Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Uwolnienie potencjału lokalnych społeczności energetycznych  
Europejski Komitet Regionów wnioskuje o usunięcie istniejących barier, które utrudniają pełny rozwój lokalnych społeczności energetycznych w Europie

Władze lokalne i regionalne odgrywają kluczową rolę w dążeniu Europy do realizacji jej celów dotyczących energii i klimatu. Produkcja energii na poziomie lokalnym ma zasadnicze znaczenie dla wspierania produkcji energii odnawialnej, upowszechniania demokracji energetycznej i zmniejszania ubóstwa energetycznego. Obecnie około 50 mln gospodarstw domowych w Europie ma trudności z odpowiednim ogrzewaniem ( EPOV ). Potrzeba ok. 180 mld EUR dodatkowych inwestycji rocznie, by osiągnąć do 2030 r. uzgodnione w Paryżu cele UE, w tym zmniejszenie o 40% emisji gazów cieplarnianych (w stosunku do poziomu z 1990 r.).

Podczas gdy różne aspekty pakietu dotyczącego czystej energii w UE stopniowo nabierają kształtu, Europejski Komitet Regionów, dwa tygodnie po ogłoszeniu strategii Komisji Europejskiej na rzecz osiągnięcia neutralności emisyjnej w 2050 r., przyjął opinię zawierającą zalecenia na rzecz pełnego wprowadzenia lokalnych społeczności energetycznych, w tym spółdzielni energetycznych.

Członkowie przyjęli opinię sprawozdawczyni Mariany Gâju (RO/PES) w sprawie: „Modele lokalnej kontroli nad energetyką i rola lokalnych społeczności energetycznych w transformacji energetycznej w Europie” . Europejskie miasta i regiony odnotowują, że społeczności energetyczne nadal napotykają wiele przeszkód w swoim rozwoju, takich jak restrykcyjne krajowe ramy prawne, ograniczony dostęp do krajowych sieci energetycznych i do finansowania, a także sprzeczne systemy wsparcia pomiędzy państwami członkowskimi oraz brak wsparcia politycznego.

Burmistrz gminy Cumpăna, okręg Konstanca w Rumunii, Mariana Gâju (RO/PES) powiedziała: „Uważamy, że przyszłość produkcji energii jest w rękach obywateli. Musimy zapewnić, by lokalne społeczności energetyczne mogły w pełni przyczyniać się do decentralizacji i demokratyzacji systemów energetycznych oraz wspierać zrównoważony rozwój gospodarczy i społeczny na poziomie lokalnym. Lokalna produkcja, dystrybucja i zużycie energii mają kluczowe znaczenie dla walki z ubóstwem energetycznym”.

Miasta i regiony domagają się uproszczonych zasad i procedur administracyjnych dla małych producentów energii ze źródeł odnawialnych i dla lokalnych społeczności energetycznych, aby zagwarantować, że nie będą spotykały się z dyskryminującymi obciążeniami administracyjnymi lub dodatkowymi kosztami w porównaniu z tradycyjnymi przedsiębiorstwami energetycznymi.

Członkowie wzywają do bliższej współpracy pomiędzy UE a państwami członkowskimi w działaniach dotyczących regionów i energii. Przypominają, że uproszczenie różnych systemów wsparcia na rzecz energii ze źródeł odnawialnych ma zasadnicze znaczenie dla realizacji celów unii energetycznej i porozumienia paryskiego, a także celów zrównoważonego rozwoju ONZ.

Unijne zgromadzenie przedstawicieli miast i regionów wzywa UE i jej państwa członkowskie do lepszego planowania i do opracowania długoterminowych strategii inwestycji w projekty dotyczące energii odnawialnej, przy zapewnieniu mechanizmów wsparcia finansowego, tak aby lokalna kontrola nad energetyką miała solidniejsze podstawy.

W związku z tym KR wzywa państwa członkowskie do stworzenia specjalnych systemów wsparcia finansowego dla lokalnych społeczności energetycznych, w szczególności podczas fazy planowania i rozruchu. Miasta i regiony UE zalecają opracowanie systemów zamiany dotacji na pożyczki, zapewnienie gwarancji i przystępnych kredytów oraz umożliwienie łatwego dostępu do informacji technicznych i wytycznych dotyczących tworzenia, finansowania i eksploatacji projektów wspólnotowych i innowacyjnych struktur własności.

Przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych wzywają wszystkie szczeble sprawowania rządów do lepszego informowania obywateli o potencjale lokalnych społeczności energetycznych i o możliwościach uczestniczenia w nich. Członkowie z zadowoleniem przyjmują odniesienie do roli lokalnych społeczności energetycznych zawarte w najnowszym prawodawstwie Unii, lecz zwracają się o większą jasność i o wspólne zasady, aby w pełni wykorzystać potencjał tych społeczności.

Członkowie KR-u zalecają, aby władze lokalne i regionalne z całej Europy zidentyfikowały społeczności energetyczne i wspierały ich rozwój za pośrednictwem usług doradczych.

Kontekst

Europejski Komitet Regionów zareagował na różne aspekty pakietu dotyczącego czystej energii w następujących opiniach:  

Stworzenie nowego ładu dla odbiorców energii , sprawozdawca: Michel Lebrun (BE/EPL), radny gminy Viroinval (kwiecień 2016 r.).

Zarządzanie unią energetyczną i czysta energia , sprawozdawca: Bruno Hranić (HR/EPL), burmistrz gminy Vidovec (lipiec 2017 r.).

Efektywność energetyczna i budynki , sprawozdawca: Michiel Rijsberman (NL/ALDE), członek Zarządu Prowincji Flevoland (lipiec 2017 r.).

Energia ze źródeł odnawialnych i rynek wewnętrzny energii elektrycznej , sprawozdawczyni: Daiva Matonienė (LT/EKR), członkini Rady Miasta Szawli (Šiauliai).

Europejskie Obserwatorium Ubóstwa Energetycznego (EPOV) jest 40-miesięcznym projektem zapoczątkowanym w grudniu 2016 r. Jego głównym zadaniem jest zainicjowanie zmian w wiedzy o skali ubóstwa energetycznego w Europie oraz zapoczątkowanie innowacyjnych strategii politycznych i praktyk w celu jej zwalczenia.

Komisja Europejska (marzec 2018 r.). Potrzeba ok. 180 mld EUR dodatkowych inwestycji rocznie, by osiągnąć do 2030 r. uzgodnione w Paryżu cele UE, w tym zmniejszenie o 40% emisji gazów cieplarnianych.

Zdjęcia z sesji plenarnej można znaleźć tutaj .

Kontakt: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-EU-LOCAL-AND-REGIONAL-GOVERNMENTS-URGE-TO-TIGHTEN-EMISSIONS-AT-SOURCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/UNLOCKING-THE-POTENTIAL-OF-LOCAL-ENERGY-COMMUNITIES-.ASPX

Zero zanieczyszczeń – władze lokalne i regionalne UE wzywają do ograniczenia emisji u źródła
Zero zanieczyszczeń – władze lokalne i regionalne UE wzywają do ograniczenia emisji u źródła
02.07.2020

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-COLLECTIVE-RESPONSIBILITY-OVER-THE-TRAJECTORY-TOWARDS-2050-CLIMATE-NEUTRALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/UNLOCKING-THE-POTENTIAL-OF-LOCAL-ENERGY-COMMUNITIES-.ASPX

Cities and regions call for collective responsibility over the trajectory towards 2050 climate neutrality
Cities and regions call for collective responsibility over the trajectory towards 2050 climate neutrality
02.07.2020

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-SUPPORT-AN-AMBITIOUS-EU-HYDROGEN-STRATEGY-TO-REACH-CLIMATE-NEUTRALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/UNLOCKING-THE-POTENTIAL-OF-LOCAL-ENERGY-COMMUNITIES-.ASPX

Miasta i regiony popierają ambitną unijną strategię w zakresie wodoru prowadzącą do neutralności klimatycznej.
Miasta i regiony popierają ambitną unijną strategię w zakresie wodoru prowadzącą do neutralności klimatycznej.
01.07.2020

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-WEEK-FOR-WASTE-REDUCTION-REWARDS-ITS-BEST-ACTIONS-IMPLEMENTED-IN-2019.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/UNLOCKING-THE-POTENTIAL-OF-LOCAL-ENERGY-COMMUNITIES-.ASPX

The European Week for Waste Reduction rewards its best actions implemented in 2019
The European Week for Waste Reduction rewards its best actions implemented in 2019
25.06.2020

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/-EUROPEAN-WEEK-OF-WASTE-REDUCTION-AWARDS-CEREMONY-COMING-UP-25-JUNE-2020--.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/UNLOCKING-THE-POTENTIAL-OF-LOCAL-ENERGY-COMMUNITIES-.ASPX

Ceremonia wręczenia nagród w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Redukcji Odpadów 25 czerwca 2020 r.
Ceremonia wręczenia nagród w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Redukcji Odpadów 25 czerwca 2020 r.
18.06.2020