Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Europejski filar praw socjalnych musi „stać się częścią unijnego DNA”  

Regiony i miasta oczekują na przedstawienie planu działania na rzecz wdrożenia Europejskiego filaru praw socjalnych w dniu 3 marca. Powinien to być wyraźny sygnał dla szefów państw i rządów zebranych w Porto w dniach 7–8 maja, aby zwiększyć ambicje i zapewnić sprawiedliwą transformację po pandemii COVID-19 – podkreślili członkowie Europejskiego Komitetu Regionów (KR-u) podczas debaty z przedstawicielem portugalskiej prezydencji w Radzie.

Prezydencja portugalska zwróciła się do Komisji SEDEC w KR-ze z wnioskiem o sporządzenie opinii w sprawie wdrażania Europejskiego filaru praw socjalnych z perspektywy lokalnej i regionalnej. W opinii podkreślona zostanie centralna rola tego filaru w odbudowie Europy i przystosowaniu się do transformacji ekologicznej, cyfrowej i demograficznej. Przyjęcie opinii przewidziano na majową sesję plenarną tuż przed Szczytem Społecznym w Porto.

Przewodnicząca Komisji SEDEC Anne Karjalainen (FI/PES), radna gminy Kerava i sprawozdawczyni przygotowywanej opinii, powiedziała: Europejski filar praw socjalnych musi stać się częścią unijnego DNA, aby zwalczać niesprawiedliwość społeczną, budować odporność na kryzysy i pomagać ludziom w transformacji ekologicznej i cyfrowej . Najwyższy czas wprowadzić go w życie w skoordynowany sposób w całej Unii. Plan działania na rzecz wdrożenia filaru powinien być jasny i ambitny oraz zawierać wiążące cele w zakresie skutecznego monitorowania postępów. Należy również w pełni uznać rolę władz lokalnych i regionalnych w realizacji zasad filaru w terenie, by zapewnić równość i włączenie społeczne.

Gabriel Bastos , sekretarz stanu ds. zabezpieczenia społecznego w portugalskim rządzie, powiedział: Ze względu na bliski kontakt KR-u z obywatelami i znajomość realiów w terenie jego wkład i sugestie będą kluczowe dla zrozumienia, jak powinniśmy wdrażać Europejski filar praw socjalnych i jak zmieniać i dostosowywać politykę społeczną.

Komisja Europejska przedstawi plan działania na rzecz wdrożenia Europejskiego filaru praw socjalnych 3 marca. Joost Korte , dyrektor generalny DG ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej, podkreślił, że filar praw socjalnych musi być centralnym elementem skoordynowanych wysiłków UE na rzecz odbudowy i towarzyszyć transformacji cyfrowej i ekologicznej. Potwierdził, że plan działania obejmie wymierne cele na 2030 r. dla państw członkowskich w ramach europejskiego semestru i zawierać będzie ulepszoną tablicę wskaźników społecznych.

Członkowie Komisji SEDEC omówili również wniosek Komisji Europejskiej dotyczący projektu dyrektywy , która ma zapewnić wszystkim pracownikom w UE adekwatne wynagrodzenia minimalne, co jest jedną z dwudziestu zasad filaru socjalnego. Peter Kaiser (AT/PES), gubernator Karyntii i sprawozdawca projektu opinii KR-u, powiedział: Kryzys związany z koronawirusem szczególnie dotkliwie odczuły osoby nisko uposażone, zwłaszcza młode, nisko wykwalifikowane i zatrudnione na niepewnych warunkach. Miał on także negatywny wpływ na wynagrodzenia. W związku z tym należy popierać europejskie ramy dotyczące minimalnych wynagrodzeń, aby zapewnić lepszą ochronę pracowników w przyszłości, wzmocnić spójność społeczną i zapobiegać ubóstwu pracujących, a także drenażowi mózgów z regionów, w których zarobki są szczególnie niskie .

Emil Boc (RO/EPL), burmistrz Klużu-Napoki, przedstawił opracowany przez siebie projekt opinii w sprawie europejskiego obszaru edukacji . Komisja Europejska chciałaby, aby Unia Europejska i państwa członkowskie osiągnęły ten cel do 2025 r. W opinii zwrócono uwagę na potrzebę określenia regionalnych potrzeb edukacyjnych i zmniejszenia obecnych dysproporcji edukacyjnych między obszarami wiejskimi i miejskimi. Europejski obszar edukacji jest kluczem do lepszych miejsc pracy, które będą również lepiej opłacane w UE. Przyczyni się też do zmniejszenia nietolerancji, zwiększenia akceptacji i wzmocnienia tożsamości europejskiej. Pozwoli to na oddolne wzmocnienie Europy; w ostatecznym rozrachunku europejski obszar edukacji jest kluczem do lepszej demokracji w całej Unii Europejskiej - powiedział Emil Boc.

Obie opinie zostaną przyjęte na następnej sesji plenarnej KR-u w dniach 17–19 marca.

Więcej informacji:

Na posiedzeniu Komisji SEDEC w dniu 17 lutego, które odbyło się w pełni online ze względu na pandemię COVID-19, przedłożono do przyjęcia dwa inne projekty opinii:

Unia równości: Unijny plan działania przeciwko rasizmowi na lata 2020–2025

Sprawozdawczyni Yoomi Renström (SE/PES), członkini rady gminy Ovanåker, powiedziała: Władze lokalne i regionalne odgrywają kluczową rolę w propagowaniu wartości europejskich, a także znajdują się na pierwszej linii walki z rasizmem i przestępstwami z nienawiści, chronią słabsze grupy i mniejszości oraz wspierają spójność społeczną. Dlatego też należy je w pełni uznać za partnerów strategicznych w walce z rasizmem. Ponadto mają one również kluczowe znaczenie dla opracowania lokalnych i regionalnych planów działania, które oprócz planów krajowych mogą przyczynić się do rozwiązania problemu rasizmu strukturalnego za pomocą podejścia ukierunkowanego na konkretny obszar, co umożliwi opracowanie i wdrożenie środków dostosowanych do rzeczywistości w terenie .

Media w dekadzie cyfrowej: plan działania

Sprawozdawca Jan Trei (EE/EPL), członek rady gminy wiejskiej Viimsi, podkreślił: Kryzys związany z pandemią COVID-19 bardzo wyraźnie wskazuje na potrzebę silnej prasy jako instytucji, która będzie przekazywała społeczeństwu wyważone, oparte na faktach informacje i umożliwiała otwartą debatę. Jednocześnie recesja gospodarcza spowodowana kryzysem niesie groźbę, że media nie będą w stanie odgrywać odpowiedzialnej roli. Aby utrzymać silną i wysokiej jakości prasę na wszystkich poziomach potrzebne są środki wsparcia, zwłaszcza by zapewnić przetrwanie lokalnym i regionalnym przedsiębiorstwom medialnym. Szczególną uwagę należy zwrócić na sytuację małych krajów, w których ze względu na niewielki rozmiar rynku zasoby umożliwiające istnienie mediów lokalnych i regionalnych są ograniczone .

Członkowie przyjęli również program prac Komisji SEDEC na 2021 r. i wyznaczyli Danielę Ballico (IT/EKR), burmistrzynię Ciampino, na sprawozdawczynię generalną opinii „ Unia równości: Strategia na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami na lata 2021-2030 ”.

Kontakt:

Lauri Ouvinen

tel.: +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SEDEC-SOCIAL-PILLAR.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SEDEC-SOCIAL-PILLAR.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SEDEC-SOCIAL-PILLAR.ASPX

Europa musi lepiej przygotować społeczności lokalne do radzenia sobie z przyszłymi kryzysami i zdarzeniami ekstremalnymi
Europa musi lepiej przygotować społeczności lokalne do radzenia sobie z przyszłymi kryzysami i zdarzeniami ekstremalnymi
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SEDEC-SOCIAL-PILLAR.ASPX

Polityka i budżet Unii Europejskiej muszą wspierać spójność, a nie jej szkodzić
Polityka i budżet Unii Europejskiej muszą wspierać spójność, a nie jej szkodzić
24.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FINLANDS-FIGHT-AGAINST-HOMELESSNESS-IS-REFERENCE-POINT-FOR-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SEDEC-SOCIAL-PILLAR.ASPX

Finland’s fight against homelessness is key point reference for the whole Europe
Finland’s fight against homelessness is key point reference for the whole Europe
21.04.2023