Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Miasta i regiony intensyfikują wysiłki na rzecz regulacji platform internetowych i utorowania małym i średnim przedsiębiorstwom bezpiecznej drogi na rynki cyfrowe  

Europejski Komitet Regionów wzmacnia swoje zaangażowanie w szeroko zakrojony projekt legislacyjny UE polegający na wzmocnieniu demokratycznej kontroli nad dominującymi platformami internetowymi i przywróceniu zrównoważonej gospodarki internetowej działającej zarówno na rzecz MŚP, jak i indywidualnych konsumentów. Podczas czerwcowej sesji plenarnej członkinie i członkowie Komitetu przyjęli opinię , w której poparli zamiar Komisji Europejskiej polegający na zaostrzeniu regulacji rynków i usług cyfrowych, podkreślając jednocześnie innowacje i kompetencje miast i regionów, które mogą okazać się niezbędne do zapewnienia solidnej i skutecznej regulacji. Opinia KR-u w sprawie pakietu dotyczącego usług cyfrowych wpisuje się w szerszą sieć inicjatyw mających na celu wzmocnienie KR-u jako jednej z sił napędowych transformacji cyfrowej sprzyjającej włączeniu społecznemu.

Pakiet dotyczący usług cyfrowych jest wnioskiem ustawodawczym zaproponowanym przez Komisję Europejską i składa się z dwóch inicjatyw legislacyjnych: aktu o usługach cyfrowych i aktu o rynkach cyfrowych. Pakiet ten obejmuje aktualizację i wzmocnienie unijnego prawa konkurencji w celu zaspokojenia zapotrzebowania na solidne regulacje dotyczące platform. Ma na celu ograniczenie siły rynkowej tzw. platform pełniących rolę strażników dostępu, które kontrolują dostęp mniejszych przedsiębiorstw do konsumentów i działają jak prywatni prawodawcy. Celem pakietu jest również przeciwdziałanie nieograniczonemu rozprzestrzenianiu się dezinformacji poprzez egzekwowanie odpowiedzialności platform za rozprowadzane treści.

Rozporządzenie w sprawie platform ma silny wymiar regionalny. Wiele sektorów, w których platformy internetowe odgrywają dominującą rolę – takie jak transport miejski, mieszkalnictwo, zakwaterowanie turystyczne i świadczenie usług publicznych – jest regulowanych na szczeblu lokalnym i regionalnym. W związku z tym władze lokalne i regionalne odgrywają kluczową rolę w opracowywaniu i egzekwowaniu skutecznych przepisów – dysponują one informacjami i doświadczeniem oraz są szczeblem politycznym najbliższym zainteresowanym stronom.

Sprawozdawczyni Rodi Kratsa (EL/EPL), gubernatorka regionu Wyspy Jońskie, powiedziała: Opinia wzmacnia głos władz szczebla niższego niż krajowy i ma na celu opracowanie precyzyjnych przepisów, które będą miały możliwie największy pozytywny wpływ, a także uniknięcia stwarzania nowych problemów podczas rozwiązywania istniejących. Cyfryzacja jest rzeczywistością, którą pandemia jeszcze potęguje – podobnie jak realna jest nasza zależność od infrastruktury cyfrowej. Musimy chronić MŚP, które często znajdują się w sytuacji zależności od większych platform i które ponoszą konsekwencje tej sytuacji, tracąc dostęp do platform lub usług, od których ich działalność jest w coraz większym stopniu uzależniona.

Regulacja platform ma również istotne konsekwencje dla wielu MŚP. Wraz z coraz większą cyfryzacją przedsiębiorstw ich interakcje z konsumentami, dostawcami i innymi kontaktami biznesowymi w coraz większym stopniu odbywa się z udziałem mediacji prywatnych platform internetowych, zwiększając ich zależność od tych nowych podmiotów i narażając ich modele biznesowe na ryzyko i niepewność. W opinii KR-u opowiedziano się za silnymi ramami prawnymi chroniącymi bezpośredni dostęp MŚP do konsumentów, a tym samym ich zdolność do konkurowania na równych warunkach. Twierdzenie to znalazło również potwierdzenie w wynikach badania dotyczącego warunków prawnych i politycznych niezbędnych do wsparcia transformacji cyfrowej tradycyjnych przedsiębiorstw, które zostało omówione podczas niedawnego seminarium internetowego KR-u . Badanie końcowe zostanie opublikowane w połowie lipca.

W opinii KR-u wyraża się również inną ważną wątpliwość dotyczącą łagodzenia i przezwyciężania podwójnej przepaści cyfrowej, spowodowanej przez nierówne rozłożenie warunków wstępnych niezbędnych do wykorzystania płynących z cyfryzacji potencjalnych korzyści społeczno-gospodarczych – dostępu o dużej przepustowości i umiejętności cyfrowych. Aby przeciwdziałać dysproporcjom terytorialnym i społecznym oraz zapewnić spójność cyfrową, KR podkreśla pilną potrzebę wspierania budowania zdolności na szczeblu lokalnym oraz przyspieszenia wdrażania infrastruktury szerokopasmowej. Te kluczowe wyzwania są również regularnie podejmowane przez platformę KR-u na rzecz sieci szerokopasmowych , forum utworzone wspólnie z Komisją Europejską w celu gromadzenia wiedzy prawnej, technicznej i praktycznej oraz przyspieszenia opracowywania rozwiązań umożliwiających wszystkim obywatelom, MŚP i administracji publicznej pomyślne poruszanie się w internecie.

Kontakt:

Maximilian v. Klenze

tel.: +32 2 282 2044

Maximilian.vonKlenze@cor.europa.eu

Matteo Miglietta

tel.: +32 470 895 382

Matteo.Miglietta@cor.europa.eu

Udostępnij: