Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
MŚP potrzebują większego wsparcia ze strony UE, aby konkurować na rynkach światowych  
Należy wesprzeć nową strategię UE dla małych przedsiębiorstw poprzez dodatkowe finansowanie, programy budowania zdolności oraz szersze partnerstwo z samorządami lokalnymi.

Małe przedsiębiorstwa potrzebują szerszych i bardziej długoterminowych działań ze strony Unii Europejskiej, co pomoże im w zwiększeniu skali ich działalności, uzyskaniu dostępu do przetargów publicznych i czerpaniu większych korzyści z jednolitego rynku – twierdzi Europejski Komitet Regionów w zestawie zaleceń, które mają stanowić wkład w strategię zaplanowaną przez przyszłą przewodniczącą Komisji Europejskiej.

Propozycje pochodzące od unijnego zgromadzenia polityków szczebla lokalnego i regionalnego, które zostały przyjęte 8 października, obejmują dostosowanie definicji małych i średnich przedsiębiorstw, ułatwienie dostępu do większego finansowania ze środków UE oraz oparty na modelu biznesowym model partnerstwa, w którym zwraca się większą uwagę na wymiar lokalny i regionalny.

W opinii Wkład miast i regionów w nowe ramy polityki UE na rzecz MŚP rozwinięto rezolucję przyjętą w czerwcu 2019 r., w której KR zaapelował do nowej Komisji, która powinna zacząć urzędowanie w listopadzie, o zwiększenie zdolności MŚP do innowacji, działania na szczeblu transgranicznym i dostosowania się do nowych modeli gospodarczych oraz o rozwinięcie wymiaru MŚP w procesie kształtowania polityki UE . Zalecenia zostały opracowane przez Tadeusza Truskolaskiego (PL/EA), prezydenta Białegostoku i byłego ekonomisty, który sporządził dwie wcześniejsze opinie na temat wsparcia UE dla małych przedsiębiorstw.

Tadeusz Truskolaski stwierdził: Unijny program „Small Business Act”, który liczy sobie już dziesięć lat, był przełomowy, a ustępująca Komisja wniosła tu istotny wkład, m.in. ułatwiając MŚP dostęp do rynków środków publicznych i zapewniając silny wymiar regionalny i lokalny Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości . Musimy jednak wypełnić pozostałe luki i zareagować na nowe wydarzenia, w tym na rosnące oczekiwania co do roli małych przedsiębiorstw w przechodzeniu na gospodarkę zrównoważoną pod względem społecznym i środowiskowym. Ogólnie rzecz biorąc, jednolity rynek jest przykładem sukcesu UE, ale nie osiągnęliśmy jeszcze jednolitego rynku, który faktycznie przynosiłby korzyści MŚP. W związku z tym bardzo się cieszę, że nowo wybrana przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen zaproponowała nową strategię na rzecz MŚP, w tym większą koncentrację na cyfryzacji MŚP .

Następnie dodał: Obecnie obserwujemy polaryzację gospodarczą regionów UE, ponieważ większe przedsiębiorstwa – a wiele z nich skupia się w krajowych centrach gospodarczych – rozwijają się szybciej niż małe. Dlatego też wzmocnienie polityki w zakresie MŚP sprawi, że gospodarka europejska stanie się bardziej sprawiedliwa społecznie i będzie bardziej sprzyjać włączeniu społecznemu. Władze lokalne i regionalne, MŚP i ich stowarzyszenia powinny odgrywać bardziej aktywną rolę w kształtowaniu i koordynowaniu polityki UE. Odzwierciedla to, naszym zdaniem, potrzebę priorytetowego traktowania analiz na szczeblu lokalnym i regionalnym, natomiast na szczeblu krajowym i międzynarodowym należy się skupić na późniejszym etapie. Ogólnie rzecz biorąc, powinniśmy wspierać małe przedsiębiorstwa w zwiększaniu skali i innowacji od momentu wkroczenia na rynek lokalny aż do wejścia na rynek światowy.

W opinii KR-u wzywa się do zwiększenia poziomu finansowania unijnego Programu na rzecz jednolitego rynku . Inwestycje UE w małe przedsiębiorstwa, a bardziej ogólnie, w ukończenie jednolitego rynku, przynoszą duże korzyści finansowe i społeczne regionom w całej UE – stwierdził Tadeusz Truskolaski – a małe przedsiębiorstwa to także kluczowi gracze przy wprowadzaniu w Europie gospodarki o obiegu zamkniętym . Dodał, że we wschodniej części Polski, skąd pochodzi, istnieją klastry konkurencyjnych i innowacyjnych przedsiębiorstw, które działają w dziedzinie produkcji wyposażenia medycznego, wyrobów włókienniczych i oprogramowania i korzystają ze wsparcia ze środków UE.

KR opowiada się za większym budżetem na rozwój jednolitego rynku i podkreśla, że fundusze strukturalne i inwestycyjne UE powinny być dostosowane do wspierania MŚP i mikroprzedsiębiorstw w różnych programach. Wzywa Komisję Europejską do usprawnienia dostępu MŚP do funduszy UE oraz do opracowania programów, które pomogłyby stworzyć możliwości wspierania środowiska przyjaznego dla biznesu.

KR opowiada się również za zmianą obecnie stosowanej na szczeblu unijnym definicji MŚP z korzyścią dla średnich przedsiębiorstw (zatrudniających do 500 osób). Twierdzi, że średnie przedsiębiorstwa są, jeśli chodzi o strukturę, bardzo porównywalne z MŚP (przedsiębiorstwami zatrudniającymi mniej niż 250 pracowników) i mimo to nie korzystają z preferencyjnego traktowania w porównaniu z dużymi przedsiębiorstwami.

Ze względu na to, że małe przedsiębiorstwa w UE nieufnie podchodzą do handlu ponad granicami i ubiegania się o kontrakty na świadczenie usług publicznych, w opinii sugeruje się, że przyznawanie punktów premiowych przedsiębiorstwom o charakterze lokalnym i regionalnym mogłoby zachęcić małe przedsiębiorstwa do składania większej liczby ofert. W dniu 9 października KR wydał oddzielną opinię w sprawie zamówień publicznych . Opinia ta, sporządzona przez Thomasa Habermanna (DE/EPL), opierała się na informacjach zwrotnych pochodzących z sieci 36 regionów UE , od Alentejo w Portugalii do polskiego Mazowsza.

Oczekuje się obecnie, że w nowej Komisji Europejskiej odpowiedzialność za politykę wobec MŚP będzie spoczywać na trzech osobach: na Margrethe Vestager, wiceprzewodniczącej odpowiedzialnej za program Europa na miarę ery cyfrowej i komisarz ds. konkurencji; na Valdasie Dombrovskisie, wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej odpowiedzialnym za Gospodarkę, która służy ludziom i komisarzu ds. usług finansowych; oraz na Sylvie Goulard, komisarz ds. rynku wewnętrznego.

Kontakt:

Andrew Gardner

Tel. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SMES-NEED-MORE-EU-SUPPORT-TO-COMPETE-ON-GLOBAL-MARKETS.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-MEETS-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-AHEAD-OF-PLENARY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SMES-NEED-MORE-EU-SUPPORT-TO-COMPETE-ON-GLOBAL-MARKETS.ASPX

President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
03.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SIBIU-REGIONS-CITIES-NEW-JOURNEY-SHAPING-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SMES-NEED-MORE-EU-SUPPORT-TO-COMPETE-ON-GLOBAL-MARKETS.ASPX

Regiony i miasta w Sybinie ruszają z pracami nad przyszłością polityki spójności
Regiony i miasta w Sybinie ruszają z pracami nad przyszłością polityki spójności
23.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-FISCAL-REFORM-MUST-BOOST-LOCAL-PUBLIC-INVESTMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SMES-NEED-MORE-EU-SUPPORT-TO-COMPETE-ON-GLOBAL-MARKETS.ASPX

EU fiscal reform must boost local public investment
EU fiscal reform must boost local public investment
07.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SME-PROOF-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SMES-NEED-MORE-EU-SUPPORT-TO-COMPETE-ON-GLOBAL-MARKETS.ASPX

Regions and cities call for simplified, SME-proof EU regulatory framework
Regions and cities call for simplified, SME-proof EU regulatory framework
03.04.2023