Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Europejski filar praw socjalnych musi być realizowany we współpracy z władzami lokalnymi i regionalnymi  

Regiony i miasta są gotowe do odegrania swojej roli w budowaniu silnej Europy socjalnej, która zapewni sprawiedliwą transformację i odbudowę po kryzysie związanym z COVID-19. W przedstawionym dziś przez Komisję Europejską planie działania na rzecz wdrożenia Europejskiego filaru praw socjalnych wyznaczono trzy ambitne cele główne, które powinny przyświecać decyzjom politycznym w państwach członkowskich i ich regionach z myślą o osiągnięciu celów filaru, również poprzez pełne wykorzystanie różnych funduszy UE, aby odblokować inwestycje społeczne.

Te nowe cele przewodnie zakładają, że do 2030 r. co najmniej 78% ludności UE w wieku od 20 do 64 lat powinno być zatrudnionych, co najmniej 60% wszystkich dorosłych powinno co roku uczestniczyć w szkoleniach, a liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym powinna zostać zmniejszona o co najmniej 15 mln. W dniu dzisiejszym Komisja przedstawiła również zalecenie w sprawie skutecznego aktywnego wspierania zatrudnienia (EASE), którego celem jest ukierunkowanie przejścia od środków nadzwyczajnych do trwałych, przyszłościowych miejsc pracy.

Przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów (KR-u) Apostolos Tzitzikostas powiedział: „Kryzys zdrowotny związany z COVID-19 staje się alarmującym kryzysem społecznym. Musimy wykorzystać wszystkie dostępne narzędzia, aby utrzymać miejsca pracy, zwalczać ubóstwo i chronić osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji. W planie działania wyznaczono ambitne cele, które możemy osiągnąć jedynie poprzez współpracę na wszystkich szczeblach zarządzania – europejskim, krajowym i lokalnym – oraz poprzez pełne wykorzystanie różnych funduszy UE w celu odblokowania inwestycji społecznych. Jesteśmy gotowi przyjąć rolę kluczowych partnerów we wdrażaniu planu działania, aby zagwarantować, że odpowiada on na potrzeby naszych obywateli i zapewnia sprawiedliwą i sprzyjającą włączeniu społecznemu odbudowę gospodarczą”.

Prezydencja portugalska w Radzie UE zwróciła się do KR-u z wnioskiem o sporządzenie opinii w sprawie wdrażania Europejskiego filaru praw socjalnych z perspektywy lokalnej i regionalnej. Przyjęcie opinii przewidziano na majową sesję plenarną tuż przed Szczytem Społecznym w Porto, który ma się odbyć w dniach 7–8 maja.

Sprawozdawczyni Anne Karjalainen (FI/PES), radna gminy Kerava i przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej, Zatrudnienia, Edukacji, Kultury i Badań Naukowych (SEDEC) w KR-ze, powiedziała: „Plan działania jest bardzo oczekiwanym narzędziem służącym przełożeniu na konkretne działania w terenie zasad leżących u podstaw naszej wizji sprawiedliwej i sprzyjającej włączeniu społecznemu Europy socjalnej odpornej na kryzysy. Władze lokalne i regionalne mają kluczowe znaczenie nie tylko dla realizacji planu działania, lecz także dla monitorowania postępów w odniesieniu do Europejskiego filaru praw socjalnych. W związku z tym w planie działania należy w pełni uwzględnić potrzebę znaczącego wielopoziomowego sprawowania rządów, zwłaszcza poprzez stosowanie zasady partnerstwa”.

Chociaż Komisja proponuje zmienioną wersję tablicy wyników zawierającej wskaźniki społeczne w celu wsparcia realizacji celów filaru, KR obawia się, że będzie ona mierzyć jedynie postępy na szczeblu krajowym, i ubolewa nad brakiem w obecnym wniosku wskaźników dotyczących dysproporcji regionalnych. Pierwsza w historii regionalna tablica wskaźników społecznych opracowana przez KR w 2019 r. wykazała znaczne różnice między poszczególnymi państwami członkowskimi. KR jest głęboko przekonany, że monitorowanie na szczeblu regionalnym jest konieczne, aby zapewnić wdrażanie filaru socjalnego na wszystkich poziomach oraz ukierunkowanie inwestycji regionalnych na realizację zasad filaru.

Kontakt:

Lauri Ouvinen

tel.: +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/NAT-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SOCIAL-PILLAR-ACTION-PLAN.ASPX

Tourism: regions and cities need transparency rules and access to data in order to regulate short-term rentals
Tourism: regions and cities need transparency rules and access to data in order to regulate short-term rentals
31.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/NO-ONE-IS-UNEMPLOYABLE-SAYS-COR-RAPPORTEUR-YONNEC-POLET.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SOCIAL-PILLAR-ACTION-PLAN.ASPX

"No one is unemployable" says CoR rapporteur Yonnec Polet
"No one is unemployable" says CoR rapporteur Yonnec Polet
26.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SEDEC-12-DECEMBER-EUROPEAN-CARE-STRATEGY-ADEQUATE-MINIMUM-INCOME-AND-SOCIAL-ECONOMY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SOCIAL-PILLAR-ACTION-PLAN.ASPX

SEDEC adopts opinions on European care strategy, adequate minimum income and social economy
SEDEC adopts opinions on European care strategy, adequate minimum income and social economy
13.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-CAPITALS-INCLUSION-DIVERSITY-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SOCIAL-PILLAR-ACTION-PLAN.ASPX

European Capitals of Inclusion and Diversity Award: Submissions are now open
European Capitals of Inclusion and Diversity Award: Submissions are now open
09.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PLATFORMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SOCIAL-PILLAR-ACTION-PLAN.ASPX

Praca za pośrednictwem platform cyfrowych: miasta i regiony domagają się zaostrzenia kryteriów weryfikacji statusu zatrudnienia
Praca za pośrednictwem platform cyfrowych: miasta i regiony domagają się zaostrzenia kryteriów weryfikacji statusu zatrudnienia
29.06.2022