Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Pakt na rzecz Klimatu: razem na drodze do neutralności klimatycznej  

Zaproszenie dla członków Europejskiego Komitetu Regionów do przyłączenia się
do nowej unijnej sieci klimatycznej jako ambasadorzy Paktu na rzecz Klimatu
z ramienia KR - u

Komisja Europejska oficjalnie zainaugurowała Pakt na rzecz Klimatu , ogólnounijną inicjatywę zachęcającą obywateli, społeczności i organizacje do angażowania się w działania w dziedzinie klimatu i budowania bardziej ekologicznej Europy. Jako zgromadzenie miast i regionów UE Europejski Komitet Regionów (KR) pragnie wnieść czynny wkład w Pakt na rzecz Klimatu, m.in. propagując jego cele i wspierając uczestnictwo w nim, w szczególności ze strony władz lokalnych i regionalnych w całej UE. Pakt na rzecz Klimatu jest platformą partycypacyjną wspierającą Europejski Zielony Ład , nową strategię wzrostu UE mającą na celu osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r.

Pakt na rzecz Klimatu został zainaugurowany przez Fransa Timmermansa , wiceprzewodniczącego wykonawczego Komisji Europejskiej odpowiedzialnego za Europejski Zielony Ład. Otwierając sesję, Frans Timmermans powiedział: Mamy już na szczęście szczepionkę, która wkrótce pomoże nam przezwyciężyć pandemię COVID-19 . Jednak na kryzys klimatyczny i zanik różnorodności biologicznej nie ma szczepionki. Europejski Pakt na rzecz Klimatu zgromadzi wszystkich, którzy chcą podjąć działania na rzecz naszej planety. Chcemy w ten sposób pomóc wszystkim w Europie we wdrażaniu zmian w ich codziennym życiu i dać możliwość zaangażowania się w transformację ekologiczną oraz wzajemnego inspirowania się. Jeśli chodzi o przeciwdziałanie zmianie klimatu, każdy może działać i wnieść swój wkład.

Pakt na rzecz Klimatu zapewni ludziom ze wszystkich środowisk przestrzeń do kontaktów oraz wspólnego opracowywania i wdrażania rozwiązań klimatycznych zarówno na dużą, jak i na małą skalę. Jego dwa główne cele to podnoszenie świadomości i upowszechnianie wiedzy na ten temat oraz wspieranie działań w dziedzinie klimatu w całej UE.

Na uroczystej inauguracji głos zabrał również prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski (PL/EPL) , sprawozdawca opinii KR-u w sprawie Paktu na rzecz Klimatu , który powiedział m.in.: Aby osiągnąć neutralność klimatyczną, trzeba umieścić miasta w centrum polityki na rzecz klimatu . Nie tylko dlatego, że są dużymi odbiorcami energii i odpowiadają za 70–80% światowych emisji, ale także dlatego, że to na poziomie miast obywatele angażują się w działania na rzecz klimatu. Czujemy się odpowiedzialni za emisje i chcemy odgrywać pierwszoplanową rolę w wysiłkach, by je redukować. Pakt na rzecz Klimatu to okazja do stworzenia ogólnoeuropejskiego ruchu, który wspiera, pobudza i uznaje indywidualne osiągnięcia w dziedzinie klimatu. Oprócz ogólnoeuropejskich projektów, które przyspieszają lokalne inicjatywy na rzecz klimatu, konieczne jest, aby w dążenie do neutralności klimatycznej włączyli się również obywatele. Nie możemy urzeczywistnić Zielonego Ładu bez obywateli i poziomu lokalnego.

Oto niektóre konkretne formy uczestnictwa w Pakcie na rzecz Klimatu:

Aby wesprzeć sieć ambasadorów Paktu na rzecz Klimatu, KR wystosował do swoich członków apel, by zostali ambasadorami Paktu na rzecz Klimatu z ramienia KR-u . Będą aktywnie promować różne aspekty Zielonego Ładu w swoich regionach i gminach poprzez działania polityczne i stosowanie najlepszych praktyk oraz przekazywać okresowe informacje zwrotne na temat skuteczności polityki UE w terenie. Ambasadorzy Paktu na rzecz Klimatu z ramienia KR-u będą częścią szerszej sieci uruchomionej przez Komisję Europejską. W ramach projektu wsparcia KR-u dla Paktu na rzecz Klimatu („CoR 4 Climate Pact”) Komitet będzie również wspierać ambasadorów Paktu na rzecz Klimatu z ramienia KR-u w organizowaniu lokalnych wydarzeń klimatycznych mających na celu zwiększenie świadomości obywateli i przyspieszenie lokalnych działań w dziedzinie klimatu.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski (PL/EPL) jest jednym z pierwszych ambasadorów Paktu na rzecz Klimatu z ramienia KR-u .

W początkowej fazie Paktu na rzecz Klimatu priorytetowo traktowane będą działania w dziedzinach „zielone obszary” , „zielony transport” , „zielone budynki” i „zielone umiejętności” . Pakt na rzecz Klimatu ma z czasem objąć inne obszary, takie jak zrównoważona konsumpcja i produkcja, jakość gleb, zdrowa żywność i zrównoważona dieta, oceany oraz obszary wiejskie i przybrzeżne. Jego mandat jest otwarty, a zakres będzie ewoluował w oparciu o pomysły i wkład osób i organizacji, które do niego przystąpią.

Dnia 9 grudnia 2020 r. Komisja Europejska opublikowała komunikat w sprawie Paktu na rzecz Klimatu .

Kontekst

  • Członkowie KR-u i ich zastępcy, którzy pragną zostać ambasadorami Paktu na rzecz Klimatu z ramienia KR-u, mogą zgłosić się, klikając tutaj (termin: 31 stycznia 2021 r.)

  • Zapoznaj się z internetową mapą KR-u zawierającą 200 najlepszych praktyk pokazujących, w jaki sposób miasta i regiony już realizują Zielony Ład na poziomie lokalnym.

Kontakt

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0) 470 88 10 37

Udostępnij :