Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Nowy metody pracy dla Europy: apel do regionów o udział w projekcie pilotażowym w celu poprawy prawodawstwa UE  

W dniu 14 listopada przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów (KR-u) Karl-Heinz Lambertz spotkał się w Brukseli z przedstawicielstwami unijnych regionów, aby przedstawić nowy projekt „Sieć regionalnych centrów” ( #RegHub ) i omówić procedurę wyboru 20 regionów, które wezmą udział w fazie pilotażowej w latach 2019–2020. Zgodnie z zaleceniami grupy zadaniowej ds. zasady pomocniczości celem projektu jest uzyskanie informacji zwrotnych od władz lokalnych i regionalnych na temat wdrażania prawodawstwa UE w terenie, co pozwoli usprawnić przepisy unijne i przybliżyć je obywatelom.

Władze lokalne i regionalne wdrażają około dwóch trzecich prawodawstwa UE. Mają więc cenne bezpośrednie doświadczenie w stosowaniu przepisów unijnych i utrzymują ścisłe kontakty z lokalnymi przedsiębiorstwami, partnerami społecznymi, społeczeństwem obywatelskim i obywatelami. Poprzez swoje opinie KR formalnie przekazuje stanowisko władz lokalnych i regionalnych w sprawie wniosków ustawodawczych UE. Niemniej trzeba wykorzystać wiedzę władz lokalnych i regionalnych na wcześniejszym etapie procesu legislacyjnego UE oraz ich doświadczenia z wdrażania prawodawstwa UE. Komitet formalnie reprezentuje regiony i miasta w UE i dzięki swojej roli instytucjonalnej ma wyjątkową możliwość zebrania danych od wszystkich władz lokalnych i regionalnych.

Dlatego też KR stworzy pilotażowy projekt Sieć regionalnych centrów (punktów kontaktowych) ds. oceny wdrożenia polityki UE. Inicjatywa ta została uwzględniona w formie zalecenia przez grupę zadaniową utworzoną przez przewodniczącego Komisji Europejskiej Jeana-Claude’a Junckera w pierwszej połowie 2018 roku. Jest to element nowego sposobu działania zaproponowanego przez grupę zadaniową w celu monitorowania stosowania zasady pomocniczości nie tylko na etapie procedury legislacyjnej (poprzez istniejącą Sieć Monitorującą Stosowanie Zasady Pomocniczości ), lecz również w trakcie wdrażania prawodawstwa UE. Inicjatywa ta została ostatnio dostrzeżona w opublikowanym 23 października komunikacie Komisji Europejskiej „Zasady pomocniczości i proporcjonalności: Wzmocnienie ich roli w kształtowaniu polityki UE”.

Wyjaśniając cel projektu kierownikom biur regionalnych w Brukseli, przewodniczący Lambertz stwierdził: „Każdy, kto współpracuje z Unią i działa na rzecz Unii musi starać się ulepszyć swoje prawodawstwo, tak aby poprawić życie wszystkich obywateli. Wymaga to w szczególności wiedzy i doświadczenia władz lokalnych i regionalnych, gdyż mają one bezpośrednią styczność z tymi zagadnieniami oraz reprezentują Unię Europejską i wdrażają jej polityki w swoich społecznościach. Częścią tych starań jest projekt pilotażowy będący wynikiem inkluzywnego procesu prowadzonego przez Komisję Europejską. Odnowienie Europy wymaga zadbania o to, by więcej regionów miało poczucie, że ich głos się liczy i że rzeczywiście wpływają na UE, co ostatecznie pozwoli zbliżyć UE do obywateli”.

Inicjatywa pomoże lepiej ocenić wdrażanie polityk UE i tym samym umożliwi ustawodawcy unijnemu poprawę istniejących przepisów oraz przygotowanie nowych aktów prawnych.

Faza pilotażowa

Podczas fazy pilotażowej projektu (2019–2020) KR zasięgnie opinii 20 wybranych regionów w celu przetestowania odpowiednich metod przekazywania skoncentrowanych na wynikach i jakości informacji zwrotnych na temat wdrażania wybranych polityk UE (np. w zakresie zamówień publicznych, zmiany klimatu, ochrony środowiska, spójności).

Zaproszenie do składania kandydatur w fazie pilotażowej zostało rozesłane 19 października 2018 r., a termin zgłoszeń upływa 30 listopada 2018 r.

Wybór 20 regionów będzie opierał się na trzech kryteriach: równowaga geograficzna, zobowiązania polityczne i administracyjne oraz doświadczenia w realizacji polityki UE. Pojęcie „region” należy rozumieć w szerokim sensie jako jednostkę samorządu terytorialnego wdrażającą politykę UE: prowincje, departamenty, landy, hrabstwa, obszary metropolitalne, duże miasta lub grupy mniejszych miast i obszary transgraniczne takie jak euroregiony.

Dalsze działania

W połowie grudnia ogłoszona zostanie lista 20 regionów wybranych do fazy pilotażowej. Zostaną one zaproszone do uczestnictwa w pierwszych warsztatach, które odbędą się w Brukseli 31 stycznia 2019 r.

Prezydencja austriacka zorganizuje 15–16 listopada 2018 r. konferencję „Pomocniczość jako zasada przewodnia Unii Europejskiej” w Bregencji (Austria). Będzie to okazja do dalszej dyskusji nad sprawozdaniem grupy zadaniowej i do rozważenia sposobów przekucia jej zaleceń w rzeczywistość.

Regionalne centra zostaną prawdopodobnie zainaugurowane przy okazji Europejskiego Szczytu Regionów i Miast , który odbędzie się w Bukareszcie 14 i 15 marca 2019 r.

Jeśli projekt pilotażowy okaże się sukcesem, zostanie w pełni uruchomiony w 2021 r. i otwarty dla wszystkich regionów UE, które wyrażą chęć udziału.

Dodatkowe informacje:

Strona Sieci regionalnych centrów

Decyzja Prezydium KR-u z 8 października 2018 r. w sprawie rozpoczęcia inicjatywy

Pismo przewodniczącego Karla-Heinza Lambertza do członków KR-u z 18 października 2018 r.

Sprawozdanie grupy zadaniowej ds. zasad pomocniczości, proporcjonalności i „robić mniej, ale efektywniej” z 10 lipca 2018 r. (można również obejrzeć krótki film prezentujący konkluzje grupy zadaniowej)

Galeria zdjęć

Śledź inicjatywę w mediach społecznościowych za pomocą hasztagów #RegHub i #EfficientEU

Kontakt:
Nathalie Vandelle

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

tel. +32 (0)2 282 24 99