Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Europa socjalna i zmiany demograficzne głównymi priorytetami Komisji SEDEC w 2020 r.  

Komisja SEDEC Europejskiego Komitetu Regionów rozpoczęła nową kadencję od dyskusji na temat inicjatyw Komisji Europejskiej mających wzmocnić socjalny wymiar Unii Europejskiej. Na posiedzeniu w dniu 24 lutego członkowie komisji przyjęli ponadto opinię, w której wzywają do podjęcia wyzwań demograficznych na wszystkich szczeblach sprawowania rządów i we wszystkich dziedzinach polityki unijnej. Te dwa tematy znalazły się wśród najważniejszych priorytetów programu prac na rok 2020 Komisji SEDEC .

W styczniu Komisja Europejska opublikowała komunikat „Silna Europa socjalna na rzecz sprawiedliwej transformacji” , w którym określono ogólne ramy przyszłych inicjatyw ustawodawczych w dziedzinie polityki społecznej, związanych na przykład ze sprawiedliwą płacą minimalną, europejskim programem reasekuracji świadczeń dla osób bezrobotnych i ze wzmocnioną gwarancją dla młodzieży. Joost Korte , dyrektor generalny do spraw zatrudnienia i spraw społecznych w Komisji Europejskiej, podkreślił potrzebę reagowania na gwałtowne zmiany spowodowane zmianą klimatu i cyfryzacją, jak również demografią (wyludnienie) i skutkami globalizacji. Poruszył również kwestię statusu osób pracujących za pośrednictwem platform internetowych.

Anne Karjalainen (FI/PES), radna miasta Kerava, wybrana na przewodniczącą Komisji SEDEC w lutym, na początku nowej 5-letniej kadencji KR-u, stwierdziła: Wdrażanie Europejskiego filaru praw socjalnych oznacza zapewnienie wszystkim godnego poziomu życia, zwiększenie liczby osób pracujących i oferowanie wysokiej jakości miejsc pracy oraz podejmowanie odpowiednich środków w celu zmniejszenia ubóstwa, ochrony młodzieży i zapewnienia wszystkim równych szans. Przedstawiciele regionów i miast podzielają te cele, podkreślając potrzebę ich lepszego monitorowania na szczeblu lokalnym i regionalnym w celu opracowania skutecznych strategii politycznych.

Jeszcze w tym roku Komisja Europejska opublikuje nowe sprawozdanie na temat skutków zmian demograficznych, a także zieloną księgę na temat starzenia się społeczeństwa. W projekcie opinii „Zmiany demograficzne: propozycje dotyczące oceny negatywnych skutków w regionach UE oraz poszukiwanie rozwiązań” KR ostrzega, że starzenie się społeczeństwa, niskie wskaźniki urodzeń i pogłębiający się nierówny rozkład geograficzny ludności wymagają spójnych działań politycznych na wszystkich szczeblach sprawowania rządów i we wszystkich dziedzinach polityki UE. Zalecenia opracowane przez sprawozdawcę Jánosa Ádáma Karácsony’ego (HU/EPL), członka samorządu lokalnego w Tahitótfalu, zostaną przyjęte na następnej sesji plenarnej KR-u w dniach 25–26 marca.

Ponadto Komisja SEDEC przygotowuje opinię w sprawie Regionalnego Rankingu Innowacyjności , który zapewnia ocenę porównawczą wyników w dziedzinie innowacji i badań naukowych w całej UE, a także opinię na temat białej księgi w sprawie sztucznej inteligencji , niedawno opublikowanej przez Komisję Europejską. Sprawozdawcami tych opinii są, odpowiednio, Mikel Irujo (ES/EA), dyrektor generalny do spraw działań zewnętrznych rządu Wspólnoty Autonomicznej Nawarry i Guido Rink (NL/PES), członek zarządu gminy Emmen.

Komisja SEDEC w KR-ze jest Komisją Polityki Społecznej, Zatrudnienia, Edukacji, Badań Naukowych i Kultury. Jest jedną z sześciu komisji tematycznych KR-u.

Kontakt:

pressecdr@cor.europa.eu

Udostępnij :