Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
„Musimy działać teraz i działać razem” ‎ Lokalni i regionalni przywódcy przedstawiają, jak można urzeczywistnić Europejski Zielony Ład  
KR zorganizuje forum z udziałem miast i regionów, Komisji Europejskiej i państw członkowskich, aby wprowadzić w życie Zielony Ład

Europejski Komitet Regionów (KR) przedstawił postulaty dotyczące Europejskiego Zielonego Ładu, które jego zdaniem muszą zostać spełnione, aby do 2050 r. osiągnąć neutralność klimatyczną. Czy chodzi o energię, mobilność, rolnictwo, różnorodność biologiczną, cyfryzację, czy gospodarkę o obiegu zamkniętym, Komitet przekonuje, że potrzebny jest jasny plan działania obejmujący wymierne cele, ukierunkowane działania oraz odpowiednie finansowanie, przygotowany wspólnie z władzami lokalnymi i regionalnymi, jeżeli Europa ma zareagować na kryzys klimatyczny.

W trakcie debaty z Fransem Timmermansem, nowo mianowanym wiceprzewodniczącym wykonawczym Komisji Europejskiej do spraw Europejskiego Zielonego Ładu, KR wezwał UE do utrzymania globalnego ocieplenia na poziomie poniżej 1,5°C. Zdaniem Komitetu należy tego dokonać poprzez przygotowanie ambitnego pakietu legislacyjnego i finansowego wspierającego wszystkie regiony i miasta w procesie przemian, stawiającego zrównoważony rozwój w centrum uwagi w całym procesie kształtowania polityki. W rezolucji przyjętej w Brukseli, na krótko przed przedstawieniem przez Komisję Europejską 11 grudnia planów dotyczących Zielonego Ładu, Komitet wzywa UE do zapisania w prawodawstwie zobowiązania do osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 r., podniesienia celów w zakresie energii, klimatu i środowiska oraz zapewnienia wystarczających środków finansowych na wsparcie regionów i miast.

Karl-Heinz Lambertz , przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów, powiedział: Nie możemy już dłużej ignorować kryzysu klimatycznego. Europejski Zielony Ład to ostatnia okazja, by Europa udowodniła swą wiarygodność, wywiązała się ze swoich zobowiązań międzynarodowych i zaproponowała jasny plan osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2050 r. UE musi zadbać o ekologiczność wszystkich swoich polityk i inwestycji, wprowadzając sprawiedliwą transformację, która wspiera wszystkie regiony i miasta. Samorządy lokalne i regionalne muszą być pełnoprawnym partnerem i podmiotem, wspomaganym prawdziwymi inwestycjami. Obecne propozycje dotyczące budżetu UE, w tym cięcia w polityce spójności, zaszkodzą wysiłkom regionów i miast na rzecz przyspieszenia działań w dziedzinie klimatu. Mamy coraz mniej czasu. Nie możemy zwlekać, musimy działać wspólnie. Jeśli transformacja ekologiczna nie zacznie się w naszych miastach i gminach, to nie dokona się nigdy.

Frans Timmermans , wiceprzewodniczący wykonawczy Komisji Europejskiej przestrzegł przed bezczynnością i dodał: Wszystkie poziomy sprawowania rządów będą musiały się włączyć, jeśli chcemy odnieść sukces w kształtowaniu naszej wspólnej przyszłości: to nie jest to coś, co rządy krajowe mogą zrobić same. Miasta i regiony mają do odegrania ogromną rolę w dogłębnej transformacji naszego społeczeństwa, do jakiej ma doprowadzić Zielony Ład. Czy chodzi o bezemisyjny transport, czy ochronę różnorodności biologicznej, efektywność energetyczną budynków, czy zazielenianie naszych miast i ponowne zalesianie, potrzebujemy każdego z Was. Nie osiągniemy celów Zielonego Ładu bez władz lokalnych i regionalnych.

Młodzi demokratycznie wybrani politycy dołączają swoje postulaty

Podczas debaty plenarnej grupa młodych polityków sprawujących mandat pochodzący z wyboru przedstawiła wiceprzewodniczącemu wykonawczemu Fransowi Timmermansowi i przewodniczącemu Karlowi-Heinzowi Lambertzowi swoje postulaty dla Europy. Przedstawicielka programu „Młodzi demokratycznie wybrani politycy zjednoczeni dla klimatu” Martina Grech , radna lokalitetu Qormi w Malcie, powiedziała: My, młodzi przywódcy ciężko pracujemy w naszych lokalnych społecznościach, by zadbać o względnie dobrą i zrównoważoną przyszłość dla nas i naszych dzieci. Jednoczymy się ponad podziałami partyjnymi i granicami państw. Jeżeli ja, dziewiętnastolatka, mogę działać, jeżeli mogę stać tu dziś, by dać głos naszym postulatom, to możecie to zrobić także Wy.

KR będzie obecny na konferencji COP25 w Madrycie w tym tygodniu, aby promować rolę miast i regionów w przyspieszaniu działań w dziedzinie klimatu.

Obejrzyj całą debatę . Zdjęcia z sesji plenarnej są dostępne tutaj .

Zielony Ład w partnerstwie z władzami lokalnymi i regionalnymi: kluczowe zalecenia

Większe cele i ambicje UE

Ograniczenie globalnego ocieplenia do 1,5°C, prawne zobowiązanie do osiągnięcia neutralności emisyjnej w UE do 2050 r. i podniesienie celu UE w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych do co najmniej 55%, celu w zakresie efektywności energetycznej do 40%, a celu dotyczącego udziału energii ze źródeł odnawialnych do 40% w 2030 r.

Cele dotyczące odpadów w 2030 r.: recykling 70% odpadów komunalnych, zmniejszenie marnowania żywności o 50% i ograniczenie składowania odpadów do 5%.

Uwzględnianie kwestii zrównoważonego rozwoju i współpraca z samorządami lokalnymi i regionalnymi

Jasny plan: harmonogram dotyczący Zielonego Ładu obejmujący wymierne cele i ukierunkowane działania i środki finansowe, przygotowany wraz z miastami i regionami w ramach realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ. Postępy należy monitorować w ramach unijnego procesu dotyczącego orędzia o stanie Unii.

Zapoczątkowanie wielopoziomowego dialogu na temat klimatu i energii: włączenie władz lokalnych i regionalnych w opracowywanie krajowych planów w dziedzinie energii i klimatu i przygotowywanie wkładów ustalonych na poziomie lokalnym i regionalnym.

Nowe forum nt. Zielonego Ładu: KR zorganizuje forum władz lokalnych i europejskich, aby współpracować z Komisją Europejską i państwami członkowskimi przy przeglądzie wdrażania Zielonego Ładu.

Zrównoważona UE: uwzględnianie kwestii zrównoważonego rozwoju we wszystkich politykach UE, priorytetach makroekonomicznych i instrumentach finansowych, europejskim semestrze i budżecie UE po 2020 r.

Handel: ocena umów handlowych UE pod kątem zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i dążenia do zrównoważonego rozwoju.

Zrównoważone rolnictwo: zwiększenie wsparcia finansowego dla praktyk przyjaznych dla klimatu w obu filarach wspólnej polityki rolnej.

Mobilność: środki UE mające na celu zapewnienie autentycznie równych warunków działania, w tym przegląd przepisów podatkowych dotyczących niektórych paliw.

Transformacja ekologiczna: apel o 8. program działań w zakresie środowiska zgodny z Zielonym Ładem; UE potrzebuje bardziej ambitnej polityki w zakresie jakości powietrza i wody, niebezpiecznych chemikaliów i pestycydów, aby osiągnąć zerowy poziom emisji zanieczyszczeń w UE.

Finansowanie Zielonego Ładu

Nowe zasoby: poparcie dla transgranicznego podatku od emisji dwutlenku węgla, poszerzenie systemu handlu emisjami i opodatkowanie paliwa lotniczego.

Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji: nowe zasoby, dodatkowo do funduszy polityki spójności UE.

Zielony budżet UE po 2020 r.: co najmniej 30% budżetu UE na okres po 2020 r. przeznaczone na działania w dziedzinie klimatu i różnorodności biologicznej, stopniowe wycofywanie dotacji na paliwa kopalne; fundusze na politykę spójności bez zmian.

Fundusz awaryjny: wsparcie finansowe dla Zielonego Ładu, jeżeli budżet UE nie zostanie uzgodniony do 2020 r.

Pomoc państwa: zwiększenie dozwolonej pomocy państwa i dyrektywa w sprawie opodatkowania energii promująca paliwa niskoemisyjne.

Należy znieść unijne programy dotacji, pomocy i wsparcia, które szkodzą środowisku.

Finansowanie renowacji budynków mieszkalnych: apel o opracowanie planu działania UE na rzecz przystępnych cenowo mieszkań w celu zwalczania ubóstwa energetycznego, wraz z ambitnym planem finansowania renowacji budynków mieszkalnych.

Komunikacja z obywatelami

Konferencja w sprawie przyszłości Europy: Komisja Europejska powinna organizować wspólnie z KR-em dialogi obywatelskie na temat Zielonego Ładu i zmiany klimatu.

Kontakt: PresseCdr@cor.europa.eu

Udostępnij :