Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Regiony i miasta UE chcą silniejszych powiązań z samorządami terytorialnymi Zjednoczonego Królestwa  

Europejski Komitet Regionów wzywa do lepszego docenienia roli władz lokalnych i regionalnych w umowie o handlu i współpracy.

Maroš Šefčovič, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, z zadowoleniem przyjął ambicję Komitetu Regionów i jego członkiń i członków, by współpracować ze Zjednoczonym Królestwem na szczeblu lokalnym i regionalnym, choć w ramach uwarunkowanych rodzajem brexitu, jaki wybrał rząd Zjednoczonego Królestwa.

Komisarz Šefčovič, który nadzoruje wdrażanie obowiązującej od 2021 r. umowy o handlu i współpracy między UE a Zjednoczonym Królestwem zabrał głos na sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów (KR-u) 27 kwietnia. Na sesji tej członkinie i członkowie KR-u przyjęli następnie opinię wzywającą UE do „rozwiązania problemu braku wymiaru terytorialnego” w umowie o handlu i współpracy poprzez zaangażowanie władz lokalnych i regionalnych w monitorowanie umowy oraz do uznania Grupy Kontaktowej KR–Zjednoczone Królestwo za oficjalnego partnera – na szczeblu niższym niż krajowy – władz lokalnych i regionalnych UE i Zjednoczonego Królestwa. W zaleceniach wezwano również UE do zwiększenia kwoty 5,4 mld EUR już przeznaczonej na wsparcie regionów najbardziej dotkniętych zakłóceniami w handlu spowodowanymi wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z UE.

Komisarz Šefčovič stwierdził, że chociaż Komitet nie ma przypisanej oficjalnej roli w odniesieniu do umów międzynarodowych UE, Komisja jest zawsze otwarta na głos regionów.Cieszymy się, że regularna wymiana informacji z grupą kontaktową Komitetu ds. Zjednoczonego Królestwa, jaką prowadziliśmy w ostatnich dwóch latach, będzie kontynuowana na kolejnych etapach wdrażania umowy o handlu i współpracy.Już teraz pracujemy nad wspieraniem obywateli i przedsiębiorstw najbardziej dotkniętych brexitem.Na przykład inicjatywa Peace+ pomaga finansować projekty w Irlandii Północnej i hrabstwach przygranicznych mające na celu pogodzenie społeczności i przyczynienie się do utrzymania pokoju.Z uwzględnieniem współfinansowania ze strony Irlandii i Zjednoczonego Królestwa finansowanie w ramach Peace+ wyniesie ponad 1 mld EUR.

Apostolos Tzitzikostas, (EL/EPL), przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów i gubernator regionu Macedonia Środkowa, zauważył: Pomimo brexitu więzi między UE a Zjednoczonym Królestwem pozostają silne, podobnie jak silne jest pragnienie utrzymania i rozwijania stosunków w obszarach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, takich jak przeciwdziałanie kryzysowi klimatycznemu i realizacja celów zrównoważonego rozwoju z uwzględnieniem lokalnego kontekstu.Europejskie władze lokalne i regionalne chcą móc zabierać głos na forum Rady Partnerstwa UE–Zjednoczone Królestwo.Jak rozumiemy i nad czym ubolewamy, wewnętrzne powody polityczne sprawiły, że Zjednoczone Królestwo nie zapewniło przedstawicielom demokracji lokalnej głosu we wspólnej Radzie Partnerstwa. Zachęcamy Komisję Europejską, aby zaradziła tej sytuacji poprzez organizowanie ustrukturyzowanych konsultacji z władzami lokalnymi i regionalnymi za pośrednictwem Europejskiego Komitetu Regionów za każdym razem, gdy poruszane jest zagadnienie mające wpływ terytorialny.

Michael Murphy (IE/EPL) – burmistrz okręgu Clonmel, szef irlandzkiej delegacji w KR-ze i sprawozdawca opinii Zacieśnienie stosunków między UE a Zjednoczonym Królestwem na szczeblu niższym niż krajowy i zaradzenie terytorialnym skutkom wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE – zaznaczył: Brexit będzie miał negatywny wpływ na współpracę terytorialną, która przez dziesięciolecia budowała doskonałe relacje między miastami i regionami Unii Europejskiej i Zjednoczonego Królestwa.Wzywamy zarówno Komisję Europejską, jak i rząd Zjednoczonego Królestwa do uznania Grupy Kontaktowej KR–Zjednoczone Królestwo za oficjalnego partnera na szczeblu niższym niż krajowy w ramach umowy o handlu i współpracy.Wiemy, że miasta i regiony nadal znajdują nowe sposoby utrzymywania i rozwijania stosunków, czego dowodem są programy wymiany, współpraca dwustronna, sieci i stowarzyszenia unijne. Stosunki te są niezbędne do sprostania wspólnym wyzwaniom, które przekraczają granice państw, takim jak kultura, zrównoważone zarządzanie morzami oraz realizacja celów zrównoważonego rozwoju na szczeblu lokalnym i regionalnym. Bardzo nas cieszy ta nieustająca współpraca.

W pobrexitowej rezerwie dostosowawczej zarezerwowano 5,4 mld EUR na pokrycie strat w handlu oraz niwelowanie skutków dla morskich regionów przygranicznych i rybołówstwa. W opinii sporządzonej przez radnego Michaela Murphy’ego KR wzywa do zwiększenia tej rezerwy, przedłużenia okresu kwalifikowalności oraz oceny wpływu na poszczególne sektory i regiony. W niedawnej analizie zleconej przez KR New trade and economic relations between EU-UK: the impact on regions and cities (Nowe stosunki handlowe i gospodarcze między UE a Zjednoczonym Królestwem: wpływ na regiony i miasta) stwierdzono, że wpływ ten jest „asymetryczny”, ale także że „prawie wszystkie regiony w UE odczuwają skutki wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE w co najmniej jednym głównym sektorze specjalizacji”.

Kontakt:

Andrew Gardner

andrew.gardner@cor.europa.eu

+32 473 843 981

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/RECONSTRUCTION-OF-UKRAINE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/UK-EU-RELATION.ASPX

EU cities and regions' involvement in reconstruction of Ukraine praised
EU cities and regions' involvement in reconstruction of Ukraine praised
17.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/MICHAłOWO-HONOURED-WITH-MAYOR-PAWEł-ADAMOWICZ-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/UK-EU-RELATION.ASPX

Gmina Michałowo i jej mieszkańcy zostali uhonorowani Nagrodą im. Pawła Adamowicza za pomoc uchodźcom na granicy z Białorusią
Gmina Michałowo i jej mieszkańcy zostali uhonorowani Nagrodą im. Pawła Adamowicza za pomoc uchodźcom na granicy z Białorusią
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-PROPOSALS-WELCOME-BOOST-LEGAL-MIGRATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/UK-EU-RELATION.ASPX

Propozycje UE są pozytywnym impulsem do legalnej migracji
Propozycje UE są pozytywnym impulsem do legalnej migracji
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/UK-EU-RELATION.ASPX

Kryzys żywnościowy: Przywódcy lokalni i regionalni UE wzywają do inwestowania w lokalną produkcję z myślą o zrównoważonej i przystępnej cenowo żywności
Kryzys żywnościowy: Przywódcy lokalni i regionalni UE wzywają do inwestowania w lokalną produkcję z myślą o zrównoważonej i przystępnej cenowo żywności
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SCHENGEN-MIGRATION-RIGHTS-CRISES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/UK-EU-RELATION.ASPX

Schengen and migration rights should not be compromised in crises
Schengen and migration rights should not be compromised in crises
13.10.2022