Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Zrównoważona biogospodarka dla Europy dzięki strategiom i partnerstwom regionalnym  

Regiony i miasta muszą ze sobą współpracować ponad granicami administracyjnymi, aby uwolnić potencjał biogospodarki pod względem wzrostu i zatrudnienia oraz wkładu w osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju ONZ – podkreśla Europejski Komitet Regionów w opinii, którą sporządził Jácint Horváth (HU/PES), radny gminy Nagykanizsa.

W następstwie niedawnej propozycji Komisji Europejskiej w sprawie uaktualnienia strategii UE dotyczącej biogospodarki – w opinii opracowanej przez J. Horvátha zachęca się wszystkie europejskie regiony, by przyjęły plany działania na rzecz biogospodarki do końca 2024 r. lub włączyły rozdział poświęcony biogospodarce do swojej strategii inteligentnej specjalizacji. Poza tym skoro granice ekologiczne biogospodarki wykraczają poza granice administracyjne, istnieje potrzeba strategii międzyregionalnych i partnerstw na rzecz biogospodarki w całej Europie.

W opinii wskazuje się, że należy zharmonizować inicjatywy na szczeblu europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym w dziedzinie biogospodarki, aby stworzyć optymalne warunki dla jej rozwoju w Europie. Wnosi się też, by władze publiczne sprzyjały rozwojowi bioproduktów i rozwiązań opartych na biotechnologiach poprzez zielone zamówienia publiczne oraz wspieranie MŚP w ich procesach przekształcania się pod względem technologicznym i ekonomicznym w przedsiębiorstwa biogospodarki.

„Trzeba będzie dostosować mechanizmy pomocy, by rozwijać technologie związane z produktami pochodzenia biologicznego, które mają niską wartość handlową, ale mogą zastąpić paliwa kopalne. Możemy zwiększyć popyt rynkowy na bioprodukty dzięki opracowaniu jaśniejszych mechanizmów ustalania cen bioenergii, zwiększeniu jej konkurencyjności w stosunku do zasobów kopalnych oraz podniesieniu świadomości wśród konsumentów” – mówi sprawozdawca Horváth.

„Władze lokalne i regionalne odgrywają kluczową rolę we wdrażaniu unijnej polityki spójności i regionalnych strategii inteligentnej specjalizacji, które umożliwiają współfinansowanie programów i projektów wzmacniających biogospodarkę. Należy też zwiększyć komplementarność różnych unijnych instrumentów finansowania, w tym i funduszy strukturalnych, wspólnej polityki rolnej oraz programu InvestEU ” – dodaje autor opinii.

Obecnie 28 państw członkowskich stosuje różne zasady odnośnie do zarówno przepływów biomasy, która stanowi podstawowy surowiec w łańcuchach wartości o decydującym znaczeniu dla biogospodarki, jak i strumieni odpadów powstających podczas jej przetwarzania. Dlatego też w opinii zwraca się uwagę na potrzebę dostosowania ustawodawstwa oraz opracowania jednolitego zestawu wskaźników w celu uzyskiwania informacji o wynikach regionów w dziedzinie biogospodarki, z uwzględnieniem czynników zarówno gospodarczych, jak i środowiskowych.

Członkowie Europejskiego Komitetu Regionów przyjmą projekt opinii J. Horvátha na sesji plenarnej w środę 26 czerwca, po debacie na temat celów zrównoważonego rozwoju z udziałem Jyrkiego Katainena, wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej ds. miejsc pracy, wzrostu, inwestycji i konkurencyjności.

Kontakt:

Lauri Ouvinen

tel. +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SUSTAINABLE-BIOECONOMY-FOR-EUROPE.ASPX

Przywódcy lokalni i regionalni apelują o większą rolę i spójność w polityce UE na rzecz zrównoważonych systemów żywnościowych
Przywódcy lokalni i regionalni apelują o większą rolę i spójność w polityce UE na rzecz zrównoważonych systemów żywnościowych
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SURVEY-SDG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SUSTAINABLE-BIOECONOMY-FOR-EUROPE.ASPX

CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
20.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CURRENT-CRISES-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SUSTAINABLE-BIOECONOMY-FOR-EUROPE.ASPX

Current crises must lead to a change of pace in achieving Sustainable Development Goals
Current crises must lead to a change of pace in achieving Sustainable Development Goals
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ECON.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SUSTAINABLE-BIOECONOMY-FOR-EUROPE.ASPX

EU regional and local leaders assess the local dimension of sustainable development, economic recovery and Single Market
EU regional and local leaders assess the local dimension of sustainable development, economic recovery and Single Market
07.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/JRC-COR-JOINS-FORCES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SUSTAINABLE-BIOECONOMY-FOR-EUROPE.ASPX

CoR joins forces with JRC, European Commission and Parliament to assess Sustainable Development Goals on the ground
CoR joins forces with JRC, European Commission and Parliament to assess Sustainable Development Goals on the ground
29.11.2022