Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Nowy plan działania dotyczący unijnych dyrektyw w zakresie ochrony przyrodywspiera regiony w ich staraniach o utrzymanie różnorodności biologicznej i pobudzenie wzrostu społeczno-gospodarczego  

Komisja Europejska, ściśle współpracując z unijnym zgromadzeniem przywódców lokalnych i regionalnych, przyjęła dziś plan działania mający poprawić wdrażanie dyrektywy ptasiej i dyrektywy siedliskowej, zwanych także dyrektywami dotyczącymi ochrony przyrody. Plan ma „pomóc regionom chronić różnorodność biologiczną i czerpać korzyści ekonomiczne z ochrony przyrody”. Władze lokalne i regionalne z zadowoleniem przyjęły tę współpracę międzyinstytucjonalną, która, miejmy nadzieję, stanie się punktem odniesienia dla innych dziedzin, w których miasta i regiony mają równie szerokie uprawnienia jak w przypadku unijnego prawa dotyczącego ochrony środowiska.

„Ponieważ w pierwszej kolejności to samorządy lokalne i regionalne zajmują się ochroną środowiska i różnorodności biologicznej, nasz Komitet wnosił czynny wkład w prace zespołu komisarzy unijnych nad tym planem działania. To krok w dobrym kierunku. Jako zgromadzenie polityczne UE reprezentujące miasta i regiony będziemy wspierać realizację planu działania oraz aktywnie angażować władze lokalne i regionalne. Będzie to część naszych wysiłków na rzecz osiągnięcia celów w zakresie różnorodności biologicznej na rok 2020” – powiedział Karl-Heinz Lambertz, pierwszy wiceprzewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów (KR).

Plan przewiduje bezpośredni udział KR-u w czterech spośród piętnastu działań:

Działanie 1 : Opracowanie procedur wydawania zezwoleń dotyczących obszarów, ochrona gatunków i wytyczne, jak również włączenie aspektu usług ekosystemowych w proces podejmowania decyzji.

Działanie 6 : Współpraca regionów o wspólnych cechach biogeograficznych w podejmowaniu wspólnych wyzwań.

Działanie 13 : Wspieranie wymiany wiedzy i zaangażowania władz lokalnych i regionalnych poprzez wspólną platformę, zgodnie z istniejącą już platformą techniczną KR/KE na rzecz współpracy w dziedzinie ochrony środowiska.

Działanie 14 : Wspieranie uznawania dobrego zarządzania obszarami Natura 2000 i podnoszenie świadomości w zakresie dyrektyw dotyczących ochrony przyrody za pośrednictwem odpowiednich forów, nowych technologii i działań informacyjnych, wzmacnianie powiązań między dziedzictwem naturalnym a kulturowym, w szczególności w kontekście roku 2018 jako Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego.

Przedstawiony właśnie plan działania obejmuje cztery priorytety i w sumie 15 konkretnych działań, które mają zostać zrealizowane do 2019 r.

Karmenu Vella , komisarz ds. środowiska, rybołówstwa i gospodarki morskiej powiedział: „Plan działania zakłada ambitne ulepszenia, jeśli chodzi o wdrażanie dyrektyw przyrodniczych. Najlepszym sposobem ochrony przyszłych pokoleń jest zaangażowanie młodych ludzi. Nasz nowy Europejski Korpus Solidarności wychodzi naprzeciw temu zadaniu. Samorządy lokalne i regionalne w państwach członkowskich mogą być liderami we wdrażaniu tego planu oraz innych polityk niezbędnych do ochrony naszego dziedzictwa naturalnego”.

Dyrektywy przyrodnicze stanowią fundament unijnego ustawodawstwa w dziedzinie poszanowania przyrody, chroniąc około 2 tys. najbardziej wrażliwych gatunków i siedlisk w Europie. Na mocy dyrektyw utworzono sieć Natura 2000, największą skoordynowaną sieć obszarów chronionych na świecie. Obejmuje ona 24% lądu i morza w UE i wnosi wkład odpowiadający od 1,7 do 2,5% do unijnego PKB. Koszty realizacji programu Natura 2000 oszacowano na 5,8 mld EUR rocznie, zaś wynikające z niego korzyści ocenia się na 200–300 mld EUR rocznie.

Dyrektywy te poddano dwuletniej ocenie adekwatności, aby sprawdzić ich skuteczność, efektywność, spójność, przydatność i wartość dodaną. Komisja Europejska pozytywnie odniosła się do propozycji KR-u, by opracować plan działania zamiast dokonywać zmian w przepisach prawa (opinia sprawozdawcy Roby’ego Biwera (LU/PES), radnego gminy Bettembourg, grudzień 2015 r.). Wkład KR-u w przegląd wdrażania polityki ochrony środowiska za pośrednictwem innych dyrektyw opiera się na opinii opracowywanej przez Andrew Coopera (UK/EA), członka rady Kirklees. Opinia ta ma być przyjęta w październiku 2017 r.

Dodatkowe informacje

Komunikat prasowy Komisji Europejskiej: Nowy plan działania, aby pomóc regionom w utrzymaniu bioróżnorodności i czerpaniu korzyści gospodarczych z ochrony przyrody

Plan działania na rzecz przyrody, ludzi i gospodarki

Konferencja „Plan działania UE na rzecz przyrody, ludzi i gospodarki” – Europejski Komitet Regionów, Bruksela, 6 czerwca 2017 r.

Kontakt:

David Crous

+32 (0) 470 881 037
david.crous@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ARLEM-THIRD-MINISTERIAL-CONFERENCE-SUSTAINABLE-URBAN-DEVELOPMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SOLUTIONS-TO-WATER-PROBLEMS-IN-MEDITERRANEAN-REGION-ARE-LOCAL.ASPX

ARLEM at the Union for the Mediterranean's third Ministerial Conference on Sustainable Urban Development
ARLEM at the Union for the Mediterranean's third Ministerial Conference on Sustainable Urban Development
15.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CP-48-EARTHQUAKE-IN-TURKIYE-SHOULD-BE-A-MOMENT-FOR-REFLECTION-ACROSS-THE-MEDITERRANEAN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SOLUTIONS-TO-WATER-PROBLEMS-IN-MEDITERRANEAN-REGION-ARE-LOCAL.ASPX

Earthquake in Türkiye should be a 'moment for reflection' across the Mediterranean
Earthquake in Türkiye should be a 'moment for reflection' across the Mediterranean
25.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/INTEGRATION-OF-MIGRANTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SOLUTIONS-TO-WATER-PROBLEMS-IN-MEDITERRANEAN-REGION-ARE-LOCAL.ASPX

Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
30.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SOLUTIONS-TO-WATER-PROBLEMS-IN-MEDITERRANEAN-REGION-ARE-LOCAL.ASPX

Władze lokalne i regionalne apelują o fundusz na rzecz bardziej ekologicznej ochrony roślin
Władze lokalne i regionalne apelują o fundusz na rzecz bardziej ekologicznej ochrony roślin
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SOLUTIONS-TO-WATER-PROBLEMS-IN-MEDITERRANEAN-REGION-ARE-LOCAL.ASPX

Kryzys żywnościowy: Przywódcy lokalni i regionalni UE wzywają do inwestowania w lokalną produkcję z myślą o zrównoważonej i przystępnej cenowo żywności
Kryzys żywnościowy: Przywódcy lokalni i regionalni UE wzywają do inwestowania w lokalną produkcję z myślą o zrównoważonej i przystępnej cenowo żywności
30.11.2022