Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Miasta i regiony powinny przyjąć politykę zerowej tolerancji w odniesieniu do przemocy wobec kobiet i dziewcząt  

W Międzynarodowym Dniu Eliminacji Przemocy wobec Kobiet przywódcy lokalni i regionalni wzywają do przyjęcia środków legislacyjnych i udostępnienia odpowiednich zasobów w celu zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet

Środa, 25 listopada, jest Międzynarodowym Dniem Eliminacji Przemocy wobec Kobiet . Z tej okazji Europejski Komitet Regionów (KR) ponowił swój apel o przyjęcie środków ustawodawczych na szczeblu UE w celu zapobiegania wszelkim formom przemocy wobec kobiet i dziewcząt oraz zwalczania tych zjawisk. Według bazy danych ONZ, do września 2020 r. 48 państw włączyło zapobieganie przemocy wobec kobiet i dziewcząt i reagowanie na nią do swoich planów walki z COVID-19, a 121 państw przyjęło środki mające na celu wzmocnienie usług dla kobiet, które doświadczyły przemocy podczas tego światowego kryzysu.

W swoim wystąpieniu inauguracyjnym skierowanym do członków Komisji SEDEC KR-u przewodnicząca tej komisji Anne Karjalainen (FI/PES) powiedziała: „Dziś jest Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet, która jest jednym z najpowszechniejszych, najmocniej zakorzenionych i najbardziej niszczycielskich naruszeń praw człowieka na całym świecie. W tym szczególnym dniu zachęcam wszystkich Państwa, jako polityków lokalnych i regionalnych, do zachowania wzmożonej czujności, zważywszy, że przemoc wobec kobiet pozostaje w dużej mierze niezgłaszana z powodu bezkarności, przemilczania, napiętnowania i wstydu, jaki narasta wokół niej. Jedynym rozwiązaniem jest przyjęcie polityki zerowej tolerancji dla przemocy wobec kobiet i dziewcząt”.

Co trzecia kobieta i dziewczynka doświadczają przemocy fizycznej lub seksualnej w ciągu swojego życia, 137 kobiet ginie codziennie z ręki członka rodziny, 71% wszystkich ofiar handlu ludźmi na całym świecie to kobiety i dziewczęta, a jedna na 10 kobiet w Unii Europejskiej zgłasza, że doświadczyła nękania w internecie od 15. roku życia.

Dane i sprawozdania przekazywane od wybuchu pandemii COVID-19 przez osoby z pierwszej linii pokazują, że nasiliły się wszystkie rodzaje przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Anne Karjalainen podkreśliła: „25 lat po przyjęciu deklaracji pekińskiej widzimy, że prawa kobiet wciąż są atakowane wszędzie na świecie, ale również w Unii Europejskiej, poczynając od praw seksualnych i reprodukcyjnych po równowagę między życiem zawodowym a prywatnym oraz od prawa do protestu po wzmocnienie pozycji gospodarczej i politycznej. Jako Europejski Komitet Regionów zdecydowanie potępiamy naruszenia praw kobiet i będziemy współpracować z władzami lokalnymi i regionalnymi, aby zapewnić ochronę i wzmocnienie tych praw w całej UE”.

Mimo że środki izolacji zastosowane w obliczu pandemii COVID-19 powstrzymują rozprzestrzenianie się koronawirusa, nasilają one przemoc wobec kobiet, zwłaszcza przemoc domową – w niektórych krajach liczba osób dzwoniących na telefon zaufania wzrosła pięciokrotnie. Regionalny i lokalny barometr 2020 KR-u , który został przedstawiony 12 października, podkreśla wzrost liczby zgłaszanych przypadków przemocy domowej podczas izolacji, chociaż nie ma jeszcze porównywalnych ogólnounijnych danych. Niektóre kraje, takie jak Litwa, odnotowały 20-procentowy wzrost przypadków przemocy domowej podczas trzytygodniowej izolacji. W ciągu pierwszych dwóch tygodni obostrzeń w Hiszpanii na numer alarmowy dla ofiar przemocy domowej łączono się o 18% częściej. Władze regionalne w Hiszpanii wydały przewodnik zaadresowany do kobiet, które padły ofiarą przemocy domowej ze względu na płeć . Miasto Amsterdam w porozumieniu z rządem krajowym stworzyło system, w którym ofiary przemocy domowej miały możliwość zasygnalizowania problemu w aptece poprzez użycie hasła „mask 19”.

Concha Andreu (ES/PES), przewodnicząca regionu La Rioja i sprawozdawczyni KR-u w sprawie strategii na rzecz równouprawnienia płci , powiedziała: „Tegoroczny Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet jawi się bardziej ponuro, ponieważ mamy do czynienia z jeszcze poważniejszymi przypadkami przemocy ze względu na płeć w związku z ograniczeniami wynikającymi z kryzysu COVID-19. Władze lokalne i regionalne muszą pilnie otrzymać odpowiednie zasoby, aby skutecznie pomagać ofiarom za pośrednictwem odpowiednich usług wsparcia. Ponadto muszą zostać włączone w zorganizowany sposób w sieć UE ds. zapobiegania przemocy ze względu na płeć i przemocy domowej, która zostanie uruchomiona w ramach strategii na rzecz równouprawnienia płci”.

Opinia KR-u w sprawie strategii na rzecz równouprawnienia płci zachęca Komisję do przyjęcia środków ustawodawczych mających na celu zapobieganie i zwalczanie przemocy wobec kobiet, które są spójne i komplementarne z prawodawstwem międzynarodowym i ustawodawstwem państw członkowskich oraz które dotyczą wszystkich form przemocy, w tym przemocy w internecie i przemocy związanej z kwestiami honorowymi. W opinii wzywa się Komisję Europejską do włączenia do listy »europrzestępstw« zawartej w art. 83 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej wszelkich form przemocy wobec kobiet i dziewcząt”, dodała Concha Andreu.

Kontekst:

Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych ogłosiło 25 listopada Międzynarodowym Dniem Eliminacji Przemocy wobec Kobiet (rezolucja 54/134). Celem tego dnia jest zwrócenie uwagi na fakt, że kobiety na całym świecie padają ofiarą gwałtów, przemocy domowej i innych form przemocy. W 2014 r. oficjalnym tematem kampanii Sekretarza Generalnego ONZ na rzecz położenia kresu przemocy wobec kobiet było „Pomaluj swoje otoczenie na pomarańczowo” ( Orange your Neighbourhood ). W 2018 r. tematem tym było „Pomaluj świat na pomarańczowo #HearMeToo” ( Orange the World: #HearMeToo ), zaś w 2019 r. – „Pomaluj świat na pomarańczowo. Pokolenie równości sprzeciwia się gwałtowi” ( Orange the World: Generation Equality Stands Against Rape ) . Tegorocznym tematem Międzynarodowego Dnia Eliminacji Przemocy wobec Kobiet jest: „Pomaluj świat na pomarańczowo. Finansuj, reaguj, zapobiegaj, zbieraj” ( Orange the World: Fund, Respond, Prevent, Collect! ") . Podobnie jak w latach ubiegłych, tegoroczny Międzynarodowy Dzień Walki z Przemocą Wobec Kobiet będzie oznaczał rozpoczęcie 16 dni działań , które zakończą się 10 grudnia 2020 r., czyli w Międzynarodowym Dniu Praw Człowieka.

Kontakt:

Lauri Ouvinen

tel.: +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Wioletta Wojewodzka

tel.: +32 473843986

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SEDEC-12-DECEMBER-EUROPEAN-CARE-STRATEGY-ADEQUATE-MINIMUM-INCOME-AND-SOCIAL-ECONOMY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ZERO-TOLERANCE-POLICY-FOR-VIOLENCE-AGAINST-WOMEN-AND-GIRLS.ASPX

SEDEC adopts opinions on European care strategy, adequate minimum income and social economy
SEDEC adopts opinions on European care strategy, adequate minimum income and social economy
13.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-CAPITALS-INCLUSION-DIVERSITY-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ZERO-TOLERANCE-POLICY-FOR-VIOLENCE-AGAINST-WOMEN-AND-GIRLS.ASPX

European Capitals of Inclusion and Diversity Award: Submissions are now open
European Capitals of Inclusion and Diversity Award: Submissions are now open
09.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/VIOLENCE-AGAINST-WOMEN-NO-PLACE-ANYWHERE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ZERO-TOLERANCE-POLICY-FOR-VIOLENCE-AGAINST-WOMEN-AND-GIRLS.ASPX

Violence against women has no place anywhere!
Violence against women has no place anywhere!
25.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ANTISEMITISM.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ZERO-TOLERANCE-POLICY-FOR-VIOLENCE-AGAINST-WOMEN-AND-GIRLS.ASPX

The fight against antisemitism is a fight for Europe's core values
The fight against antisemitism is a fight for Europe's core values
06.07.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PLATFORMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ZERO-TOLERANCE-POLICY-FOR-VIOLENCE-AGAINST-WOMEN-AND-GIRLS.ASPX

Praca za pośrednictwem platform cyfrowych: miasta i regiony domagają się zaostrzenia kryteriów weryfikacji statusu zatrudnienia
Praca za pośrednictwem platform cyfrowych: miasta i regiony domagają się zaostrzenia kryteriów weryfikacji statusu zatrudnienia
29.06.2022