Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Europejska przestrzeń badawcza: koniecznością jest całkowite uznanie regionalnych biegunów innowacji  

Miasta i regiony chcą być w pełni włączone w zarządzanie europejską polityką w zakresie badań naukowych i innowacji i w jej wdrażanie. W szczególności utworzenie węzłów europejskiej przestrzeni badawczej (EPB) może być ważnym narzędziem osiągania celów Unii Europejskiej w obszarze transformacji ekologicznej, cyfrowej, społecznej i gospodarczej – zaznacza Europejski Komitet Regionów (KR) w opinii przygotowanej przez Christophe’a Clergeau (FR/PES), członka rady regionu Kraju Loary.

We wrześniu 2020 r. Komisja Europejska przyjęła komunikat , który zmierza do ożywienia europejskiej przestrzeni badawczej (EPB) poprzez określenie nowej wizji, jasnych celów i konkretnych działań. Choć zawarto w nim elementy, które prowadzą do lepszego uznania regionalnych ekosystemów innowacji, Europejski Komitet Regionów ubolewa, że zarządzanie EPB nadal skupia się w rękach Komisji i państw członkowskich i że EPB w proponowanym kształcie zbyt wyraźnie stanowi przedłużenie programu „Horyzont Europa” , zamiast ewoluować w kierunku europejskiej przestrzeni edukacyjnej i badawczej.

Komitet wzywa zatem do zastosowania podejścia przekrojowego ściśle połączonego z polityką regionalną, które objęłoby szerokie spektrum zainteresowanych stron – uczelnie, przemysł, różne poziomy sektora publicznego, obywateli i społeczeństwo obywatelskie. Wskazuje przy tym na potrzebę pełnego uznania roli inteligentnych specjalizacji i związanego z nimi kolektywnego, przedsiębiorczego procesu jako jednego z trzonów europejskich osiągnięć w dziedzinie badań naukowych i innowacji.

Jak to ujął sprawozdawca Christophe Clergeau : Europejska przestrzeń badawcza powinna służyć nie tylko osiąganiu doskonałości, lecz także temu, by we wszystkich miastach i regionach UE istniała wysokiej jakości nauka, którą można by wykorzystywać do pobudzania innowacji i pomagania społeczeństwu i przedsiębiorstwom w skutecznym osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju oraz w walce z bieżącymi kryzysami. Węzły EPB to narzędzie świetnie umożliwiające pełne dostrzeżenie zalet podejścia do nauki i innowacji ukierunkowanego na konkretny obszar. Podejście to jest tym niezbędniejsze z uwagi na obecne kryzysy i ich wpływ na najbardziej wrażliwe i najmocniej dotknięte obszary, a także w świetle fragmentacji EPB .

W dzisiejszym przemówieniu na sesji plenarnej KR-u Marija Gabriel , europejska komisarz ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży, podkreśliła, że regiony i miasta będą miały decydujące znaczenie dla wzmocnienia europejskiej przestrzeni badawczej, umożliwienia odbudowy i dla zwiększenia odporności Europy. Dzięki wspólnemu planowi działania Komisji Europejskiej i Europejskiego Komitetu Regionów damy naukowcom, przedsiębiorcom i społeczeństwu obywatelskiemu środki, które pozwolą im ugruntować ich regionalne ekosystemy badań i innowacji i stać się częścią ogólnoeuropejskiej sieci doskonałości .

Poseł do PE Dan Nica (RO/S&D) zauważył: O ile Unia Europejska jest liderem w obszarze badań i innowacji oraz międzynarodowej współpracy naukowej, o tyle gorzej jej wychodzi przekładanie wyników badań na innowacje radykalne i mobilizowanie zdolności badawczych i technologicznych w regionach słabiej rozwiniętych. Trzeba położyć silniejszy nacisk na relację między badaniami a biznesem, na dostępność wysokiej jakości nauki we wszystkich miastach i regionach UE i ich rolę we współtworzeniu. Mam nadzieję, że węzły EPB przyczynią się do większego uznania regionalnych ekosystemów i biegunów innowacji, jak też ożywią regiony słabiej rozwinięte .

Europejski Komitet Regionów pragnie, aby za węzły EPB uznano co najmniej 50–100 obiektów, wśród których są też powstające ekosystemy w regionach znajdujących się w niekorzystnej sytuacji. W ośrodkach tych należy dostrzec istotne dźwignie umożliwiające osiąganie celów Unii Europejskiej, a UE powinna je bezpośrednio wspierać, również finansowo.

Sprawozdawca Christophe Clergeau wskazuje, że sieć węzłów EPB mogłaby stanowić doskonałe ramy dla powstawania wspólnych projektów badawczych i innowacyjnych łączących w ramach podejścia oddolnego kilka regionalnych ekosystemów i biegunów innowacji. Wyraża też ubolewanie z powodu fragmentacji EPB, z dużymi dysproporcjami między państwami i regionami, jak to pokazują ostatnie sprawozdanie z postępu prac w dziedzinie EPB i tablica wyników innowacyjności regionów .

Komitet obawia się, że kryzys wywołany przez COVID-19 doprowadzi do załamania inwestycji w badania i innowacje w regionach znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji i najsilniej dotkniętych kryzysem. Dlatego apeluje, żeby w ramach unijnego planu odbudowy Next Generation EU i nowych ram finansowych przewidziano większe wsparcie dla szkolnictwa wyższego, badań naukowych i innowacji z myślą o realizacji celów EPB. Należy również uruchomić środki programu REACT-EU i Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji , czyniąc to w zgodności z przyjętymi przez regiony programami operacyjnymi i strategiami inteligentnej specjalizacji.

Dodatkowe informacje

Polityka w zakresie badań naukowych i innowacji zajmuje szczególne miejsce w przyjętym w listopadzie 2020 r. wspólnym planie działania ze służbami podlegającymi komisarz Marii Gabriel (DG RTD, DG EAC i JRC). Dokument ten przewiduje wzmocnioną współpracę i wymianę polityczną między Komisją Europejską a Europejskim Komitetem Regionów. W szczególności strategiczna współpraca w ramach platformy wymiany wiedzy (KEP) będzie ukierunkowana na odnowioną EPB. Działania platformy pozwolą przybliżyć koncepcje EPB ogółowi społeczeństwa i zapewnią podmiotom regionalnym/lokalnym możliwość promowania ich odpowiednich działań w zakresie badań i innowacji.

Kontakt:

Lauri Ouvinen

tel. 32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Podobne informacje
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/HG18-EUROPEAN-INNOVATION-DAYS-SILICON-VALLEY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/TOWARDS-FULL-RECOGNITION-REGIONAL-INNOVATION-HUBS.ASPX

Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
21.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/DEPOPULATION-AND-BRAIN-DRAIN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/TOWARDS-FULL-RECOGNITION-REGIONAL-INNOVATION-HUBS.ASPX

Depopulacja i drenaż mózgów: Nadszedł czas, by działać – mówią przywódcy lokalni
Depopulacja i drenaż mózgów: Nadszedł czas, by działać – mówią przywódcy lokalni
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-YEAR-SKILLS-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/TOWARDS-FULL-RECOGNITION-REGIONAL-INNOVATION-HUBS.ASPX

European Year of Skills 2023: Skills shortage threatens cohesion and socially fair transitions, local leaders warn
European Year of Skills 2023: Skills shortage threatens cohesion and socially fair transitions, local leaders warn
09.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/DIGITAL-RESILIENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/TOWARDS-FULL-RECOGNITION-REGIONAL-INNOVATION-HUBS.ASPX

CoR survey on Digital resilience
CoR survey on Digital resilience
23.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/35-YEARS-OF-ERASMUS-REGIONS-CAN-MAKE-THE-EU-SUCCESS-STORY-MORE-INCLUSIVE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/TOWARDS-FULL-RECOGNITION-REGIONAL-INNOVATION-HUBS.ASPX

35 years of Erasmus: Regions can help to make the 'EU success story' more inclusive
35 years of Erasmus: Regions can help to make the 'EU success story' more inclusive
14.12.2022