Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Miasta i regiony potrzebują Unii Europejskiej, ‎ a ona potrzebuje miast i regionów  
Przewodniczący Karl-Heinz Lambertz wygłasza orędzie o stanie Unii Europejskiej z perspektywy regionów i miast #SOTREG

Podczas debaty z przewodniczącym Parlamentu Europejskiego Antoniem Tajanim przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów (KR-u) Karl-Heinz Lambertz wygłosił drugie orędzie o stanie Unii Europejskiej z perspektywy regionów i miast . W swym wystąpieniu w Brukseli na sesji plenarnej KR-u dowodził, że Europa potrzebuje „nie tyle zmiany czasu i przestawiania zegarków, lecz zmiany kierunku i metody, tak by miasta i regiony miały większy wpływ na jej przyszłość".

Podczas swego wystąpienia przewodniczący Karl-Heinz Lambertz zaapelował o większe finansowanie UE dla miast i regionów i ich większy wpływ na proces decyzyjny UE, podkreślając, że „osłabianie naszych miast i regionów naraża na szwank Unię. Nie na tym ma polegać nasz plan na przyszłość. Wręcz przeciwnie: wzmacniając nasze obszary lokalne, umacniamy Unię“.

Zabierając głos podczas debaty, przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani podkreślił, że „Parlament Europejski i Europejski Komitet Regionów skupiają demokratycznie wybranych przedstawicieli szczebla lokalnego, lokalnego i europejskiego. Musimy, więc wspólnie dążyć do tego, by dostarczyć konkretnych odpowiedzi naszym obywatelom i z nimi wykreować skuteczniejszą i sprawiedliwszą Europę mogącą ich lepiej reprezentować“.

"Cała Europejska Wspólnota potrzebuje konsekwentnej realizacji podstawowych polityk w tym PS i WPR, bez redukcji wydatków. Powinniśmy konsekwentnie wspierać samorządność, solidarność i subsydiarność" podkreślił marszałek województwa mazowieckiego i członek KR-u, Adam Struzik (PL/EPL).

Najważniejsze przesłania orędzia o stanie Unii Europejskiej z perspektywy regionów i miast 2018 :

Budżet UE: „Zdrowy rozsądek podpowiada, że nie można uzyskać więcej mniejszym nakładem środków, czy to chodzi o spójność, wspólną politykę rolną czy też inną politykę, szczególnie z takim europejskim budżetem, który już teraz jest niewystarczający“.

Polityka spójności UE: „Spójność dotyczy każdego. Dowodzi tego podpisanie przez 8 tys. sygnatariuszy deklaracji Sojuszu na rzecz Spójności, który obejmuje teraz nieomal całą Unię. Spójność pomaga w rozwoju naszych obszarów lokalnych. Jest to polityka dla przyszłości, która ma ułatwić sprostanie poważnym wyzwaniom naszych czasów, spełniając również codzienne postulaty. Nieustannie trwają wysiłki lokalnych i regionalnych przedstawicieli pochodzących z wyboru na rzecz utrzymania spójności UE ”.

Migracja: „Dzień po dniu nasze miasta starają się zapewnić współistnienie w Europie. Podczas gdy Rada bez końca mówi o «migracji», na szczeblu oddolnym częściej słyszę słowo «integracja» (...) We współpracy z Komisją Europejską zamierzamy zainicjować kampanię ukazującą projekty na rzecz integracji realizowane w naszych miastach i regionach”.

Dialogi obywatelskie : „Musimy uzyskać prawdziwe informacje zwrotne na temat polityki UE. Samo słuchanie nie wystarczy. Konieczne jest organizowanie dialogu obywatelskiego i podejmowanie działań następczych w celu poprawienia działań UE w konkretnych dziedzinach (...) Dlatego też zaproponowałem przewodniczącemu Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego współpracę w celu opracowania stałego, europejskiego mechanizmu na rzecz dialogu obywatelskiego ”.

Prawa socjalne: „Być może Europa musi przestawić swój zegar, lecz przede wszystkim potrzebuje zmiany kursu (...). Prawa socjalne muszą być równie ważne jak prawa gospodarcze . Europa będzie silniejsza, jeżeli najpierw pomożemy najbardziej potrzebującym.”

Pomocniczość: „Zasadą przewodnią powinno być dążenie do większej obecności Europy tam, gdzie to jest potrzebne i do jej mniejszej obecności tam, gdzie potrzeba jej mniej ”. Pomocniczość oznacza również silną Unię, której władze lokalne i regionalne umożliwiają zbliżenie się do obywateli (...) Urzeczywistnimy nasze pomysły, zakładając nową pilotażową sieć centrów regionalnych w celu ułatwienia oceny wdrażania polityki.”

Zalecenia KR-u w sprawie odbudowania zaufania do UE

Po debacie plenarnej przyjęta została opinia KR-u w sprawie: „Rozważania nad Europą: głos samorządów lokalnych i regionalnych na rzecz odbudowy zaufania do Unii Europejskiej” , opracowana na wniosek przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska. Jest ona kulminacją szeroko zakrojonych dwuletnich konsultacji „Rozważania nad Europą“ przeprowadzonych od marca 2016 r. z ponad 40 tys. obywateli i 266 organami władz lokalnych i regionalnych. Kampania polegała głównie na dialogu obywatelskim i debatach zorganizowanych na szczeblu lokalnym z inicjatywy członków KR-u. Ogólne uzyskane w ten sposób informacje zwrotne, których uzupełnieniem są ankieta internetowa w całej UE i konsultacje z miastami i regionami, stanowią kanwę opinii sporządzonej pod kierownictwem przewodniczącego Karla-Heinza Lambertza i pierwszego wiceprzewodniczącego Markku Markkuli .

W opinii podkreślono główne wnioski płynące z kampanii:

Od obywateli dowiedzieliśmy się, że chcą, aby projekt europejski opierał się na zasadach solidarności, spójności i bliskości

80 % obywateli wyraziło życzenie, by w UE panowała większa solidarność;

ludzie ufają swym politykom lokalnym i regionalnym w większym stopniu niż politykom na szczeblu unijnym czy krajowym;

wiele osób podkreśliło dystans wobec polityki i instytucji UE i wyraziło frustrację z powodu UE, gdyż jest ona często postrzegana jako zbyt odległa i mało godna zaufania.

Od przedstawicieli władz miast i regionów dowiedzieliśmy się, że muszą w pełni uczestniczyć w kreowaniu polityki UE

należy pełniej uznawać rolę władz lokalnych i regionalnych, zarówno w codziennym prowadzeniu spraw UE, jak i w przyszłym dostosowaniu do traktatów UE, przy czym KR musi posiadać pełnoprawną reprezentację w przyszłym konwencie.

Ułatwianie udziału obywateli w polityce UE i nawiązanie stałego dialogu z obywatelami po 2019 r.

zaufanie do UE i jej wiarygodność będą większe tylko wtedy, gdy wyraźnie pokaże się wartość dodaną działania UE;

włączenie obywateli nie może się ograniczać jedynie do okresów poprzedzających wybory UE;

przed wyborami europejskimi KR zaproponuje ustanowienie stałego i zorganizowanego systemu dialogu między obywatelami, politykami i instytucjami UE z udziałem władz lokalnych i regionalnych za pośrednictwem KR-u.

8. Europejski Szczyt Regionów i Miast

Przewodniczący oznajmił również, że w dniach 14–15 marca 2019 r. odbędzie się w Bukareszcie 8. Europejski Szczyt Regionów i Miast , mający wnieść dalszy wkład w bieżącą debatę polityczną w sprawie przyszłości Unii Europejskiej po brexicie. Szczyt ten będzie największym w przyszłym roku zgromadzeniem politycznym burmistrzów, przewodniczących regionalnych i przywódców lokalnych z całej Europy. Oczekuje się, że weźmie w nim udział ponad 800 osób, w tym przywódców instytucji UE.

Uwaga dla redaktorów

Co roku w październiku przed sesją plenarną KR-u przewodniczący KR-u wygłasza orędzie o stanie regionów UE. Celem jest dokonanie bilansu bieżącej sytuacji w miastach i regionach UE i perspektywiczne spojrzenie na główne wyzwania następnych lat. Jest to również wstępna reakcja KR-u na propozycje zawarte w programie prac Komisji Europejskiej i przedstawione w orędziu przewodniczącego Komisji o stanie Unii. Po wystąpieniu odbywa się debata plenarna z udziałem członków KR-u i przedstawicieli UE wysokiego szczebla.

Więcej:

strona internetowa KR-u: „orędzie o stanie Unii Europejskiej z perspektywy regionów i miast” ;

śledź nas na Twitterze z użyciem #SOTREG oraz #EULocal ;

strona KR-u poświęcona kampanii na temat przyszłości Europy ;

Broszura kampania na temat przyszłości Europy – w pigułce ;

Galeria zdjęć na serwisie Flickr ;

Kontakt:

Nathalie Vandelle nathalie.vandelle@cor.europa.eu

tel. +32 (0)2 282 24 99|