Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Regiony i miasta apelują o większe zasoby na walkę z bezrobociem młodzieży w Europie  

KR podkreśla, że wzmocnienie gwarancji dla młodzieży ma kluczowe znaczenie w kontekście kryzysu związanego z COVID-19.

Władze lokalne i regionalne wzywają instytucje unijne i krajowe do ochrony praw młodych Europejczyków do pracy, sprawiedliwego wynagrodzenia i dostępu do ochrony socjalnej w ramach odbudowy gospodarczej. Pandemia spowodowała gwałtowny wzrost bezrobocia wśród młodzieży w całej Unii Europejskiej. W związku z tym regiony i miasta zwracają się o włączenie środków na rzecz zatrudnienia młodzieży do krajowych planów odbudowy. To główne przesłania zawarte w opinii sporządzonej przez Romy Karier (LU/EPL) i omówionej na sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów.

Na sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów omówiono opinię sporządzoną przez Romy Karier   (LU /EPL), radną gminy Clervaux, w sprawie wzmocnionej gwarancji dla młodzieży , inicjatywy UE na rzecz walki z bezrobociem wśród obywateli poniżej 30 roku życia. Władze lokalne i regionalne z zadowoleniem przyjmują wzmocnienie tego instrumentu utworzonego siedem lat temu. Uważają jednak za godne ubolewania, że w okresie programowania 2021–2027 zasoby przeznaczone na wsparcie gwarancji dla młodzieży nie zostały znacznie zwiększone pomimo krytycznej sytuacji związanej z kryzysem wywołanym pandemią COVID-19.

Najnowsze dane Eurostatu pokazują, że w grudniu 2020 r. stopa bezrobocia młodzieży w UE wynosiła 17,8% (3,138 mln osób poniżej 25 roku życia) w porównaniu z 14,8% w grudniu 2019 r., natomiast odsetek młodzieży NEET (niekształcącej się, nieszkolącej się i niepracującej) wśród obywateli poniżej 30 roku życia wzrósł z 12,5% w 2019 r. do 13,5% w trzecim kwartale 2020 r., osiągając poziom niemal 15% przed latem.

Sprawozdawczyni Romy Karier podkreśliła: Jeżeli regiony i miejscowości zostaną wysłuchane, mogą wnieść istotny wkład w walkę z bezrobociem wśród młodzieży. Podobnie jak wszystkie poziomy władzy, musimy zwiększyć nasze wysiłki i współdziałać w tej kryzysowej sytuacji. Właśnie dlatego proponujemy konkretne i zdecydowane środki, by wzmocnić europejską gwarancję dla młodzieży. Jeżeli nie podejmiemy rzeczywistych zobowiązań co do zwiększenia wsparcia dla naszej młodzieży, zarówno w formie środków finansowych, jak i poprawy naszych strategii, skutki będą prawdopodobnie dramatyczne i wykroczą daleko poza obecny kryzys. Jeśli jednak połączymy siły, jestem przekonana, że możemy uniknąć zjawiska nowego straconego pokolenia.

Aby skutecznie rozwiązać problem bezrobocia wśród młodzieży w związku z pandemią, przywódcy lokalni i regionalni zwracają się o uzupełnienie wzmocnionej gwarancji dla młodzieży poprzez przedłużenie i rozszerzenie programu SURE , tymczasowego mechanizmu o wartości 100 mld EUR utworzonego w celu pomocy państwom członkowskim w ochronie pracowników dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19. Ponadto KR wzywa do włączenia środków na rzecz zatrudnienia młodzieży do krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności oraz ostrzega przed polityką mającą na celu promowanie zatrudnienia młodzieży poprzez podważanie prawa do sprawiedliwego wynagrodzenia i dostępu do ochrony socjalnej w ramach odbudowy gospodarczej.

KR podkreśla, że władze lokalne i regionalne mają kluczowe znaczenie dla wspierania skutecznego wdrażania gwarancji dla młodzieży, ponieważ mogą stanowić pomost między instytucjami edukacyjnymi a publicznymi służbami zatrudnienia. Komitet zwraca uwagę na znaczenie promowania mobilności pracowników za pomocą wzmocnionej gwarancji dla młodzieży – między państwami członkowskimi i między regionami – zważywszy na ważną rolę, jaką migracja odgrywa w kształtowaniu możliwości na rynku pracy. W związku z tym regiony i miasta ubolewają, że zapis ten, który istniał w pierwotnej gwarancji dla młodzieży, nie został utrzymany w nowym wniosku.

Ponadto członkowie KR-u uważają, że zasadnicze znaczenie ma określenie w ramach gwarancji dla młodzieży jasnych i precyzyjnych wiążących kryteriów dotyczących jakości oferty zatrudnienia, kształcenia, szkolenia i przygotowania zawodowego. Równie ważne jest zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla młodych osób poszukujących pracy: standardową procedurą powinna być rejestracja online za pośrednictwem specjalnych elektronicznych platform gwarancji dla młodzieży.

Ostateczny wynik głosowania nad opinią zostanie ogłoszony na zakończenie sesji plenarnej.

Kontekst:

UE wspiera państwa członkowskie w zmniejszaniu bezrobocia i przeciwdziałaniu bierności zawodowej młodzieży za pośrednictwem pakietu wsparcia na rzecz zatrudnienia ludzi młodych , który opiera się na czterech filarach. Jednym z nich jest gwarancja dla młodzieży, inicjatywa utworzona w 2013 r., która pomogła już 24 milionom młodych ludzi. W następstwie wniosku Komisji Europejskiej Rada zatwierdziła w ubiegłym roku zalecenie w sprawie wzmocnionej gwarancji dla młodzieży .

W ramach gwarancji wszystkie państwa członkowskie zobowiązały się do zapewnienia, aby wszyscy młodzi ludzie w wieku poniżej 30 lat otrzymali dobrej jakości ofertę zatrudnienia, dalszego kształcenia, przygotowania zawodowego lub stażu w ciągu czterech miesięcy od uzyskania statusu osoby bezrobotnej lub zakończenia nauki.

Kontakt:

Matteo Miglietta

tel. +32 (0)470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/RESOURCES-FIGHT-YOUTH-UNEMPLOYMENT.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/RESOURCES-FIGHT-YOUTH-UNEMPLOYMENT.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/RESOURCES-FIGHT-YOUTH-UNEMPLOYMENT.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-AND-EUROPEAN-LAWMAKERS-FORM-A-UNITED-FRONT-IN-COMBATING-DISINFORMATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/RESOURCES-FIGHT-YOUTH-UNEMPLOYMENT.ASPX

Prawodawcy lokalni, regionalni i europejscy tworzą wspólny front w walce z dezinformacją w terenie i wzywają do zwiększenia środków finansowych na obronę demokracji.
Prawodawcy lokalni, regionalni i europejscy tworzą wspólny front w walce z dezinformacją w terenie i wzywają do zwiększenia środków finansowych na obronę demokracji.
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SEDEC-MEETING-21-JUNE-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/RESOURCES-FIGHT-YOUTH-UNEMPLOYMENT.ASPX

SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
22.06.2023