Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Tylko silna polityka spójności może zagwarantować, że UE będzie zjednoczona i sprawiedliwsza w przyszłości  

​Nowy Sojusz na rzecz Spójności (#CohesionAlliance) zaczyna kształtować przyszłość
głównej polityki inwestycyjnej UE.

Główne wyzwania i przyszłe cele polityki spójności były najważniejszym tematem wydarzenia wysokiego szczebla zorganizowanego przez #CohesionAlliance w dniu 16 marca. Ogólnounijna koalicja 12 000 sygnatariuszyopowiadających się za silniejszą polityką spójności ogłosiła dwa zaproszenia skierowane do europejskich władz lokalnych i regionalnych o zebranie informacji zwrotnych na temat przyszłej roli i kształtu polityki spójności oraz o pokazanie uwypuklenie wyjątkowej roli tej polityki we wspieraniu rozwoju miast i regionów w każdym zakątku Europy.

#CohesionAlliance to wspólny ruch przedstawicieli miast i regionów o podobnych poglądach oraz ich stowarzyszeń, partnerów społecznych i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, którzy opowiadają się za spójnością jako podstawową wartością UE i apelują o silną politykę spójności po 2027 r. Po udanej kampanii na rzecz zapewnienia centralnej roli polityki spójności w długoterminowym budżecie UE na lata 2021–2027 – w której wzięło udział ponad 12 000 sygnatariuszy, 140 regionów, 137 miast i okręgów, 50 stowarzyszeń samorządów regionalnych i lokalnych, wiele posłanek i wielu posłów do Parlamentu Europejskiego oraz 35 stowarzyszeń sektorowych UE – #CohesionAlliance jest obecnie gotowy na nowe wyzwanie.

Dzisiejsze wydarzenie rozpoczyna proces refleksji nowego Sojuszu na rzecz Spójności nad przyszłością polityki spójności. Udział wezmą w nim najważniejsze zainteresowane strony, przedstawiciele władz regionalnych i lokalnych, instytucje unijne i krajowe, a celem będzie dopilnowanie, by polityka ta stała się silniejsza, prostsza, skuteczniejsza i zorientowana na wyniki teraz i w przyszłości.

Vasco Alves Cordeiro, przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów (KR), oświadczył: „XXX”.

Younous Omarjee, przewodniczący Komisji Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego, powiedział: „XXX”.

Elisa Ferreira zwróciła się do partnerów #CohesionAlliance za pośrednictwem wiadomości wideo: „XXX,”XXX,” powiedziała.

Emil Boc, przewodniczący Komisji Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu KR-u (COTER) i burmistrz Klużu-Napoki (RO), zauważył: XXX.

Karl-Heinz Lambertz, przewodniczący Stowarzyszenia Europejskich Regionów Granicznych (AEBR) i poseł do Parlamentu Wspólnoty Niemieckojęzycznej w Belgii, powiedział: „XXX”.

Adrian Ariel Zittelli Ferrari, przedstawiciel polityczny Konferencji Peryferyjnych Regionów Nadmorskich (CPMR) dyrektor generalny ds. Unii Europejskiej w regionie Murcja, stwierdził: „XXX”.

Europejski Komitet Regionów rozpoczął debatę polityczną w tej sprawie i wyznaczył przewodniczącego Vasco Alvesa Cordeiro i przewodniczącego Komisji COTER Emila Boca na współsprawozdawców opinii w sprawie przyszłości polityki spójności po 2027 r.

Informacje:

W ramach inicjatywy #CohesionAlliance wystosowano dwa zaproszenia do składania wniosków o wniesienie wkładu skierowane do władz lokalnych i regionalnych w Europie:

- szeroko zakrojone konsultacje w celu uzyskania informacji zwrotnych na temat przyszłej roli i kształtu polityki spójności. Respondenci mogą zapoznać się z konsultacjami i przesłać swoje odpowiedzi tutaj.

- apel o to, by lokalne doświadczenia w zakresie spójności pokazały, w jaki sposób polityka spójności odgrywa wyjątkową rolę we wspieraniu rozwoju miast i regionów. Respondenci mogą przesłać swoje odpowiedzi za pośrednictwem tego linku. Doświadczenia te zostaną następnie wykorzystane w kampanii i opublikowane na stronie internetowej Sojuszu na rzecz Spójności.

Jeśli chcą Państwo na bieżąco śledzić wszystkie działania w ramach #CohesionAlliance i najnowsze informacje na temat polityki spójności, można zalogować się tutaj, aby otrzymać nowy biuletyn #CohesionAlliance.

Kontakt:CohesionAlliance@cor.europa.eu

Udostępnij :