Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Miasta i regiony uważają, że mobilność zgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju jest kluczowym warunkiem powodzenia Zielonego Ładu  

26 lutego odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Komisji Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE (COTER) Europejskiego Komitetu Regionów (KR-u). Podczas posiedzenia członkinie i członkowie zastanawiali się, w jaki sposób regionalne porty lotnicze w Europie i strategia zrównoważonej mobilności w sektorze transportu mogą przyczynić się do osiągnięcia celów Europejskiego Zielonego Ładu i poprawy połączeń między miastami europejskimi i w ich obrębie. Omówiono również doświadczenia i wnioski wyciągnięte z kryzysu związanego z COVID-19.

Regiony europejskie zostały poważnie dotknięte pandemią, zwłaszcza na obszarach transgranicznych. Ze względu na kryzys związany z COVID-19 współpraca transgraniczna między państwami członkowskimi była momentami napięta. Wraz ze zwiększonymi ograniczeniami mobilności w ubiegłym roku pandemia odbiła się również w dużym stopniu na europejskim sektorze transportu, który już teraz szybko się zmienia i dostosowuje do celów klimatycznych UE.

Isabelle Boudineau (FR/PES) , wiceprzewodnicząca regionu Nowa Akwitania i przewodnicząca Komisji COTER, powiedziała: Rozmawialiśmy dziś o pierwszych krokach, jakie należy podjąć, jeśli chcemy, aby nasze systemy transportu i mobilności przyczyniały się do sukcesu Europejskiego Zielonego Ładu. Obejmują one trudne kwestie, takie jak przesunięcie międzygałęziowe z transportu drogowego i lotniczego na bardziej zrównoważone rodzaje transportu. Musimy zadbać o to, by przekształcenia i wiążące się z nimi trudne decyzje nie zaszkodziły grupom społecznym znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji. Nie możemy jednego dnia wyrażać naszego zdecydowanego poparcia dla Europejskiego Zielonego Ładu, a nazajutrz wahać się przy podejmowaniu trudnych decyzji mających kluczowe znaczenie dla przyszłości naszych dzieci.

Kwestie omawiane na posiedzeniu Komisji COTER zostaną uwzględnione w działaniach Europejskiego Komitetu Regionów na rzecz realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu we wszystkich obszarach polityki UE. Dzisiaj omówiono mobilność zgodną z zasadami zrównoważonego rozwoju i transport lotniczy, z myślą o osiągnięciu celu ograniczenia ich negatywnego wpływu na klimat o 90% do 2050 r.

Członkinie i członkowie wymienili poglądy na temat dwóch przygotowywanych opinii, które mają zostać przyjęte na czerwcowej lub lipcowej sesji plenarnej KR-u:

Strategia na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności , której celem jest stworzenie podstaw do osiągnięcia celów UE w zakresie zielonej i cyfrowej transformacji w europejskim sektorze transportu, jest głównym tematem opinii opracowanej przez sprawozdawcę Roberta Van Astena (NL/RE) , członka zarządu gminy Hagi.

Wyzwania i szanse regionalnych portów lotniczych w Europie są tematem opinii opracowanej przez sprawozdawcę Władysława Ortyla (PL/EKR) , marszałka województwa podkarpackiego.

Członkinie i członkowie omówili również postępy w realizacji Zielonego Ładu na szczeblu lokalnym i regionalnym oraz zaangażowanie Komisji COTER w prace grupy roboczej „Zielony Ład w terenie” KR-u. W ramach swojego priorytetu „Budowanie odpornych społeczności” Komitet utworzył grupę roboczą „Zielony Ład w terenie” , której celem jest umieszczenie miast i regionów w centrum Europejskiego Zielonego Ładu. Inicjatywa ma na celu zapewnienie, by zarówno unijna strategia zrównoważonego wzrostu gospodarczego, jak i plany odbudowy związane z pandemią COVID-19 przełożyły się na bezpośrednie finansowanie dla miast i regionów oraz na konkretne projekty dla każdego terytorium. Aby inspirować i przyspieszać działania, „Zielony Ład w terenie” obejmuje mapę internetową zawierającą 200 najlepszych praktyk .

Omówiono również opinię perspektywiczną w sprawie „Doświadczenia i wnioski zebrane przez miasta i regiony podczas kryzysu związanego z COVID-19” , sporządzoną przez Joke Schauvliege (BE/EPL) , posłankę do parlamentu flamandzkiego, aby podkreślić kluczową rolę władz lokalnych i regionalnych w reagowaniu na kryzys. Celem opinii jest przedstawienie instytucjom UE zaleceń w celu ułatwienia pomyślnej odbudowy i wzmocnienia odporności UE na przyszłe kryzysy, w oparciu o dowody na szczeblu lokalnym i regionalnym.

Doświadczenia na różnych poziomach sprawowania rządów będą również odgrywać kluczową rolę w przygotowaniu długoterminowej wizji współpracy transgranicznej. Konsultacje społeczne rozpoczęto w ramach Europejskiego Transgranicznego Sojuszu Obywatelskiego , którego celem jest poprawa życia obywateli UE mieszkających w regionach przygranicznych.

Kontakt:

Tobias Kolonko

tel. +32 2 2822003

tobias.kolonko@ext.cor.europa.eu

Udostępnij :