Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Podczas wdrażania planów odbudowy nie wolno pozostawić w tyle obszarów wiejskich  

Na początku Tygodnia Wizji dla Obszarów Wiejskich członkowie Komitetu Regionów (KR-u) wyrazili zaniepokojenie, że obszary wiejskie mogą w mniejszym zakresie skorzystać z planów UE dotyczących odbudowy po COVID-19 na rzecz bardziej przyjaznej dla środowiska, cyfrowej i odporniejszej Europy. Na posiedzeniu Komisji Zasobów Naturalnych (NAT) KR-u członkinie i członkowie przyjęli oświadczenie, które w Parlamencie Europejskim poparł także zespół międzypartyjny ds. obszarów wiejskich, górskich, oddalonych oraz inteligentnych wsi. W oświadczeniu zdecydowanie odrzucono wszelkie plany sprzeczne z zasadą partnerstwa i zaapelowano o włączenie obszarów wiejskich w prace przygotowawcze.

Pandemia pogłębia wiele z już istniejących problemów na obszarach wiejskich i ponownie uwypukliła trudną sytuację tych regionów, zwłaszcza pod względem zdolności cyfrowych, jakości i świadczenia usług zdrowotnych, edukacji, dostępu do łączy szerokopasmowych, szczególnych potrzeb ludności, odporności łańcuchów dystrybucji i umiejętności w zakresie innowacji. Potrzebna jest jasna strategia, aby nie dopuścić do sytuacji, w której plany odbudowy zwiększą przepaść między słabiej rozwiniętymi społecznościami wiejskimi a obszarami miejskimi coraz szybciej zmierzającymi w kierunku zrównoważonego rozwoju i cyfryzacji. W przeciwnym razie ryzykujemy utratę kluczowej szansy na wzrost gospodarczy i społeczny w całej Unii, a także utratę konsensusu wśród przyszłych pokoleń na największej części obszarów UE.

Dariusz Strugała (PL/EA), Burmistrz Jaraczewa, Koordynator Grupy EA w Komitecie Regionów podkreślił: "Pandemia nadała dodatkowy wymiar i pilność poszukiwaniom ożywienia obszarów wiejskich, górskich i wyspiarskich w regionach w całej Unii Europejskiej. Obszary te zostały zdziesiątkowane przez zmniejszenie popytu na produkty rolne wraz z zamknięciem barów i restauracji, a także przez upadek turystyki w całej Unii Europejskiej. Były również bardziej narażone, ponieważ mają ograniczony dostęp do ośrodków medycznych, szpitali, transportu oraz słaby lub nieistniejący dostęp do internetu. Przepaść cyfrowa wpłynęła szczególnie na edukację i biznes. Aby zwiększyć atrakcyjność obszarów wiejskich, górskich i wyspiarskich jako miejsca do życia i pracy, konieczne jest przyspieszenie ich odbudowy poprzez lepszą koordynację wspólnej polityki rolnej, Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych, funduszu na rzecz odbudowy i odporności oraz innych odpowiednich programów finansowania przez Unię Europejską. Komitet Regionów od dawna domagał się uznania potrzeb obszarów wiejskich i obszarów o specyficznych warunkach geograficznych oraz uwzględnienia ich w odpowiedniej polityce Unii Europejskiej. W zeszłym roku mieliśmy okazję apelować o Agendę Obszarów Wiejskich i jako przedstawiciel największego polskiego stowarzyszenia obszarów wiejskich bardzo się cieszę, że Komisja Europejska naprawdę się nią interesuje. Władze lokalne czekają na konkretną propozycję Komisji Europejskiej w 2021 roku."

Członkinie i członkowie Komisji NAT obawiają się, że:

  • w większości państw członkowskich regiony, a zwłaszcza regiony wiejskie, nie są wystarczająco zaangażowane w podejmowanie decyzji dotyczących opracowania krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności;
  • obszary wiejskie mogą otrzymać mniej środków z instrumentu „Next Generation EU” ze względu na ramy strukturalne krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności oraz ich priorytety w zakresie metod działania i wdrażania, mimo że to właśnie regiony wiejskie zostały szczególnie dotknięte pandemią COVID-19;
  • wiele funduszy zostanie przydzielonych w drodze zaproszenia do składania wniosków, co może osłabić zdolność obszarów wiejskich do dostępu do „Next Generation EU”, ponieważ mają one tradycyjnie większe problemy z budowaniem zdolności oraz dysponują mniejszym wsparciem technicznym w programowaniu i wydatkowaniu funduszy UE;
  • obecne rozgraniczenie obszarów wiejskich prawdopodobnie nie w pełni odzwierciedla ich prawdziwy zasięg w Europie, gdyż pośrednie obszary szarej strefy najprawdopodobniej stoją przed takimi samymi wyzwaniami jak obszary wiejskie.

Członkinie i członkowie Komisji NAT wzywają:

  • instytucje europejskie i rządy krajowe do włączenia władz lokalnych i regionalnych w opracowanie krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności. Aby środki te były skuteczne, muszą mieć wymiar lokalny;
  • państwa członkowskie do włączenia w dialog polityczny wszystkich odpowiednich zainteresowanych stron. Regionów wiejskich nie można pozostawić w tyle, a ich potrzeby muszą zostać w pełni odzwierciedlone i uwzględnione w krajowych planach odbudowy i zwiększania odporności;
  • wszystkie odpowiednie podmioty instytucjonalne do uważnego monitorowania tego, jak wykorzystuje się fundusze „Next Generation EU” na szczeblu terytorialnym, aby zapewnić sprawiedliwy podział środków między regionami;
  • państwa członkowskie i instytucje zarządzające do ułatwiania i uproszczenia dostępu obszarów wiejskich do funduszy „Next Generation EU”.

Oto lista członkiń i członków Komisji NAT oraz zespołu międzypartyjnego ds. obszarów wiejskich, górskich, oddalonych oraz inteligentnych wsi .

Kontakt:

Europejski Komitet Regionów

Andrew Gardner

tel. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Zespół międzypartyjny Parlamentu Europejskiego ds. obszarów wiejskich, górskich, oddalonych oraz inteligentnych wsi

Adam Mouchtar

tel. +32 499 421 655

adam.mouchtar@europarl.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/NAT-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/RURAL-AREAS-RECOVERY-PLANS.ASPX

Tourism: regions and cities need transparency rules and access to data in order to regulate short-term rentals
Tourism: regions and cities need transparency rules and access to data in order to regulate short-term rentals
31.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FOOD-AGRICULTURAL-PRODUCTS-SPIRITS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/RURAL-AREAS-RECOVERY-PLANS.ASPX

Żywność, produkty rolne i napoje spirytusowe: przywódcy lokalni i regionalni z zadowoleniem przyjmują uproszczenie rejestracji oznaczeń geograficznych i poprawę ochrony przed oszustwami.
Żywność, produkty rolne i napoje spirytusowe: przywódcy lokalni i regionalni z zadowoleniem przyjmują uproszczenie rejestracji oznaczeń geograficznych i poprawę ochrony przed oszustwami.
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CERTIFICATION-OF-CARBON-REMOVAL-REGIONS-FULLY-INVOLVED.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/RURAL-AREAS-RECOVERY-PLANS.ASPX

Certification of carbon removal: Loïg Chesnais-Girard urges that: "Regions should be fully involved in the governance of the EU certification for carbon farming"
Certification of carbon removal: Loïg Chesnais-Girard urges that: "Regions should be fully involved in the governance of the EU certification for carbon farming"
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/RURAL-AREAS-RECOVERY-PLANS.ASPX

Kryzys żywnościowy: Przywódcy lokalni i regionalni UE wzywają do inwestowania w lokalną produkcję z myślą o zrównoważonej i przystępnej cenowo żywności
Kryzys żywnościowy: Przywódcy lokalni i regionalni UE wzywają do inwestowania w lokalną produkcję z myślą o zrównoważonej i przystępnej cenowo żywności
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/NAT-22112022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/RURAL-AREAS-RECOVERY-PLANS.ASPX

Low carbon agriculture, Health Data Space and pesticides on the agenda of the CoR NAT meeting
Low carbon agriculture, Health Data Space and pesticides on the agenda of the CoR NAT meeting
22.11.2022