Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Nowy plan działania dotyczący unijnych dyrektyw w zakresie ochrony przyrodywspiera regiony w ich staraniach o utrzymanie różnorodności biologicznej i pobudzenie wzrostu społeczno-gospodarczego  

Komisja Europejska, ściśle współpracując z unijnym zgromadzeniem przywódców lokalnych i regionalnych, przyjęła dziś plan działania mający poprawić wdrażanie dyrektywy ptasiej i dyrektywy siedliskowej, zwanych także dyrektywami dotyczącymi ochrony przyrody. Plan ma „pomóc regionom chronić różnorodność biologiczną i czerpać korzyści ekonomiczne z ochrony przyrody”. Władze lokalne i regionalne z zadowoleniem przyjęły tę współpracę międzyinstytucjonalną, która, miejmy nadzieję, stanie się punktem odniesienia dla innych dziedzin, w których miasta i regiony mają równie szerokie uprawnienia jak w przypadku unijnego prawa dotyczącego ochrony środowiska.

„Ponieważ w pierwszej kolejności to samorządy lokalne i regionalne zajmują się ochroną środowiska i różnorodności biologicznej, nasz Komitet wnosił czynny wkład w prace zespołu komisarzy unijnych nad tym planem działania. To krok w dobrym kierunku. Jako zgromadzenie polityczne UE reprezentujące miasta i regiony będziemy wspierać realizację planu działania oraz aktywnie angażować władze lokalne i regionalne. Będzie to część naszych wysiłków na rzecz osiągnięcia celów w zakresie różnorodności biologicznej na rok 2020” – powiedział Karl-Heinz Lambertz, pierwszy wiceprzewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów (KR).

Plan przewiduje bezpośredni udział KR-u w czterech spośród piętnastu działań:

Działanie 1 : Opracowanie procedur wydawania zezwoleń dotyczących obszarów, ochrona gatunków i wytyczne, jak również włączenie aspektu usług ekosystemowych w proces podejmowania decyzji.

Działanie 6 : Współpraca regionów o wspólnych cechach biogeograficznych w podejmowaniu wspólnych wyzwań.

Działanie 13 : Wspieranie wymiany wiedzy i zaangażowania władz lokalnych i regionalnych poprzez wspólną platformę, zgodnie z istniejącą już platformą techniczną KR/KE na rzecz współpracy w dziedzinie ochrony środowiska.

Działanie 14 : Wspieranie uznawania dobrego zarządzania obszarami Natura 2000 i podnoszenie świadomości w zakresie dyrektyw dotyczących ochrony przyrody za pośrednictwem odpowiednich forów, nowych technologii i działań informacyjnych, wzmacnianie powiązań między dziedzictwem naturalnym a kulturowym, w szczególności w kontekście roku 2018 jako Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego.

Przedstawiony właśnie plan działania obejmuje cztery priorytety i w sumie 15 konkretnych działań, które mają zostać zrealizowane do 2019 r.

Karmenu Vella , komisarz ds. środowiska, rybołówstwa i gospodarki morskiej powiedział: „Plan działania zakłada ambitne ulepszenia, jeśli chodzi o wdrażanie dyrektyw przyrodniczych. Najlepszym sposobem ochrony przyszłych pokoleń jest zaangażowanie młodych ludzi. Nasz nowy Europejski Korpus Solidarności wychodzi naprzeciw temu zadaniu. Samorządy lokalne i regionalne w państwach członkowskich mogą być liderami we wdrażaniu tego planu oraz innych polityk niezbędnych do ochrony naszego dziedzictwa naturalnego”.

Dyrektywy przyrodnicze stanowią fundament unijnego ustawodawstwa w dziedzinie poszanowania przyrody, chroniąc około 2 tys. najbardziej wrażliwych gatunków i siedlisk w Europie. Na mocy dyrektyw utworzono sieć Natura 2000, największą skoordynowaną sieć obszarów chronionych na świecie. Obejmuje ona 24% lądu i morza w UE i wnosi wkład odpowiadający od 1,7 do 2,5% do unijnego PKB. Koszty realizacji programu Natura 2000 oszacowano na 5,8 mld EUR rocznie, zaś wynikające z niego korzyści ocenia się na 200–300 mld EUR rocznie.

Dyrektywy te poddano dwuletniej ocenie adekwatności, aby sprawdzić ich skuteczność, efektywność, spójność, przydatność i wartość dodaną. Komisja Europejska pozytywnie odniosła się do propozycji KR-u, by opracować plan działania zamiast dokonywać zmian w przepisach prawa (opinia sprawozdawcy Roby’ego Biwera (LU/PES), radnego gminy Bettembourg, grudzień 2015 r.). Wkład KR-u w przegląd wdrażania polityki ochrony środowiska za pośrednictwem innych dyrektyw opiera się na opinii opracowywanej przez Andrew Coopera (UK/EA), członka rady Kirklees. Opinia ta ma być przyjęta w październiku 2017 r.

Dodatkowe informacje

Komunikat prasowy Komisji Europejskiej: Nowy plan działania, aby pomóc regionom w utrzymaniu bioróżnorodności i czerpaniu korzyści gospodarczych z ochrony przyrody

Plan działania na rzecz przyrody, ludzi i gospodarki

Konferencja „Plan działania UE na rzecz przyrody, ludzi i gospodarki” – Europejski Komitet Regionów, Bruksela, 6 czerwca 2017 r.

Kontakt:

David Crous

+32 (0) 470 881 037
david.crous@cor.europa.eu

Udostępnij :