Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Strategia leśna UE powinna służyć wspieraniu zrównoważonego rozwoju i różnorodności biologicznej  

Na posiedzeniu, które odbyło się w piątek, 9 marca 2018 r., Komisja Zasobów Naturalnych (NAT) Europejskiego Komitetu Regionów przyjęła projekt opinii w sprawie śródokresowego przeglądu strategii leśnej UE, sporządzony przez członka rady gminy Lapinlahti Ossiego Martikainena (FI/ALDE). W dokumencie tym określono cel polityki leśnej zrównoważonej pod względem społecznym i środowiskowym, który stanowi wsparcie dla rozwoju gospodarczego i zatrudnienia, a także chroni różnorodność ekosystemów leśnych.

W Unii Europejskiej odpowiedzialność za politykę leśną spoczywa na państwach członkowskich, ale decyzje w takich dziedzinach jak wspólna polityka rolna, polityka handlowa, polityka energetyczna i polityka przeciwdziałania zmianie klimatu mają wpływ na kwestie związane z leśnictwem. Dlatego też istotne jest, by koordynować tego rodzaju polityki na szczeblu UE. Opracowywanie obecnej strategii leśnej UE zakończono wiosną 2015 r., zaś przegląd śródokresowy tej strategii ma zostać opublikowany przez Komisję Europejską jesienią tego roku. Europejski Komitet Regionów (KR) wnosi wkład w ten proces w postaci opinii opracowywanej obecnie przez Ossiego Martikainena.

W projekcie opinii KR-u stwierdzono, że z punktu widzenia władz lokalnych i różnych organów władz regionalnych lasy są ważnym elementem zrównoważonego rozwoju gospodarczego, ekologicznego i społecznego. Wraz z sektorem bioenergii leśnej przemysł leśny Unii Europejskiej zatrudnia aż cztery miliony osób i odpowiada za 7% wzrostu gospodarczego UE. Zatrudnienie w tym sektorze ma kluczowe znaczenie nie tylko na obszarach wiejskich i w regionach słabo zaludnionych, lecz również w miastach i miasteczkach, gdzie pobudza ono wzrost gospodarczy.

„Władze lokalne i regionalne mogą odgrywać znaczącą rolę w propagowaniu wykorzystania przez przedsiębiorstwa lokalnych zasobów drewna i przechodzenia na biogospodarkę. Takie użyteczne narzędzia jak np. wybór materiałów budowlanych, produkcja energii na potrzeby społeczności czy większe wykorzystanie biopaliw w transporcie publicznym mogą przyczynić się do wzmocnienia gospodarki i zatrudnienia”, stwierdził Ossi Martikainen.

Zdaniem Komisji NAT przegląd strategii leśnej należy dostosować do aktualizacji strategii UE dotyczącej biogospodarki. „W ramach reformy wspólnej polityki rolnej istotne jest uwzględnienie narzędzi wspierania sektora leśnego na obszarach wiejskich, takich jak narzędzia służące zapobieganiu wylesianiu, narzędzia służące odnowieniu lasów oraz zarządzaniu nimi, a także promowaniu przedsiębiorczości i szkoleń w tym sektorze”, podkreślił Ossi Martikainen.

Według opinii w przygotowywanym przez Komisję śródokresowym przeglądzie strategii leśnej należałoby skoncentrować się zwłaszcza na wielowymiarowym znaczeniu lasów w polityce klimatycznej, realizacji celów porozumienia paryskiego i wysiłkach na rzecz osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju ONZ. Polityka handlowa i rozwojowa UE powinna również wspierać ekologicznie i społecznie zrównoważone wykorzystanie lasów w krajach rozwijających się.

„Dzięki skutecznemu i długoterminowemu podejściu nawet 90% europejskich lasów mogłoby mieć charakter naturalny lub zbliżony do naturalnego i obejmować szeroki zakres gatunków. Inwestowanie w zrównoważoną gospodarkę leśną będzie nadal zapewniać bardziej zrównoważone i zdrowsze lasy”, wyjaśnił Ossi Martikainen.

Przyjęcie opinii autorstwa Ossiego Martikainena przewidziane jest na sesję plenarną w dniach 16–17 maja 2018 r.

Kontakt:

Lauri Ouvinen

tel.: +32 2 282 2063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/STRONG-ROLE-EU-GOVERNANCE-CARBON-FARMING-AVOID-RISK-FOOD-SECURITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/THE-EU-FOREST-STRATEGY-SHOULD-SUPPORT-SUSTAINABLE-GROWTH-AND-BIODIVERSITY.ASPX

Regiony domagają się silnej roli w zarządzaniu rolnictwem węglowym w UE, ‎ aby zapobiegać ryzyku dla bezpieczeństwa żywnościowego
Regiony domagają się silnej roli w zarządzaniu rolnictwem węglowym w UE, ‎ aby zapobiegać ryzyku dla bezpieczeństwa żywnościowego
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/THE-EU-FOREST-STRATEGY-SHOULD-SUPPORT-SUSTAINABLE-GROWTH-AND-BIODIVERSITY.ASPX

Kryzys żywnościowy: Przywódcy lokalni i regionalni UE wzywają do inwestowania w lokalną produkcję z myślą o zrównoważonej i przystępnej cenowo żywności
Kryzys żywnościowy: Przywódcy lokalni i regionalni UE wzywają do inwestowania w lokalną produkcję z myślą o zrównoważonej i przystępnej cenowo żywności
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/NAT-NEW-CHAIR.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/THE-EU-FOREST-STRATEGY-SHOULD-SUPPORT-SUSTAINABLE-GROWTH-AND-BIODIVERSITY.ASPX

Isilda Gomes elected new chair of the Commission for Natural Resources of the European Committee of the Regions
Isilda Gomes elected new chair of the Commission for Natural Resources of the European Committee of the Regions
05.10.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EFFICIENT-STATE-AID-AGROFORESTRY-STRATEGIES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/THE-EU-FOREST-STRATEGY-SHOULD-SUPPORT-SUSTAINABLE-GROWTH-AND-BIODIVERSITY.ASPX

Skuteczniejsza pomoc państwa i strategie rolno-leśne kluczem do poprawy spójności na obszarach wiejskich
Skuteczniejsza pomoc państwa i strategie rolno-leśne kluczem do poprawy spójności na obszarach wiejskich
28.04.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/HIGHLIGHTS-JANUARY-PLENARY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/THE-EU-FOREST-STRATEGY-SHOULD-SUPPORT-SUSTAINABLE-GROWTH-AND-BIODIVERSITY.ASPX

Highlights of the January plenary of the European Committee of the Regions
Highlights of the January plenary of the European Committee of the Regions
31.01.2022