Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Przyznanie specjalnych środków dla regionów górniczych nie powinno prowadzić do zmniejszenia funduszy na politykę regionalną  
Wsparcie z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji powinno być przekazywane za pośrednictwem programów związanych z funduszami spójności.

Regiony, w których wydobywa się węgiel, powinny otrzymywać od Unii Europejskiej pieniądze na wsparcie odchodzenia od paliw kopalnych – stwierdził 9 października Europejski Komitet Regionów. Unijne zgromadzenie przywódców lokalnych i regionalnych podkreśliło także, że wsparcie to nie powinno się odbywać kosztem innych regionów.

W swoim apelu przywódcy szczebla lokalnego i regionalnego wyrażają poparcie dla specjalnych środków mających pomóc kilkudziesięciu regionom, a zarazem bronią unijnego budżetu na rozwój regionalny, który pewna część przywódców państw członkowskich chciałaby znacznie zredukować. Komisja Europejska zaproponowała zarówno cięcia funduszy spójności na rozwój regionalny, jak i utworzenie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji dla regionów górniczych. Przyszła przewodnicząca Komisji, Ursula von der Leyen , nie powiadomiła, w jaki sposób fundusz ten będzie finansowany.

Opinię Europejskiego Komitetu Regionów opracował Mark Speich (DE/EPL), sekretarz stanu do spraw federalnych, europejskich i międzynarodowych w niemieckim kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia.

Sprawozdawca oświadczył: „ Zmiana klimatu jest wyzwaniem dla całej Europy. Transformacja regionów górniczych stanowi zasadniczy wkład w osiągnięcie naszych celów klimatycznych. UE zatem musi wspierać regiony górnicze znajdujące się w okresie przejściowym. Powinna zapewnić wsparcie finansowe dla transformacji społeczno-gospodarczej regionów górniczych w kolejnych wieloletnich ramach finansowych. Aby móc pobudzać nowe inwestycje, potrzebujemy też dostatecznej swobody manewru dla tych regionów w kwestii zasad polityki konkurencji."

"Doceniam propozycję nowo wybranej przewodniczącej Komisji dotyczącą Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Fundusz ten powinien służyć złagodzeniu społecznych, gospodarczych i środowiskowych skutków zmian strukturalnych w europejskich regionach górniczych. Musiałby jednak być finansowany z dodatkowych środków, a nie z puli przewidzianej na europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne. Finansowanie powinno ściśle zazębiać się z polityką spójności. Te dodatkowe środki mogłyby następnie zostać wykorzystane do wzmocnienia programów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego dla tych regionów NUTS 2 w ciągu najbliższych siedmiu lat”.

W swoich zaleceniach KR przekonuje, że wsparcie z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji powinno być przekazywane za pośrednictwem programów funduszy spójności. Podkreśla również, że UE musi przyznać rządom krajowym, regionalnym i lokalnym dodatkowe pole manewru w zakresie wspierania przedsiębiorstw, które odczuwają skutki odchodzenia od węgla. KR twierdzi, że przepisy UE dotyczące pomocy państwa, które wygasną w 2020 r., należy poddać przeglądowi w celu dopilnowania, by „regiony węglowe […] miały wystarczającą elastyczność, tak aby umożliwić im wycofanie się z węgla w sposób opłacalny pod względem społecznym i ekonomicznym”.

Mark Speich zaznaczył ponadto: „ Wspieranie nowych perspektyw społeczno-ekonomicznych w regionach górniczych musi rozpocząć się już dziś – za późno będzie na działania, kiedy sytuacja gospodarcza w tych regionach ulegnie pogorszeniu ”.

Wśród 350 członków KR-u jest wielu przedstawicieli z 41 regionów w 12 państwach członkowskich (w tym Zjednoczonym Królestwie), które wciąż posiadają kopalnie węgla. KR zalecił, by regiony te, dążąc do dostosowania swojej gospodarki, prowadziły współpracę, zarówno między sobą, jak i z krajowym i unijnym szczeblem sprawowania rządów, co pozwoli uniknąć powielania działań oraz wymieniać doświadczenia. Jako narzędzia o kluczowym znaczeniu dla dywersyfikacji gospodarek tych regionów wskazuje się w zaleceniach KR-u dodatkowe szkolenie zawodowe, zakładanie uniwersytetów technicznych, rozwój otoczenia przyjaznego dla innowacji oraz cyfryzację.

W opinii KR-u kładzie się też nacisk na potencjał rozwojowy atutów, które te regiony posiadają. Twierdzi się w niej, że transformacja strukturalna w tych regionach powinna wykorzystywać obecną strukturę przemysłową i energetyczną jako podstawę rozwoju, uwzględniać cykle innowacji i inwestycji istniejących podmiotów przemysłowych oraz opierać się na klastrach przemysłowych, umiejętnościach operacyjnych i zdolnościach badawczych.

W konferencji wysokiego szczebla nt. Regiony górnicze w okresie przejściowym zorganizowanej przez KR 9 października wzięli udział m.in. ministrowie szczebla krajowego i przywódcy regionalni z 11 regionów górniczych z ośmiu państwach członkowskich, wśród nich Günther Oettinger , europejski komisarz ds. budżetu i zasobów ludzkich.

Jerzy Buzek , były przewodniczący komisji ITRE Parlamentu Europejskiego, powiedział: "Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, wspierający nasze regiony węglowe w okresie transformacji, jest stworzony w odpowiednim momencie, uzasadniony i potrzebny szczególnie w świetle nowej długoterminowej strategii klimatycznej UE do 2050 r. Ważne było, aby usłyszeć, że jego stworzenie jest jednym z głównych priorytetów nowej przewodniczącej Komisji Europejskiej, Ursuli von der Leyen. Kadri Simson - desygnowana na komisarza ds. energii - w odpowiedzi na moje pytanie podczas przesłuchania w PE zapewniła, że fundusz nie zastąpi innych istniejących funduszy unijnych i będą to nowe, dodatkowe pieniądze. Nasi obywatele wzywają nas do podjęcia natychmiastowych działań w związku z sytuacją kryzysową. Musimy wziąć na siebie tę odpowiedzialność i odważnie dekarbonizować naszą gospodarkę. Aby odnieść sukces, potrzebujemy innowacyjnych rozwiązań, współpracy między UE, państwami członkowskimi oraz władzami lokalnymi i regionalnymi. Ukierunkowane wsparcie finansowe, szczególnie dla regionów węglowych i regionów wysokoemisyjnych, ma kluczowe znaczenie, ponieważ dla nich transformacja energii jest największym wyzwaniem. Musimy upewnić się, że do 2050 r. będziemy w stanie osiągnąć neutralność klimatyczną i nikt nie pozostanie w tyle."

Marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski oświadczył: „Z radością witam nowe propozycje Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego dotyczące dodatkowego wsparcia dla regionów tradycyjnie związanych z wydobyciem węgla. Jestem przekonany, że nowy Fundusz Sprawiedliwej Transformacji to krok we właściwym kierunku. Istotne jest jednak, by zarządzanie tymi funduszami pozostało w jak największym stopniu na poziomie regionów, w ramach już sprawdzonego systemu zarządzania dzielonego. Samorząd regionalny jest najlepszym łącznikiem między mieszkańcami a decydentami na szczeblu krajowym i europejskim. Ma to kluczowe znaczenie dla sprawiedliwej społecznie i skutecznej ekonomicznie transformacji Śląska”.

Jerzy Kwieciński , Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju, powiedział: " Polska już teraz działa na rzecz transformacji regionów górniczych. Chodzi przede wszystkim o województwa śląskie, dolnośląskie i wielkopolskie. Musimy jednak pamiętać, że państwa członkowskie UE mają różne punkty startowe w tym obszarze i w związku z tym ponoszą różne koszty. Zmiany w energetyce powinny być procesem stopniowym i przemyślanym. Transformacja powinna być szyta na miarę potrzeb konkretnego regionu - z jednej strony brać pod uwagę wymiar społeczny, a z drugiej mieć zapewnione odpowiednie finansowanie. Fundusz Sprawiedliwej Transformacji powinien wspierać zarówno projekty miękkie, jak i infrastrukturalne, ale nie powinien uszczuplać budżetu na politykę spójności. Powinien nie tylko pomagać regionom górniczym, ale też tym obszarom, gdzie węgiel nie jest już wydobywany, a które mierzą się teraz problemami strukturalnymi."

Propozycja utworzenia Funduszu Sprawiedliwej Transformacji jest jednym z głównych elementów programu przedstawionego przez Ursulę von der Leyen, która 1 listopada zostanie przewodniczącą Komisji Europejskiej. Nowo wybrana europejska komisarz ds. spójności i reform, Elisa Ferreira , poinformowała Parlament Europejski 2 października, że przedstawi wniosek w sprawie funduszu w terminie 100 dni od momentu objęcia stanowiska. Kolejnym z pierwszych zadań nowej Komisji będzie osiągnięcie porozumienia z państwami członkowskimi UE i Parlamentem Europejskim w sprawie budżetu UE na lata 2021–27.

Należy się spodziewać , że wycofanie się z wydobycia węgla doprowadzi do utraty znacznej liczby miejsc pracy w Bułgarii, Hiszpanii, Niemczech, Polsce, Republice Czeskiej, Rumunii i Zjednoczonym Królestwie, a zwolnienia obejmą również Grecję, Słowację i Słowenię. Jedno z badań sugeruje, że dwa regiony, w których następstwa społeczne mogłyby okazać się najpoważniejsze, to: Dytiki Makedonia (Macedonia Zachodnia) w Grecji oraz Oltenia Południowo-Zachodnia w Rumunii.

Kontakt:

Carmen Schmidle

tel. +32 (0) 2 282 2366

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SPECIAL-ALLOCATIONS-FOR-COAL-REGIONS-SHOULD-NOT-DIVERT-MONEY-FROM-REGIONAL-POLICY.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SPECIAL-ALLOCATIONS-FOR-COAL-REGIONS-SHOULD-NOT-DIVERT-MONEY-FROM-REGIONAL-POLICY.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-CALLS-FOR-A-EUROPEAN-PARTNERSHIP-PACT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SPECIAL-ALLOCATIONS-FOR-COAL-REGIONS-SHOULD-NOT-DIVERT-MONEY-FROM-REGIONAL-POLICY.ASPX

President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-SEPTEMBER-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SPECIAL-ALLOCATIONS-FOR-COAL-REGIONS-SHOULD-NOT-DIVERT-MONEY-FROM-REGIONAL-POLICY.ASPX

Green Deal Funding Alert - September 2023
Green Deal Funding Alert - September 2023
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SPECIAL-ALLOCATIONS-FOR-COAL-REGIONS-SHOULD-NOT-DIVERT-MONEY-FROM-REGIONAL-POLICY.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023