Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Program działań w zakresie środowiska do roku 2030 Pandemia COVID-19 wskazuje na potrzebę silniejszego powiązania zdrowia ze środowiskiem  

Aż 95 % ludności miejskiej w UE jest narażone na stężenia zanieczyszczeń przekraczające wytyczne WHO dotyczące jakości powietrza.

Europejski Komitet Regionów przedstawił opinię w sprawie 8. unijnego programu działań w zakresie środowiska (EAP), wspólnej unijnej strategii ochrony środowiska na 2030 r., która wspiera cele Europejskiego Zielonego Ładu . Prognozy dla Europy w zakresie środowiska na nadchodzące dziesięciolecia są zniechęcające – wynika ze sprawozdania Europejskiej Agencji Środowiska za 2020 r. Europa cierpi z powodu intensyfikacji rolnictwa, utraty różnorodności biologicznej, pogarszania się stanu ekosystemów i dzikiej fauny i flory oraz niskiej jakości powietrza. Aż 95% mieszkańców miast w UE codziennie jest narażonych na stężenia zanieczyszczeń, które przekraczają wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dotyczące jakości powietrza, co powoduje 400 tys. przedwczesnych zgonów rocznie.

W sprawozdaniu na temat stanu środowiska na 2020 r. Europejska Agencja Środowiska (EEA) ostrzega, że Europa stoi w obliczu wyzwań środowiskowych o niespotykanej dotąd skali i pilności. Chociaż w ostatnich dziesięcioleciach polityka UE na rzecz ochrony środowiska i klimatu przyniosła znaczące korzyści, Europa zmaga się nieustannie z problemami w takich obszarach, jak utrata bioróżnorodności, zużycie zasobów, skutki zmiany klimatu oraz związane ze środowiskiem zagrożenia dla zdrowia i jakości życia.

Sprawozdawcą KR-u w sprawie 8. EAP jest Dimitrios Karnavos (EL/EPL) . Burmistrz Kallithei stwierdził: „Pandemia COVID-19 nauczyła nas, że pilnie potrzebujemy lepszego środowiska, zdrowszych miast i czystszego powietrza . Musimy zadbać o to, by nowy program działań w zakresie środowiska promował zrównoważone otoczenie biznesowe i zielone inwestycje jako podstawę do osiągnięcia środowiska wolnego od toksyn, zapewnienia ludziom lepszych standardów życia i tworzenia bardziej odpornych społeczności. Miast i regionów nie można jednak pozostawić samym sobie. Władze lokalne i regionalne powinny dysponować właściwymi narzędziami i odpowiednimi zasobami, aby wdrażać prawodawstwo i politykę w zakresie ochrony środowiska w terenie, bez których nie zbudujemy większej odporności na przyszłe pandemie ani nie osiągniemy neutralności klimatycznej do 2050 r.”

KR podkreśla, że tradycyjna, sektorowa polityka ochrony środowiska jest w dużej mierze nieskuteczna, i wzywa do przyjęcia zintegrowanego kształtowania polityki, które zapewni synergię między politykami UE i zapobiegnie ich niedopasowaniu. Członkowie proponują przyjęcie podejścia opartego na zdrowym stylu życia w odniesieniu do wszystkich polityk UE promujących ludzkie zdrowie, zdrową planetę, gospodarkę i społeczeństwo z szansami dla wszystkich.

Biorąc pod uwagę złożoność obecnych wyzwań w zakresie środowiska, cele 8. programu działań w zakresie środowiska nie mogą zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez same państwa członkowskie. Władze lokalne i regionalne posiadają kompetencje w kluczowych obszarach ochrony środowiska. Ich pełne zaangażowanie ma zasadnicze znaczenie w opracowywaniu i wdrażaniu polityki ochrony środowiska, ale także w nawiązywaniu kontaktów z obywatelami, przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczymi i lokalnymi zainteresowanymi stronami.

Członkowie zwracają się do Komisji Europejskiej o wsparcie w celu zapewnienia pełnego udziału władz lokalnych i regionalnych we wszystkich wymiarach kształtowania polityki ochrony środowiska. W związku z tym KR ubolewa, że 8. EAP nie zawiera odniesienia do platformy technicznej na rzecz współpracy w dziedzinie środowiska , ustanowionej w 2012 r. między KE a KR-em, mającej na celu wspieranie dialogu na temat lokalnych i regionalnych problemów i rozwiązań w zakresie stosowania prawa UE dotyczącego ochrony środowiska.

KR przypomina, że wysiłki na rzecz ekologicznej odbudowy powinny uwzględniać różnice i wyzwania terytorialne oraz gwarantować, że żadna społeczność nie zostanie pominięta. Społeczności lokalne i regionalne potrzebują odpowiednich instrumentów i zasobów, aby poprawić wdrażanie polityki ochrony środowiska w terenie. Członkowie wskazują, że podejście ukierunkowane na konkretny obszar jest najlepszym sposobem wdrażania polityki ochrony środowiska w oparciu o specyfikę każdego obszaru KR domaga się, by 8. EAP wykraczał poza typologię miasto-wieś i zawierał wyraźne odniesienie do wszystkich rodzajów społeczności, w tym obszarów przybrzeżnych, górskich, wyspiarskich, archipelagowych i najbardziej oddalonych.

Członkowie wzywają do podejmowania ambitnych inwestycji w kluczowych zielonych sektorach w celu stymulowania wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy przy jednoczesnym budowaniu odporności i podkreślają, że pilnie potrzebne są dalsze badania naukowe, wiedza oraz publicznie i łatwo dostępne dane.

Przywódcy lokalni i regionalni apelują o pełne włączenie polityki w zakresie środowiska, klimatu i gospodarki o obiegu zamkniętym do działań budżetowych, gospodarczych i społecznych UE, w tym do działań objętych planem odbudowy związanym z COVID-19. Obecnie 30% środków zarówno z długoterminowego budżetu UE, jak i z instrumentu NextGenerationEU przeznaczono na walkę ze zmianą klimatu.

KR wzywa do ściślejszej współpracy między Komisją Europejską a władzami lokalnymi i regionalnymi w celu poprawy dostępności i interoperacyjności danych na szczeblu lokalnym i regionalnym, co ma kluczowe znaczenie dla pomyślnego wdrożenia 8. EAP.

Chociaż członkowie popierają nowe ramy monitorowania zaproponowane przez Komisję Europejską w 8. EAP i z należytym uwzględnieniem istniejących ram takich jak przegląd wdrażania polityki ochrony środowiska , KR wzywa do ustanowienia wskaźników wiodących dla najważniejszych obszarów, takich jak gospodarka o obiegu zamkniętym, klimat i energia, różnorodność biologiczna i zerowa emisja zanieczyszczeń. KR proponuje włączenie władz lokalnych i regionalnych w określanie nowych wskaźników, które powinny obejmować zapewnienie jakości, równowagę, stosowalność, ustalanie priorytetów, elastyczność, terminowość i okresowość.

Przywódcy lokalni i regionalni popierają wzmożenie wysiłków w zakresie edukacji ekologicznej i projektów młodzieżowych na rzecz podnoszenia świadomości ekologicznej.

Kontekst:

Od połowy lat siedemdziesiątych XX wieku polityka UE w dziedzinie środowiska opiera się na kolejnych programach działań w zakresie środowiska (EAP) określających cele priorytetowe, które mają zostać osiągnięte w danym okresie. Ponieważ 7. EAP zakończył się w 2020 r., Komisja Europejska zatwierdziła wniosek dotyczący 8. EAP , który jest uzupełnieniem Europejskiego Zielonego Ładu, na okres do 2030 r.

8. EAP, oparty na Europejskim Zielonym Ładzie, ma sześć celów priorytetowych .  

Pandemia COVID-19 to okazja do przyspieszenia działań w dziedzinie środowiska Kliknij tutaj , aby zapoznać się z naszym wywiadem z Dimitriosem Karnavosem (EL/EPL) na temat 8. programu działań w zakresie środowiska opublikowanego 19 stycznia 2021 r.

Kliknij tutaj, aby uzyskać dostęp do sprawozdania Europejskiej Agencji Środowiska „Środowisko Europy - stan i prognozy 2020”.

Jeśli chodzi o zanieczyszczenie powietrza, od 2000 r. nastąpił spadek stężenia głównych czynników zanieczyszczenia powietrza w UE. Jednak 95% ludności miejskiej w UE pozostaje narażone na stężenie zanieczyszczeń przekraczające wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dotyczące jakości powietrza, a prawie 20% ludności miejskiej UE mieszka na obszarach, na których stężenie zanieczyszczeń powietrza przekracza co najmniej jedną z unijnych norm jakości powietrza. Jakość powietrza pogarsza się osiągając niebezpieczne poziomy na niektórych obszarach, zwłaszcza w regionach górniczych. Narażenie na pył zawieszony powoduje rocznie ok. 400 tys. przedwczesnych zgonów w Europie.

Natura 2000 jest największą skoordynowaną siecią obszarów chronionych na świecie. Chroni ona najcenniejsze i najbardziej zagrożone gatunki i siedliska w Europie.

KR przyjął opinie legislacyjne w sprawie poprzednich EAP. W 2019 r. KR przyjął opinię z inicjatywy własnej zatytułowaną „W kierunku 8. unijnego programu działań w zakresie środowiska” , której sprawozdawcą był Cor Lamers (NL/EPL) , burmistrz Schiedamu. Podstawą opinii była specjalna analiza .

8. EAP, oparty na Europejskim Zielonym Ładzie, ma sześć celów priorytetowych .  Aby móc ocenić i informować, czy UE jest na dobrej drodze do osiągnięcia tych celów, we wniosku dotyczącym 8. EAP zaproponowano ustanowienie nowych ram monitorowania.

W dniu 13 października 2020 r. Komisja Europejska i Europejski Komitet Regionów (KR) zobowiązały się przejść do nowego etapu współpracy, aby przyspieszyć realizację Zielonego Ładu w europejskich regionach i miastach. Podczas debaty Frans Timmermans, wiceprzewodniczący wykonawczy Komisji Europejskiej do spraw Europejskiego Zielonego Ładu, wezwał samorządy lokalne i regionalne do przyjęcia odpowiedzialności za Zielony Ład i do kształtowania go w dziedzinach wchodzących w zakres ich kompetencji.  Komunikat prasowy można przeczytać tutaj .  

Zielony Ład w terenie to nowa inicjatywa Europejskiego Komitetu Regionów, której celem jest zapewnienie miastom i regionom centralnego miejsca w działaniach związanych z Europejskim Zielonym Ładem oraz zadbanie o to, by zarówno unijna strategia zrównoważonego wzrostu, jak i plany odbudowy po pandemii COVID-19 przełożyły się na bezpośrednie finansowanie dla miast i regionów oraz konkretne projekty dla każdego obszaru. Realizację tej inicjatywy rozpoczęto 15 czerwca 2020 r. od utworzenia specjalnej grupy roboczej złożonej z 13 członków .  Komunikat prasowy można przeczytać tutaj .

Zapoznaj się z 200 najlepszymi praktykami Zielonego Ładu na naszej mapie internetowej .

Kontakt:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0) 470 88 10 37

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/THE-2030-ENVIRONMENTAL-ACTION-PROGRAMME.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/THE-2030-ENVIRONMENTAL-ACTION-PROGRAMME.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-SEPTEMBER-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/THE-2030-ENVIRONMENTAL-ACTION-PROGRAMME.ASPX

Green Deal Funding Alert - September 2023
Green Deal Funding Alert - September 2023
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/THE-2030-ENVIRONMENTAL-ACTION-PROGRAMME.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-ORGANIC-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/THE-2030-ENVIRONMENTAL-ACTION-PROGRAMME.ASPX

Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
25.09.2023