Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Weź udział w ankiecie KR-u/OECD dotyczącej celów zrównoważonego rozwoju!  

Europejski Komitet Regionów (KR) we współpracy z Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) zainicjował ankietę dotyczącą wkładu na szczeblu lokalnym i regionalnym w realizację celów zrównoważonego rozwoju. Do 22 lutego można podzielić się swoimi uwagami i włączyć się w kształtowanie przyszłej strategii UE w sprawie celów zrównoważonego rozwoju.

Od momentu przyjęcia w 2015 r. Agendy ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 i 17 celów zrównoważonego rozwoju oczekuje się, że 193 kraje będące jej sygnatariuszami będą regularnie składać sprawozdania dotyczące wdrażania tego powszechnego programu, które obejmuje wszystkie polityki i wymaga zaangażowania wszystkich zainteresowanych stron. Władze lokalne i regionalne są niezbędnymi partnerami w tym procesie wdrażania, nie tylko ze względu na to, że znaczna większość celów zrównoważonego rozwoju (65% według OECD) ma na nie bezpośredni wpływ, lecz również dlatego, że wiele z nich już z powodzeniem angażuje się w  dostosowywanie tych celów do warunków lokalnych .

Za pomocą informacji od władz lokalnych i regionalnych dotyczących ich działań związanych z celami zrównoważonego rozwoju Europejski Komitet Regionów chciałby pokazać, w jaki sposób regiony i miasta wdrożyły lub wdrażają te cele. Informacje te zostaną później wykorzystane w celu wywarcia wpływu na przyszłe strategie UE w zakresie celów zrównoważonego rozwoju z myślą o lepszym odzwierciedleniu podejścia terytorialnego w europejskich i krajowych procesach kształtowania polityki i usprawnieniu działań dotyczących wdrażania. Państwa poglądy dotyczące tego, co UE powinna robić w sprawie celów zrównoważonego rozwoju i w sprawie priorytetów, jakimi powinna się w tych działaniach kierować, zostaną wykorzystane także w opinii KR-u dotyczącej zrównoważonej Europy do 2030 r., która to opinia ma zostać opracowana w 2019 r.

Ankieta ta zostanie również wykorzystana w szerszym programie OECD „Terytorialne podejście do celów zrównoważonego rozwoju: miasta i regiony nie pozostawiają nikogo w tyle”, której zadaniem jest wspieranie miast i regionów przy zapewnianiu podejścia terytorialnego do celów zrównoważonego rozwoju poprzez:

ocenę ich położenia względem średniej krajowej i odpowiadających im miast i regionów;

nawiązanie wielopoziomowego dialogu z niższymi i wyższymi poziomami sprawowania rządów z myślą o uzgodnieniu podziału zadań;

dzielenie się najlepszymi praktykami i wnioskami z doświadczeń międzynarodowych

Zacznij wypełnianie ankiety!

Ankieta jest dostępna we wszystkich językach UE. Aby wybrać język, kliknij na rozwijane menu w prawej części ekranu

Można ją wypełnić do piątku 22 lutego do północy.  

Wszystkie odpowiedzi zachowają poufny charakter.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: econ-survey-cor@cor.europa.eu

KR pragnie podziękować za współpracę Sieci Samorządów Regionalnych na rzecz Rozwoju Zrównoważonego (nrg4SD).

Udostępnij :