Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
„Musimy działać teraz i działać razem” ‎ Lokalni i regionalni przywódcy przedstawiają, jak można urzeczywistnić Europejski Zielony Ład  
KR zorganizuje forum z udziałem miast i regionów, Komisji Europejskiej i państw członkowskich, aby wprowadzić w życie Zielony Ład

Europejski Komitet Regionów (KR) przedstawił postulaty dotyczące Europejskiego Zielonego Ładu, które jego zdaniem muszą zostać spełnione, aby do 2050 r. osiągnąć neutralność klimatyczną. Czy chodzi o energię, mobilność, rolnictwo, różnorodność biologiczną, cyfryzację, czy gospodarkę o obiegu zamkniętym, Komitet przekonuje, że potrzebny jest jasny plan działania obejmujący wymierne cele, ukierunkowane działania oraz odpowiednie finansowanie, przygotowany wspólnie z władzami lokalnymi i regionalnymi, jeżeli Europa ma zareagować na kryzys klimatyczny.

W trakcie debaty z Fransem Timmermansem, nowo mianowanym wiceprzewodniczącym wykonawczym Komisji Europejskiej do spraw Europejskiego Zielonego Ładu, KR wezwał UE do utrzymania globalnego ocieplenia na poziomie poniżej 1,5°C. Zdaniem Komitetu należy tego dokonać poprzez przygotowanie ambitnego pakietu legislacyjnego i finansowego wspierającego wszystkie regiony i miasta w procesie przemian, stawiającego zrównoważony rozwój w centrum uwagi w całym procesie kształtowania polityki. W rezolucji przyjętej w Brukseli, na krótko przed przedstawieniem przez Komisję Europejską 11 grudnia planów dotyczących Zielonego Ładu, Komitet wzywa UE do zapisania w prawodawstwie zobowiązania do osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 r., podniesienia celów w zakresie energii, klimatu i środowiska oraz zapewnienia wystarczających środków finansowych na wsparcie regionów i miast.

Karl-Heinz Lambertz , przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów, powiedział: Nie możemy już dłużej ignorować kryzysu klimatycznego. Europejski Zielony Ład to ostatnia okazja, by Europa udowodniła swą wiarygodność, wywiązała się ze swoich zobowiązań międzynarodowych i zaproponowała jasny plan osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2050 r. UE musi zadbać o ekologiczność wszystkich swoich polityk i inwestycji, wprowadzając sprawiedliwą transformację, która wspiera wszystkie regiony i miasta. Samorządy lokalne i regionalne muszą być pełnoprawnym partnerem i podmiotem, wspomaganym prawdziwymi inwestycjami. Obecne propozycje dotyczące budżetu UE, w tym cięcia w polityce spójności, zaszkodzą wysiłkom regionów i miast na rzecz przyspieszenia działań w dziedzinie klimatu. Mamy coraz mniej czasu. Nie możemy zwlekać, musimy działać wspólnie. Jeśli transformacja ekologiczna nie zacznie się w naszych miastach i gminach, to nie dokona się nigdy.

Frans Timmermans , wiceprzewodniczący wykonawczy Komisji Europejskiej przestrzegł przed bezczynnością i dodał: Wszystkie poziomy sprawowania rządów będą musiały się włączyć, jeśli chcemy odnieść sukces w kształtowaniu naszej wspólnej przyszłości: to nie jest to coś, co rządy krajowe mogą zrobić same. Miasta i regiony mają do odegrania ogromną rolę w dogłębnej transformacji naszego społeczeństwa, do jakiej ma doprowadzić Zielony Ład. Czy chodzi o bezemisyjny transport, czy ochronę różnorodności biologicznej, efektywność energetyczną budynków, czy zazielenianie naszych miast i ponowne zalesianie, potrzebujemy każdego z Was. Nie osiągniemy celów Zielonego Ładu bez władz lokalnych i regionalnych.

Młodzi demokratycznie wybrani politycy dołączają swoje postulaty

Podczas debaty plenarnej grupa młodych polityków sprawujących mandat pochodzący z wyboru przedstawiła wiceprzewodniczącemu wykonawczemu Fransowi Timmermansowi i przewodniczącemu Karlowi-Heinzowi Lambertzowi swoje postulaty dla Europy. Przedstawicielka programu „Młodzi demokratycznie wybrani politycy zjednoczeni dla klimatu” Martina Grech , radna lokalitetu Qormi w Malcie, powiedziała: My, młodzi przywódcy ciężko pracujemy w naszych lokalnych społecznościach, by zadbać o względnie dobrą i zrównoważoną przyszłość dla nas i naszych dzieci. Jednoczymy się ponad podziałami partyjnymi i granicami państw. Jeżeli ja, dziewiętnastolatka, mogę działać, jeżeli mogę stać tu dziś, by dać głos naszym postulatom, to możecie to zrobić także Wy.

KR będzie obecny na konferencji COP25 w Madrycie w tym tygodniu, aby promować rolę miast i regionów w przyspieszaniu działań w dziedzinie klimatu.

Obejrzyj całą debatę . Zdjęcia z sesji plenarnej są dostępne tutaj .

Zielony Ład w partnerstwie z władzami lokalnymi i regionalnymi: kluczowe zalecenia

Większe cele i ambicje UE

Ograniczenie globalnego ocieplenia do 1,5°C, prawne zobowiązanie do osiągnięcia neutralności emisyjnej w UE do 2050 r. i podniesienie celu UE w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych do co najmniej 55%, celu w zakresie efektywności energetycznej do 40%, a celu dotyczącego udziału energii ze źródeł odnawialnych do 40% w 2030 r.

Cele dotyczące odpadów w 2030 r.: recykling 70% odpadów komunalnych, zmniejszenie marnowania żywności o 50% i ograniczenie składowania odpadów do 5%.

Uwzględnianie kwestii zrównoważonego rozwoju i współpraca z samorządami lokalnymi i regionalnymi

Jasny plan: harmonogram dotyczący Zielonego Ładu obejmujący wymierne cele i ukierunkowane działania i środki finansowe, przygotowany wraz z miastami i regionami w ramach realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ. Postępy należy monitorować w ramach unijnego procesu dotyczącego orędzia o stanie Unii.

Zapoczątkowanie wielopoziomowego dialogu na temat klimatu i energii: włączenie władz lokalnych i regionalnych w opracowywanie krajowych planów w dziedzinie energii i klimatu i przygotowywanie wkładów ustalonych na poziomie lokalnym i regionalnym.

Nowe forum nt. Zielonego Ładu: KR zorganizuje forum władz lokalnych i europejskich, aby współpracować z Komisją Europejską i państwami członkowskimi przy przeglądzie wdrażania Zielonego Ładu.

Zrównoważona UE: uwzględnianie kwestii zrównoważonego rozwoju we wszystkich politykach UE, priorytetach makroekonomicznych i instrumentach finansowych, europejskim semestrze i budżecie UE po 2020 r.

Handel: ocena umów handlowych UE pod kątem zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i dążenia do zrównoważonego rozwoju.

Zrównoważone rolnictwo: zwiększenie wsparcia finansowego dla praktyk przyjaznych dla klimatu w obu filarach wspólnej polityki rolnej.

Mobilność: środki UE mające na celu zapewnienie autentycznie równych warunków działania, w tym przegląd przepisów podatkowych dotyczących niektórych paliw.

Transformacja ekologiczna: apel o 8. program działań w zakresie środowiska zgodny z Zielonym Ładem; UE potrzebuje bardziej ambitnej polityki w zakresie jakości powietrza i wody, niebezpiecznych chemikaliów i pestycydów, aby osiągnąć zerowy poziom emisji zanieczyszczeń w UE.

Finansowanie Zielonego Ładu

Nowe zasoby: poparcie dla transgranicznego podatku od emisji dwutlenku węgla, poszerzenie systemu handlu emisjami i opodatkowanie paliwa lotniczego.

Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji: nowe zasoby, dodatkowo do funduszy polityki spójności UE.

Zielony budżet UE po 2020 r.: co najmniej 30% budżetu UE na okres po 2020 r. przeznaczone na działania w dziedzinie klimatu i różnorodności biologicznej, stopniowe wycofywanie dotacji na paliwa kopalne; fundusze na politykę spójności bez zmian.

Fundusz awaryjny: wsparcie finansowe dla Zielonego Ładu, jeżeli budżet UE nie zostanie uzgodniony do 2020 r.

Pomoc państwa: zwiększenie dozwolonej pomocy państwa i dyrektywa w sprawie opodatkowania energii promująca paliwa niskoemisyjne.

Należy znieść unijne programy dotacji, pomocy i wsparcia, które szkodzą środowisku.

Finansowanie renowacji budynków mieszkalnych: apel o opracowanie planu działania UE na rzecz przystępnych cenowo mieszkań w celu zwalczania ubóstwa energetycznego, wraz z ambitnym planem finansowania renowacji budynków mieszkalnych.

Komunikacja z obywatelami

Konferencja w sprawie przyszłości Europy: Komisja Europejska powinna organizować wspólnie z KR-em dialogi obywatelskie na temat Zielonego Ładu i zmiany klimatu.

Kontakt: PresseCdr@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/WE-MUST-ACT-NOW-TOGETHER-.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/WE-MUST-ACT-NOW-TOGETHER-.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/WE-MUST-ACT-NOW-TOGETHER-.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/WE-MUST-ACT-NOW-TOGETHER-.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/WE-MUST-ACT-NOW-TOGETHER-.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023