wobec kobiet i dziewcząt oraz zwalczania tych zjawisk. Według bazy danych ONZ, do września 2020 r. 48 państw włączyło zapobieganie przemocy wobec kobiet i dziewcząt i reagowanie na nią do swoich planów walki z COVID-19, a 121 państw przyjęło środki mające na celu wzmocnienie usług dla kobiet, które doświadczyły przemocy podczas tego światowego kryzysu.

W swoim wystąpieniu inauguracyjnym skierowanym do członków Komisji SEDEC KR-u przewodnicząca tej komisji Anne Karjalainen (FI/PES) powiedziała: „Dziś jest Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet, która jest jednym z najpowszechniejszych, najmocniej zakorzenionych i najbardziej niszczycielskich naruszeń praw człowieka na całym świecie. W tym szczególnym dniu zachęcam wszystkich Państwa, jako polityków lokalnych i regionalnych, do zachowania wzmożonej czujności, zważywszy, że przemoc wobec kobiet pozostaje w dużej mierze niezgłaszana z powodu bezkarności, przemilczania, napiętnowania i wstydu, jaki narasta wokół niej. Jedynym rozwiązaniem jest przyjęcie polityki zerowej tolerancji dla przemocy wobec kobiet i dziewcząt”.

Co trzecia kobieta i dziewczynka doświadczają przemocy fizycznej lub seksualnej w ciągu swojego życia, 137 kobiet ginie codziennie z ręki członka rodziny, 71% wszystkich ofiar handlu ludźmi na całym świecie to kobiety i dziewczęta, a jedna na 10 kobiet w Unii Europejskiej zgłasza, że doświadczyła nękania w internecie od 15. roku życia.

Dane i sprawozdania przekazywane od wybuchu pandemii COVID-19 przez osoby z pierwszej linii pokazują, że nasiliły się wszystkie rodzaje przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Anne Karjalainen podkreśliła: „25 lat po przyjęciu deklaracji pekińskiej widzimy, że prawa kobiet wciąż są atakowane wszędzie na świecie, ale również w Unii Europejskiej, poczynając od praw seksualnych i reprodukcyjnych po równowagę między życiem zawodowym a prywatnym oraz od prawa do protestu po wzmocnienie pozycji gospodarczej i politycznej. Jako Europejski Komitet Regionów zdecydowanie potępiamy naruszenia praw kobiet i będziemy współpracować z władzami lokalnymi i regionalnymi, aby zapewnić ochronę i wzmocnienie tych praw w całej UE”.

Mimo że środki izolacji zastosowane w obliczu pandemii COVID-19 powstrzymują rozprzestrzenianie się koronawirusa, nasilają one przemoc wobec kobiet, zwłaszcza przemoc domową – w niektórych krajach liczba osób dzwoniących na telefon zaufania wzrosła pięciokrotnie. Regionalny i lokalny barometr 2020 KR-u , który został przedstawiony 12 października, podkreśla wzrost liczby zgłaszanych przypadków przemocy domowej podczas izolacji, chociaż nie ma jeszcze porównywalnych ogólnounijnych danych. Niektóre kraje, takie jak Litwa, odnotowały 20-procentowy wzrost przypadków przemocy domowej podczas trzytygodniowej izolacji. W ciągu pierwszych dwóch tygodni obostrzeń w Hiszpanii na numer alarmowy dla ofiar przemocy domowej łączono się o 18% częściej. Władze regionalne w Hiszpanii wydały przewodnik zaadresowany do kobiet, które padły ofiarą przemocy domowej ze względu na płeć . Miasto Amsterdam w porozumieniu z rządem krajowym stworzyło system, w którym ofiary przemocy domowej miały możliwość zasygnalizowania problemu w aptece poprzez użycie hasła „mask 19”.

Concha Andreu (ES/PES), przewodnicząca regionu La Rioja i sprawozdawczyni KR-u w sprawie strategii na rzecz równouprawnienia płci , powiedziała: „Tegoroczny Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet jawi się bardziej ponuro, ponieważ mamy do czynienia z jeszcze poważniejszymi przypadkami przemocy ze względu na płeć w związku z ograniczeniami wynikającymi z kryzysu COVID-19. Władze lokalne i regionalne muszą pilnie otrzymać odpowiednie zasoby, aby skutecznie pomagać ofiarom za pośrednictwem odpowiednich usług wsparcia. Ponadto muszą zostać włączone w zorganizowany sposób w sieć UE ds. zapobiegania przemocy ze względu na płeć i przemocy domowej, która zostanie uruchomiona w ramach strategii na rzecz równouprawnienia płci”.

Opinia KR-u w sprawie strategii na rzecz równouprawnienia płci zachęca Komisję do przyjęcia środków ustawodawczych mających na celu zapobieganie i zwalczanie przemocy wobec kobiet, które są spójne i komplementarne z prawodawstwem międzynarodowym i ustawodawstwem państw członkowskich oraz które dotyczą wszystkich form przemocy, w tym przemocy w internecie i przemocy związanej z kwestiami honorowymi. W opinii wzywa się Komisję Europejską do włączenia do listy »europrzestępstw« zawartej w art. 83 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej wszelkich form przemocy wobec kobiet i dziewcząt”, dodała Concha Andreu.

Kontekst:

Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych ogłosiło 25 listopada Międzynarodowym Dniem Eliminacji Przemocy wobec Kobiet (rezolucja 54/134). Celem tego dnia jest zwrócenie uwagi na fakt, że kobiety na całym świecie padają ofiarą gwałtów, przemocy domowej i innych form przemocy. W 2014 r. oficjalnym tematem kampanii Sekretarza Generalnego ONZ na rzecz położenia kresu przemocy wobec kobiet było „Pomaluj swoje otoczenie na pomarańczowo” ( Orange your Neighbourhood ). W 2018 r. tematem tym było „Pomaluj świat na pomarańczowo #HearMeToo” ( Orange the World: #HearMeToo ), zaś w 2019 r. – „Pomaluj świat na pomarańczowo. Pokolenie równości sprzeciwia się gwałtowi” ( Orange the World: Generation Equality Stands Against Rape ) . Tegorocznym tematem Międzynarodowego Dnia Eliminacji Przemocy wobec Kobiet jest: „Pomaluj świat na pomarańczowo. Finansuj, reaguj, zapobiegaj, zbieraj” ( Orange the World: Fund, Respond, Prevent, Collect! ") . Podobnie jak w latach ubiegłych, tegoroczny Międzynarodowy Dzień Walki z Przemocą Wobec Kobiet będzie oznaczał rozpoczęcie 16 dni działań , które zakończą się 10 grudnia 2020 r., czyli w Międzynarodowym Dniu Praw Człowieka.

Kontakt:

Lauri Ouvinen

tel.: +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Wioletta Wojewodzka

tel.: +32 473843986

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ZERO-TOLERANCE-POLICY-FOR-VIOLENCE-AGAINST-WOMEN-AND-GIRLS.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ZERO-TOLERANCE-POLICY-FOR-VIOLENCE-AGAINST-WOMEN-AND-GIRLS.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ZERO-TOLERANCE-POLICY-FOR-VIOLENCE-AGAINST-WOMEN-AND-GIRLS.ASPX

Europa musi lepiej przygotować społeczności lokalne do radzenia sobie z przyszłymi kryzysami i zdarzeniami ekstremalnymi
Europa musi lepiej przygotować społeczności lokalne do radzenia sobie z przyszłymi kryzysami i zdarzeniami ekstremalnymi
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FINLANDS-FIGHT-AGAINST-HOMELESSNESS-IS-REFERENCE-POINT-FOR-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ZERO-TOLERANCE-POLICY-FOR-VIOLENCE-AGAINST-WOMEN-AND-GIRLS.ASPX

Finland’s fight against homelessness is key point reference for the whole Europe
Finland’s fight against homelessness is key point reference for the whole Europe
21.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ZERO-TOLERANCE-POLICY-FOR-VIOLENCE-AGAINST-WOMEN-AND-GIRLS.ASPX

Lokalni przywódcy apelują o bardziej rygorystyczne przepisy ‎ i więcej funduszy na rzecz Europy wolnej od azbestu
Lokalni przywódcy apelują o bardziej rygorystyczne przepisy ‎ i więcej funduszy na rzecz Europy wolnej od azbestu
16.03.2023