Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Europejski filar praw socjalnych musi „stać się częścią unijnego DNA”  

Regiony i miasta oczekują na przedstawienie planu działania na rzecz wdrożenia Europejskiego filaru praw socjalnych w dniu 3 marca. Powinien to być wyraźny sygnał dla szefów państw i rządów zebranych w Porto w dniach 7–8 maja, aby zwiększyć ambicje i zapewnić sprawiedliwą transformację po pandemii COVID-19 – podkreślili członkowie Europejskiego Komitetu Regionów (KR-u) podczas debaty z przedstawicielem portugalskiej prezydencji w Radzie.

Prezydencja portugalska zwróciła się do Komisji SEDEC w KR-ze z wnioskiem o sporządzenie opinii w sprawie wdrażania Europejskiego filaru praw socjalnych z perspektywy lokalnej i regionalnej. W opinii podkreślona zostanie centralna rola tego filaru w odbudowie Europy i przystosowaniu się do transformacji ekologicznej, cyfrowej i demograficznej. Przyjęcie opinii przewidziano na majową sesję plenarną tuż przed Szczytem Społecznym w Porto.

Przewodnicząca Komisji SEDEC Anne Karjalainen (FI/PES), radna gminy Kerava i sprawozdawczyni przygotowywanej opinii, powiedziała: Europejski filar praw socjalnych musi stać się częścią unijnego DNA, aby zwalczać niesprawiedliwość społeczną, budować odporność na kryzysy i pomagać ludziom w transformacji ekologicznej i cyfrowej . Najwyższy czas wprowadzić go w życie w skoordynowany sposób w całej Unii. Plan działania na rzecz wdrożenia filaru powinien być jasny i ambitny oraz zawierać wiążące cele w zakresie skutecznego monitorowania postępów. Należy również w pełni uznać rolę władz lokalnych i regionalnych w realizacji zasad filaru w terenie, by zapewnić równość i włączenie społeczne.

Gabriel Bastos , sekretarz stanu ds. zabezpieczenia społecznego w portugalskim rządzie, powiedział: Ze względu na bliski kontakt KR-u z obywatelami i znajomość realiów w terenie jego wkład i sugestie będą kluczowe dla zrozumienia, jak powinniśmy wdrażać Europejski filar praw socjalnych i jak zmieniać i dostosowywać politykę społeczną.

Komisja Europejska przedstawi plan działania na rzecz wdrożenia Europejskiego filaru praw socjalnych 3 marca. Joost Korte , dyrektor generalny DG ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej, podkreślił, że filar praw socjalnych musi być centralnym elementem skoordynowanych wysiłków UE na rzecz odbudowy i towarzyszyć transformacji cyfrowej i ekologicznej. Potwierdził, że plan działania obejmie wymierne cele na 2030 r. dla państw członkowskich w ramach europejskiego semestru i zawierać będzie ulepszoną tablicę wskaźników społecznych.

Członkowie Komisji SEDEC omówili również wniosek Komisji Europejskiej dotyczący projektu dyrektywy , która ma zapewnić wszystkim pracownikom w UE adekwatne wynagrodzenia minimalne, co jest jedną z dwudziestu zasad filaru socjalnego. Peter Kaiser (AT/PES), gubernator Karyntii i sprawozdawca projektu opinii KR-u, powiedział: Kryzys związany z koronawirusem szczególnie dotkliwie odczuły osoby nisko uposażone, zwłaszcza młode, nisko wykwalifikowane i zatrudnione na niepewnych warunkach. Miał on także negatywny wpływ na wynagrodzenia. W związku z tym należy popierać europejskie ramy dotyczące minimalnych wynagrodzeń, aby zapewnić lepszą ochronę pracowników w przyszłości, wzmocnić spójność społeczną i zapobiegać ubóstwu pracujących, a także drenażowi mózgów z regionów, w których zarobki są szczególnie niskie .

Emil Boc (RO/EPL), burmistrz Klużu-Napoki, przedstawił opracowany przez siebie projekt opinii w sprawie europejskiego obszaru edukacji . Komisja Europejska chciałaby, aby Unia Europejska i państwa członkowskie osiągnęły ten cel do 2025 r. W opinii zwrócono uwagę na potrzebę określenia regionalnych potrzeb edukacyjnych i zmniejszenia obecnych dysproporcji edukacyjnych między obszarami wiejskimi i miejskimi. Europejski obszar edukacji jest kluczem do lepszych miejsc pracy, które będą również lepiej opłacane w UE. Przyczyni się też do zmniejszenia nietolerancji, zwiększenia akceptacji i wzmocnienia tożsamości europejskiej. Pozwoli to na oddolne wzmocnienie Europy; w ostatecznym rozrachunku europejski obszar edukacji jest kluczem do lepszej demokracji w całej Unii Europejskiej - powiedział Emil Boc.

Obie opinie zostaną przyjęte na następnej sesji plenarnej KR-u w dniach 17–19 marca.

Więcej informacji:

Na posiedzeniu Komisji SEDEC w dniu 17 lutego, które odbyło się w pełni online ze względu na pandemię COVID-19, przedłożono do przyjęcia dwa inne projekty opinii:

Unia równości: Unijny plan działania przeciwko rasizmowi na lata 2020–2025

Sprawozdawczyni Yoomi Renström (SE/PES), członkini rady gminy Ovanåker, powiedziała: Władze lokalne i regionalne odgrywają kluczową rolę w propagowaniu wartości europejskich, a także znajdują się na pierwszej linii walki z rasizmem i przestępstwami z nienawiści, chronią słabsze grupy i mniejszości oraz wspierają spójność społeczną. Dlatego też należy je w pełni uznać za partnerów strategicznych w walce z rasizmem. Ponadto mają one również kluczowe znaczenie dla opracowania lokalnych i regionalnych planów działania, które oprócz planów krajowych mogą przyczynić się do rozwiązania problemu rasizmu strukturalnego za pomocą podejścia ukierunkowanego na konkretny obszar, co umożliwi opracowanie i wdrożenie środków dostosowanych do rzeczywistości w terenie .

Media w dekadzie cyfrowej: plan działania

Sprawozdawca Jan Trei (EE/EPL), członek rady gminy wiejskiej Viimsi, podkreślił: Kryzys związany z pandemią COVID-19 bardzo wyraźnie wskazuje na potrzebę silnej prasy jako instytucji, która będzie przekazywała społeczeństwu wyważone, oparte na faktach informacje i umożliwiała otwartą debatę. Jednocześnie recesja gospodarcza spowodowana kryzysem niesie groźbę, że media nie będą w stanie odgrywać odpowiedzialnej roli. Aby utrzymać silną i wysokiej jakości prasę na wszystkich poziomach potrzebne są środki wsparcia, zwłaszcza by zapewnić przetrwanie lokalnym i regionalnym przedsiębiorstwom medialnym. Szczególną uwagę należy zwrócić na sytuację małych krajów, w których ze względu na niewielki rozmiar rynku zasoby umożliwiające istnienie mediów lokalnych i regionalnych są ograniczone .

Członkowie przyjęli również program prac Komisji SEDEC na 2021 r. i wyznaczyli Danielę Ballico (IT/EKR), burmistrzynię Ciampino, na sprawozdawczynię generalną opinii „ Unia równości: Strategia na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami na lata 2021-2030 ”.

Kontakt:

Lauri Ouvinen

tel.: +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Udostępnij :