Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
UE potrzebuje wiedzy fachowej zgromadzonej na poziomie lokalnym i regionalnym, aby zwiększyć odporność swoich mostów, portów i sieci energetycznych  

Komisja Zasobów Naturalnych (NAT) Europejskiego Komitetu Regionów (KR-u) zebrała się 19 maja, aby omówić rolę miast i regionów w zapewnieniu odporności podmiotów krytycznych. W projekcie opinii przyjętym przez komisję członkowie podkreślili potrzebę konsultacji z władzami lokalnymi i regionalnymi w tej dziedzinie i wezwali instytucje UE do włączenia KR-u do nowej europejskiej Grupy ds. Odporności Podmiotów Krytycznych. Na posiedzeniu przyjęto również projekt opinii w sprawie nowego programu na rzecz konsumentów.

Infrastruktura krytyczna, np. mosty, porty i tamy, która zapewnia właściwe funkcjonowanie sektorów energii i transportu, oraz odporność podmiotów je obsługujących mają zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania naszych społeczeństw i gospodarki. W związku z tym Komisja NAT z zadowoleniem przyjęła inicjatywę Komisji Europejskiej dotyczącą utworzenia Grupy ds. Odporności Podmiotów Krytycznych, składającej się z przedstawicieli państw członkowskich i Komisji. Utworzenie grupy, zapowiedziane we wniosku dotyczącym nowej dyrektywy przedstawionym przez Komisję w grudniu 2020 r. , ma na celu ocenę strategii dotyczącej odporności podmiotów krytycznych i promowanie wymiany najlepszych praktyk w dziedzinie badań naukowych, rozwoju i określenia zależności zarówno transgranicznych, jak i międzysektorowych.

Władze lokalne i regionalne lepiej znają sytuację w terenie i ponoszą główną odpowiedzialność za ochronę obszaru, na którym znajdują się dane elementy infrastruktury. Dlatego KR proponuje, by włączyć go jako obserwatora w prace Grupy ds. Odporności Podmiotów Krytycznych, gdyż reprezentuje on punkt widzenia władz lokalnych i regionalnych i może udostępnić własne zasoby doświadczeń i wiedzy zdobyte w terenie.

Mario Guarente (IT/EKR), burmistrz Potenzy i sprawozdawca opinii w sprawie odporności podmiotów krytycznych , stwierdził, że niezbędne jest, aby infrastruktura krytyczna była odpowiednio chroniona przed szerokim spektrum zagrożeń, zarówno naturalnych, jak i spowodowanych przez człowieka – w sposób bądź niezamierzony, bądź zamierzony . W tym celu wszystkie podmioty krytyczne muszą być odporne zawsze wtedy, gdy pojawiają się zakłócenia. W związku z tym należy promować komunikację i informowanie o zagrożeniach wśród lokalnych organów administracji i mieszkańców danych obszarów, a także zwrócić uwagę na stan istniejącej infrastruktury fizycznej, aby określić odpowiednie programy modernizacyjne lub budowlane. Władze lokalne i regionalne odgrywają centralną rolę w opracowywaniu strategii na rzecz odporności i muszą być w ten proces zaangażowane .

W osobnej debacie poświęconej projektowi opinii w sprawie nowego programu na rzecz konsumentów członkowie omówili znaczenie ochrony praw konsumentów. Narzędzia ochrony konsumentów muszą w pełni uwzględniać główne wyzwania stojące przed gospodarką europejską, takie jak kryzys związany z pandemią COVID-19, transformacja ekologiczna, transformacja cyfrowa, globalizacja i pojawiające się szczególne potrzeby niektórych konsumentów podatnych na zagrożenia. Członkowie zgodzili się, że zapewnienie przejrzystych i jasnych informacji na temat trwałości i możliwości naprawy produktów oraz ich śladu społecznego i środowiskowego jest kluczowe, by konsumenci mogli podejmować świadome decyzje oparte na rzetelnych danych. Władze lokalne i regionalne we współpracy z organizacjami konsumenckimi i przedsiębiorstwami lokalnymi mają do odegrania istotną rolę.

Alexia Bertrand (BE/Renew Europe), posłanka do Parlamentu Regionu Stołecznego Bruksela i sprawozdawczyni projektu opinii w sprawie nowego programu na rzecz konsumentów , powiedziała: Ochrona konsumentów to jedna z dziedzin polityki europejskiej o największym bezpośrednim znaczeniu dla obywateli . Wspólny rynek europejski podlega jednak wielu zasadniczym przemianom i stoi przed wieloma wyzwaniami, takimi jak niedawna pandemia. Zmusza nas to do ponownego przemyślenia kwestii ochrony konsumentów. Musimy lepiej wdrażać prawa konsumentów. Europejczycy zasługują na najlepszą ochronę konsumentów na świecie.

Oba projekty opinii zostały przyjęte na tym posiedzeniu i zostaną przedstawione do przyjęcia na sesjach plenarnych, odpowiednio, w lipcu i październiku 2021 r.

Podczas posiedzenia członkowie Komisji NAT omówili również plan działania UE na rzecz rolnictwa ekologicznego , przedstawiony przez Uroša Brežana (SI/Zieloni), oraz europejski plan walki z rakiem , który zaprezentowała sprawozdawczyni Birgitta Sacrédeus (SE/EPL). Odbyły się ponadto dwie inne debaty, w których członkowie Komisji NAT podzielili się swoimi obawami. Francisco Celso González González (ES/PES), minister finansów rządu regionu La Rioja, wypowiedział się na temat wpływu kryzysu związanego z pandemią COVID-19 na sektor wina, wzywając instytucje UE do podjęcia działań w celu zapobieżenia katastrofie. Stavros Arnaoutakis (EL/PES), gubernator regionu Kreta, podkreślił znaczenie turystyki dla lokalnej gospodarki i wezwał prawodawców UE do przezwyciężenia impasu w negocjacjach w sprawie unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID-19. Wraz z przewodniczącą Ulriką Landergren (SV/Renew) zachęcił członków – a także obywateli – do zaszczepienia się, aby wygrać walkę z COVID-19.

Kontakt:

Berta López Domènech

tel.: +32 (0)2 282 2170

Berta.LopezDomenech@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ROLE-OF-CITIES-AND-REGIONS-IN-THE-RESILIENCE-OF-CRITICAL-ENTITIES.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ROLE-OF-CITIES-AND-REGIONS-IN-THE-RESILIENCE-OF-CRITICAL-ENTITIES.ASPX

Lokalni przywódcy apelują o bardziej rygorystyczne przepisy ‎ i więcej funduszy na rzecz Europy wolnej od azbestu
Lokalni przywódcy apelują o bardziej rygorystyczne przepisy ‎ i więcej funduszy na rzecz Europy wolnej od azbestu
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CARE-DORNER.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ROLE-OF-CITIES-AND-REGIONS-IN-THE-RESILIENCE-OF-CRITICAL-ENTITIES.ASPX

Care sector needs European strategy, CoR members argue
Care sector needs European strategy, CoR members argue
15.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-HEALTH-DATA-SPACE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ROLE-OF-CITIES-AND-REGIONS-IN-THE-RESILIENCE-OF-CRITICAL-ENTITIES.ASPX

An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
09.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PLENARY-ANNOUNCEMENT-NOVEMBER-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ROLE-OF-CITIES-AND-REGIONS-IN-THE-RESILIENCE-OF-CRITICAL-ENTITIES.ASPX

European Committee of the Regions plenary: energy crises, food security and youth top agenda
European Committee of the Regions plenary: energy crises, food security and youth top agenda
25.11.2022