Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Regiony i miasta apelują o większe zasoby na walkę z bezrobociem młodzieży w Europie  

KR podkreśla, że wzmocnienie gwarancji dla młodzieży ma kluczowe znaczenie w kontekście kryzysu związanego z COVID-19.

Władze lokalne i regionalne wzywają instytucje unijne i krajowe do ochrony praw młodych Europejczyków do pracy, sprawiedliwego wynagrodzenia i dostępu do ochrony socjalnej w ramach odbudowy gospodarczej. Pandemia spowodowała gwałtowny wzrost bezrobocia wśród młodzieży w całej Unii Europejskiej. W związku z tym regiony i miasta zwracają się o włączenie środków na rzecz zatrudnienia młodzieży do krajowych planów odbudowy. To główne przesłania zawarte w opinii sporządzonej przez Romy Karier (LU/EPL) i omówionej na sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów.

Na sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów omówiono opinię sporządzoną przez Romy Karier   (LU /EPL), radną gminy Clervaux, w sprawie wzmocnionej gwarancji dla młodzieży , inicjatywy UE na rzecz walki z bezrobociem wśród obywateli poniżej 30 roku życia. Władze lokalne i regionalne z zadowoleniem przyjmują wzmocnienie tego instrumentu utworzonego siedem lat temu. Uważają jednak za godne ubolewania, że w okresie programowania 2021–2027 zasoby przeznaczone na wsparcie gwarancji dla młodzieży nie zostały znacznie zwiększone pomimo krytycznej sytuacji związanej z kryzysem wywołanym pandemią COVID-19.

Najnowsze dane Eurostatu pokazują, że w grudniu 2020 r. stopa bezrobocia młodzieży w UE wynosiła 17,8% (3,138 mln osób poniżej 25 roku życia) w porównaniu z 14,8% w grudniu 2019 r., natomiast odsetek młodzieży NEET (niekształcącej się, nieszkolącej się i niepracującej) wśród obywateli poniżej 30 roku życia wzrósł z 12,5% w 2019 r. do 13,5% w trzecim kwartale 2020 r., osiągając poziom niemal 15% przed latem.

Sprawozdawczyni Romy Karier podkreśliła: Jeżeli regiony i miejscowości zostaną wysłuchane, mogą wnieść istotny wkład w walkę z bezrobociem wśród młodzieży. Podobnie jak wszystkie poziomy władzy, musimy zwiększyć nasze wysiłki i współdziałać w tej kryzysowej sytuacji. Właśnie dlatego proponujemy konkretne i zdecydowane środki, by wzmocnić europejską gwarancję dla młodzieży. Jeżeli nie podejmiemy rzeczywistych zobowiązań co do zwiększenia wsparcia dla naszej młodzieży, zarówno w formie środków finansowych, jak i poprawy naszych strategii, skutki będą prawdopodobnie dramatyczne i wykroczą daleko poza obecny kryzys. Jeśli jednak połączymy siły, jestem przekonana, że możemy uniknąć zjawiska nowego straconego pokolenia.

Aby skutecznie rozwiązać problem bezrobocia wśród młodzieży w związku z pandemią, przywódcy lokalni i regionalni zwracają się o uzupełnienie wzmocnionej gwarancji dla młodzieży poprzez przedłużenie i rozszerzenie programu SURE , tymczasowego mechanizmu o wartości 100 mld EUR utworzonego w celu pomocy państwom członkowskim w ochronie pracowników dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19. Ponadto KR wzywa do włączenia środków na rzecz zatrudnienia młodzieży do krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności oraz ostrzega przed polityką mającą na celu promowanie zatrudnienia młodzieży poprzez podważanie prawa do sprawiedliwego wynagrodzenia i dostępu do ochrony socjalnej w ramach odbudowy gospodarczej.

KR podkreśla, że władze lokalne i regionalne mają kluczowe znaczenie dla wspierania skutecznego wdrażania gwarancji dla młodzieży, ponieważ mogą stanowić pomost między instytucjami edukacyjnymi a publicznymi służbami zatrudnienia. Komitet zwraca uwagę na znaczenie promowania mobilności pracowników za pomocą wzmocnionej gwarancji dla młodzieży – między państwami członkowskimi i między regionami – zważywszy na ważną rolę, jaką migracja odgrywa w kształtowaniu możliwości na rynku pracy. W związku z tym regiony i miasta ubolewają, że zapis ten, który istniał w pierwotnej gwarancji dla młodzieży, nie został utrzymany w nowym wniosku.

Ponadto członkowie KR-u uważają, że zasadnicze znaczenie ma określenie w ramach gwarancji dla młodzieży jasnych i precyzyjnych wiążących kryteriów dotyczących jakości oferty zatrudnienia, kształcenia, szkolenia i przygotowania zawodowego. Równie ważne jest zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla młodych osób poszukujących pracy: standardową procedurą powinna być rejestracja online za pośrednictwem specjalnych elektronicznych platform gwarancji dla młodzieży.

Ostateczny wynik głosowania nad opinią zostanie ogłoszony na zakończenie sesji plenarnej.

Kontekst:

UE wspiera państwa członkowskie w zmniejszaniu bezrobocia i przeciwdziałaniu bierności zawodowej młodzieży za pośrednictwem pakietu wsparcia na rzecz zatrudnienia ludzi młodych , który opiera się na czterech filarach. Jednym z nich jest gwarancja dla młodzieży, inicjatywa utworzona w 2013 r., która pomogła już 24 milionom młodych ludzi. W następstwie wniosku Komisji Europejskiej Rada zatwierdziła w ubiegłym roku zalecenie w sprawie wzmocnionej gwarancji dla młodzieży .

W ramach gwarancji wszystkie państwa członkowskie zobowiązały się do zapewnienia, aby wszyscy młodzi ludzie w wieku poniżej 30 lat otrzymali dobrej jakości ofertę zatrudnienia, dalszego kształcenia, przygotowania zawodowego lub stażu w ciągu czterech miesięcy od uzyskania statusu osoby bezrobotnej lub zakończenia nauki.

Kontakt:

Matteo Miglietta

tel. +32 (0)470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/RESOURCES-FIGHT-YOUTH-UNEMPLOYMENT.ASPX

Lokalni przywódcy apelują o bardziej rygorystyczne przepisy ‎ i więcej funduszy na rzecz Europy wolnej od azbestu
Lokalni przywódcy apelują o bardziej rygorystyczne przepisy ‎ i więcej funduszy na rzecz Europy wolnej od azbestu
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/RESOURCES-FIGHT-YOUTH-UNEMPLOYMENT.ASPX

Turystyka: jasne zasady i udostępnianie danych to jedyny sposób na zapewnienie sprawiedliwego rynku najmu krótkoterminowego w Europie
Turystyka: jasne zasady i udostępnianie danych to jedyny sposób na zapewnienie sprawiedliwego rynku najmu krótkoterminowego w Europie
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/RESOURCES-FIGHT-YOUTH-UNEMPLOYMENT.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CALL-COR-YEP-PROGRAMME-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/RESOURCES-FIGHT-YOUTH-UNEMPLOYMENT.ASPX

Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
07.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-YEAR-SKILLS-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/RESOURCES-FIGHT-YOUTH-UNEMPLOYMENT.ASPX

European Year of Skills 2023: Skills shortage threatens cohesion and socially fair transitions, local leaders warn
European Year of Skills 2023: Skills shortage threatens cohesion and socially fair transitions, local leaders warn
09.02.2023