Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Regiony domagają się silnej roli w zarządzaniu rolnictwem węglowym w UE, ‎ aby zapobiegać ryzyku dla bezpieczeństwa żywnościowego  

Sekwestracja dwutlenku węgla w glebie i materiale roślinnym może być kluczowym narzędziem redukcji emisji. Sprawozdawca KR-u Loïg Chesnais-Girard ostrzega jednak, że regiony muszą być zaangażowane w zarządzanie europejską certyfikacją, co pozwoli im zapewnić, by projekty były dostosowane do lokalnych potrzeb i nie zagrażały bezpieczeństwu żywnościowemu w Europie.

Władze lokalne i regionalne powinny być centralnym elementem systemu certyfikacji w zakresie rolnictwa węglowego, aby wspierać rozwój projektów dostosowanych do lokalnych potrzeb i zgodnych z regionalnymi strategiami rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Jest to główne przesłanie opinii „Regionalne strategie adaptacyjne na rzecz osiągnięcia rolnictwa regeneratywnego” sporządzonej przez Loïga Chesnaisa-Girarda, przewodniczącego regionu Bretania, która została przyjęta podczas 153. sesji plenarnej KR-u w odpowiedzi na projekt rozporządzenia KE w sprawie unijnej certyfikacji usuwania dwutlenku węgla. Nowy unijny system certyfikacji usuwania dwutlenku węgla powinien obejmować całe gospodarstwo rolne, emisje wszystkich gazów cieplarnianych, a nie tylko CO2, oraz uwzględniać silny wymiar społeczny, środowiskowy i gospodarczy, w przeciwnym razie istnieje ryzyko ograniczenia bezpieczeństwa żywnościowego w UE.

Regiony są bezpośrednio zaangażowane w opracowywanie i wdrażanie planów strategicznych WPR w wielu państwach członkowskich UE i przyczyniają się do propagowania zrównoważonych praktyk ograniczających emisje gazów cieplarnianych w rolnictwie. Ponadto władze lokalne i regionalne są odpowiedzialne ze wdrażanie 70% środków w zakresie łagodzenia zmiany klimatu i 90% strategii politycznych w obszarze przystosowania się do zmiany klimatu. Z uwagi na ich zaangażowanie w terenie sprawozdawca KR-u i przewodniczący Rady Regionalnej Bretanii Loïg Chesnais-Girard (PES/Francja)wzywa w swojej opinii „Regionalne strategie adaptacyjne na rzecz osiągnięcia rolnictwa regeneratywnego” do pełnego włączenia władz lokalnych i regionalnych w dyskusję na temat wprowadzenia unijnej certyfikacji dla rolnictwa węglowego.

Loïg Chesnais-Girard stwierdził: Wyżywienie Europejczyków powinno pozostać priorytetem dla rolnictwa. Wniosek Komisji Europejskiej dotyczący certyfikacji usuwania dwutlenku węgla, w szczególności w odniesieniu do sektora rolnictwa, powinien zatem zostać uregulowany i uspójniony ze wspólną polityką rolną. Z tego względu regiony są najlepiej przygotowane do łączenia projektów i zapewnienia, aby rolnictwo węglowe przede wszystkim przynosiło korzyści sektorowi rolno-spożywczemu, a nie służyło pseudoekologicznemu marketingowi w innych sektorach, które nie podejmują wystarczających wysiłków na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Sprawozdawca proponuje przyjęcie podejścia opartego na uznanych praktykach w celu zwiększenia i utrzymania zawartości węgla organicznego w glebie, co przyczyni się do ochrony różnorodności biologicznej – zamiast podejścia opartego jedynie na wynikach. Ponadto należy wspierać rolników w ogólnej redukcji emisji gazów cieplarnianych, nie koncentrując się wyłącznie na dwutlenku węgla.

Jeśli chodzi o unijny system certyfikacji usuwania dwutlenku węgla, w opinii wskazano, że należy go od samego początku uregulować, gdyż w przeciwnym razie mogłoby to prowadzić do finansjalizacji i masowego wykupu gruntów rolnych. Zmiana użytkowania gruntów również może mieć wpływ na ogólną produkcję żywności w UE. Nowy system nie powinien karać najmniejszych rolników ani tych, którzy już włączyli do swojej działalności praktyki w zakresie redukcji i składowania gazów cieplarnianych. Musi on być spójny, przejrzysty i bezpieczny, aby zagwarantować wiarygodność jednostek emisji przyznawanych w tym sektorze. Ramy monitorowania i oceny w ramach certyfikacji muszą być wiarygodne i dostępne oraz nie generować nieproporcjonalnych kosztów administracyjnych i związanych z kontrolą.

Więcej informacji:

W grudniu 2021 r. Komisja Europejska opublikowała komunikat„Zrównoważony obieg węgla”, a następnie, 30 listopada 2022 r., wniosek dotyczący rozporządzenia ustanawiającego unijne ramy certyfikacji usuwania dwutlenku węgla. KR sporządził z własnej inicjatywy opinię„Regionalne strategie adaptacyjne na rzecz osiągnięcia rolnictwa regeneratywnego”, której sprawozdawcą był Loïg Chesnais-Girard. Parlament Europejski zmieni wniosek Komisji Europejskiej i przeprowadzi głosowanie nad swoim sprawozdaniem na wrześniowej sesji plenarnej PE. Sprawozdawczynią w Parlamencie Europejskim jest Lidia Pereira (EPL/Portugalia).

Kontakt:

Marie-Pierre Jouglain

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

tel. +32 479 52 41 15

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/STRONG-ROLE-EU-GOVERNANCE-CARBON-FARMING-AVOID-RISK-FOOD-SECURITY.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/STRONG-ROLE-EU-GOVERNANCE-CARBON-FARMING-AVOID-RISK-FOOD-SECURITY.ASPX

Przywódcy lokalni i regionalni apelują o większą rolę i spójność w polityce UE na rzecz zrównoważonych systemów żywnościowych
Przywódcy lokalni i regionalni apelują o większą rolę i spójność w polityce UE na rzecz zrównoważonych systemów żywnościowych
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/STRONG-ROLE-EU-GOVERNANCE-CARBON-FARMING-AVOID-RISK-FOOD-SECURITY.ASPX

Europa musi lepiej przygotować społeczności lokalne do radzenia sobie z przyszłymi kryzysami i zdarzeniami ekstremalnymi
Europa musi lepiej przygotować społeczności lokalne do radzenia sobie z przyszłymi kryzysami i zdarzeniami ekstremalnymi
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/STRONG-ROLE-EU-GOVERNANCE-CARBON-FARMING-AVOID-RISK-FOOD-SECURITY.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/HG-22-DIGITAL-LOCAL-AND-CIRCULAR-SOLUTIONS-SUPPORTING-THE-ZERO-POLLUTION-AGENDA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/STRONG-ROLE-EU-GOVERNANCE-CARBON-FARMING-AVOID-RISK-FOOD-SECURITY.ASPX

Digital, local and circular solutions supporting the Zero Pollution agenda
Digital, local and circular solutions supporting the Zero Pollution agenda
20.04.2023