Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Wyniki badania KR-OECD: Kluczowy wkład regionów i miast w zrównoważony rozwój  

Europejski Komitet Regionów (KR) i Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) przeprowadziły ankietę online wśród władz lokalnych i regionalnych oraz zainteresowanych stron na temat ich wkładu w realizację celów zrównoważonego rozwoju. Wyniki zostały przedstawione w dniu dzisiejszym podczas konferencji „ Regiony i miasta urzeczywistniające cele zrównoważonego rozwoju” .

Oto najważniejsze wyniki badania:

59 % respondentów zna cele zrównoważonego rozwoju i pracuje obecnie nad ich realizacją. Wśród respondentów reprezentujących regiony lub duże lub średnie miasta (powyżej 50 tys. mieszkańców) udział ten wzrasta do ok. 80 % lub więcej, natomiast w przypadku małych gmin wynosi on 37 %.

58 % respondentów pracujących obecnie na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju określiło również wskaźniki służące do pomiaru postępów w realizacji celów, przy czym wskaźniki lokalne są znacznie częściej wykorzystywane niż wskaźniki UE lub ONZ.

Najczęstsze wyzwania związane z wdrażaniem celów zrównoważonego rozwoju – podkreślone przez połowę respondentów – to „brak świadomości, wsparcia, zdolności lub przeszkolonego personelu” oraz „trudności z ustaleniem priorytetów celów zrównoważonego rozwoju w stosunku do innych programów”.

Ponad 90% respondentów opowiada się za nadrzędną, długoterminową strategią mającą na celu włączenie celów zrównoważonego rozwoju do wszystkich obszarów polityki i zapewnienie skutecznej koordynacji między poszczególnymi obszarami polityki.

Najważniejsze wyniki badania podsumowano w komunikacie z wynikami , natomiast pełne dane liczbowe dostępne są w załączniku .

Badanie pt. „Kluczowy wkład regionów i miast w zrównoważony rozwój” zostało przeprowadzone w okresie od 13 grudnia 2018 r. do 1 marca 2019 r. Otrzymano odpowiedzi od 400 respondentów. Wyniki zostaną uwzględnione w bieżących pracach KR-u i OECD nad celami zrównoważonego rozwoju, w tym w opinii KR-u: „ Cele zrównoważonego rozwoju: podstawa długoterminowej strategii UE na rzecz zrównoważonej Europy do 2030 r. ” oraz w sprawozdaniu końcowym programu OECD „Terytorialne podejście do celów zrównoważonego rozwoju: miasta i regiony nie pozostawiają nikogo w tyle” .

Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z wymogami rozporządzenia (WE) nr 45/2001 o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy UE. Mogą Państwo złożyć wniosek o wgląd w swoje dane osobowe, sprostowanie nieprawidłowych czy niekompletnych danych lub zwrócić się o usunięcie Państwa danych z naszej listy adresowej.

Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych mogą Państwo kierować na adres PresseCdr@cor.europa.eu . Można także kierować zapytania do inspektora ochrony danych osobowych KR-u: data.protection@cor.europa.eu . W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można także w każdej chwili odwołać się do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych: http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB .

Udostępnij :